Block Height : 840,000 | Atom Price : $4.19
Staking : 73.13% (183,947,690/251,538,732)
Community Pool : 302,550 ATOM
Block Time : 7.10 s | Nominal Inflation : 7.02% / year
Effective Inflation : 6.43% / year
Effective Reward Rate : 8.79% / year

Governance

itemvalue
proposal iD24
titlemAWWWW
contentTEST
typecosmos-sdk/TextProposal
statusDepositPeriod
tally yes: 0 (0.00%), no: 0 (0.00%), no_with_veto: 0 (0.00%), abstain: 0 (0.00%),
total: 0 (0.00%)
submit time2020-02-11T20:35:02.22998589Z
deposit end2020-02-25T20:35:02.22998589Z
total deposit0 atom
voting start0001-01-01T00:00:00Z
voting end0001-01-01T00:00:00ZVotes

proposal id : 24
proposal title : mAWWWW
moniker power vote


Asset

Statistics

item # of address total asset delegation wallet unbonding extra
total 33182 251,538,732 183,949,048 58,918,518 5,748,591 2,922,573
total(d-7) 32227 251,247,379 184,150,022 58,171,150 6,075,137 2,851,068
average 7,492 5,543 1,775 173
ratio 100.00% 73.13% 23.42% 2.29% 1.16%asset distribution(top 100)


asset distribution(total)

top 100 distribution

index rank rank(%) acc_asset acc_asset(%)
1 5 0.02% 66,022k 26.25%
2 10 0.03% 100,406k 39.92%
3 15 0.05% 116,081k 46.15%
4 20 0.06% 126,350k 50.23%
5 25 0.08% 133,247k 52.97%
6 30 0.09% 139,115k 55.31%
7 35 0.11% 144,438k 57.42%
8 40 0.12% 149,311k 59.36%
9 45 0.14% 153,566k 61.05%
10 50 0.15% 157,445k 62.59%
11 55 0.17% 160,997k 64.01%
12 60 0.18% 164,402k 65.36%
13 65 0.20% 167,446k 66.57%
14 70 0.21% 170,317k 67.71%
15 75 0.23% 172,964k 68.76%
16 80 0.24% 175,483k 69.76%
17 85 0.26% 177,947k 70.74%
18 90 0.27% 180,318k 71.69%
19 95 0.29% 182,595k 72.59%
20 100 0.30% 184,821k 73.48%


total distribution

index rank rank(%) acc_asset acc_asset(%)
1 1659 5.00% 245,185k 97.47%
2 3318 10.00% 247,717k 98.48%
3 4977 15.00% 248,285k 98.71%
4 6636 20.00% 248,490k 98.79%
5 8295 25.00% 248,572k 98.82%
6 9954 30.00% 248,602k 98.83%
7 11613 35.00% 248,613k 98.84%
8 13272 40.00% 248,615k 98.84%
9 14931 45.00% 248,616k 98.84%
10 16591 50.00% 248,616k 98.84%
11 18250 55.00% 248,616k 98.84%
12 19909 60.00% 248,616k 98.84%
13 21568 65.00% 248,616k 98.84%
14 23227 70.00% 248,616k 98.84%
15 24886 75.00% 248,616k 98.84%
16 26545 80.00% 248,616k 98.84%
17 28204 85.00% 248,616k 98.84%
18 29863 90.00% 248,616k 98.84%
19 31522 95.00% 248,616k 98.84%
20 33182 100.00% 248,616k 98.84%


top 1,000 full list

rank delegator asset
change
asset delegation unbonding wallet acc_asset
1 cosmos176m2p8l3fps3dal7h8gf9jvrv98tu3rqfdht86 21,428k 21,428k 19,959k 0k 1,468k 8.52%
2 cosmos1z8mzakma7vnaajysmtkwt4wgjqr2m84tzvyfkz 12,780k 12,780k 7,066k 0k 5,713k 13.60%
3 cosmos1cj7u0wpe45j0udnsy306sna7peah054upxtkzk 11,165k 11,165k 11,165k 0k 0k 18.04%
4 cosmos14lultfckehtszvzw4ehu0apvsr77afvyhgqhwh 10,435k 10,446k 10,406k 0k 39k 22.19%
5 cosmos16m93gjfqvnjajzrfyszml8qm92a0w67ntjhd3d 10,165k 10,201k 10,201k 0k 0k 26.25%
6 cosmos15v6k4u60xetq9a2frkzaasyu2nfru5efaj5mg6 9,056k 9,056k 9,056k 0k 0k 29.85%
7 cosmos1zr7aswwzskhav7w57vwpaqsafuh5uj7nv8a964 7,258k 7,258k 7,258k 0k 0k 32.73%
8 cosmos1dtq0y9reqst7d99fd3c7x6dflh4eazm4ha8qqh 6,630k 6,630k 6,458k 0k 172k 35.37%
9 cosmos1unc788q8md2jymsns24eyhua58palg5kc7cstv 5,928k 5,928k 5,927k 0k 1k 37.73%
10 cosmos1fcyx472u3r2cg90zufv9pludp8r6scfwu2hnhx 5,510k 5,510k 5,250k 0k 260k 39.92%
11 cosmos10yp5yw0rz2j7khfgmgwzs4fe4tsg72nge4f0ml 3,621k 3,621k 3,599k 0k 21k 41.36%
12 cosmos1nynns8ex9fq6sjjfj8k79ymkdz4sqth06xexae 3,182k 3,182k 0k 0k 3,182k 42.62%
13 cosmos1nm0rrq86ucezaf8uj35pq9fpwr5r82cl8sc7p5 3,146k 3,147k 0k 0k 3,147k 43.87%
14 cosmos16kwean73rups2kl9t7dnmfwukvww52peduale7 2,896k 2,896k 0k 0k 2,896k 45.02%
15 cosmos1pzgw77rmffucfw5svz08n8xrsfgu8cyyujtux6 2,827k 2,827k 0k 0k 2,827k 46.15%
16 cosmos10p4snfgpwumjxyckpgu3q98qcsrpljsm4zw52s 2,542k 2,542k 2,499k 0k 42k 47.16%
17 cosmos1yeygh0y8rfyufdczhzytcl3pehsnxv9d3wsnlg 2,291k 2,291k 870k 0k 1,421k 48.07%
18 cosmos1xxkueklal9vejv9unqu80w9vptyepfa95pd53u 2,226k 2,227k 0k 0k 2,227k 48.96%
19 cosmos1crje20aj4gxdtyct7z3knxqry2jqt2fuaey6u5 1,682k 1,682k 0k 0k 1,682k 49.62%
20 cosmos182gwa2ztfv8jp9jm60u5qfe4gw75w32scu3czq 1,522k 1,524k 1,500k 0k 24k 50.23%
21 cosmos1grgelyng2v6v3t8z87wu3sxgt9m5s03xvslewd 1,484k 1,484k 1,100k 0k 384k 50.82%
22 cosmos1jm068whkhkxk48gx80ppm2m0nwy677prk78rft 1,483k 1,483k 1,290k 0k 193k 51.41%
23 cosmos1qyn3jau7azcpenv4n674rxwpjuhu46q4zcusw3 1,417k 1,417k 767k 0k 650k 51.97%
24 cosmos1jtdkj8hxhj88jxv8lul9xvdpnwsl00evvvpnhj 1,265k 1,265k 0k 0k 1,265k 52.48%
25 cosmos1ugxhxgj5y2plzrg4626fk3r3f2rrpgz8qc4z5z 1,245k 1,245k 0k 0k 1,245k 52.97%
26 cosmos14tcxx9z6gtdslajzz5qjlxu3vl3v23djyl6tgh 1,232k 1,232k 1,201k 0k 31k 53.46%
27 cosmos1clpqr4nrk4khgkxj78fcwwh6dl3uw4ep4tgu9q 1,188k 1,188k 1,188k 0k 0k 53.94%
28 cosmos10mp0mt5ek4k8z7tqkfh7cmu29hc2jxmuzmwrre 1,180k 1,180k 650k 100k 430k 54.40%
29 cosmos1f6vry3ul9805xmdvxl6qnhxse3axju7vyjz72r 1,158k 1,158k 0k 0k 1,158k 54.86%
30 cosmos1ul2me6vukg2vac2p6ltxmqlaa7jywdgtz5203m 1,108k 1,108k 1,108k 0k 0k 55.31%
31 cosmos1rpgtz9pskr5geavkjz02caqmeep7cwwpf29g2p 1,100k 1,100k 1,000k 99k 0k 55.74%
32 cosmos1c0829zzzlm7lujdf8nn3mrhmg9zjugqnrrtzdg 1,075k 1,075k 1,075k 0k 0k 56.17%
33 cosmos1laqefwck8mkxt44jfn7fnpynfv9f2utyw55shy 1,063k 1,065k 1,065k 0k 0k 56.59%
34 cosmos12tkfdn5tx6m27843q6k6t5kjqgqy68527hutpz 1,043k 1,043k 1,043k 0k 0k 57.01%
35 cosmos1x62393t6eyhs2754ggee00aqrj84053ejtdqwq 1,039k 1,039k 1,039k 0k 0k 57.42%
36 cosmos1ga6hy630ejh2s8p2kvql4jxjt6fcnj0nl5vjqu 1,014k 1,014k 1,014k 0k 0k 57.83%
37 cosmos1f70nsqtq0wcd0kymq79ca2p0k5napnm6yqc94x 965k 1,006k 961k 0k 45k 58.23%
38 cosmos1r3xvguuhwvlk34esxclvrh3g7ycmcqqc2kcn9v 1,005k 1,005k 0k 0k 1,005k 58.62%
39 cosmos1vrlt99wgwwdpukhu9nf5yaps0yc4khqn33uktr 955k 955k 944k 0k 11k 59.00%
40 cosmos1kuh6az5f9heqkh5qrhl0l7ggpdgr9qwf55c7qe 891k 891k 318k 572k 0k 59.36%
41 cosmos1g0qszdxkrj60jczq8mnxhd3ur79ekdfdggfds9 879k 879k 0k 0k 879k 59.71%
42 cosmos12dtspk5796vy7fqcjcwsnzxtlzredwehuh9cqg 869k 869k 869k 0k 0k 60.05%
43 cosmos1v5hrqlv8dqgzvy0pwzqzg0gxy899rm4kth4jr4 850k 850k 850k 0k 0k 60.39%
44 cosmos1m4mjas8hhvtwlmavndnv8a5ekd5nldr7jltyrw 841k 841k 0k 0k 841k 60.73%
45 cosmos174ca596awzt8u8w3kn2gr247kex8dmuph0yuc9 814k 814k 0k 0k 814k 61.05%
46 cosmos1wlh0f94r6c4y5nwsqlxd2384jmxlljstame50p 800k 800k 800k 0k 0k 61.37%
47 cosmos1t5u0jfg3ljsjrh2m9e47d4ny2hea7eehxrzdgd 786k 786k 0k 0k 786k 61.68%
48 cosmos1vxkye0mpdtjhzrc6va5lcnxnuaa7m64khj8klc 778k 778k 778k 0k 0k 61.99%
49 cosmos1g6psnh2mjwc955chg22zlad5ehyrnks2j9jegc 764k 764k 0k 0k 764k 62.29%
50 cosmos10a7evyydck42nhta93tnmv7yu4haqzt94xyu54 750k 750k 500k 250k 0k 62.59%
51 cosmos1lt83tymrlkcg7jtfrzv5370z9uthttpvhf4jd7 734k 734k 716k 0k 18k 62.88%
52 cosmos1ma02nlc7lchu7caufyrrqt4r6v2mpsj92s3mw7 721k 721k 702k 0k 18k 63.17%
53 cosmos1r9screlzxpax4rq8jcxsv7u23kzfd3zpx3vn2c 700k 700k 700k 0k 0k 63.45%
54 cosmos1ajhsgsx3hs2ph5wcfmus539hrsset7vam8vw6r 698k 698k 0k 0k 698k 63.73%
55 cosmos1vjrx0lks65yefnsz4xk92vugda2z25esym5ypp 697k 697k 697k 0k 0k 64.01%
56 cosmos1t3vqgqjlk0zzcx32juhqqhpn5aar0gus63lnnp 696k 696k 0k 0k 696k 64.28%
57 cosmos1n6kqrlmdhenstppxuaemczplnex0cyk9zwp9ns 690k 690k 650k 40k 0k 64.56%
58 cosmos1agtm4h23djmmjsxvsfzddj87lskzyp6w7x5uh6 590k 689k 0k 0k 689k 64.83%
59 cosmos1cfgljdemjamdgmu6ydu22s96sztasvq8cnvl9y 668k 668k 0k 0k 668k 65.10%
60 cosmos1428dpgezrcm40j72rljuvsqxth5j5p8n8lk4fj 660k 660k 660k 0k 0k 65.36%
61 cosmos1thyr74ez4kaupm9m3qmv7tpm5h0xukmw5rm7fv 640k 640k 626k 0k 13k 65.61%
62 cosmos16r39ghhwqjcwxa8q3yswlz8jhzldygy6jhvt3c 625k 625k 593k 0k 31k 65.86%
63 cosmos14eknt2dqn4kznsmhavte4tckht4n93c6uaeuzl 600k 600k 600k 0k 0k 66.10%
64 cosmos1fgmzta85ud989ksqrch98v4s99mx3u04pjmvxz 589k 589k 573k 0k 15k 66.33%
65 cosmos1cyr9a2ytlpp6ru9fqnvx56wcumqhpy26c3rds2 588k 588k 0k 0k 588k 66.57%
66 cosmos144fzpepuvdftv4u4r9kq8t35ap2crruv4u3udz 579k 588k 0k 0k 588k 66.80%
67 cosmos1wqgn4gv0wm2p8fyxdzavqurv92ehntw5qsf67e 580k 581k 557k 0k 23k 67.03%
68 cosmos1xgns9g72hrkvhzfjrmx2eak9d9gz8dl52990dy 571k 571k 0k 0k 571k 67.26%
69 cosmos1lny7p8uw6tcvlnmw2yu0xcqkd32rgunwpqr47k 568k 568k 568k 0k 0k 67.49%
70 cosmos1t4eauay37pct0xzzhpgpgjqyppfwy2t3t0tf5c 561k 561k 0k 0k 561k 67.71%
71 cosmos12chdwt2nuh57wjhweg63jr3zyrzkvytgvddyzd 550k 550k 550k 0k 0k 67.93%
72 cosmos1jep2d06v9fwku4e5tr98jprg0x4lm0acalpn0e 537k 537k 537k 0k 0k 68.14%
73 cosmos1ulwgf9ly9kq2le5fgupvyd00wqym88xtju6g47 533k 533k 505k 0k 27k 68.36%
74 cosmos1zee64dscrcrrrfxmukhelrmg4r22gfadc4y7c2 514k 514k 514k 0k 0k 68.56%
75 cosmos1pmftv9ww3lxsjthrg6jx6ufy0fnr3ktsdupder 510k 510k 0k 0k 510k 68.76%
76 cosmos1ha954twml7hefv45609wukyn2v9r39altskmfg 509k 509k 0k 0k 509k 68.96%
77 cosmos1untfvzhscxnq2t5858dt008sxpw9uygfj7xvxu 506k 506k 503k 0k 2k 69.17%
78 cosmos1lg80fgyel47tlt8hnhxx2akh4dr2e0jcngswqn 503k 503k 500k 0k 3k 69.37%
79 cosmos183cmyc8jkxcfu6nlv96pgx8kpznvdwyg35r9gd 500k 500k 300k 200k 0k 69.57%
80 cosmos1m5fhvl6w4u968wxnpvw2rplt758uw6ft3g6azu 500k 500k 500k 0k 0k 69.76%
81 cosmos1edlt83eewzqtuyvmsgutgkrvdewl8mjj0vkpem 499k 500k 0k 0k 500k 69.96%
82 cosmos1tumrwcmgtz8sj7yvux457cwv95g4n4wz9ykdpk 497k 497k 0k 497k 0k 70.16%
83 cosmos1tlsky8ega2e0xvnzl0j6hsmch7ygz22qq250e2 493k 493k 493k 0k 0k 70.36%
84 cosmos1qr37tv743eeagr97qzdy2p26m5gfh34upgx2gk 489k 489k 470k 0k 19k 70.55%
85 cosmos1cql9ska0xl2rkg6gcv0np4333gn6fygs3qf90r 482k 482k 476k 0k 5k 70.74%
86 cosmos1lzef80fkrqlj02am55yhasas4np8cmtrt0jyv5 481k 481k 471k 10k 0k 70.93%
87 cosmos1fcctx7p04h6z9nryntd7jse2vvhmcqa7g9ewmu 479k 480k 0k 0k 480k 71.13%
88 cosmos166h98htuhse09jyk6p0c4luc7w6mw0lzekn2jm 478k 478k 0k 0k 478k 71.32%
89 cosmos1y5casunvckxmxf8dqmvfqu97u5vrpmkzmypw9m 466k 466k 466k 0k 0k 71.50%
90 cosmos14tlmmks3zvt0sl2ye9m9hte9d0g6azrmjl6u9a 464k 464k 0k 0k 464k 71.69%
91 cosmos1u0nc826k2ke6pu0n5u8wtmquw3j4ln352zplak 459k 459k 200k 257k 2k 71.87%
92 cosmos13wddek9f98equjehldud0k87q2fhjw2ar626f4 458k 458k 430k 0k 27k 72.05%
93 cosmos1aulr8cm02nw5z0kh0l9xd7j5g4kpyw97p658a3 453k 453k 450k 0k 3k 72.23%
94 cosmos1cgnkhljjjylg2k3399xzug6accr3h2cgq8j4ka 452k 452k 0k 0k 452k 72.41%
95 cosmos1awpflkaj937pkn6ws5f048hhf7jwjg8fvz89zx 439k 452k 452k 0k 0k 72.59%
96 cosmos13ljx4j80w0p0d6527eylh67ngdthkwak8s7q06 450k 450k 0k 0k 450k 72.77%
97 cosmos1ag2alh047g2a46s7dlc68qknvxsevm4wd905aq 449k 450k 450k 0k 0k 72.95%
98 cosmos1knlstxgqkt4jedwwxctm25wxsgyx89u6wk725n 446k 446k 406k 40k 0k 73.13%
99 cosmos1jn5rvq8w3dauyw20scput9qpzxdz7wxwlvp8l8 440k 440k 400k 0k 40k 73.30%
100 cosmos1shnytr97ayetf0jnfagzevg6eukxrt387dsz0w 409k 438k 438k 0k 0k 73.48%
101 cosmos1h6096j62c7h4l3mslvtqge0vsknrg8lnqtnvay 438k 438k 418k 20k 0k 73.65%
102 cosmos13jaykuusnyu09hdrsqsu6fakhpf0r73w5vu42g 437k 437k 437k 0k 0k 73.82%
103 cosmos1qkjxrkxgtvjvyeuzzukg47qqwa8a2750pvfnp8 431k 431k 0k 0k 431k 74.00%
104 cosmos1m76gtxyzmaeqre84gppwflkgjmavl3sncqjx85 421k 421k 0k 0k 421k 74.16%
105 cosmos1j2yz3qt0589jfffu44djaamj23gvjmt8me5ff4 408k 417k 407k 0k 10k 74.33%
106 cosmos1tz49kfwuuhu04rkc8jc3vhc00w9qv3aad9hdp0 408k 408k 400k 0k 8k 74.49%
107 cosmos139hd72ukrxq49hdv8d5dh8efez3lezumc5dlg2 403k 403k 400k 0k 3k 74.65%
108 cosmos14y077g753xlpdtl9ymrrxw3x8p35zg3fqgcuwx 400k 400k 400k 0k 0k 74.81%
109 cosmos15jhfd6td590gazgwpeck3sv43w2qkfcfjl2t9n 390k 390k 390k 0k 0k 74.97%
110 cosmos1nrzjxca86ts3g22n4detfy3w9s2gv5fme7pg2k 383k 383k 0k 0k 383k 75.12%
111 cosmos1a6upt9haf4exwwmsjue2dh736298sjzvgckzzj 380k 380k 0k 0k 380k 75.27%
112 cosmos1vclehe8sjg7g2pfl3749d0xfrdd638gr7w4zzv 2k 377k 377k 0k 0k 75.42%
113 cosmos10fl8lvlac2w6dgrhecmc4u2m92xr245mlv248u 355k 355k 0k 0k 355k 75.56%
114 cosmos17wjj4e4xjlk6qtdk3uw432vs3pmvkv0de6z7f6 349k 349k 349k 0k 0k 75.70%
115 cosmos1mujqa52fnxhhpjegx6kr8pgjqqw3jyk43j6eyv 344k 344k 0k 0k 344k 75.84%
116 cosmos1ky3djfwesztjunxgxtyn44rnnqeee0n8zyvr2k 339k 340k 240k 100k 0k 75.97%
117 cosmos1hjvnm0hgyc2j0xpftrfwxgxjmz8tuxdz8l6uap 338k 338k 331k 0k 7k 76.11%
118 cosmos13g45n3cndv2ujc42sk99792ud0tqfkjpneq0wk 337k 337k 337k 0k 0k 76.24%
119 cosmos19xdprp4y2xrdknau775u4e00pr983efw2m2gw5 334k 334k 334k 0k 0k 76.38%
120 cosmos1gu6y2a0ffteesyeyeesk23082c6998xyzmt9mz 321k 321k 0k 0k 321k 76.50%
121 cosmos1hlhqu5v78mf48rg59hypltpmpst54f4lp382qr 318k 318k 254k 0k 64k 76.63%
122 cosmos1e0c47u0ehmgutyyz9dllzdkvfedf2apvygcg5k 309k 309k 309k 0k 0k 76.75%
123 cosmos1sejtwjc4tkdunekw5d86h9644qeyh87gsy3xwm 309k 309k 303k 0k 5k 76.88%
124 cosmos1utj9vnja2nma8mkgjmtwee0vgm6g9ejewznxrr 303k 303k 293k 10k 0k 77.00%
125 cosmos1kvy9pqu3ul0x9263cgl3x58g3jccqyf2jdu00x 301k 301k 200k 0k 101k 77.12%
126 cosmos1p3ucd3ptpw902fluyjzhq3ffgq4ntddac9sa3s 300k 300k 0k 0k 300k 77.24%
127 cosmos1kquk63vg0c7ugpd4n9l2hfemys9kgywwl67vpf 300k 300k 300k 0k 0k 77.36%
128 cosmos1d8y793dxmk6pj347jyjaad7r96t6y3d496rcwr 300k 300k 300k 0k 0k 77.48%
129 cosmos1g5c490lh0syrnq4xqyc83e9sdg7l63emjy6dwj 300k 300k 300k 0k 0k 77.59%
130 cosmos1upwe3xshtmywjnnamzevxg5t3kegvhd5zhdq0c 286k 286k 286k 0k 0k 77.71%
131 cosmos1q44wmrja6djcyww5mt7v5u7jdtf0rrqykjw4n3 276k 276k 254k 0k 22k 77.82%
132 cosmos1ce2gkxuug6g388qd535tk3p70ej2xkkvf5jm6r 275k 275k 270k 0k 4k 77.93%
133 cosmos1eacqxl8yckfkudpp2440ehpq2ejxn5gmghwkr0 274k 274k 220k 0k 54k 78.04%
134 cosmos1kj2xnll5zxzvjvrj5xcg0u5vdcclmgqf0g5aka 272k 272k 270k 0k 1k 78.15%
135 cosmos1ahtlr29s38w23xxq7slcwmmz4c8x9efmr8qmee 268k 268k 260k 0k 8k 78.25%
136 cosmos1snkhgrjm7psup3stcls2w05zagkdgznjuyy6kj 264k 264k 263k 0k 0k 78.36%
137 cosmos1x88j7vp2xnw3zec8ur3g4waxycyz7m0mcreeaj 259k 259k 250k 8k 0k 78.46%
138 cosmos1d9ql5ny5vas8fgtu3m6ua78ky8ygrss8v3pp99 258k 258k 247k 0k 11k 78.56%
139 cosmos1q0p2j99g88suqm396wszx6ncqqdchupy3p4yvy 257k 257k 0k 0k 257k 78.67%
140 cosmos155svs6sgxe55rnvs6ghprtqu0mh69kehrn0dqr 254k 254k 0k 0k 254k 78.77%
141 cosmos1nrdxgccjqddjg0a8p3xsarmw8fveak6sylqlph 252k 252k 251k 0k 0k 78.87%
142 cosmos1y4jjwr9d4w0dg8wve6fn9wfgrgr3armjv2d3p2 251k 251k 226k 25k 0k 78.97%
143 cosmos1qy54a0n0qca3mc20ahcazg0fvq7td9sz2nzrx4 248k 248k 230k 0k 18k 79.07%
144 cosmos1c5u4d902rqdev68n5ycvz59y2nnv4na0nsd9qd 248k 248k 246k 0k 1k 79.16%
145 cosmos1u753tf5t6hq9l8fq7wtsfsxc89955mvgsj5krk 30k 247k 245k 0k 1k 79.26%
146 cosmos1q94zw2np2gnwkyg39u733rmxjuje5vtd7xc2c5 241k 241k 200k 0k 41k 79.36%
147 cosmos1z7g5w84ynmjyg0kqpahdjqpj7yq34v3suckp0e 241k 241k 0k 0k 241k 79.45%
148 cosmos1znjfq796hxmaj85sjmp7tvy0e50v8g8ghh6zlz 239k 239k 239k 0k 0k 79.55%
149 cosmos1h40lfv50fmdnge9xy57wgyy985xrwjpmu9t2h7 238k 238k 220k 0k 18k 79.64%
150 cosmos13gjhk3pmmusvdrsgqwdc74fcafdmvex0lwd58j 236k 236k 232k 0k 4k 79.74%
151 cosmos1gg5tynt57lf9d69crj0vzf3m6rsqelz46xntp8 232k 236k 200k 0k 36k 79.83%
152 cosmos1lxeyyzalx6dedxt0y848rxvh9rux8uwhctls0s 235k 235k 235k 0k 0k 79.93%
153 cosmos1xz0n6fp570p23txzs0kex79tjhtymsghlwtzjf 232k 232k 0k 0k 232k 80.02%
154 cosmos1qus2wghpxqqjmeez9reepxp0f4cpeay446c74c 232k 232k 0k 0k 232k 80.11%
155 cosmos1jhtmsepzh85p355dht204uxqdu7h5d8e5v5g9x 230k 232k 232k 0k 0k 80.20%
156 cosmos109v835fljyapuwryhqxy89gflhp2vjx56yhwrv 230k 230k 225k 0k 5k 80.30%
157 cosmos17arhk35ch59txp727ljuxgp9xqwnjz7lmmnmzh 229k 229k 229k 0k 0k 80.39%
158 cosmos1zeqk35krqnzplr70kjh2q2yry6da23arrtm866 224k 227k 0k 0k 227k 80.48%
159 cosmos19gnlu9qg0h5zhxf58lmpyegyjp6em5wh0pgd35 226k 226k 0k 0k 226k 80.57%
160 cosmos1yenask6kcrdkadhnwhterzj5agsmd3qp9ns2lx 226k 226k 0k 0k 226k 80.66%
161 cosmos16na5gpcj80tafv5gycm4gk7garj8jjsgydtkmj 210k 225k 125k 100k 0k 80.75%
162 cosmos10whs4lsz6yjc90nzs6t4re5jv6lj59qr6zuxf8 222k 222k 168k 53k 0k 80.84%
163 cosmos1skgg4564kke7ufq4swwxc8txwm2gcjked5qycc 218k 218k 166k 0k 52k 80.92%
164 cosmos1la4t7jee73a4zqg9ccs2acjt462qjs5xkls4n7 214k 214k 214k 0k 0k 81.01%
165 cosmos1n3ugkga3vajhu7a2ejxc6euzk9z8ysvpzkc6ep 212k 212k 211k 0k 0k 81.09%
166 cosmos13tyrh7rmeaxpv45scwhr2t7zywnjar60pt6vsu 205k 210k 207k 0k 3k 81.18%
167 cosmos1wxwt28758hs0efju99y7h74gkr4p9nn5yps04y 209k 209k 209k 0k 0k 81.26%
168 cosmos199mlc7fr6ll5t54w7tts7f4s0cvnqgc5q80f26 209k 209k 206k 0k 2k 81.34%
169 cosmos15nz5gqx6f9nu3tf3dc8hyzwrrqkyxkznlfwdc7 205k 205k 205k 0k 0k 81.42%
170 cosmos1dwfq5huegfmud6j2c257mz5el3dv78q58a7w4g 201k 201k 201k 0k 0k 81.50%
171 cosmos1gf9phgcenkrja4jkfv8220yl0z7jmu3tt4jfkc 200k 200k 200k 0k 0k 81.58%
172 cosmos1yey67pxdyzue45pc77nhv38ewne2ykjswvyym9 199k 200k 100k 99k 0k 81.66%
173 cosmos1wejk5q7fxxuwsqdh52aea5tul6kmlz27lmp6le 200k 200k 200k 0k 0k 81.74%
174 cosmos100rhxclqasy6vnrcervgh99alx5xw7lkfp4u54 200k 200k 200k 0k 0k 81.82%
175 cosmos16v3f95amtvpewuajjcdsvaekuuy4yyzuyynp4t 199k 200k 100k 100k 0k 81.90%
176 cosmos1l7knghep9aerjsj6z76wcn2up5p5m6r2quhrcs 196k 200k 200k 0k 0k 81.98%
177 cosmos127ax4kl8kfrjtl20gyvlumqqsxfp66hj8fqk4v 200k 200k 200k 0k 0k 82.06%
178 cosmos1krfmhqvfzmxex5uw5atjwfs9xpqel6hvqajkyt 200k 200k 200k 0k 0k 82.14%
179 cosmos1rj8y6ur9krep4cdapycg2skgucull45t0qe67s 198k 198k 198k 0k 0k 82.22%
180 cosmos1p0wx4kw280rjaycl2mevcu38equgn3esxcydr3 193k 193k 192k 0k 0k 82.30%
181 cosmos1f0zwrlfjjl8twrsyxv22p8jdqtym9njaksfs2y 192k 193k 100k 0k 93k 82.37%
182 cosmos1jarx3c3qjge5e3dz0vu69m4p6rpcx3ftm8c9ug 190k 190k 0k 190k 0k 82.45%
183 cosmos18prjkt7uxt7l7sk4dxk7eukanxxctl2ch8dcm8 185k 185k 0k 0k 185k 82.52%
184 cosmos1zp7qea4gj4kqp6s2cel5p8drknedxkafr5yu33 182k 182k 153k 0k 28k 82.59%
185 cosmos1cpddfjty9z5scm9nafqwzez9kyy8azekff7e7c 182k 182k 154k 0k 28k 82.67%
186 cosmos1y0af8jpg2xs5yqjvpu3wmle5xz0ygc7mdz0a9l 182k 182k 146k 0k 36k 82.74%
187 cosmos1k4fn9ygs42c6yfzc3srddtv6unpxqvl7zcxkqc 182k 182k 149k 0k 33k 82.81%
188 cosmos1y2a3h70jekp97uuuz74z0khtc4wwrd62dt0a5k 179k 181k 181k 0k 0k 82.88%
189 cosmos1y32l54dp5huuv7mx8t7xefpe4vy3gqa77uj4yh 180k 180k 0k 0k 180k 82.96%
190 cosmos12ywn23r0k6df7wakr9fdrcklv2xx8ffnzjzyd0 176k 176k 176k 0k 0k 83.03%
191 cosmos1uunpjasy0es2ywe987qwmyscajtnj77vcukatm 175k 175k 154k 0k 20k 83.10%
192 cosmos1tqj5q24a7yntzv030fscqlsved3laqaw8hzxhd 172k 172k 120k 0k 52k 83.17%
193 cosmos1s3ensgdtmnmp8e54vlh82nhfj0glzfvxn0qr0e 169k 170k 0k 0k 170k 83.23%
194 cosmos1rwh0cxa72d3yle3r4l8gd7vyphrmjy2kydpnje 168k 168k 100k 0k 68k 83.30%
195 cosmos13fxkvaqmgatzmmxne5czk6y8tws3dxgcuvjpeq 168k 168k 160k 0k 8k 83.37%
196 cosmos1a5v8jyh23j4vzgdra00xyxwpc99zn4lz52uvvk 166k 166k 86k 79k 0k 83.43%
197 cosmos1ljfjvdg0hps4ysqtckmx87w3hrwv54kn92waqr 163k 163k 163k 0k 0k 83.50%
198 cosmos15apyer7fpajkma6wsjue5k4nf5hfscma3qsvaq 163k 163k 0k 0k 163k 83.56%
199 cosmos1g0y2xpyzz4we4zwlafus9vvpd3tey76mhp0pw7 160k 160k 0k 0k 160k 83.63%
200 cosmos1heqh3s79g9c4atf7pmnyhxk20nw2c7j7lmau32 155k 155k 155k 0k 0k 83.69%
201 cosmos1py8pz0eqh9jj99dxtxg4tw72hta7j3laks0rys 153k 153k 152k 0k 1k 83.75%
202 cosmos1f8ytcsuuux0uus0dlklgea7w6mnpf24pz4jplv 148k 148k 100k 0k 47k 83.81%
203 cosmos1ljn80ky79cq3sv8gv80prmne3esyuxguxqqprj 147k 147k 147k 0k 0k 83.87%
204 cosmos1ua2kxc4eme8dlnqlgfahs3lt3sfmjyy6yjracj 147k 147k 0k 0k 147k 83.93%
205 cosmos1jvyxwep6662s00q2ed7qc9v49t3m9zppqa4aw9 146k 146k 146k 0k 0k 83.98%
206 cosmos12mlkyeztu48u3m6r8sty2e40lvtu4zaflrt33v 145k 145k 145k 0k 0k 84.04%
207 cosmos1vwtv6ryr49usqxckhd8awk4yl6ghhfkcjzag4r 143k 143k 143k 0k 0k 84.10%
208 cosmos1j3trnn6q3q2584zrdnprfq3whq5pal37f45tvx 142k 142k 142k 0k 0k 84.16%
209 cosmos1vt3z3krvf94uytj4yug798pjrkxwyvcnew5taz 140k 140k 139k 0k 1k 84.21%
210 cosmos1h0kgdylpm92khtz0tujl9dcf88c4rhf2exhpvm 140k 140k 140k 0k 0k 84.27%
211 cosmos14qyqets0c94u9hjmvrm4n8s2v5pgnk9kjh93ay 139k 139k 0k 0k 139k 84.32%
212 cosmos1j5l2wxz062nm8e5dymjfdkm3qg38yw5h7whahq 137k 139k 139k 0k 0k 84.38%
213 cosmos1nwyeyqudzru5l64e83dnmq79q4stqz7fwl5v5a 138k 138k 132k 0k 5k 84.43%
214 cosmos17pgjyamqgayuzrg6pcuug26z26ac9erendz4tg 137k 137k 0k 0k 137k 84.49%
215 cosmos13ve7g9ts7e8m6kx2h80t4ragpjayv4qdl00st8 135k 136k 0k 136k 0k 84.54%
216 cosmos1xlp4k2yz6zhhqxlp0hwdfqlpsz9k9gru3ezese 135k 135k 0k 0k 135k 84.60%
217 cosmos139q75kd9h93h5lp93dt7jtaavwgjexwkm6yv5w 132k 133k 120k 0k 13k 84.65%
218 cosmos1ulav3hsenupswqfkw2y3sup5kgtqwnvqa8eyhs 133k 133k 133k 0k 0k 84.70%
219 cosmos1sm0huqu76wjug6cwkf3szft00v9v7jmgthlcqz 133k 133k 70k 0k 63k 84.76%
220 cosmos140achkhvd4u79uhyfaszjwn8y7yq90lrklt4d2 132k 132k 132k 0k 0k 84.81%
221 cosmos1k447djp2qrfk8pl44vd02qdlld2asjeeyxj94j 127k 127k 127k 0k 0k 84.86%
222 cosmos1xhrpvngglynu539v565cc7fdl49wrcryt6p5ww 126k 127k 0k 126k 0k 84.91%
223 cosmos17vqcum09r9a3tqhjhzd9x595g7u5ytq3we8urm 126k 126k 126k 0k 0k 84.96%
224 cosmos134etyls3hfkt3alwl09w3nnfqrdhqa7ng7g8dc 124k 124k 124k 0k 0k 85.01%
225 cosmos17axtdgu8pc30s5j82v5f7t3sldnyfg4vp9lxm0 120k 120k 118k 0k 1k 85.06%
226 cosmos1nwpde46ud3sthsvs09nj0z6p4s4d3gyqnhxmad 120k 120k 118k 0k 1k 85.10%
227 cosmos19w0364wlwwcye76fcewjww2uf3ryl4uad3y0f4 120k 120k 120k 0k 0k 85.15%
228 cosmos1ug6gutaanays5x2yglxwdth205n4auu6k3jj3c 119k 120k 120k 0k 0k 85.20%
229 cosmos15a5tj5frnnmme58up7ll537cy9fhnszs3wse0e 113k 118k 110k 0k 7k 85.25%
230 cosmos1hgxxjug4cnk45ul69hy5dxdmvhaa0j06wg2r57 117k 117k 117k 0k 0k 85.29%
231 cosmos14d6d0m49c4hvvqc7mc9ktxvkyfll3ztk5pghfh 117k 117k 110k 0k 7k 85.34%
232 cosmos1pdujv32j59ycprvjd8e0c82dw90c3hy08aqy4z 117k 117k 97k 0k 20k 85.39%
233 cosmos1vjsrfv693ng3f7jafduqdljmh6ynunwgsl4j8w 116k 116k 110k 0k 6k 85.43%
234 cosmos1xlql2yz8jw96c66m693pldzhqw36hzeq88urh0 116k 116k 90k 0k 26k 85.48%
235 cosmos1sc5tqjr3nj9tag26esellrq5lv8hkjcpuj959g 116k 116k 0k 0k 116k 85.53%
236 cosmos138a2ulzndl7gezsd6symywvdpzes4awj9eypkr 116k 116k 0k 0k 116k 85.57%
237 cosmos1h9ymfm2fxrqgd257dlw5nku3jgqjgpl59sm5ns 114k 114k 0k 0k 114k 85.62%
238 cosmos1u6f8zgdrvyj793ahpzgnz69uxl9say23xuhh9q 113k 113k 0k 0k 113k 85.66%
239 cosmos15ta770k4kca7plh8gtyc94gekr8h3gmzjusdyx 113k 113k 0k 0k 113k 85.71%
240 cosmos1jy2q22yw290efhfsrwlfqanaq52vq59dz0hyke 112k 112k 112k 0k 0k 85.75%
241 cosmos1rc56q5zdwv40ytq3y355tvxjlxgs8frcm7m692 112k 112k 101k 10k 0k 85.80%
242 cosmos1gedwk4nn8d3ge3efjcq54lj8p9r8mq5hlx5m09 112k 112k 0k 0k 112k 85.84%
243 cosmos144d7mst6nlmh3348cjxzst8zdr6t5mfskrhq2m 110k 110k 110k 0k 0k 85.89%
244 cosmos1s8n824e5p5chavmq6j2se3npxyquvxttxy6ass 108k 108k 100k 0k 8k 85.93%
245 cosmos1epk4rhul69lz6fnsalk0qyzv9ntwnxehlaqukz 106k 106k 0k 100k 6k 85.97%
246 cosmos1dxv2dglxwn9jy0sd5ffsx7tfufg420cgahtvkm 105k 105k 105k 0k 0k 86.01%
247 cosmos1ph3gaf93e5gqrkhp03lzsda480ns0gtlpkzfqp 104k 105k 100k 0k 5k 86.06%
248 cosmos1hgduxs7qmmv5kkw8mzfyjwr0dgh3926urpat5w 105k 105k 100k 0k 5k 86.10%
249 cosmos1yv8x6z8h7n0asawdpks9meccel4uz0hrhudqf7 101k 104k 104k 0k 0k 86.14%
250 cosmos1cfz907vjr334a3k0r2sxveeu3fa2uz4hnlta82 103k 104k 0k 0k 104k 86.18%
251 cosmos1rarlex7pm2er6y8798nq5vlsat00mlaxzl8vtv 103k 103k 103k 0k 0k 86.22%
252 cosmos1yglfznjlrdwq3n2wtsf0m2ekrjmvg0hylkh79d 102k 102k 75k 0k 27k 86.26%
253 cosmos1hhvsnke6tfsv8dyzxl2nsnlhzeeqeeexjfgzdw 102k 102k 102k 0k 0k 86.30%
254 cosmos1uafmj8ygu0m8hec0e30uztk005x4mjyu7lu4hw 102k 102k 96k 0k 5k 86.34%
255 cosmos1ml7f642qg6wydlg8kqe0ca65w4wcl5ls7r0t96 100k 100k 100k 0k 0k 86.38%
256 cosmos1pc4k2k59mj7v4923hl0cnfvzr8par30v6zclny 100k 100k 97k 0k 3k 86.42%
257 cosmos1gus6jzgdra2phk78375razxpk2p2ut6xmeuv6a 100k 100k 100k 0k 0k 86.46%
258 cosmos1eqceperlc02q87qwykup49nzq0alc2lg5j4u8h -1,087k 100k 0k 0k 100k 86.50%
259 cosmos1n3mhyp9fvcmuu8l0q8qvjy07x0rql8q4ladl29 100k 100k 100k 0k 0k 86.54%
260 cosmos1qkl9p683rqhs7nntvz8h4pjmrlctnwdelr9mzx 26k 100k 100k 0k 0k 86.58%
261 cosmos1wvyvy6xjcsmc7z7dxafsahyh8vzkx9cmknw42r 100k 100k 100k 0k 0k 86.62%
262 cosmos164vnev6m2sud59eqahtly4qwtla9dqrtsc4gqz 100k 100k 0k 0k 100k 86.66%
263 cosmos1s6fa7qfsddlgyjvyp34c8ess04knzsvc5dxu0x 100k 100k 94k 0k 5k 86.70%
264 cosmos148da7wck6le7tfx0jp5mhnu0xmej2zrnmkks37 99k 100k 0k 0k 100k 86.74%
265 cosmos1mgzx4ps4anyuguwqnlw28ak5wr8c25qpce6v76 97k 100k 0k 100k 0k 86.78%
266 cosmos15sxd33p67wyn37zz5yn0jpheeq8kkdnv6w02sk 100k 100k 99k 0k 0k 86.82%
267 cosmos1yw7dt5wumw7s4l863m5ve0yxx5p0sj8te0usks 100k 100k 100k 0k 0k 86.86%
268 cosmos1qd0n0qawffg5q04g9swsmrc6h6kmfmzwunn7fa 99k 99k 99k 0k 0k 86.90%
269 cosmos1j5n75yls5aun28eu02w2hdthmtx29pvesya0gh 98k 98k 98k 0k 0k 86.94%
270 cosmos1afktcnsnj80x6qazj9skmxcvt5qzq6tj9arajy 97k 97k 97k 0k 0k 86.98%
271 cosmos1gk6py8fukt8dnaad00atemjqjlhjlwv9rgw6qz 97k 97k 97k 0k 0k 87.02%
272 cosmos1dfkqhxnwxc89q3p3zx57l3c37zvp9x20ulj6hj 96k 96k 81k 12k 2k 87.06%
273 cosmos1jsgsm6zuwefc6pvmvl8495az4psq7gs7dedqgc 96k 96k 96k 0k 0k 87.09%
274 cosmos1c20mupgeaev8yj8z9ke9e4jureydxy07g8a495 92k 92k 92k 0k 0k 87.13%
275 cosmos1mh74w0gprseer9p7jnp77tpwjzc9e4ur9wzmya 92k 92k 90k 0k 1k 87.17%
276 cosmos1cu8r87ctak4jaw5x8sajnphkudcp9n7azd9h7d 91k 91k 91k 0k 0k 87.20%
277 cosmos146l37udxpsph626spp5cdz4fnnttyyqgvpvhek 90k 90k 57k 33k 0k 87.24%
278 cosmos1t834ak8d4an95e02vj6x682fek5q6pszsnp7gf 90k 90k 90k 0k 0k 87.28%
279 cosmos14xusc5g9v4vqk34gtsu89yh6jeqev9gh65ad0k 89k 89k 0k 89k 0k 87.31%
280 cosmos1mekg43qn7wfauc29es0jj5halyfvynkf5upgp2 89k 89k 0k 89k 0k 87.35%
281 cosmos1qz99lhzsl93kwduutj3rwmsvxsdns0fyah7w3v 88k 88k 64k 24k 0k 87.38%
282 cosmos18cy4nxpk6fa3wraumu952ezzfataunqspg0l37 88k 88k 85k 0k 3k 87.42%
283 cosmos17eafvjxuv5tz387q6mchwtc3d2cu8zgu39fmm3 88k 88k 88k 0k 0k 87.45%
284 cosmos1na0tdzaz0mz78nhl56gc888x87pkyjf604z3r8 87k 87k 87k 0k 0k 87.49%
285 cosmos1urde3ce4xxvg79fav0aarquhdvavy2dlmwn49l 87k 87k 82k 0k 5k 87.52%
286 cosmos1mhgrudqv6uy3vdwelztu2vmqqqz23wpu76jydr 87k 87k 0k 0k 87k 87.56%
287 cosmos1l72ggdcp99y6z56g4g775a07ff8f3dx4a60ugx 66k 87k 87k 0k 0k 87.59%
288 cosmos1r94gmhy8rhfdwl6829ks83jme5s0p8ld9g64e7 87k 87k 87k 0k 0k 87.63%
289 cosmos1ut0xd00vfxnxe5h646cmhxp0r0qgyw65qx45ar 86k 86k 86k 0k 0k 87.66%
290 cosmos16txl4ftqww3n5uqdhrd89smwfatqnhd78wns8u 85k 85k 85k 0k 0k 87.70%
291 cosmos166f7qetvlesa82zd85kxe77mtnem9u54c8p7u5 85k 85k 85k 0k 0k 87.73%
292 cosmos1qnz8rrgad9ezxnel94xqs7nukkxl3h3c4y4ala 84k 85k 0k 85k 0k 87.76%
293 cosmos15498qsjzr8qnn7fdcnp3l2el96awtteh5d09xf 84k 84k 80k 0k 4k 87.80%
294 cosmos1cf89v2eu9mdnekd6unusxyntyqh208qs0pn9vy 84k 84k 50k 0k 34k 87.83%
295 cosmos1nelpctujp778tn873zzrcaauuzev5qr9t4h4us 84k 84k 84k 0k 0k 87.86%
296 cosmos19umvgcvk8cxsvzemy239nj9ngc2ltukantgyp3 83k 83k 83k 0k 0k 87.90%
297 cosmos192seuxmvm9q6ffxc3gwphrfrsy4hjexnvcuszg 83k 83k 83k 0k 0k 87.93%
298 cosmos1qcgc3qddheqtwapjux77g65zl95mwfdrdxqe8k 83k 83k 80k 0k 2k 87.96%
299 cosmos1fu20t5zxc64z2vux4nqmf6csnapzlrmj4mjgvv 82k 82k 49k 0k 32k 88.00%
300 cosmos1zyqm8gmermk5mfncpvkdapaa6az4yy7kyjwgau 82k 82k 82k 0k 0k 88.03%
301 cosmos19wnt5h3ae6953k2xlayxdwytaddt0fss99vshs 81k 81k 81k 0k 0k 88.06%
302 cosmos1gmvdcu4fga4kvqdm822pfux7fqdcagxx8daavk 80k 80k 54k 0k 25k 88.09%
303 cosmos1wjjg0mvsfgnskjj7qq28uaxqwq5h38q60zqqpq 80k 80k 80k 0k 0k 88.13%
304 cosmos1kr9y7q9uc878ckrc235eyj4e6ul6j3gs6eqvnm 80k 80k 80k 0k 0k 88.16%
305 cosmos1rrn636u3vc3qvuu9lyg8eef7yqemn2t6ytuk3t 80k 80k 79k 0k 0k 88.19%
306 cosmos1lzge7se75z4vwhahnaapzjhlkxhngsmkc4ep48 79k 80k 40k 40k 0k 88.22%
307 cosmos1g665548pcf7x70avextvkxm5rlk5ekrtegafdp 79k 80k 0k 0k 80k 88.25%
308 cosmos1ap5m3nw7rd3f5pfc38cg3vwau5wz98adqvr956 77k 77k 75k 0k 2k 88.28%
309 cosmos1khlqhj8vkmj5hkap47740xcwmspz7ydpkxtuxn 77k 77k 0k 77k 0k 88.32%
310 cosmos1ymdm0vakkzeskyjqcugaak07yhf7fnjk78f7u5 76k 76k 76k 0k 0k 88.35%
311 cosmos1urru0pjqa7whdm2cv39kehq8udr0j6e9nxhzcj 76k 76k 76k 0k 0k 88.38%
312 cosmos1j3nwzk4kaqzfaghmczu8dmta9qplgu7sy2379l 20k 76k 76k 0k 0k 88.41%
313 cosmos1wza5cgx5zahphu3gfd2rqpglhqfdjhj6thmkfz 76k 76k 76k 0k 0k 88.44%
314 cosmos1qfl3zahm4qxumyed35pgxhlwq3a5axytsunxfk 75k 75k 75k 0k 0k 88.47%
315 cosmos1lujhkwkpwnsems37697fr9t0aja5gd0sjsxtaf 74k 74k 69k 0k 4k 88.50%
316 cosmos1sdf80g92at333j0r3hfh3ksuqgpg4f07y22d88 74k 74k 74k 0k 0k 88.53%
317 cosmos16cj9mka8edn499faas7w0ctmvpt4xq4resq6qc 72k 72k 69k 0k 3k 88.56%
318 cosmos1wejum9vngzlpaxjpa70f9w4jrs5rscx8cm7j2n 72k 72k 50k 22k 0k 88.58%
319 cosmos1qmrcjzskgtlwmfs9pqdrfpmp5l5c8p5r3y3e9t 70k 72k 72k 0k 0k 88.61%
320 cosmos1gwywmna0jky46mcj3wvc336qgyk9u2n3c74az7 72k 72k 72k 0k 0k 88.64%
321 cosmos164jqcw408r27s624scqdzckv6wt8uzrag8r20w 67k 71k 71k 0k 0k 88.67%
322 cosmos18lvlthpxxujg59ysk3rwxqatv4adt44j2qa64m 70k 70k 70k 0k 0k 88.70%
323 cosmos14n5qjt9lv58ug47swld8k2w3k36mxq8f9s8fkq 70k 70k 0k 0k 70k 88.73%
324 cosmos1lkznpljvglyfehzngujl93l0d3elfvua5kdvy9 70k 70k 70k 0k 0k 88.75%
325 cosmos1qfucy7548g479yzuf5j3qkge20az6t4qmqumrz 70k 70k 70k 0k 0k 88.78%
326 cosmos1068jfs4mhwwtscyxzcgcgugs2qqfm453pcswjz 69k 70k 70k 0k 0k 88.81%
327 cosmos15ve547ea0fsxzrkx8uhy8szytx0fvdhvc7xqq6 70k 70k 70k 0k 0k 88.84%
328 cosmos1g2hgsmw2888tmgxwmlyag9kmta58yx2wsnday6 69k 69k 0k 69k 0k 88.87%
329 cosmos1qht2a277khy9caeasclmaj42dumpp48wtpnnmq 69k 69k 63k 0k 6k 88.89%
330 cosmos1s7nxav9fmfd0ssygpwjgcg8w9wngauhrk5c77d 69k 69k 69k 0k 0k 88.92%
331 cosmos1ehmcn2t856kn2ls2kpsr4lj6ev3unxrwf8zr7r 68k 69k 0k 68k 0k 88.95%
332 cosmos1lguftmw2chu0mf6prve7a3sq8eajuamlmxkxcj 67k 68k 68k 0k 0k 88.98%
333 cosmos1s0aywgc6rucfscng07fnw0fj836mhz6m8rvxdt 68k 68k 67k 0k 1k 89.00%
334 cosmos1hk4jv2gr7jxds2eylvmnk8q4dp5mk3vnf33nq3 67k 67k 42k 0k 25k 89.03%
335 cosmos13njcc8ah92x9wmfz0mvufz9qxz09sqpg2l5m8c 67k 67k 63k 0k 4k 89.06%
336 cosmos1w0494h0l4mneaq7ajkrcjvn73m2n04l8mx7xuc 67k 67k 67k 0k 0k 89.08%
337 cosmos1y8h0gzrdhfc3ptluavpq3v74vj9dg8478x9632 67k 67k 66k 0k 0k 89.11%
338 cosmos1mzw42ehfw4md7yn49h329qss04qeq5rgzgkn95 66k 66k 0k 0k 66k 89.14%
339 cosmos1d25uxlhdynu6hdkl4xelwxn7jz08u5fa5hleut 65k 65k 65k 0k 0k 89.16%
340 cosmos1gse07606lxxyrgpm0yh0rxqjv3cqhx6jsc04yf 65k 65k 0k 0k 65k 89.19%
341 cosmos1vdv8v0ztfxwcu2zuh8tdfgchhq4f26pv2t8lvw 64k 64k 64k 0k 0k 89.21%
342 cosmos1fshyfd0z0rhqcrf0jjd9yu63um6q5ajl3zq8qc 64k 64k 64k 0k 0k 89.24%
343 cosmos18cs2cjc59du320d5y3w04gwkkt2ffzyr2n2upp 64k 64k 64k 0k 0k 89.27%
344 cosmos13jwgjxl9nfvpcy5gv6nec9z9w6mwv6l0s4u8xy 57k 63k 63k 0k 0k 89.29%
345 cosmos1fjq9f3f9xtznwhalwty32kkgch6shvcetaf0le 63k 63k 0k 0k 63k 89.32%
346 cosmos13xjrerteau5qrtr8a53zd0aj969xzw5qp5th0h 62k 62k 59k 0k 2k 89.34%
347 cosmos1qc60ztmn89hzn9w8zxd77m7lcpygcjdczkrd6n 62k 62k 51k 10k 1k 89.37%
348 cosmos1kj0h4kn4z5xvedu2nd9c4a9a559wvpuvemr0vq 62k 62k 33k 28k 0k 89.39%
349 cosmos10alrrjydddnm9vcrfdqyc0gm7jkznhtp8tjr0l 61k 62k 62k 0k 0k 89.42%
350 cosmos1ak0henvtfcvgeztfuwdxk4m5dzyvympedkpnc3 -104k 61k 56k 0k 5k 89.44%
351 cosmos1gwtqpgfvyx8kz9a9zqmrze0tyt8ls5a06vdd5c 61k 61k 61k 0k 0k 89.46%
352 cosmos1avramul9wktv0cf3eh7zse5juenlgu26h6yxev 60k 60k 0k 0k 60k 89.49%
353 cosmos1nakjgfwanwsuyrxmgfj0r5tx3qccftd3q5p4hz 60k 60k 60k 0k 0k 89.51%
354 cosmos1sjllsnramtg3ewxqwwrwjxfgc4n4ef9u0tvx7u 60k 60k 50k 10k 0k 89.54%
355 cosmos1nkrsk4e8jlfaprmn282zulhfvw00gagyd7k80r 60k 60k 60k 0k 0k 89.56%
356 cosmos12fexwsm28203f5zwgswj0uqszfa0vm3gx4j99a 60k 60k 60k 0k 0k 89.58%
357 cosmos15ezz4achag48w0rgu4shy494ypevehfx6e27e2 60k 60k 50k 0k 10k 89.61%
358 cosmos1f9z23sv7l42uequk4p03egyftl59f2vuyzly4z 58k 59k 50k 0k 9k 89.63%
359 cosmos1lynfxlr4rq2ss4j9ux3rm3lhwmzm5sc2k0jrsc 59k 59k 59k 0k 0k 89.65%
360 cosmos1qwl879nx9t6kef4supyazayf7vjhennyjqwjgr 59k 59k 55k 0k 4k 89.68%
361 cosmos1swqse8x9xgw9te4w8y5jd5jagnaaydclrhlz87 59k 59k 48k 10k 0k 89.70%
362 cosmos1need7xz0swnncuf644wn9pn3zkxjqcnwfz2awj 58k 58k 0k 0k 58k 89.73%
363 cosmos1jw5gc0jtlmhjqmmjey0kshd5xn967xw3ulpeyj 58k 58k 58k 0k 0k 89.75%
364 cosmos1f2w8yef59ptjwh0lygs75vlezhd0s6lulmhydt 58k 58k 0k 0k 58k 89.77%
365 cosmos1qk93t4j0yyzgqgt6k5qf8deh8fq6smpn3ntu3x 58k 58k 28k 30k 0k 89.80%
366 cosmos1qzny67usplncefpwpy29pa34vjasw76t2rlwhz -948k 58k 57k 0k 0k 89.82%
367 cosmos1g5435cjhlm4s2nlmwln6ess9x4lc4qgdfep2l6 56k 56k 56k 0k 0k 89.84%
368 cosmos17m58y24rayd72mqqgsr7npetlh74r6umksju7c 56k 56k 55k 0k 1k 89.86%
369 cosmos1jsu8kqf8pv6pf2rcwylulvp73a453q382wep43 56k 56k 53k 0k 2k 89.89%
370 cosmos1xu30zyd25m9ztwpmtshfrntm3ydqaud7l2nxwj 55k 55k 55k 0k 0k 89.91%
371 cosmos1vkxq45an94x7av85mp9kgnhgep5ye3anf6ap9a 55k 55k 0k 0k 55k 89.93%
372 cosmos1gwuzsm5cccy97gtjze2lzk2jyya8y3xrlgcme2 54k 54k 0k 0k 54k 89.95%
373 cosmos1k08e33dlmg675qegfwfxlm5yk7qgphs2ul5h7z 48k 53k 53k 0k 0k 89.97%
374 cosmos14xgdfdnpjtulj6p7rkc75ekxqjq8hc5c7x6hpd 53k 53k 53k 0k 0k 89.99%
375 cosmos19kj0s42kht46a3uy74s7f0ew8uqydke890hze2 53k 53k 0k 0k 53k 90.01%
376 cosmos1lg2gjke0u9uag4hqh27675ju2489f5ljm45urh 53k 53k 23k 30k 0k 90.04%
377 cosmos19hd7qd6pcvtmgutvk4yxate2qc6uaglzfnhmwt 52k 52k 52k 0k 0k 90.06%
378 cosmos1lenvpq48ehp83x70nxuw797949twzhcycrucv4 52k 52k 52k 0k 0k 90.08%
379 cosmos1d09xxsg6dg7kn33jf7edv88uhytqpq7p8hxjz3 52k 52k 52k 0k 0k 90.10%
380 cosmos1whqmrydf7qth2lqcnupfa0yzhxsac8qzs6mtn8 52k 52k 52k 0k 0k 90.12%
381 cosmos1404zxd8qq40wgv2hrzsxak82f9phydey9tke57 51k 52k 52k 0k 0k 90.14%
382 cosmos1vglewddf5qvmea5npt3r473sugux3yaumn9r3m 51k 51k 51k 0k 0k 90.16%
383 cosmos123dnwj0pvc7yt4as5ajt06am82xe5awzw0zgst 51k 51k 51k 0k 0k 90.18%
384 cosmos1hf9x0qdkcs5stea3lz9pwfkct9uj92tseaj09z 51k 51k 51k 0k 0k 90.20%
385 cosmos18lgqz5q4kzf6q4aq6emaet0vlz4jzt9jpnpv57 51k 51k 51k 0k 0k 90.22%
386 cosmos1twy4k97hjlcqxr6s9srzyel2snuvnm50q7am9j 51k 51k 49k 0k 1k 90.24%
387 cosmos133haf884wkyl5n8nxgqh794453drqjz0p5t0la 51k 51k 51k 0k 0k 90.26%
388 cosmos1kxk4a84k34uefcehrl9hr6fg9nwpz8syv5gjc3 51k 51k 50k 0k 1k 90.28%
389 cosmos10racvfvrng7929nczcn9uu5ljznt6crvvj548r 50k 50k 50k 0k 0k 90.30%
390 cosmos1dyptg9vsj92w5l9xn60kgw6ue4e6f9kh9mwrvt 50k 50k 50k 0k 0k 90.32%
391 cosmos1hk4jjcvgv0dq6sgpsx58lhj4ajp4keeplgaqk2 50k 50k 50k 0k 0k 90.34%
392 cosmos1kfta22ccf549v3dhn4aajk834kxxnq4y4ah842 50k 50k 50k 0k 0k 90.36%
393 cosmos1xpfc05zwa05pvv3rqu5llr54fmw5hyh49ysgzq 50k 50k 49k 0k 0k 90.38%
394 cosmos1w0hx40f7dcsfagktj7e6pxjmay0vxt36x8zlk4 49k 50k 50k 0k 0k 90.40%
395 cosmos10glwtx8akaxmympzsxtgsynawfmtht8j5tqud8 49k 50k 39k 0k 10k 90.42%
396 cosmos1x2k0ljy5zrnyyjyhe7h9a5dv6yq49nj0c0m7ev 50k 50k 0k 0k 50k 90.44%
397 cosmos1x9dc5enk7f77apgscc3emep5nz0fapxmmvfrw2 44k 49k 0k 0k 49k 90.46%
398 cosmos12n49v2wpc3adz26cphvc4jxr5xmmdjmwe0mcpq 49k 49k 47k 0k 2k 90.48%
399 cosmos1qs02d3hk0caqlzh4j23fndfnrr7vtku6tkhts4 49k 49k 49k 0k 0k 90.50%
400 cosmos1eq9dymmd8x04khj8a8qd6xmtp2yjna0v236waw 49k 49k 48k 0k 1k 90.52%
401 cosmos1q0856f9c8wap7a9lgc7a8f8zpe8qp9ltqw4uda 49k 49k 48k 0k 1k 90.54%
402 cosmos1v6243qhds86hmj935j4w749g7wzpe6fvre7hm8 0k 49k 49k 0k 0k 90.56%
403 cosmos1r43nfycaxvnpmtnkh7pflm24m559zlmyqetpcx 48k 48k 0k 48k 0k 90.58%
404 cosmos18msk2v9uc07qawxmpn3esqwfw7q3pu6scvjs3u 48k 48k 45k 0k 2k 90.60%
405 cosmos1f6chcxdvrejymz7f2flupeguejzsj9md8k5j9k 48k 48k 48k 0k 0k 90.62%
406 cosmos1rc7llak4nxr6lz66ucdxx6vtp702z9fpuj3rmn 47k 48k 48k 0k 0k 90.64%
407 cosmos13kqg3feqvr0ete430mme3jm480ur5z0r65nke8 48k 48k 32k 0k 16k 90.66%
408 cosmos13uus00dk300jg7n02rdh9dxzfkgfyj90vpn049 47k 47k 47k 0k 0k 90.68%
409 cosmos1r5hph3jn4hjvde5yz3ksuv7mlqtn7eejey39zs 47k 47k 47k 0k 0k 90.70%
410 cosmos13gtlmyywwfrqgvwszzfu0ey994le4rdk6dky56 47k 47k 0k 0k 47k 90.71%
411 cosmos1rygf6l3swgyuy9apuuspwleqj4g0sq26fn8kf7 47k 47k 41k 0k 6k 90.73%
412 cosmos10386s0yz7grheny3spfhc3av2uwk52j35sexlh 47k 47k 47k 0k 0k 90.75%
413 cosmos1qd432aem98lvzpjcq78gvzqputgcs0906tltef 47k 47k 47k 0k 0k 90.77%
414 cosmos1nnha965g72e6hclmdqr0kqnzswa4lx4t0jhchh 21k 47k 45k 0k 2k 90.79%
415 cosmos1d8mzdtl4eet2zhy9d4fttx92thrl6at4q60wvz 46k 47k 47k 0k 0k 90.81%
416 cosmos1mylh2774pzp5tpxlhv65z2f834rkhj94v3pprr 46k 46k 46k 0k 0k 90.83%
417 cosmos1megc2gkxzf6v50y6k60uuktatleg85sll6qlhm 46k 46k 43k 0k 2k 90.85%
418 cosmos1s33lvg063nt89wfwzfr39enhukz0f5nzq43hwd 46k 46k 40k 0k 6k 90.86%
419 cosmos1ww9kelqkugrxjzd3yzdzmt9n2xwuua29wzwtyg 45k 45k 45k 0k 0k 90.88%
420 cosmos1ads4ttzyv2xgtesg4q78h56s8stdndhyf7fnru 45k 45k 44k 0k 0k 90.90%
421 cosmos1ws4uldqhet3td5mvn8p67f2m4dc9hd0gg6mr7f 45k 45k 0k 0k 45k 90.92%
422 cosmos1jcuur4r62sak3gjv7cj2sdawtyw64hkdaj7tgg 45k 45k 0k 0k 45k 90.94%
423 cosmos132nxt46shylwr23e7cdewa86htsyfmlvxhq6y9 45k 45k 0k 0k 45k 90.95%
424 cosmos1eu43jqq7hv9sugd7endlu3u9mg6ktyygxwu9nz 45k 45k 10k 0k 35k 90.97%
425 cosmos1mjal8r2etj7px00469uj53snszng8fayz8y4f4 23k 45k 45k 0k 0k 90.99%
426 cosmos1l7hs5t0dlypy2eeuvjasrsy35qrkg5kwnmjyj8 41k 44k 44k 0k 0k 91.01%
427 cosmos1tqgtntss7aexn0xe3fsyllm79w4y3l2vlc8ajc 17k 44k 44k 0k 0k 91.03%
428 cosmos1nhfpuvxupt544sjxrzwmjdk0un9p8385rryw2q 44k 44k 44k 0k 0k 91.04%
429 cosmos10l3rfs5eya90utgm6g3lrtf6pzff3muc7l8y3n 43k 43k 43k 0k 0k 91.06%
430 cosmos194nez388h7mf9ncs4m8kaxyg23l5pgt9nftqxt 43k 43k 43k 0k 0k 91.08%
431 cosmos1xwqzndqrzg5ru9kulgx8fetguctc8t5amuxdg0 42k 43k 0k 43k 0k 91.10%
432 cosmos13v5fqxuayqc8q7gpkr6jw270dxd8v9l65muw8l 42k 42k 42k 0k 0k 91.11%
433 cosmos1gxhcyw46fe0w062phd4pt0hhstwt9qw20gqxtp 42k 42k 41k 0k 0k 91.13%
434 cosmos1gtdxj6hay8xdjvvyh8cpk2jaw2eazpz3fqrvq7 42k 42k 0k 0k 42k 91.15%
435 cosmos17pz7rlzlgsne9luslvxpchn5m3p5fgrqefg08x 42k 42k 41k 0k 1k 91.16%
436 cosmos16sfwt5t6gk8j5rsx6anx9qvjxxarr68znwrfp6 42k 42k 40k 0k 1k 91.18%
437 cosmos17hgeneec09tsnyug3elgxhc4r25wy5wwwljpfx 41k 41k 8k 32k 0k 91.20%
438 cosmos158utdw3pu3q75h9ysqjwhm7tjyx8pnaqg3hk6j 39k 41k 40k 0k 0k 91.21%
439 cosmos18hfwxg4px0pk4j74339nj3zw5fkacnzra57a59 40k 41k 41k 0k 0k 91.23%
440 cosmos1272dc98nruxlwnffjzv65nan4v8kmfd97jn6ag 41k 41k 20k 21k 0k 91.25%
441 cosmos1gj3zlw8nze9wftanatrj7fneq0ud8y86ftm4un 40k 40k 0k 0k 40k 91.26%
442 cosmos1ppsrr2xtgu68zlm68dnm584dwm9ry0p99nwyf5 40k 40k 0k 0k 40k 91.28%
443 cosmos156c43fy9l03zxj4dnklv47dxz3h70lzk5t6y4n 40k 40k 0k 0k 40k 91.29%
444 cosmos1rknn49dq8du7f8xutrr8lne95jz6wegv6rs3yd 40k 40k 31k 0k 8k 91.31%
445 cosmos17mggn4znyeyg25wd7498qxl7r2jhgue8ep585n 40k 40k 40k 0k 0k 91.33%
446 cosmos1rnnuk7rmjwj3ep97s5d0w5ek5che53ekq033zx 40k 40k 40k 0k 0k 91.34%
447 cosmos14kn0kk33szpwus9nh8n87fjel8djx0y0mmswhp -406k 40k 39k 0k 0k 91.36%
448 cosmos1xym2qygmr9vanpa0m7ndk3n0qxgey3ff8vscct 40k 40k 40k 0k 0k 91.37%
449 cosmos1wvgdr7lxm5srs79whrgq303p2lzjs7jhlpuxrw 40k 40k 40k 0k 0k 91.39%
450 cosmos1jzxqxjp2cuz4jtfkthy9xpkz9m2msptzfs3yjg 40k 40k 40k 0k 0k 91.41%
451 cosmos12pgtk90nlrzqftdl2w9kewe6rrkzaszkzrkvdf 40k 40k 40k 0k 0k 91.42%
452 cosmos19cnjlnc2l4kfw5s5evppml3nypq4zkksyuh4fw 39k 39k 39k 0k 0k 91.44%
453 cosmos1u42ucpq7zkr245wc8efwmwnzuq5kaky6yet7fy 39k 39k 0k 0k 39k 91.45%
454 cosmos1yl6l479x8sxg4naf0uxlta6tutk3qt7glarpmk 39k 39k 39k 0k 0k 91.47%
455 cosmos1yfx5lwrp6es440wufc4gukl2nsgf8eq6a0y4uq 39k 39k 0k 0k 39k 91.48%
456 cosmos1te8nxpc2myjfrhaty0dnzdhs5ahdh5ag8gswfl 38k 38k 38k 0k 0k 91.50%
457 cosmos1qxprregw2tvclv5ecg23u8cm8vwx500aumvuz0 38k 38k 38k 0k 0k 91.51%
458 cosmos15vcquqpxglq3e9q6le7tre0su0jqpckvexhj32 38k 38k 0k 0k 38k 91.53%
459 cosmos1cgh5ksjwy2sd407lyre4l3uj2fdrqhpk84m04f 38k 38k 38k 0k 0k 91.55%
460 cosmos14e2nkug4xg3spcfuhpldap24erruak5q4sgpv9 38k 38k 38k 0k 0k 91.56%
461 cosmos1qjhr755fle68fcxkrvpdn60dwzd2jzc3a2g292 37k 37k 37k 0k 0k 91.58%
462 cosmos13vwzpmmada8aangxtjyfschf04fh7mfjz5kt3a 37k 37k 37k 0k 0k 91.59%
463 cosmos1x9au3m6xwp6u3wrvl64jrxd9tdq5mwk86f0vf3 37k 37k 37k 0k 0k 91.61%
464 cosmos1wk30uz6drwuz7vkjrml5jthn0c0m3yhdqruu6t 37k 37k 37k 0k 0k 91.62%
465 cosmos15yaks36ydlcp2p3x3qkkgzx4s0gj6jtj9v6hxp 37k 37k 29k 7k 0k 91.63%
466 cosmos18v9z53lxlwzc2mq0e4h45cmr64gu2g6w6yd4fx -28k 37k 37k 0k 0k 91.65%
467 cosmos13lfwqjqfzfe2muq3j273y2l2tuzgkrp86s8zew 36k 36k 36k 0k 0k 91.66%
468 cosmos1l50dfjsv6wpef0e9txhtkz6jtcmzflju9hwuwp 36k 36k 27k 8k 0k 91.68%
469 cosmos1ey69r37gfxvxg62sh4r0ktpuc46pzjrmz29g45 36k 36k 30k 0k 5k 91.69%
470 cosmos1hjykmlfysrzyw43nqwc89eyg74q5apuntnqsps 36k 36k 0k 0k 36k 91.71%
471 cosmos1e2fyddrp9mxng9lk8kpqs38hcusrsnwel0cqkq 36k 36k 36k 0k 0k 91.72%
472 cosmos1gzkve0ajwv8kymfffz0mru9zfg3nwjvq9w9574 35k 36k 35k 0k 0k 91.74%
473 cosmos16e0d66nc9qdp3spyrkkjqersakkve3g6amu6fq 36k 36k 35k 0k 0k 91.75%
474 cosmos1vmnc8x6vmwp4sfee3mraxfa4ykglv0zhxw6sey 34k 36k 36k 0k 0k 91.77%
475 cosmos1j2y96fk2maxz4j4g586xvx66y2axe2305amfvc 36k 36k 31k 0k 4k 91.78%
476 cosmos1r69aysu2evn03y8cmmj4hjpjy76yvx4l0nhxm3 35k 35k 33k 0k 2k 91.79%
477 cosmos1rz0shtpfe9vxjz8df9xpx96aaw6r5ezp3xrl0m 15k 35k 35k 0k 0k 91.81%
478 cosmos13h4vazvsjkm0jzh7jtpf36f6kssg9mrh4gamtf 35k 35k 35k 0k 0k 91.82%
479 cosmos1qgz2q9tlw3m6e4hkx0h86lxu0qym0mgnqp5ywg 35k 35k 23k 12k 0k 91.84%
480 cosmos1q5k0rngk9qdzujmu4jsvmk3ufhummae7ajejgy 26k 35k 35k 0k 0k 91.85%
481 cosmos1q23kyllxrq7fujy7p5cmalfathsxvl3wrd2g4l 35k 35k 24k 10k 0k 91.86%
482 cosmos1eu8guytyk28hwzklf09plv7q4hp4gxmr0mtqmx 34k 35k 35k 0k 0k 91.88%
483 cosmos18r457ws54pkrvurcakxufawxp3eedhffaethje 34k 34k 34k 0k 0k 91.89%
484 cosmos1nryc5z750mmkqx6eeeal8awve7ulkdpr3feneu 34k 34k 0k 0k 34k 91.91%
485 cosmos1j9fmr5ceqxtswh9sc7jg964nn225v9ugj77ep3 34k 34k 34k 0k 0k 91.92%
486 cosmos1fhejq5a3z8kehknrrjupt2wdl4l0wh9y2vayhr 34k 34k 0k 0k 34k 91.93%
487 cosmos1afzh64yep7k73ml578q5s83x6ljfl4fyc6524u 27k 34k 0k 0k 34k 91.95%
488 cosmos1dt7f25u8fk3tehl8pszcsdk5mjz4c4874v06v9 34k 34k 33k 0k 1k 91.96%
489 cosmos1hjyde2kfgtl78twvhs53u5j2gcsxrt649nn8j5 34k 34k 0k 0k 34k 91.97%
490 cosmos10et2k9sz88eyg0wvt9q2y60kpvfj80qcqnvd4c 34k 34k 34k 0k 0k 91.99%
491 cosmos1n2qujqtaj3tmzhthl0lzdj4tfeacr2urkd7xrs 34k 34k 0k 34k 0k 92.00%
492 cosmos1t4vumykc5a6pqh9ccx9p3s97jkdnwgs86ncp0w 34k 34k 0k 0k 34k 92.02%
493 cosmos1ehs0p8tlq2mnvef4wx2hfprwamfrauxy5y3yp8 34k 34k 34k 0k 0k 92.03%
494 cosmos1pkjg52780udcmjy9e0ys0yt7t5kyjgg02kjp48 34k 34k 14k 20k 0k 92.04%
495 cosmos1e3r37jr5pwhfa8690psfmly7rjnh8pcwqr6rt4 34k 34k 34k 0k 0k 92.06%
496 cosmos1p2t52073w9t00upst65z9gh48m85043zefdu0q 33k 34k 0k 34k 0k 92.07%
497 cosmos1fujmd6kpgy4az4y6rsduwap0s6sazgd0sndu2e 33k 33k 33k 0k 0k 92.08%
498 cosmos1gu0mkhx3w76wz3v2pd0vscsm94zu3htgnmjku8 32k 33k 27k 0k 6k 92.10%
499 cosmos18npp0s2tffdx29qc0wrw8d48xrgcx2apw6dmv4 33k 33k 30k 0k 3k 92.11%
500 cosmos1q0zy8vmy4ej4ck6a54ju0llexfmhqrsghujv98 32k 32k 32k 0k 0k 92.12%
501 cosmos1ar5ggy4rt7vt7w4wl4v4lutns80fcgglyt32yj 32k 32k 32k 0k 0k 92.14%
502 cosmos1yuyzaal450k3mmdkwwqg5k3x3mva73g0pkrljs 22k 32k 0k 0k 32k 92.15%
503 cosmos1y8nyfvmqh50p6ldpzljk3yrglppdv3t8h938ez 32k 32k 32k 0k 0k 92.16%
504 cosmos108kt95klg3ctuvpahp852jfw6mshvw49eulcyg 32k 32k 0k 0k 32k 92.18%
505 cosmos15fg2xq8c7zt48kv35fq0pzf0ve8j7mhya3249z 32k 32k 0k 0k 32k 92.19%
506 cosmos1p4ks5aktxq48yqmpzh8e90z6suan8zwy463ypu 32k 32k 32k 0k 0k 92.20%
507 cosmos1aaxx3hwch6g32258s07a57tx9vd26f8nagwt8e 32k 32k 32k 0k 0k 92.21%
508 cosmos1hjct6q7npsspsg3dgvzk3sdf89spmlpfg8wwf7 31k 32k 31k 0k 0k 92.23%
509 cosmos126ky99xjk4ppqaa0xnuzlll39a39ura4pn53lv 32k 32k 32k 0k 0k 92.24%
510 cosmos1ptyzewnns2kn37ewtmv6ppsvhdnmeapvwavsg8 30k 31k 31k 0k 0k 92.25%
511 cosmos1z2tr9c2vhnfjvusgyu84uh6nwjwuf8ma2q5ljj 31k 31k 29k 0k 1k 92.27%
512 cosmos1ms67dfhp3pctuxg6hkcjnjwn0cv5p83l4e3lpm 31k 31k 31k 0k 0k 92.28%
513 cosmos167xarmzf7u96lxt06awejzn5yz9cqeu8lhxtxh 31k 31k 31k 0k 0k 92.29%
514 cosmos1nzdzgrjwllqj8g3f4836dn5zn66fm6xp8twvc5 31k 31k 31k 0k 0k 92.30%
515 cosmos1ffra3k2uq9yaaa32vfgw62lwtqsxs9q22wk8ml 31k 31k 30k 0k 0k 92.32%
516 cosmos1n6fcc7ztnjx6cc3nrq04rd2xl8tmk5rngafrxs 31k 31k 31k 0k 0k 92.33%
517 cosmos1urpgxwucwwa7dweu64yn2cmlc5slmtq0gzvvgx 31k 31k 30k 0k 1k 92.34%
518 cosmos1z3nfwlad307p7khfmfq76vqjn5uv239lacql5x 30k 31k 31k 0k 0k 92.35%
519 cosmos1j7u72t4jfwxt5z04uwvf3s68zmaaxqxcxpz6zm 30k 30k 30k 0k 0k 92.36%
520 cosmos1e86u57464w3mxedrzm3chatvcd2z89ax5hs0pz 30k 30k 25k 5k 0k 92.38%
521 cosmos13nr7ma9t97e5c2klyv0ku68ncmqj6farj2keru 25k 30k 0k 0k 30k 92.39%
522 cosmos1tngrk6fdalfzff4k90uzyy88zfprg9vnmgnkh0 30k 30k 30k 0k 0k 92.40%
523 cosmos1eff0rr0ptx4hvc3cnwvm5wween82pe4hs40nqe 30k 30k 24k 0k 5k 92.41%
524 cosmos1rh793h4h9v608t2ttv3vvawqs3u6tvuf5h3xrz 30k 30k 25k 0k 5k 92.43%
525 cosmos1rn7nwwys7823d79pguzg2y0hu94e83d5chllg7 30k 30k 0k 30k 0k 92.44%
526 cosmos1quulcckpv4ns4s4sjmp76nkahprk5jxc2rw479 29k 30k 30k 0k 0k 92.45%
527 cosmos1jaw4n8p2hsy280lqxk73mkwteszz5vfvu5su7j 30k 30k 29k 0k 0k 92.46%
528 cosmos1gdv7kzg2lvx6k5w6nxq84q8r9z2ujpve0krhkm 29k 30k 30k 0k 0k 92.47%
529 cosmos1h5getutfet08cn95p8wkk038q70zrqrm5q0qta 29k 30k 0k 30k 0k 92.48%
530 cosmos1039ncnxcrcwwjr33fe4sjt7ftu5ltxm32qpd77 29k 30k 0k 30k 0k 92.50%
531 cosmos1py6qn2hn0mzprj5z74kwag9mzg8a0320lp0d2g 30k 30k 30k 0k 0k 92.51%
532 cosmos1rf2u7xu64axfj6r0yt9qp7mf2wgp2f8fregzvp 30k 30k 0k 0k 30k 92.52%
533 cosmos1se02n5r4uv8fxzlp2edy9y9jpk6dmd3rju9hk3 29k 30k 26k 0k 3k 92.53%
534 cosmos1gfh9hhxrzyglksr6yfy6z0t0h9p5aexmjd9r0g 29k 29k 29k 0k 0k 92.54%
535 cosmos1zfkep87pvq8grgkf7dslu4j3adpk5s4czj4gt5 29k 29k 28k 0k 1k 92.56%
536 cosmos1z7ahd6n6ekwend5uspla32mcgtl6jdgvc4t30s 29k 29k 0k 29k 0k 92.57%
537 cosmos1z8r394el4w325hamce09fkh82k67ru5jpl8m0x 29k 29k 0k 0k 29k 92.58%
538 cosmos1nctncnw3aewxsfz7kq3mgh6jppy027x3wguquz 29k 29k 28k 0k 1k 92.59%
539 cosmos1e9pp8ry52x0s0tzsdc0pzuh2atukmlyukxxyk8 29k 29k 29k 0k 0k 92.60%
540 cosmos1srhzr4s6k3fqx2mzrfpwjz6ffy7t6j6x37wfld 29k 29k 29k 0k 0k 92.62%
541 cosmos1p56ryxvkcmxsxx4ewwqm4gwe86qxtkhakxw358 29k 29k 29k 0k 0k 92.63%
542 cosmos1p79cw4nehzz469mqdul7dgpn3h8h82rphmpxew 27k 29k 0k 0k 29k 92.64%
543 cosmos1tly42cw6ryqxj4h8lh646tgpgvu7atxwxrs4ak 29k 29k 29k 0k 0k 92.65%
544 cosmos1p35nu7mzhkrumeyf3evwkyyg37gyvfl6ew752h 28k 28k 0k 0k 28k 92.66%
545 cosmos18jvzl7wj696n5as8w0p93fat8tfktgpuv85ckf 28k 28k 28k 0k 0k 92.67%
546 cosmos1780h0n4gzsjdhey9gr3qy8xkt2ujczaxn3qwyq 28k 28k 0k 0k 28k 92.68%
547 cosmos1jet0qu2hprp2sfxtjgkl39usep8dc5wkxrwcac 21k 28k 28k 0k 0k 92.70%
548 cosmos100sdepqdh5ruv2nhpn6f404wtekwk9m7snhqra 28k 28k 28k 0k 0k 92.71%
549 cosmos15hn9sa2m8mz63g8n0frkef97c2qsx95amwmmg4 28k 28k 27k 0k 0k 92.72%
550 cosmos1mv9lp0cc64fmj6hwcpy3xszw9ull6cplug0u94 28k 28k 28k 0k 0k 92.73%
551 cosmos1dany3yuj5qzcyl33qjcxwc6m478a3wftv347sh 12k 28k 28k 0k 0k 92.74%
552 cosmos18h5d7mfjvagpx0zsrp005sfa3k0ypxpmhj869f 28k 28k 28k 0k 0k 92.75%
553 cosmos1a8st5e3s3vxgsm0zv5czdhcdlemkne6vu32s28 27k 27k 27k 0k 0k 92.76%
554 cosmos1065smngmfh2fftdcj8xz7quh54ks4pfhmw93sh 27k 27k 25k 0k 1k 92.77%
555 cosmos1hzdne7xvvs8unp497t6x0g32lpz6m5mqk9zq7d 27k 27k 27k 0k 0k 92.78%
556 cosmos12qvd909wn082yzhmyn42h8uwatqts4qcgxsvwu 27k 27k 26k 0k 0k 92.80%
557 cosmos1t089vcqvwj8zjvjsgcs6536d2mnrsy35kdzdpq 27k 27k 0k 0k 27k 92.81%
558 cosmos10nxmg58hdp4td9vggwm9wacr6qrn5u82tsrg0j 27k 27k 20k 0k 7k 92.82%
559 cosmos1pdsf6rg27wldgdgn555c57tssc44mymeadpkgu 27k 27k 27k 0k 0k 92.83%
560 cosmos1nmqhsgkvacrf55g5qlx3kr8484axt9rxrn0rnf 27k 27k 27k 0k 0k 92.84%
561 cosmos1m7kvm0aknxhngvl8scarj2w8dp758jdczqpfwr -693k 27k 27k 0k 0k 92.85%
562 cosmos1meghu8497hzlrxlnmcwvr4s2azchwndd3g4t6k 27k 27k 0k 0k 27k 92.86%
563 cosmos1ewmayyze0svkhhsq7gs5yc9gv8uezn3tlrekqv 27k 27k 27k 0k 0k 92.87%
564 cosmos1dja4k7hfuwxjg8uwen3euvn3z5nsv2nca4jzk2 26k 27k 27k 0k 0k 92.88%
565 cosmos1vxeq4gmx2uzkt8gpaptu79k7meug9e84xahhfq 26k 26k 26k 0k 0k 92.89%
566 cosmos1vrg6ruw00lhszl4sjgwt5ldvl8z0f7pfyqcgt8 26k 26k 26k 0k 0k 92.90%
567 cosmos1jaq6rn09s4y8r4dmhwgtztecyd5w7tct02du28 26k 26k 26k 0k 0k 92.91%
568 cosmos1s2yfhhesr4spgdeeyjp0m7ss9x6get36k4e6ku 26k 26k 25k 0k 0k 92.92%
569 cosmos1x5rmunevfr0cn3dypw86vp9r9c60zzlkthpdzf 26k 26k 21k 0k 5k 92.93%
570 cosmos13gvqalusnmapjgp3e6gnk9q832qv3g3u6jytaz 24k 26k 22k 0k 4k 92.95%
571 cosmos1fghgwhgtxtcshj4a9alp7u2qv6n2wffqj4jdl9 26k 26k 19k 0k 7k 92.96%
572 cosmos1q5g5s398qpx29fdswu4wtgxef8gskdpjenhjrc 26k 26k 0k 0k 26k 92.97%
573 cosmos10qmjl6vg3rr9ecrwxny6ngqm3t0ynfawhr9q0z 26k 26k 26k 0k 0k 92.98%
574 cosmos1tazq7xuu4k9usf7nxafr5j0csn90jufvjhj3nn 25k 25k 5k 0k 20k 92.99%
575 cosmos1s2lm90yjz459d3xj7jwemc4fdr3w47fdpztprr 25k 25k 25k 0k 0k 93.00%
576 cosmos13lte99fy0lqxu9pzsytafhlym0ncznsmncqkpa 25k 25k 20k 0k 5k 93.01%
577 cosmos1zygrkcsfhdznwquccwgzekrkqdth8f89payvhw 25k 25k 25k 0k 0k 93.02%
578 cosmos1dyatkrjpdmd6w2e0hj84amqply5svjkn9nsdd8 25k 25k 25k 0k 0k 93.03%
579 cosmos1ft2h69mpx7ptne23vlqk5hsunnu80wr5qypapk 25k 25k 25k 0k 0k 93.04%
580 cosmos193zlfqknqhsxsvwerghyhaak57vqxc85yqfwgn 25k 25k 25k 0k 0k 93.05%
581 cosmos149g2tl9xakprzs5f854ntu5fthdgmuqd9ad0gn 25k 25k 25k 0k 0k 93.06%
582 cosmos1yfghg6ay5ypawz604zed829w9z6zml0gz6xhs8 25k 25k 0k 0k 25k 93.07%
583 cosmos1s07gnzyuaf5zdf9qzkuruvq2wu7l29fgywn2zy 24k 25k 25k 0k 0k 93.08%
584 cosmos1qs8tnw2t8l6amtzvdemnnsq9dzk0ag0z37gh3h 24k 25k 19k 0k 6k 93.09%
585 cosmos1njusvz6kcg2844cpuetke5yghjrp57uyz0vcmg 25k 25k 25k 0k 0k 93.10%
586 cosmos1mmu8hhkfpzh7jxrtjylmhceyt7hs3acr278u3v 25k 25k 25k 0k 0k 93.11%
587 cosmos15urq2dtp9qce4fyc85m6upwm9xul3049um7trd 25k 25k 16k 0k 8k 93.12%
588 cosmos1y9tycsyd2rqkt24plgva53z7z6euum90yxcrwe 25k 25k 25k 0k 0k 93.13%
589 cosmos150j9auccvjdsquttx0qhawvux2m67fcxw49hy9 25k 25k 20k 5k 0k 93.14%
590 cosmos1th5psrspfm9sam0k0d2tvsg4gkufccm9tzpr3g 25k 25k 25k 0k 0k 93.15%
591 cosmos1skv2quty6zavcqfrnq746ll2pmyvj2739yy4gp 25k 25k 25k 0k 0k 93.16%
592 cosmos1zxyz8p6hqchz7nd6kv7sfszx9n9epyamrvdxpt 25k 25k 0k 0k 25k 93.17%
593 cosmos1mmtur9t5y4twz8uhcw4nfqfug2vs9rggw90kph 25k 25k 0k 0k 25k 93.18%
594 cosmos10npf8jd8nqu7zylr50gd9pp2f7eel7w8c57drr 24k 25k 20k 5k 0k 93.19%
595 cosmos1kezzd8q3lc8wek2ks48e36cv57jvtsr74l9uf4 24k 25k 25k 0k 0k 93.20%
596 cosmos1uxmlg2sfz5d27m46fk7vgrj2jmams5d6hedj3f 24k 24k 24k 0k 0k 93.21%
597 cosmos1yjp9yeqkcjzhucc2vwghq3nzwtv56f5y05xg2d 24k 24k 23k 0k 1k 93.22%
598 cosmos17dhmf3p7lrn7tccg65ljkk6396e80ww3epgj00 24k 24k 24k 0k 0k 93.23%
599 cosmos1g5l5j8p675lrdfjef2v70ay84jwnu75v5657s0 24k 24k 24k 0k 0k 93.24%
600 cosmos13j6yft8p8hhwhla0u2cvf8232ts62ayrv9d2hm 24k 24k 24k 0k 0k 93.25%
601 cosmos1kucpygly3ynswdf77ersas9ejdlp5erucprymf 24k 24k 24k 0k 0k 93.26%
602 cosmos13xvmkjdq3vd2zfk78ft607tjex8qjxhcjlyrz3 24k 24k 24k 0k 0k 93.27%
603 cosmos12fzwhlnsdk22hksrfvhlew4y2pw9redalzwux4 23k 24k 24k 0k 0k 93.28%
604 cosmos10wzd0drgcpudme039j22h70dnayra75a2qatxv 24k 24k 24k 0k 0k 93.29%
605 cosmos1vam7f3edpkgn8nh8zxdvf47lwhgem0qqu4n36u 24k 24k 24k 0k 0k 93.30%
606 cosmos1ec3p6a75mqwkv33zt543n6cnxqwun37rxqj2vl 24k 24k 10k 0k 13k 93.31%
607 cosmos1c3ynnn0ra95ehaakss2ultxf7tsw79j9yh8e3d 24k 24k 24k 0k 0k 93.32%
608 cosmos169a3xpza9a86hejgq87gz7cltkm3mxzpdsp6jq 24k 24k 24k 0k 0k 93.33%
609 cosmos1ctz7tp6t236sxqpcr0tcr48ykf5gtmvnerehej 24k 24k 24k 0k 0k 93.34%
610 cosmos1m8603mshc6fadwwvdyfldjdf0d8wp4k5pd5zaj 24k 24k 24k 0k 0k 93.35%
611 cosmos17s7k29nzu7yydtn7p0p88dmrhxadguxu37w2kx 24k 24k 23k 0k 0k 93.36%
612 cosmos1zc7rqh3zpn4wrnpqlkrgn9gssk3pjwmahkwcqg 24k 24k 24k 0k 0k 93.36%
613 cosmos1r8t2pshvkj3qjx6zk240x8nr24trsst6q3wd4c 24k 24k 0k 0k 24k 93.37%
614 cosmos1tkpq2zlglzwl2fjtknys40caus4jtr4hf787yc 24k 24k 18k 0k 5k 93.38%
615 cosmos19rffqqjp7t6e9qkkd9e9g8j9p9cjfddwguspy5 24k 24k 24k 0k 0k 93.39%
616 cosmos1cppplf48jffrd8rsur8cxchdhlmcpn83u9pc78 21k 23k 0k 0k 23k 93.40%
617 cosmos1tcleqqtpe9jnl9y5qkah9j40e99k5c5mre4z82 23k 23k 0k 23k 0k 93.41%
618 cosmos1y0neqnxfpdekxkhegkgvztzckq8rhyumx83k6t 23k 23k 0k 0k 23k 93.42%
619 cosmos1dh9g0lze0spa3zwx7ug673e4l98hxyyss7aa70 23k 23k 22k 0k 1k 93.43%
620 cosmos1k2t7wscrcq2wxj9a8hfclx5m08cysk2h0swrlh 23k 23k 23k 0k 0k 93.44%
621 cosmos1e5grr4fj8dhluk2af6wccuqt2p48ug0rxr43se 23k 23k 23k 0k 0k 93.45%
622 cosmos14g3r9e0egp2rlz5gp4288z7aayfruavazutg85 23k 23k 23k 0k 0k 93.46%
623 cosmos1jcge3u48sxc30xv24sr8d06zpp65mgnx9x8vkn 23k 23k 23k 0k 0k 93.47%
624 cosmos107eq330urynvnkyrfupj0r2ekk74mx7wy7v2we 23k 23k 0k 0k 23k 93.48%
625 cosmos1mlxn58365hh46s6v60tfyy8vmmykk2nzvqdx4d 23k 23k 19k 4k 0k 93.49%
626 cosmos1pgamxw340zsv2fgcas0mqglw8tnm4479ny2ku7 23k 23k 20k 0k 3k 93.50%
627 cosmos1wdl73a63fpazz2yu5kt2043ttssssdwwuh5xgj 23k 23k 18k 0k 5k 93.51%
628 cosmos12amtluvcwcgaljgxa9ql55247pl4vq3fgxpkxg 23k 23k 9k 0k 13k 93.52%
629 cosmos130mdu9a0etmeuw52qfxk73pn0ga6gawkryh2z6 23k 23k 21k 0k 2k 93.53%
630 cosmos1yef6dalq4amrrlaumd9uy4jq2j6ym8xjrplmp4 23k 23k 0k 0k 23k 93.53%
631 cosmos1gdlk85s7dzan6zf7857smkgsdccde5lq9ndnn5 22k 23k 0k 0k 23k 93.54%
632 cosmos1p99fp2s0kfmnx62kvzgzw6jjmzdx3elpjsx3ad 23k 23k 0k 0k 23k 93.55%
633 cosmos1v864d3j7gagyud93a5ywnzk30mhm5ud4gf0l0c 23k 23k 0k 0k 23k 93.56%
634 cosmos1gegh7vn2j52laftejuctv9w8regkjnprnmca39 23k 23k 20k 3k 0k 93.57%
635 cosmos13hfzclxsgzywxfyh5tvhxff3mnnr6jsky39sjs 23k 23k 22k 0k 0k 93.58%
636 cosmos1n2838hvcwe3e4qy300gly5dnf4wqy9vd2dxmpx 23k 23k 23k 0k 0k 93.59%
637 cosmos12fpuvxnn5mxx30sxxhqefue2d6rxer7zx4d987 23k 23k 22k 0k 0k 93.60%
638 cosmos1xyxns36s5x66crhumzl2mdhezyuma2j27cnuh3 22k 22k 22k 0k 0k 93.61%
639 cosmos13qdh6c34um99ay72lujy56cf0n0auvwky7q3p8 22k 22k 0k 0k 22k 93.62%
640 cosmos147n9qc39ms7detmqkdju5wjj97vp5uf62vmqxz 22k 22k 0k 0k 22k 93.63%
641 cosmos1ufs8s3ttfy99m8fns6mf5uk7rumwkufwq59kjg 22k 22k 0k 0k 22k 93.64%
642 cosmos1vu3h0r8qurclc2jnkrds5yyk4jgz7k0k7gcsh7 22k 22k 0k 0k 22k 93.64%
643 cosmos10rgxgs5lf7ajcmw8ez543udpwvufz7jx2asn9v 22k 22k 17k 4k 0k 93.65%
644 cosmos1mp6n3gay6uae5clywzjjczxakwzykw7yfa9d44 22k 22k 0k 0k 22k 93.66%
645 cosmos1llrmcjwmcdwmv0z8zg6f8p0aep5n6v6grrpdjq 21k 22k 22k 0k 0k 93.67%
646 cosmos10fqrw8vrmp6csljkjstedg0v3uxzeu24wvrksy 22k 22k 4k 17k 0k 93.68%
647 cosmos16sknqh6mfamcymz5pjc4pe9xg0zrl8pr5a0d92 22k 22k 22k 0k 0k 93.69%
648 cosmos1ruqrgv8wh4fqm24uyeuvmg8jwv737qv9vxl8q9 21k 21k 0k 0k 21k 93.70%
649 cosmos1chgjl7gjkhx2vutxuy6tp4j9fkwzvtwy2mzqvw 11k 21k 0k 0k 21k 93.71%
650 cosmos17wpx9k6zhmlryp6y9ylj2gameuvn8gjc6ll374 21k 21k 21k 0k 0k 93.71%
651 cosmos17ruruu7guwdwssl34sagtm6vsde2kueyxdf6yd 21k 21k 21k 0k 0k 93.72%
652 cosmos1jh0urskmdrrhfgm53d0ddnd506stu63wd07pfg 21k 21k 21k 0k 0k 93.73%
653 cosmos1t0z02xzsjvl4c2658twjq8p69n04mm2rklr7u8 19k 21k 21k 0k 0k 93.74%
654 cosmos1anwkhepra82zymc7yqppqdw42mdwqha2z7tjze 21k 21k 21k 0k 0k 93.75%
655 cosmos18tzqax6f8hzzee2lq5xxszqn9dfqkj2jhup4tu 21k 21k 20k 0k 1k 93.76%
656 cosmos19kkq2s76f0xmer5sj845w6v0xkz8h7k7mmhkq3 21k 21k 0k 21k 0k 93.77%
657 cosmos1hy2ht42ua493fpug7k5zxpt6ugqvh8tjwqey22 21k 21k 21k 0k 0k 93.77%
658 cosmos1c82cyyv7rqdapfnzshkaralslynvqt0zt55fzg 21k 21k 21k 0k 0k 93.78%
659 cosmos18fg6lnzr2pa8fdgx59we6mjx8j9xazamnhahmr 21k 21k 0k 0k 21k 93.79%
660 cosmos1rdg7ec7a8men3dvxnh5afkpdxcevqkrk5rh4ke 21k 21k 21k 0k 0k 93.80%
661 cosmos19xk778d40u60w0jt7x6jchmha9fr726xpeqcxh 21k 21k 20k 0k 0k 93.81%
662 cosmos1m39nq2wuwep7c0us5fzyl9v344wdage99xnnjt 21k 21k 11k 0k 10k 93.82%
663 cosmos10lhlafc4dkk89g0qds6dgphyzjtyj5jrn2d9v7 21k 21k 21k 0k 0k 93.83%
664 cosmos19hv3h65nlvpqfum4jgugct78ak8wfemjfeyygj 21k 21k 0k 21k 0k 93.83%
665 cosmos18yejf5zqwdlyltgggl5w59pfjgsak9tcf4kqsg 21k 21k 0k 21k 0k 93.84%
666 cosmos17txgxvrqvh5w5k42d02z2g0tud8t4g6rknut3a 20k 21k 20k 0k 1k 93.85%
667 cosmos18ec0fc6n2hqjxd3pg9vhmm8dedltyvwxk0hldh 21k 21k 20k 0k 0k 93.86%
668 cosmos1v4m3ahue5pdn5smjh2flz9at2u9926h3jyfl48 21k 21k 21k 0k 0k 93.87%
669 cosmos10ejc8lukaupx2x35m00r5sh55vf6233kq8fans 21k 21k 13k 7k 0k 93.88%
670 cosmos17vz69tgz6ld6m8c3dm4yvu2a8psvrjzvml5ksx 20k 21k 0k 20k 0k 93.88%
671 cosmos1w4f04xqmg4sdc3c8a80lq9fcgrlfs953qezsn9 21k 21k 21k 0k 0k 93.89%
672 cosmos1tzfs83qa7k9ycufvepckxjpkgjmcq9wy45fttn 21k 21k 21k 0k 0k 93.90%
673 cosmos10xftx0584m0dtt5kn0rn0zdusfvnzfdhk5se8q 20k 20k 0k 0k 20k 93.91%
674 cosmos1lgur3yej7qtr4erlqzxavdpeqqau9q0h40rmeh 20k 20k 20k 0k 0k 93.92%
675 cosmos1xnge3cu6352s3grqd3jsw4rqeqhufwl430khy8 20k 20k 15k 0k 4k 93.93%
676 cosmos193h766qs3en2qzt5f4ku7utvvwxqc6kx6rwagj 18k 20k 20k 0k 0k 93.93%
677 cosmos1hpfuzjthjjsp26ut6qlmc82ctzj52k4semkn43 20k 20k 20k 0k 0k 93.94%
678 cosmos1v3um4h8ljp26frtjczzd0jse8gqhr82vw4lt4f 20k 20k 20k 0k 0k 93.95%
679 cosmos13ynsafhjnmjmhy8dq37ym60yt43hke09y6j4ev 20k 20k 0k 0k 20k 93.96%
680 cosmos1jvtsg8d3g9xqmfak2scyqqfjv0x73nx58wlnnl 20k 20k 0k 0k 20k 93.97%
681 cosmos1e27hlhks75y6kasnjhq95lvfe2z9qck3sqk2x9 20k 20k 15k 5k 0k 93.98%
682 cosmos1qf6kxq8kkzpgpefgv6phra9k7examv4w7wl7pe 20k 20k 0k 20k 0k 93.98%
683 cosmos10e4vsut6suau8tk9m6dnrm0slgd6npe3hjqndl 20k 20k 10k 4k 6k 93.99%
684 cosmos1m92et2vp9hl533pxcc5fchyus86c9dhzgfzsnm 20k 20k 20k 0k 0k 94.00%
685 cosmos19kxfw669usn8lv3fshw24cr9vczv5lrz9w57ng 20k 20k 0k 0k 20k 94.01%
686 cosmos13z2eg068ft7h0jmhvcf8k3htn9etjvmgw732hj 20k 20k 0k 0k 20k 94.02%
687 cosmos1vx5mgqrq2l80ysfwmgc96f6an9xg5j4ds3as2k 20k 20k 17k 3k 0k 94.02%
688 cosmos1275uqcej3a840mp4z3cvh0t9nk3pmf3aw7j0y2 20k 20k 20k 0k 0k 94.03%
689 cosmos14edzglzf50yeyl6xf8c0rpreghdw2tnan2zvg7 20k 20k 0k 0k 20k 94.04%
690 cosmos1c9qkprm434yq6qltxr8sdj4rfvu3wsmykqpfdn 20k 20k 20k 0k 0k 94.05%
691 cosmos16rw2y40wk0ec0dz4gdnjp5lgfqyhj4kz9wvnw7 20k 20k 3k 1k 16k 94.06%
692 cosmos19w5p4vvg88x0vmujunhaya0mndhahsfupe0zam 20k 20k 20k 0k 0k 94.06%
693 cosmos179sxz8dpuhyc62rjw2vwc0jq6wptspgnash8sh 18k 20k 0k 0k 20k 94.07%
694 cosmos1343vv986xal749dk2je566rkntwt3x7lrx9vla 19k 20k 20k 0k 0k 94.08%
695 cosmos1ug4p9pyeqnfd2kvtvgl5ulu2h7k428sywsvrra 20k 20k 20k 0k 0k 94.09%
696 cosmos10czsygm9ym5p24glzpg7neunyx5dgxvygaztt7 19k 20k 16k 4k 0k 94.10%
697 cosmos12eavwzxr5znzcwj5jdnsh8qkqum86ff8ushruh 20k 20k 0k 0k 20k 94.10%
698 cosmos1vz73yxk594xlxeveu7muafzkynejjcgreggjvh 20k 20k 20k 0k 0k 94.11%
699 cosmos1alf654v3rthyjx4zzhk2069yd0mlaeq48vvt6h 20k 20k 20k 0k 0k 94.12%
700 cosmos1x95f0z3qf9r4fgufdpkw0u7ypqkvsxmh7rcdt9 20k 20k 20k 0k 0k 94.13%
701 cosmos1txv0jeetxpa8hj4hy0n0v6n436a2tcazzluv7a 20k 20k 20k 0k 0k 94.14%
702 cosmos1v2nm6sunlzcf8vm2lv7yznlekyxlqy6f42nh4x 20k 20k 0k 0k 20k 94.14%
703 cosmos196ehdmy6m3l9gntmre768cguqayxzzclhrf27v 19k 19k 19k 0k 0k 94.15%
704 cosmos17ew9djtt49hpxg52k6nmq08p5x7jg4ree9jgzf 19k 19k 0k 19k 0k 94.16%
705 cosmos1guxp99wf5q7dnh7jc6s7wx4zwqm8z7chwts3nk 19k 19k 19k 0k 0k 94.17%
706 cosmos18da7h02z3e46ulee5prg5zl6pr9va0ytv6w46k 19k 19k 19k 0k 0k 94.17%
707 cosmos1gfje5jjtz37psn067ddyv7nhgkuu7g9l5yyq05 19k 19k 19k 0k 0k 94.18%
708 cosmos10v2zh63fz3uw6n6qvd8zhuc2v0ppsstwv45us5 19k 19k 19k 0k 0k 94.19%
709 cosmos1ktckyndpnm72y4k08htts656vaumwf7txg6e60 19k 19k 14k 5k 0k 94.20%
710 cosmos1s9ye2lq5elnzxsreg8jgtjkxyjaljdcgyuprt0 19k 19k 19k 0k 0k 94.21%
711 cosmos1zksx3dj68w397hj02n64taxsqsp0jle64nmy4w 19k 19k 18k 0k 0k 94.21%
712 cosmos1a3djyypmvfhxzdtn6td4z0ngc4vq5lezzatsaj 19k 19k 2k 0k 17k 94.22%
713 cosmos1kwstysea0p8stxe349hru6hfxc78zsjnekexxn 19k 19k 19k 0k 0k 94.23%
714 cosmos1uwmmen4ns7s4sweeqemq982elcgc9huxsj8h6w 19k 19k 0k 0k 19k 94.24%
715 cosmos1nyvz6jl826yknlpre8mfsehu96xld46n2t58x7 19k 19k 19k 0k 0k 94.24%
716 cosmos1r99ewt8lfm8ukqy9l5mnwzahklcc9sr7hpx49n 18k 19k 0k 0k 19k 94.25%
717 cosmos1cprak9gfdchz4da8680va3wuup3tpnmt5dvstk 19k 19k 15k 2k 0k 94.26%
718 cosmos1zahpv7wpr8xezu2mgqw7nfqc6zvzrp6lnr3ygz 18k 18k 0k 0k 18k 94.27%
719 cosmos1d8pwj29kze0m35grea4z9qkdgl9e54enrk9swu 18k 18k 18k 0k 0k 94.28%
720 cosmos137rrp4p8n0nqcft0mwc62tdnyhhzf80knv5t94 18k 18k 18k 0k 0k 94.28%
721 cosmos1a0q9w4d3de5duppaddl34ra50dclvusd62eh2p 18k 18k 18k 0k 0k 94.29%
722 cosmos14jg5e6ahcdsfr0hr9ql6gyut023zwwmh5ykhv8 18k 18k 18k 0k 0k 94.30%
723 cosmos1ptvxv7mrc2j3d838dqzex6y79muyemgfasdwzg 18k 18k 0k 0k 18k 94.30%
724 cosmos17dk4ep6ld60twtc64ywf5hf644afwv2gckh2d8 17k 18k 18k 0k 0k 94.31%
725 cosmos1kjhdx3nkh6krdhryvjzkq33xwh6wsyy785fsga 18k 18k 18k 0k 0k 94.32%
726 cosmos14jq3gzxrv66s0gnxn0c3xrgzyzw2l4vz6zm776 18k 18k 18k 0k 0k 94.33%
727 cosmos1nv9j4uycfhqq278ku6tjam23q2fpc82g3k2hwk 18k 18k 0k 0k 18k 94.33%
728 cosmos125pyl8p6ctvp842ce90gvlegwp53flcmeyefca 18k 18k 18k 0k 0k 94.34%
729 cosmos19mu7jc582q7mzje7zp4c2wcdta2ksv3a5kfwxk 18k 18k 18k 0k 0k 94.35%
730 cosmos1uks7drwhwww20g838w3kjmlz4quladge3uc2w5 17k 17k 17k 0k 0k 94.36%
731 cosmos15a84pmu5qa9pps40g7vyzqar0p77mg0e7k05t4 17k 17k 17k 0k 0k 94.36%
732 cosmos1sxx9mszve0gaedz5ld7qdkjkfv8z992arw3rr5 17k 17k 10k 7k 0k 94.37%
733 cosmos1t8q458mx3wv32xh3dkc5j8nyl9jyg323sd2ew6 -2k 17k 17k 0k 0k 94.38%
734 cosmos1ux2t869q6zyr88nfppecje2m3hl6k7cj39eaqy 17k 17k 16k 0k 0k 94.38%
735 cosmos1sxt8m2p2utvk6l4eujw9stw4v66vg6etr4dqq7 17k 17k 0k 0k 17k 94.39%
736 cosmos16t6u2fkfql9440gerty037e0d75h69jfzdk8jg 17k 17k 0k 0k 17k 94.40%
737 cosmos1qz9k9tyz5yar7lpwmwashscs9ug3muwpgrlrj0 17k 17k 0k 0k 17k 94.40%
738 cosmos1qewywtvd85wyc4dw89us4k3n2yawx7armjfduw 17k 17k 0k 17k 0k 94.41%
739 cosmos1aku4c8u659xc9yl4v34f9s8j0kzvfhqnktlaw6 17k 17k 17k 0k 0k 94.42%
740 cosmos1sxug4mcc8m9rpx2l3ygy4lpruk2khr5cu4tc64 17k 17k 6k 0k 10k 94.42%
741 cosmos1ggtq2x4ve9erkjdn0w39mc6kkac63pjsegnwc4 17k 17k 17k 0k 0k 94.43%
742 cosmos1g55g2j9k3pp590wxrv5qtwmr0w3xlvm3pw53zp 17k 17k 0k 0k 17k 94.44%
743 cosmos17qn6h2pavkfc0fvgfj2wlh4eqvn02z27dx4qs7 17k 17k 10k 0k 7k 94.45%
744 cosmos1q30nz2hyx2snxtx4wgy3lw3mu7dty29pjcq0rc 17k 17k 17k 0k 0k 94.45%
745 cosmos1q09dnap4jzspca52gkx79nejw8m5v20qgluecz 17k 17k 10k 0k 7k 94.46%
746 cosmos1khwx9kjj9nwzgfcq0lv6j2mkp64txet6ujkacm 16k 16k 0k 16k 0k 94.47%
747 cosmos1ddmje4svazffd7780ryn0jaxxjxdupq839ff78 16k 16k 16k 0k 0k 94.47%
748 cosmos1wlvfa8mr62gnpekweghw6f4rae80xnmd2rpdk6 16k 16k 16k 0k 0k 94.48%
749 cosmos1z4fd6afm9jg9emqca7au9j74rwav4j32n4j6yq 13k 16k 16k 0k 0k 94.49%
750 cosmos1tf9s77gwa8ad9xu3spxu2lw9v0ax88g2fe5ksn 16k 16k 16k 0k 0k 94.49%
751 cosmos1fukwuj500ynqlj45atmk9a2vr2mnpufpt7s6fz 16k 16k 16k 0k 0k 94.50%
752 cosmos1ad5xh3pz68fk8k86r9vz3veqh9aazhmgcktdzh 13k 16k 0k 0k 16k 94.51%
753 cosmos1w2q5xd8nhylu4vj28vpzfgag7msfxf0vx88wfq 16k 16k 16k 0k 0k 94.51%
754 cosmos1guxkp54us3e6zlm27umfrtzmv6rnn5fc6sy7vd 16k 16k 16k 0k 0k 94.52%
755 cosmos15lqhx65ssusuah0geeklrlq3gdcejsvsvytg85 16k 16k 16k 0k 0k 94.53%
756 cosmos16qmk9n3kx7lusgp2zll9d97p69vysp5wazmp6a 16k 16k 16k 0k 0k 94.53%
757 cosmos1rpwu0z2hx6jl96lz2n4eyj4rp74h2ajy86jvwl 10k 16k 0k 0k 16k 94.54%
758 cosmos1gyxnfr4axw2dywawv83s48tr7ds60sx4w73eqr 16k 16k 4k 12k 0k 94.55%
759 cosmos18umk4jenevvqvwcsrxmev65x5n76ml474zgpyx 16k 16k 16k 0k 0k 94.55%
760 cosmos1vxh2hsg7qmnljw23t4u4nfmdfp60kfhlletcw6 16k 16k 16k 0k 0k 94.56%
761 cosmos1c0hs7y49tdqmy4t08fm05x6qgw25d6kw2vksqv 15k 16k 16k 0k 0k 94.56%
762 cosmos14kkqvspl8qpzy0ztnj836rmm7p2x6zs7lxf04u 16k 16k 16k 0k 0k 94.57%
763 cosmos1262g09lkdptqmhd95cp8m67j28hpca60jhugl9 16k 16k 0k 16k 0k 94.58%
764 cosmos1xsmg9w9ujfljuwpjpq9ese4pz0sv4vm0jfhkns 15k 16k 16k 0k 0k 94.58%
765 cosmos1ky6geegvcm3hsrcgmvjjr3wxsgle8ku2sjwm2p 16k 16k 0k 0k 16k 94.59%
766 cosmos178yv7fx3nvzx54d657pypm5kn7cqqrnv28gunc 15k 15k 15k 0k 0k 94.60%
767 cosmos14n9c5zcwuuczwkhut30rwy9mgyrv3pc4jnqjzj -2k 15k 9k 0k 6k 94.60%
768 cosmos18xynl3ttqus798h9swq4m0zh6ydtggu6jfs0pz 15k 15k 15k 0k 0k 94.61%
769 cosmos1vwxxsrs20a344pasy80k5pdn68jyet4mmfhr00 15k 15k 15k 0k 0k 94.62%
770 cosmos17zp8dxwj40kw0998gv6x4z669cl8dsj350m6mk 15k 15k 15k 0k 0k 94.62%
771 cosmos18hlpxdl3qfqesa6elyt8ve5ajermylmt5re9mt 15k 15k 9k 0k 6k 94.63%
772 cosmos12usue8q9w5mmvuteh0k40h0zzutlm9k0s2fddc 15k 15k 14k 0k 0k 94.63%
773 cosmos1g3qn5vwc9npka7z36ktug6nnpctz4d8g2uyym4 15k 15k 0k 0k 15k 94.64%
774 cosmos1ffvsy0vhm75krs7fqqsngjrau4ysq90gavz470 15k 15k 15k 0k 0k 94.65%
775 cosmos15hwkhwe3kkzwnqlcw2rjcdyjdlca0nfzyjp0lq 15k 15k 0k 15k 0k 94.65%
776 cosmos1k6pjs5rat34p220n4cjh8gu7cwhqj9lgqawrzh 15k 15k 15k 0k 0k 94.66%
777 cosmos100a3h8gujg4ydnk0te6ru5nz9uh5eundgs829p 15k 15k 15k 0k 0k 94.67%
778 cosmos1zkjm5g9m788ntrzckx2g5kmpz4cpxp4pamskxh 15k 15k 15k 0k 0k 94.67%
779 cosmos16ltj3s7m77mptmu4tlkwfw38fykgj9054r08cx 15k 15k 15k 0k 0k 94.68%
780 cosmos1xkwf4hgfyg5jasc67x9txrt06dycxnke6kmx55 15k 15k 15k 0k 0k 94.68%
781 cosmos1pm2g0uer9ry5uqmrgzdq7hv0ds8r33a9qlr8rc 15k 15k 15k 0k 0k 94.69%
782 cosmos1l4tdmtdndhhjae4lkt05vk9t2gx2m742ts7e3m 15k 15k 13k 0k 1k 94.70%
783 cosmos1a9l4dq6s44k7dk4lx0us6g7xsunartz8rscnx3 15k 15k 15k 0k 0k 94.70%
784 cosmos1s7ngm2mxm35ksas02f7qcfwx8dxxgyhpqfk79r 15k 15k 2k 0k 13k 94.71%
785 cosmos1c68nwh48uahu535jzrzvxpveakyj3lp2fk5d5x 15k 15k 2k 13k 0k 94.71%
786 cosmos1849m9wncrqp6v4tkss6a3j8uzvuv0cp7wcgvqa 15k 15k 15k 0k 0k 94.72%
787 cosmos145h26eqweh6cuczptqgrfaj2rs4g9m7vay9ncq 15k 15k 15k 0k 0k 94.73%
788 cosmos1phhzq04t3krel65d97hfq3ur57ngtv9l9pydfj 15k 15k 14k 0k 0k 94.73%
789 cosmos1906ucpkpzkhv2zps2jv3c67ecswmaqdxzkvpsc 15k 15k 0k 15k 0k 94.74%
790 cosmos1e4aes2242dc3ey0tsj09d49xqmsu7tzfwg9ef9 14k 15k 15k 0k 0k 94.75%
791 cosmos1myqxl874yh9dfpzmwzkrp394un4pzzgquvvpl7 15k 15k 14k 0k 0k 94.75%
792 cosmos1s7lvr6csak9w727z0kqs49rk3c9scvxmspflvz -54k 15k 10k 5k 0k 94.76%
793 cosmos1k6ddn5mzggf5f87pt70kyk3mkqd7r9fv97pawy 15k 15k 15k 0k 0k 94.76%
794 cosmos1yztq69n2u2fw6k3fn3jx0uzcjw5670zffzquja 15k 15k 15k 0k 0k 94.77%
795 cosmos1vudtpjyplxrau4822u4uu9kfkavdfxg4gzms7a 15k 15k 15k 0k 0k 94.78%
796 cosmos1xfkm5mq4skyxed8zwpjh3xcsk4lum48x70trnp 15k 15k 13k 2k 0k 94.78%
797 cosmos1226q9glnrx4vvkk68050l82dazcpk4uv5gglc0 15k 15k 15k 0k 0k 94.79%
798 cosmos1xp684fh0r2ekagr27yg6ywv98rl9rlwkw2cq38 15k 15k 15k 0k 0k 94.79%
799 cosmos1r2ne0dn7lw729tl9zvur7ssxetwfjfl6ndme6m 14k 14k 0k 0k 14k 94.80%
800 cosmos1n8jq64prdv62ll73mnnvym55tlq2u6g0v2nxr8 14k 14k 10k 0k 4k 94.80%
801 cosmos1cy7jye9jkg6k4h9wcurdcx7q4ld03m4853my3u 14k 14k 14k 0k 0k 94.81%
802 cosmos15vvln54u69p0zkfw3tdu2cqrj8ky8jccpezyqw 14k 14k 0k 14k 0k 94.82%
803 cosmos1qy0uuxmwerl8dns3z9ke56k4z2zphgnyvzwhn5 14k 14k 13k 0k 1k 94.82%
804 cosmos1h806c7khnvmjlywdrkdgk2vrayy2mmvf9rxk2r 14k 14k 14k 0k 0k 94.83%
805 cosmos1jjw67e2zyxjx2zm8mvyapf9yssrd4ws2xn3c02 14k 14k 0k 0k 14k 94.83%
806 cosmos1s0pwsadgef938vydcjt054udf9npjm6nhsaqt8 6k 14k 0k 0k 14k 94.84%
807 cosmos1sjnp34784gv5umtzh738vzges7rd5w7pzeq82t 14k 14k 0k 0k 14k 94.85%
808 cosmos1ca2vjnl75ew97xkm9wdps4lcexflzeucupg3wv 14k 14k 0k 0k 14k 94.85%
809 cosmos1s6ulhmf6l2efvctz6skrx69a3ergxqwf3gfqw6 14k 14k 14k 0k 0k 94.86%
810 cosmos1e9jlmhjnhv0z5wj64gz0dwn6q523xyxexne9dq 14k 14k 14k 0k 0k 94.86%
811 cosmos1ulng0npm8rgpk0tjf8mdh4ty6m08nmwmldd0m9 13k 14k 6k 0k 8k 94.87%
812 cosmos1jlzackpl8h92lrhhgh5hc9dyx7rcncha5qpvc0 14k 14k 0k 12k 1k 94.88%
813 cosmos12mnpnxjsy480ujxamclj8rvg87veg6m89e69pm 14k 14k 14k 0k 0k 94.88%
814 cosmos1psr5x3kgra5fvm4gc4l6ufykn0nl3esdjeex8n 14k 14k 0k 0k 14k 94.89%
815 cosmos158mysantvvk7x65tfhhuu8q2va4ls34rhxr9qq 14k 14k 12k 2k 0k 94.89%
816 cosmos1rh88fegzwntem80vy2tkvx9nek2nmzq78w9sds 14k 14k 14k 0k 0k 94.90%
817 cosmos1fxv2ur8cfae0c0wndvy6t5l8k06l8vqq74gmca 14k 14k 14k 0k 0k 94.90%
818 cosmos15wpkctst9nhk7q49622dn0vl9ym2qyxsjkntt0 14k 14k 14k 0k 0k 94.91%
819 cosmos1tx67sfw3e99698shw754hc0d577nkmeutrr0l9 14k 14k 14k 0k 0k 94.92%
820 cosmos10czx9wxlt0ttpzcftjrannpp39h7r3yfdfthpc 12k 14k 14k 0k 0k 94.92%
821 cosmos1gcusymvwc08pjt0k94rpq7gsf8qelut2g47vc5 13k 14k 0k 0k 14k 94.93%
822 cosmos13rqwctds7e5cgleey2vzz454t9l02nklrwvs9l 14k 14k 8k 0k 5k 94.93%
823 cosmos19yp3j6zm9g82afwh8wqz07p4zmpxf0udk0rz2f 14k 14k 14k 0k 0k 94.94%
824 cosmos1getk0gxldkqnphlv7g8pl7xn79v8akwxek6yxf 14k 14k 13k 0k 0k 94.94%
825 cosmos1a9hqkln4d2kyjh4y3lh6shxk3l44ajf5edmej7 14k 14k 0k 14k 0k 94.95%
826 cosmos1x2cd7yw3j6zastenfvmlrtns25zxtfl6gu83wr 14k 14k 13k 0k 0k 94.96%
827 cosmos1jad0ddas7jma4mm8w3kxprvn03gahl5atts6az 14k 14k 14k 0k 0k 94.96%
828 cosmos1z3kgd98af204nzhl9xz5n43r6gvqeaw4lguk77 14k 14k 0k 14k 0k 94.97%
829 cosmos147zzlqlpdtg8evy2vtlf4x3uq82xhmde9yulh4 14k 14k 0k 0k 14k 94.97%
830 cosmos1h3wfrrmp7m475yqt2n7s30w079wspqyh9xntrc 14k 14k 14k 0k 0k 94.98%
831 cosmos16ujj75qfs4kg7055nztenwknfez4xjskq2atew 14k 14k 8k 0k 5k 94.98%
832 cosmos1qus53acqgesy5l7f5y89tfu4jkzyexywku4kt0 14k 14k 14k 0k 0k 94.99%
833 cosmos1k4mpe9u0rha0rrlr0fwvz0aq5vgaxgltuhhyf6 14k 14k 14k 0k 0k 94.99%
834 cosmos1ja4f8xkllh4k70jcpvgwdwlgw3yl0rvvlqfpgl 13k 13k 0k 0k 13k 95.00%
835 cosmos1p955frzccu3frnwfnk6hry7ffhpqu00pk2jkn3 13k 13k 0k 0k 13k 95.01%
836 cosmos10wd6rhh4fh6a2axq4he54ll73rl8627n0rc30p 13k 13k 0k 0k 13k 95.01%
837 cosmos1e8jv7ww5axlsxw77mp3rwqjwn056s0clt2re8t 13k 13k 0k 0k 13k 95.02%
838 cosmos14fqtpynvp6vcn4hwu5k6fw3rtxzp5yd55w29gr 13k 13k 13k 0k 0k 95.02%
839 cosmos1fsclv2hq9vf2jw8dv5wrffprh5ga623mwc83wk -35k 13k 13k 0k 0k 95.03%
840 cosmos1k4xvuyk74jrjz94pt9j0gccx6eq8sqh4nsw0wy 13k 13k 13k 0k 0k 95.03%
841 cosmos1kv5addxu4ftpunpl3n7nm22aldyd3d200xmxdn 13k 13k 0k 0k 13k 95.04%
842 cosmos1z2f3h6l9j2n6nn262afp0xrrktvgxc5rpw0szg 13k 13k 13k 0k 0k 95.04%
843 cosmos19jpgrrsacx0z0ykg5mm8a5dr0huyzadlckadq6 13k 13k 13k 0k 0k 95.05%
844 cosmos1gc42dateq5errttr7qlptjcv6y8tnd5hclzkec 13k 13k 9k 4k 0k 95.06%
845 cosmos17vfjhvgqy2lpsh36rxuu9lknxvqv3gcgnpl5nu 10k 13k 13k 0k 0k 95.06%
846 cosmos14rg7v9543hqj5u6egxahs9487kpe6a2axsskk9 13k 13k 13k 0k 0k 95.07%
847 cosmos1upuwh0pdqgr6ravrl5xcg7agl0qm35ja8dahuz 11k 13k 13k 0k 0k 95.07%
848 cosmos177yhnrfg63um7fmwv2x2kzlf3jw3rjlpus5zgv 7k 13k 13k 0k 0k 95.08%
849 cosmos148gxjln8kyfr6sjxh7uuffc84evy0z3u3wxkdy 13k 13k 13k 0k 0k 95.08%
850 cosmos16tx7ykmw3uyx6hqj4tgp6mxc9mdl53ckmnn6ws 13k 13k 13k 0k 0k 95.09%
851 cosmos18r68jnxyd3j84mcu48d7hlslj9s8qj53elhfaa 13k 13k 12k 0k 1k 95.09%
852 cosmos1vqssmzja7f3j7vgd8zywguz7j9jyw5m4e63f29 13k 13k 13k 0k 0k 95.10%
853 cosmos1cws2ktsx5edvv9vnge8mj983h76vz4txluqr67 13k 13k 13k 0k 0k 95.10%
854 cosmos1wkr09q63u8k03cdg0ng82rtv7hlz532fgjjgrg 13k 13k 13k 0k 0k 95.11%
855 cosmos1f074dtttm7fztxkv9s5859583up3kygr4fdwpc 13k 13k 0k 0k 12k 95.12%
856 cosmos1s5c5e74la04vf5q4z350yczh7exx29ftp0v2ye 13k 13k 8k 0k 5k 95.12%
857 cosmos1wv22tswlg3ll44zv33qvtktlra3dzf2q2tp6sa 13k 13k 0k 0k 13k 95.13%
858 cosmos1aq4j6gz0tcj039nn74pdfefgksnqlld030lkhf 13k 13k 13k 0k 0k 95.13%
859 cosmos1kg99k8wd67r0ffxwavgnxup7yk46rvttrvqy7d 13k 13k 12k 0k 1k 95.14%
860 cosmos1ak0v68rxfdug9tdkalxks674gm2hrn0lzh47cj 10k 13k 0k 0k 12k 95.14%
861 cosmos1zam2kpzkrdwdexrh7d4g38xntmdjtfe5wt2ywq 13k 13k 0k 13k 0k 95.15%
862 cosmos1a4mjnzvar29wnkhucwyg6tf7plhmnn080tkmcq 13k 13k 0k 4k 8k 95.15%
863 cosmos17gzft9s2xk22wp9frn9s4v8p07z83zfe6zcwlh 13k 13k 13k 0k 0k 95.16%
864 cosmos1y4w82s779ze52zsnz2pyj39rrwjy4u0k8dlepf 13k 13k 10k 3k 0k 95.16%
865 cosmos1cgr23u765dxxh066t39ds9xl2rrk4mdqtywa3y 13k 13k 0k 0k 12k 95.17%
866 cosmos14fmw46u5twdr6ukeu94grey9m87a40mdc7zgfc 0k 13k 0k 0k 13k 95.17%
867 cosmos1vmqcpfr827975zcelazpkzvstql6nwqlenklv4 12k 13k 0k 13k 0k 95.18%
868 cosmos1t5l6cjf2h4fgllkzu46rz86fzt627upvs3mr36 13k 13k 13k 0k 0k 95.18%
869 cosmos102ruvpv2srmunfffxavttxnhezln6fnc3pf7tt 12k 12k 12k 0k 0k 95.19%
870 cosmos1eh5mwu044gd5ntkkc2xgfg8247mgc56f8pycyz 12k 12k 12k 0k 0k 95.19%
871 cosmos1q3a9nggfp94wv6yntjt3xq9wc6gfnnkrj57xjq 12k 12k 12k 0k 0k 95.20%
872 cosmos1zuqnh2y5vqqm92djgw73wnynggtqsxqmajyvfj 12k 12k 12k 0k 0k 95.20%
873 cosmos15m0ecmh7mplgqjlwmdxqyd56482zd47l7qtp2y 12k 12k 12k 0k 0k 95.21%
874 cosmos12lay7dq7suhjxhq2e6z93dtr0yd7l7hmaytcfj 12k 12k 12k 0k 0k 95.21%
875 cosmos1m2elhrw2c2ds7qmhzs4akqu32433lw2k0l6a74 12k 12k 0k 0k 12k 95.22%
876 cosmos19f8r944d44hk2wgvvgq87jhk392ynt6p45artx 12k 12k 0k 0k 12k 95.22%
877 cosmos1avy9rn9nr08xsm0c46lm8avqdfe4wdyyc26ydx 12k 12k 10k 0k 2k 95.23%
878 cosmos194yny8pvr6n3dfgyd9uerpvqsxfnpdq6fggmm5 12k 12k 12k 0k 0k 95.23%
879 cosmos1t0wrhrjc9aj9hw9yzalu4keggq3pvp8tmuh4rj 12k 12k 12k 0k 0k 95.24%
880 cosmos1nkwj47xhgwee208uqjzmcuyp6e5pjrsh8xf4gj 12k 12k 0k 0k 12k 95.24%
881 cosmos1jv7ng79dxhwyks2na2lyxzdujq9h97x34ajdy4 12k 12k 11k 0k 0k 95.25%
882 cosmos14t74gj6wup0x7jz6azgfdkruc8p2vufcv4mvan 12k 12k 12k 0k 0k 95.25%
883 cosmos1ek6tr46s35nh6y0jhgexgvv6gpenrcdvxw3k9c 12k 12k 9k 0k 3k 95.26%
884 cosmos1a55nuwfqa66hz5f6c6f8ehmwh9dfmnku6dvttm 12k 12k 11k 0k 0k 95.26%
885 cosmos1eez6ks7upkjf8w3eaz0vah7x3d8zkade206xa6 10k 12k 0k 12k 0k 95.27%
886 cosmos10gnmq5nck35qv329lgrc7ywjn4rar525w48ys4 12k 12k 12k 0k 0k 95.27%
887 cosmos1w86dd56wusl30pm4eat06rgrmvj7c3pdruwk4t 12k 12k 12k 0k 0k 95.28%
888 cosmos18209hfrqcwvu9gufukf73v0y0kmwlzzevqvnrh -41k 12k 12k 0k 0k 95.28%
889 cosmos1nckqhfp8k67qzvats2slqvtaf3kynz66ze6up4 12k 12k 12k 0k 0k 95.29%
890 cosmos1pun5csgup6utufjcnamcasdksn07sj7pfr23v0 12k 12k 12k 0k 0k 95.29%
891 cosmos1xkaurjjuyskmwlss9dpdd44vuf3j4agv64y94y 12k 12k 0k 0k 12k 95.30%
892 cosmos1et93zj3z539acj3vzrfaysh9qs6lx883cwwxtf 12k 12k 11k 0k 0k 95.30%
893 cosmos189n8jcs42t56rzs7cur9wtz9pfz3sxacs5fcq9 12k 12k 12k 0k 0k 95.31%
894 cosmos1jxv0u20scum4trha72c7ltfgfqef6nscj25050 11k 12k 12k 0k 0k 95.31%
895 cosmos1w42lm7zv55jrh5ggpecg0v643qeatfkdqf5ua6 12k 12k 12k 0k 0k 95.32%
896 cosmos1n9zye0f43adgesrzt50nwwc68f8q8zq6acr7ym 12k 12k 0k 12k 0k 95.32%
897 cosmos1jy2cq6zdyzwtj2ujdcxpzudwdaenersnl4k77d 12k 12k 12k 0k 0k 95.33%
898 cosmos1g8kk3hcktzr4k4t5ccznvatgfjv55e8np4rl5n 12k 12k 12k 0k 0k 95.33%
899 cosmos18uzckzkuk4fpu7fucfdlpp455xzka20x07864k 12k 12k 0k 12k 0k 95.34%
900 cosmos1akgcf4fe00j809w9t7cnnet0elsjjq463e42d0 12k 12k 12k 0k 0k 95.34%
901 cosmos1vq08vaz5slzss9p0d8gquukj3ey6lsd26j805r 12k 12k 12k 0k 0k 95.35%
902 cosmos155c0rxqvazlqz29q3kdp2c03h59np3zfrh4ns0 12k 12k 0k 0k 12k 95.35%
903 cosmos166vhpxn4znh7yuygdrnana2yclxfz8df2vmp7h 11k 12k 12k 0k 0k 95.36%
904 cosmos1v83wg4g235hdfju0ztuc9rek0hgqm5653efwdn 12k 12k 11k 0k 0k 95.36%
905 cosmos1yyl93d7hzdr3pugnlszh5egnj0gvrhqe0jxrhk 12k 12k 0k 0k 12k 95.37%
906 cosmos1purja9dkex682z3j2xxhz4d9hxrpmlltswhsdm 12k 12k 11k 1k 0k 95.37%
907 cosmos1z6nnhp2jxvqhyp06xawqqydpx48kh8j5lukmz4 11k 11k 11k 0k 0k 95.38%
908 cosmos1ssm0d433seakyak8kcf93yefhknjleed4psy4g 11k 11k 11k 0k 0k 95.38%
909 cosmos1wxzs2sxee0e9rzqgl4dz988yegaketd7snpnx4 2k 11k 7k 0k 4k 95.39%
910 cosmos1dfynmch57f46h6m64ysce4cx5ldsgcxz98vpqg 11k 11k 7k 2k 2k 95.39%
911 cosmos1kq7fnx7qv93fs9w38e24hkp7jzmrxl9f956ywn 5k 11k 1k 0k 9k 95.40%
912 cosmos12vm35jhmq08n2qegkjg98kcrpzx6h0sypfhjqe 11k 11k 11k 0k 0k 95.40%
913 cosmos164z7wwzv84h4hwn6rvjjkns6j4ht43jv9e3ljy 11k 11k 11k 0k 0k 95.40%
914 cosmos1xd8mwh3gjwqmpzsh2gu64j9vqdl2qz7v5kq99u 11k 11k 11k 0k 0k 95.41%
915 cosmos167kgvdcwx9kp6yrr8vst579nkr39umpz9n3kxr 11k 11k 0k 11k 0k 95.41%
916 cosmos1mk8kvqsnge6e3edpx38dqnpn39zmqlsw46fcve 11k 11k 11k 0k 0k 95.42%
917 cosmos1v67ptq4av879evr2wqz7fc67frmkpmakrlmrrz 11k 11k 11k 0k 0k 95.42%
918 cosmos1jfp3qzu5hpc3c4w7c25g2tsa65y4gxfm4gc7pp 11k 11k 11k 0k 0k 95.43%
919 cosmos1r9azkzqh7v3pu3xpf9j7f3ev2j4tj04c4vl9e9 11k 11k 11k 0k 0k 95.43%
920 cosmos1dgjkur9p23qrt8ayep4yaefq9e7nu4meaaslng 11k 11k 0k 0k 11k 95.44%
921 cosmos1tdfkupvq535v9e0fv037fhun2e00xykzk3sjc2 11k 11k 11k 0k 0k 95.44%
922 cosmos1cfa7828aau9agc34meal94tlw0l3mpzjj8wcz2 11k 11k 11k 0k 0k 95.45%
923 cosmos1matv39l58yuz0wugunzrxeshfp959r7yvm0png 11k 11k 0k 0k 11k 95.45%
924 cosmos1yvjx84cumayq9vpg76czm8ad33eq27t9xteerh 11k 11k 0k 0k 11k 95.46%
925 cosmos1ydewfzrdlx83qcl5xzta2x04duru8vgc39e97g 11k 11k 0k 0k 11k 95.46%
926 cosmos12xkncrkjwywe4vwq67g4n36k5mycrp7a9gg5sz 11k 11k 0k 0k 11k 95.47%
927 cosmos1t2l9gzea970hv6t76yplde6p5hy439uyajnkl4 11k 11k 0k 0k 11k 95.47%
928 cosmos1aydp8lgr6kw8kelgvyrafkd829rkvnccwh98xq 11k 11k 0k 11k 0k 95.47%
929 cosmos1peq96jqmp9anxft7plu9qp4cpz4yr2k2zc28kk 11k 11k 0k 0k 11k 95.48%
930 cosmos1g53mgtymzz8d3naw0rwl0zrp3g7teyp4029lua 11k 11k 11k 0k 0k 95.48%
931 cosmos1vljzm83qpyxx8ann8857lx27xwkev94qsz4994 11k 11k 11k 0k 0k 95.49%
932 cosmos1z5w4wkwp602h6vmjszy6g2l04hpfng6m94z6hj 11k 11k 11k 0k 0k 95.49%
933 cosmos1rcp29q3hpd246n6qak7jluqep4v006cd4v7r6v 11k 11k 11k 0k 0k 95.50%
934 cosmos1gh5heeacvvv32gtpkxhzze5367m705z27dep43 11k 11k 11k 0k 0k 95.50%
935 cosmos1545g8mwg5757ut22upahx5t8rge5g35r9zk4k0 11k 11k 11k 0k 0k 95.51%
936 cosmos1vs3ts3u9umtxmjalvmxssmjq70mxtdhkzj3c86 11k 11k 11k 0k 0k 95.51%
937 cosmos1gv23034suxwklhr4q7fsw9dygph55ykm0xp99t 10k 11k 10k 1k 0k 95.52%
938 cosmos1nf7ysaj73qfq4hm586zy6np2h9a2vkpz7lfgct 11k 11k 11k 0k 0k 95.52%
939 cosmos14v2qmuz7xd6wngfs7zshu8d2tcpj02eq8hl5f7 11k 11k 0k 11k 0k 95.52%
940 cosmos1r9xsvncthtxc8rlqcdtlg38h3u85fr0g4dkpv6 11k 11k 11k 0k 0k 95.53%
941 cosmos1nn2vd75r752x9vwm38ldy0uxyj6rqvlamlrget 11k 11k 11k 0k 0k 95.53%
942 cosmos184qfy5vu3g5kppmv60ldgs9k2mvvjuptfh40fq 11k 11k 9k 0k 2k 95.54%
943 cosmos12s4970nravglp8rppcsgmdmwlcsfq9f4gkpdjf 11k 11k 11k 0k 0k 95.54%
944 cosmos1244dcfut8fvk8ctnjxcwnln0657dmphm3f0gks 11k 11k 11k 0k 0k 95.55%
945 cosmos1n8f5fknsv2yt7a8u6nrx30zqy7lu9jfmeehy8m 11k 11k 11k 0k 0k 95.55%
946 cosmos1edarza3dlpjmjl834wn0deh2y9zmtkghwujh5r 11k 11k 0k 11k 0k 95.56%
947 cosmos1jy6mmuqdwaawjc8qlwf3r9ml3zlqxa68azgl4r 11k 11k 0k 0k 11k 95.56%
948 cosmos12z9k00k7dje9vnpfkkqsr0e7fy795dqjwfua9q 11k 11k 11k 0k 0k 95.57%
949 cosmos1ymkgz9wllrkdf9dkclrltgc56uaffr2l2y22tu 10k 11k 11k 0k 0k 95.57%
950 cosmos1th5r9ln0w7mcfcf4dst20qq3spyqqamerruc6x 11k 11k 10k 0k 0k 95.57%
951 cosmos1j9dtenchu88g6x0x08u0wrl7z8u7zne5el430g 11k 11k 0k 0k 11k 95.58%
952 cosmos18p9znurnc7a9g5mvnwug39rgswtfhselcypq65 11k 11k 11k 0k 0k 95.58%
953 cosmos1c6n05ya4s3z8tws4spxfzzvefj5h9qquc0dvud -199k 11k 11k 0k 0k 95.59%
954 cosmos1fnhdtg8587fshwd93lyyf38eladp5a8dzrhcxy 11k 11k 11k 0k 0k 95.59%
955 cosmos1plz7ft2p5xzfvcmattnuymuqdc287u8nd6cyzu 11k 11k 11k 0k 0k 95.60%
956 cosmos1aa6mrfgneuseyjq8rr3vllsjcpammajup0jccx 11k 11k 11k 0k 0k 95.60%
957 cosmos12eedqrmxxsx4s26yzeqs36se5dwwg2tc75vm35 11k 11k 10k 0k 1k 95.61%
958 cosmos127c4cespmkzv6rak0uuflfggp4pzrp377tzxha 11k 11k 11k 0k 0k 95.61%
959 cosmos1k0zukc0vjzz203v4v03s9082xgxyltuwpp33mc 10k 11k 0k 11k 0k 95.61%
960 cosmos1lstgrhsjv8ffgdka9x2ej8839f3sw7jn48tstw 11k 11k 11k 0k 0k 95.62%
961 cosmos19pkgd5r0h282jze4u472k6npq9ufcq6ty9mc8h 11k 11k 6k 0k 5k 95.62%
962 cosmos1a0l4p968xx6z054n4z9l7kqsncw7zjyf8fq6kn 11k 11k 0k 0k 11k 95.63%
963 cosmos1jy63h3gn6ce4aufv4cvy6hk4pzutuh3dr7wh9x 10k 10k 5k 5k 0k 95.63%
964 cosmos1grvfc8wzepjue9y2zqqg20c60245er7rsm49eu 10k 10k 0k 10k 0k 95.64%
965 cosmos1v49ewmsfu8wy2ehle9hwkcq94pw3zjz49trwwz 10k 10k 10k 0k 0k 95.64%
966 cosmos103vxut865hpn6x0wjly9ds6dmdtgkhp9gjsj88 10k 10k 10k 0k 0k 95.64%
967 cosmos1ps323m2kvs5z4r7h6785f402h4r5vtx9h09hgg 10k 10k 10k 0k 0k 95.65%
968 cosmos1dga4wvpwgrvzf6v22c9x4ag227llj7ex8gqm8m 10k 10k 10k 0k 0k 95.65%
969 cosmos1gzuqry88awndjjsa5exzx4gwnmktcpdrxgdcf6 10k 10k 0k 0k 10k 95.66%
970 cosmos1ztfk3dglwhskqyktms2ts4n8dgq62s46ug6s97 10k 10k 9k 0k 0k 95.66%
971 cosmos1yha7a999jr6fjva3dt6l824zzy52d60yjqkcqr 10k 10k 0k 10k 0k 95.67%
972 cosmos1k9a0cs97vul8w2vwknlfmpez6prv8klv29tea7 10k 10k 0k 10k 0k 95.67%
973 cosmos1rg3fqyyz7sfc6gqawyxty05lkpky8q6u3n4rss 10k 10k 10k 0k 0k 95.68%
974 cosmos1qffsz65acg9ddc3c30kr6entcag5em6eygt730 10k 10k 0k 0k 10k 95.68%
975 cosmos1h2h67pafdjzkg9wlsusczs6xh4vml6dpql6szy 10k 10k 10k 0k 0k 95.68%
976 cosmos1gp6drj8tmg2hxe70rpdlhqdeamgyjp2gpnvd82 10k 10k 10k 0k 0k 95.69%
977 cosmos1ak65zt9l4gq6d3p73mmaa6cm4y793nkuefu4p9 10k 10k 5k 5k 0k 95.69%
978 cosmos1xtz8hu64luec2w932vglefr4lr0w8r0y2nsz92 10k 10k 10k 0k 0k 95.70%
979 cosmos1sgnptr9en7r74gedn679xs45auxh2tgnsh22mm 10k 10k 10k 0k 0k 95.70%
980 cosmos1rrr0g4x7t3gah4n9x7q7cd8edds6e8xf9w04g6 10k 10k 10k 0k 0k 95.70%
981 cosmos1haz6mj4awq6achyhggrn57qzvfg276ku2svm9t 10k 10k 0k 0k 10k 95.71%
982 cosmos1t2t2ym2uqeh5t45nhlu6aggcnd4vdcadxtdvjg 9k 10k 10k 0k 0k 95.71%
983 cosmos1ga6m5xxxf9qnk3juhk5sudlmstelwru34qapnc 10k 10k 10k 0k 0k 95.72%
984 cosmos1ntkyfa095nk3ct2gcnx89gs25w4ca5k58lr9v5 10k 10k 0k 10k 0k 95.72%
985 cosmos1u7rulw6t045stjznjspyk08q2s7yvxzp5q3qrp 10k 10k 10k 0k 0k 95.73%
986 cosmos1atceykap8x00pyyfhq86ju9q3avkm4zq23yw09 10k 10k 0k 0k 10k 95.73%
987 cosmos19q6edt0sp3me8pj62yc3ecn4gr0vkhxfe6uv3q -9k 10k 5k 4k 0k 95.73%
988 cosmos1m96c3hrjsn5dvnj04qn2x9wlnd3qay8n9w7nxk 10k 10k 10k 0k 0k 95.74%
989 cosmos147svexrremkuh6t8wjz86l24hh8mwuqecmf4sr 10k 10k 10k 0k 0k 95.74%
990 cosmos1e94t8ela4c0ffq83xy4shuj5jcy699g3k7kfzy 10k 10k 10k 0k 0k 95.75%
991 cosmos1kfd4x65lanps28wh8dtr39g0uxzqu7wdccxesw 10k 10k 10k 0k 0k 95.75%
992 cosmos188grusv0g48aaygtqqz8rxxrk5f9vpd0jvnck6 10k 10k 10k 0k 0k 95.76%
993 cosmos1zn88dzjvfz0q0prj0j784zhvyxjv2ezzp8fml5 10k 10k 10k 0k 0k 95.76%
994 cosmos1pk0m3m32rlqlfrggj969xyc4j7z3da5tszeud7 -392k 10k 10k 0k 0k 95.76%
995 cosmos1r7pnv302qhmn0st3kx78jk8e7hrq28700fwycd 10k 10k 10k 0k 0k 95.77%
996 cosmos1d5hw4fwz68cgssqm7z48aeerg94rfckk48wr05 10k 10k 10k 0k 0k 95.77%
997 cosmos1q3w63x80080xt8xwevjlntfdyc3vyd55q2paxs 10k 10k 8k 0k 1k 95.78%
998 cosmos1zd9zvyrp3g8y5ufaag5uh8m9hkp4xnyw8lyy6e 10k 10k 10k 0k 0k 95.78%
999 cosmos14kld5spnmyegu8v5p5ptvhwl73xecwj4xmjz4j 10k 10k 9k 0k 0k 95.78%
1000 cosmos1j06f2hxezhpafsdfmt37ghnf6lvz7p0qw6r03q 10k 10k 10k 0k 0k 95.79%


Delegation

validator delegation delegation
(d-7)
change delegation
count
delegation
count
(d-7)
change
�stake.fish 12,348,243 12,332,500 +15,743 1,134 1,131 +3
DokiaCapital 11,789,698 11,795,709 -6,010 201 204 -3
Polychain Labs 11,424,314 11,447,928 -23,614 231 231 0
Sikka 10,000,387 9,951,693 +48,694 3,194 3,030 +164
Binance Staking 9,066,358 9,066,439 -81 17 18 -1
Cosmostation 6,649,589 6,702,344 -52,755 708 708 0
SparkPool 6,565,509 6,536,015 +29,493 1,802 1,825 -23
Certus One 6,561,057 6,601,463 -40,405 411 419 -8
Zero Knowledge Validator (ZKV) 5,864,599 5,864,599 0 15 15 0
iqlusion 5,433,727 5,485,021 -51,294 149 150 -1
MultiChain Ventures 5,353,970 5,354,981 -1,010 70 68 +2
Chorus One 4,999,901 5,054,419 -54,518 248 249 -1
Figment Networks 4,862,332 4,855,679 +6,652 117 114 +3
Blockpower 3,966,051 3,965,380 +670 115 115 0
B-Harvest 3,901,272 3,956,206 -54,933 87 89 -2
hashtower 3,572,890 3,572,655 +235 40 39 +1
CoinoneNode 3,344,000 3,373,872 -29,872 780 774 +6
Huobi Wallet 3,312,482 3,368,569 -56,086 1,070 1,099 -29
validator.network | Security first. Highly available. 2,758,848 2,788,005 -29,156 96 98 -2
HuobiPool 2,539,611 2,751,824 -212,212 306 290 +16
Forbole 2,528,206 2,521,686 +6,520 404 396 +8
ATEAM 2,227,846 2,226,763 +1,083 114 112 +2
BouBouNode 2,184,141 2,183,801 +339 35 35 0
Staking Facilities 2,022,618 2,022,526 +91 109 110 -1
P2P.ORG - P2P Validator 1,987,966 1,988,840 -874 157 159 -2
Staked 1,769,795 1,773,765 -3,969 147 148 -1
F4RM 1,740,632 1,740,637 -5 28 28 0
Umbrella ☔ 1,722,600 1,721,936 +664 48 48 0
Cryptium Labs 1,721,042 1,718,884 +2,158 86 85 +1
Castlenode 1,706,618 1,643,407 +63,211 51 51 0
nylira.net 1,648,197 1,648,197 0 33 33 0
IRISnet-Bianjie 1,549,909 1,549,902 +7 37 35 +2
WeStaking 1,523,528 1,315,575 +207,952 642 579 +63
jackzampolin 1,477,301 1,477,302 -1 98 97 +1
cosmosgbt 1,336,897 1,336,392 +505 58 56 +2
HyperblocksPro 1,259,732 1,259,609 +122 60 59 +1
KalpaTech 1,133,066 1,132,584 +482 49 47 +2
InfStones (Infinity Stones) 1,106,725 1,105,530 +1,195 23 23 0
chainflow-cosmos-prodval-01 1,085,840 1,085,840 0 24 24 0
01node 1,079,578 1,079,578 0 21 21 0
lunamint 1,049,356 1,049,361 -4 29 30 -1
Stake Capital 953,856 953,614 +241 45 46 -1
HashQuark 938,652 904,681 +33,970 398 403 -5
Delega Networks♾ 892,283 892,281 +1 41 42 -1
Sentinel 809,687 807,587 +2,100 33 31 +2
Any Labs 805,149 802,031 +3,117 174 169 +5
SNZPool 782,895 753,484 +29,411 18 18 0
Simply Staking 769,896 770,389 -493 43 44 -1
Mythos 761,788 761,788 0 14 14 0
Cephalopod Equipment 752,635 752,632 +3 26 26 0
StakeWith.Us 736,256 733,151 +3,104 32 31 +1
DragonStake 730,515 730,511 +4 43 44 -1
Skystar Capital 720,400 720,400 0 6 6 0
melea-◮�◭ 685,429 685,429 0 21 21 0
Compass 685,110 680,550 +4,560 22 22 0
Cypher Core 669,916 669,864 +52 18 18 0
Firmamint 637,633 637,616 +17 34 34 0
ChainLayer 626,599 626,599 0 27 27 0
Wetez 588,711 590,821 -2,109 64 66 -2
BlockMatrix 🚀 576,058 576,058 0 10 10 0
Bison Trails 570,661 570,661 0 15 15 0
Velocity V1 569,361 569,308 +52 13 12 +1
kochacolaj 525,602 525,602 0 7 7 0
OKEx Pool 500,001 500,001 0 6 6 0
Staking Fund 480,600 480,600 0 47 47 0
POS Bakerz 465,738 461,099 +4,638 449 456 -7
SSSnodes 464,496 503,544 -39,047 84 86 -2
Genesis Lab 457,330 457,229 +100 42 42 0
Bison Trails 446,202 446,202 0 7 7 0
Ztake.org 443,132 444,012 -879 77 77 0
syncnode 440,324 440,265 +59 27 27 0
commercio.network 411,324 411,014 +310 18 18 0
gf.network 400,032 500,172 -100,140 5 5 0
kytzu 353,202 353,127 +75 8 8 0
Blockscale 335,026 335,026 0 5 5 0
Easy 2 Stake 330,693 330,681 +12 27 28 -1
Ping.pub 301,773 301,773 0 12 12 0
noma 250,002 250,002 0 5 5 0
omega3 245,002 245,002 0 5 5 0
2nd only to Certus One in GoS: in3s.com 243,598 242,746 +851 5 5 0
SecThor42 | Vali the Thor 243,201 243,201 0 10 10 0
Cobo 234,033 216,832 +17,201 22 22 0
Cosmic Validator 212,133 212,137 -3 75 73 +2
BlockPool 197,052 197,032 +20 18 17 +1
Stir 194,844 195,031 -186 111 111 0
firstblock 194,202 194,202 0 4 4 0
DappPub 161,669 160,413 +1,256 54 54 0
MathWallet麦�钱包 153,777 155,843 -2,066 17 17 0
Fenbushi US - Staked 148,406 155,780 -7,374 8 10 -2
� KysenPool.io 135,443 135,336 +106 49 47 +2
真本�&IOSG 126,321 144,433 -18,111 44 45 -1
MatPool 122,966 122,881 +85 4 4 0
Fission Labs 114,153 114,153 0 9 9 0
Cosmos Suisse 113,238 113,921 -683 77 77 0
HLT 104,839 104,687 +151 3 3 0
Newroad Network 102,683 102,680 +3 30 30 0
Atom.Bi23 100,015 100,015 0 18 18 0
Angel 96,478 96,478 0 16 16 0
�grant.fish 90,626 100,625 -9,998 5 13 -8
Nodeasy.com 90,382 100,977 -10,595 11 12 -1
Blockdaemon 87,735 87,735 0 9 9 0
FRESHATOMS 75,886 51,434 +24,451 43 38 +5
Cybernetic Destiny 64,001 4,001 +60,000 2 2 0
RockX 61,017 60,967 +49 9 9 0
Cosmos-Validator.com 29,169 29,169 0 6 6 0
Test Validator 25,718 0 +25,718 3 0 +3
stella 20,279 20,216 +63 5 4 +1
Public Payments 15,454 14,409 +1,045 10 8 +2
Everstake 15,266 15,295 -29 33 32 +1
Cosmoon 9,380 9,240 +139 7 7 0
stake.zone 8,841 0 +8,841 2 0 +2
#fuckgoogle 8,115 8,085 +29 18 17 +1
IZ0 6,949 6,225 +724 11 13 -2
fishegg.net 6,631 6,578 +53 3 3 0
👾replicator.network 6,607 6,381 +226 7 7 0
Swiss Staking 6,056 5,710 +346 28 26 +2
StakeHouse 5,930 5,617 +313 2 2 0
DeBank 5,593 5,643 -50 3 4 -1
TEST_NODE 5,000 5,000 0 1 1 0
Coinbase Custody 3,503 3,503 0 2 2 0
blockscape 3,262 3,014 +248 9 9 0
Bit Cat� 2,338 2,338 0 2 2 0
Dawns.World 2,318 2,318 0 1 1 0
consensus_networks 1,930 1,930 0 5 5 0
good boi node 1,550 0 +1,550 2 0 +2
anonym.ninja 0 1,002 -1,002 0 4 -4

Unbonding(order by date)

unbonding
complete
date
amount
2020-02-18 242,064
2020-02-19 307,619
2020-02-20 60,779
2020-02-21 213,128
2020-02-22 193,257
2020-02-23 61,115
2020-02-24 149,018
2020-02-25 1,914,716
2020-02-26 228,521
2020-02-27 353,834
2020-02-28 149,274
2020-02-29 67,607
2020-03-01 164,691
2020-03-02 123,401
2020-03-03 478,266
2020-03-04 420,350
2020-03-05 71,346
2020-03-06 121,413
2020-03-07 63,538
2020-03-08 135,722
2020-03-09 75,074
2020-03-10 153,848
total 5,748,591


Unbonding(order by amount)

delegator validator amount unbonding
start
height
unbonding
complete
time
cosmos1tumrwcmgtz8sj7yvux457cwv95g4n4wz9ykdpk WeStaking 497,070 665428 2020-02-25T03:38:34
cosmos183cmyc8jkxcfu6nlv96pgx8kpznvdwyg35r9gd lunamint 200,000 756977 2020-03-03T16:25:29
cosmos1jarx3c3qjge5e3dz0vu69m4p6rpcx3ftm8c9ug HuobiPool 190,577 587648 2020-02-18T18:40:08
cosmos1u0nc826k2ke6pu0n5u8wtmquw3j4ln352zplak StakeWith.Us 133,333 666873 2020-02-25T06:30:57
cosmos1u0nc826k2ke6pu0n5u8wtmquw3j4ln352zplak SNZPool 124,227 666863 2020-02-25T06:29:45
cosmos13ve7g9ts7e8m6kx2h80t4ragpjayv4qdl00st8 Huobi Wallet 101,107 766173 2020-03-04T10:29:50
cosmos1epk4rhul69lz6fnsalk0qyzv9ntwnxehlaqukz gf.network 100,130 790618 2020-03-06T10:27:19
cosmos1ky3djfwesztjunxgxtyn44rnnqeee0n8zyvr2k Certus One 100,000 665811 2020-02-25T04:24:20
cosmos16na5gpcj80tafv5gycm4gk7garj8jjsgydtkmj Chorus One 100,000 815213 2020-03-08T11:13:05
cosmos1mgzx4ps4anyuguwqnlw28ak5wr8c25qpce6v76 HashQuark 100,000 664861 2020-02-25T02:31:09
cosmos10mp0mt5ek4k8z7tqkfh7cmu29hc2jxmuzmwrre Sikka 100,000 591363 2020-02-19T01:59:37
cosmos16v3f95amtvpewuajjcdsvaekuuy4yyzuyynp4t BlockPool 100,000 755658 2020-03-03T13:50:26
cosmos1rpgtz9pskr5geavkjz02caqmeep7cwwpf29g2p Blockpower 99,780 757795 2020-03-03T18:01:51
cosmos1kuh6az5f9heqkh5qrhl0l7ggpdgr9qwf55c7qe Certus One 79,673 668170 2020-02-25T09:04:53
cosmos1kuh6az5f9heqkh5qrhl0l7ggpdgr9qwf55c7qe SparkPool 79,673 668221 2020-02-25T09:10:54
cosmos1kuh6az5f9heqkh5qrhl0l7ggpdgr9qwf55c7qe iqlusion 79,673 668235 2020-02-25T09:12:32
cosmos1kuh6az5f9heqkh5qrhl0l7ggpdgr9qwf55c7qe �stake.fish 79,673 668249 2020-02-25T09:14:10
cosmos1kuh6az5f9heqkh5qrhl0l7ggpdgr9qwf55c7qe P2P.ORG - P2P Validator 79,673 668273 2020-02-25T09:17:02
cosmos1kuh6az5f9heqkh5qrhl0l7ggpdgr9qwf55c7qe KalpaTech 79,673 668207 2020-02-25T09:09:12
cosmos1kuh6az5f9heqkh5qrhl0l7ggpdgr9qwf55c7qe Sikka 79,635 668064 2020-02-25T08:52:20
cosmos1a5v8jyh23j4vzgdra00xyxwpc99zn4lz52uvvk Sikka 79,421 693848 2020-02-27T11:51:02
cosmos1khlqhj8vkmj5hkap47740xcwmspz7ydpkxtuxn SparkPool 77,599 596707 2020-02-19T12:32:00
cosmos1g2hgsmw2888tmgxwmlyag9kmta58yx2wsnday6 Huobi Wallet 69,999 653931 2020-02-24T04:49:40
cosmos1xhrpvngglynu539v565cc7fdl49wrcryt6p5ww Sikka 65,821 669233 2020-02-25T11:11:20
cosmos1xhrpvngglynu539v565cc7fdl49wrcryt6p5ww �stake.fish 61,169 669066 2020-02-25T10:51:34
cosmos10whs4lsz6yjc90nzs6t4re5jv6lj59qr6zuxf8 Sikka 53,999 697376 2020-02-27T18:47:21
cosmos10a7evyydck42nhta93tnmv7yu4haqzt94xyu54 iqlusion 50,000 618033 2020-02-21T06:17:16
cosmos10a7evyydck42nhta93tnmv7yu4haqzt94xyu54 iqlusion 50,000 770419 2020-03-04T18:49:14
cosmos10a7evyydck42nhta93tnmv7yu4haqzt94xyu54 B-Harvest 50,000 770405 2020-03-04T18:47:35
cosmos1yey67pxdyzue45pc77nhv38ewne2ykjswvyym9 Forbole 50,000 729959 2020-03-01T11:19:54
cosmos10a7evyydck42nhta93tnmv7yu4haqzt94xyu54 Cosmostation 50,000 770413 2020-03-04T18:48:31
cosmos1yey67pxdyzue45pc77nhv38ewne2ykjswvyym9 Sikka 49,999 683370 2020-02-26T15:11:30
cosmos1r43nfycaxvnpmtnkh7pflm24m559zlmyqetpcx CoinoneNode 48,885 682701 2020-02-26T13:52:41
cosmos1ehmcn2t856kn2ls2kpsr4lj6ev3unxrwf8zr7r Sikka 44,783 698233 2020-02-27T20:28:05
cosmos1xwqzndqrzg5ru9kulgx8fetguctc8t5amuxdg0 CoinoneNode 43,000 693327 2020-02-27T10:49:29
cosmos1knlstxgqkt4jedwwxctm25wxsgyx89u6wk725n CoinoneNode 40,000 761668 2020-03-04T01:38:47
cosmos1n6kqrlmdhenstppxuaemczplnex0cyk9zwp9ns Cosmic Validator 40,000 743795 2020-03-02T14:30:18
cosmos1lzge7se75z4vwhahnaapzjhlkxhngsmkc4ep48 InfStones (Infinity Stones) 40,000 693807 2020-02-27T11:46:11
cosmos13ve7g9ts7e8m6kx2h80t4ragpjayv4qdl00st8 Huobi Wallet 35,000 667363 2020-02-25T07:29:00
cosmos1p2t52073w9t00upst65z9gh48m85043zefdu0q CoinoneNode 34,000 679275 2020-02-26T07:08:36
cosmos146l37udxpsph626spp5cdz4fnnttyyqgvpvhek �stake.fish 33,065 743821 2020-03-02T14:33:23
cosmos1rn7nwwys7823d79pguzg2y0hu94e83d5chllg7 SparkPool 30,111 596865 2020-02-19T12:50:39
cosmos1h5getutfet08cn95p8wkk038q70zrqrm5q0qta CoinoneNode 30,000 728496 2020-03-01T08:25:56
cosmos10a7evyydck42nhta93tnmv7yu4haqzt94xyu54 validator.network | Security first. Highly available. 30,000 770393 2020-03-04T18:46:09
cosmos14xusc5g9v4vqk34gtsu89yh6jeqev9gh65ad0k Sikka 29,912 634676 2020-02-22T14:49:04
cosmos1mekg43qn7wfauc29es0jj5halyfvynkf5upgp2 Sikka 29,912 634724 2020-02-22T14:54:44
cosmos1z7ahd6n6ekwend5uspla32mcgtl6jdgvc4t30s �stake.fish 29,563 781723 2020-03-05T17:00:08
cosmos1qnz8rrgad9ezxnel94xqs7nukkxl3h3c4y4ala Sikka 28,500 634668 2020-02-22T14:48:01
cosmos1kj0h4kn4z5xvedu2nd9c4a9a559wvpuvemr0vq Cryptium Labs 28,000 637109 2020-02-22T19:34:37
cosmos1y4jjwr9d4w0dg8wve6fn9wfgrgr3armjv2d3p2 Sikka 25,000 588951 2020-02-18T21:15:26
cosmos1ehmcn2t856kn2ls2kpsr4lj6ev3unxrwf8zr7r �stake.fish 24,150 695827 2020-02-27T15:45:02
cosmos1qz99lhzsl93kwduutj3rwmsvxsdns0fyah7w3v B-Harvest 24,000 669851 2020-02-25T12:24:39
cosmos1tcleqqtpe9jnl9y5qkah9j40e99k5c5mre4z82 SparkPool 23,891 704516 2020-02-28T08:55:58
cosmos1wejum9vngzlpaxjpa70f9w4jrs5rscx8cm7j2n SparkPool 22,737 835674 2020-03-10T03:47:15
cosmos18yejf5zqwdlyltgggl5w59pfjgsak9tcf4kqsg SparkPool 21,200 835333 2020-03-10T03:06:50
cosmos19hv3h65nlvpqfum4jgugct78ak8wfemjfeyygj Sikka 21,200 679971 2020-02-26T08:30:52
cosmos1272dc98nruxlwnffjzv65nan4v8kmfd97jn6ag CoinoneNode 21,000 717028 2020-02-29T09:41:57
cosmos1qf6kxq8kkzpgpefgv6phra9k7examv4w7wl7pe CoinoneNode 20,543 664129 2020-02-25T01:03:49
cosmos1pkjg52780udcmjy9e0ys0yt7t5kyjgg02kjp48 SSSnodes 20,000 777928 2020-03-05T09:33:27
cosmos10a7evyydck42nhta93tnmv7yu4haqzt94xyu54 �stake.fish 20,000 770428 2020-03-04T18:50:17
cosmos1qk93t4j0yyzgqgt6k5qf8deh8fq6smpn3ntu3x Any Labs 20,000 667628 2020-02-25T08:00:27
cosmos17ew9djtt49hpxg52k6nmq08p5x7jg4ree9jgzf Staking Facilities 19,957 711573 2020-02-28T22:52:41
cosmos1n2qujqtaj3tmzhthl0lzdj4tfeacr2urkd7xrs 真本�&IOSG 17,587 834800 2020-03-10T02:03:45
cosmos1qewywtvd85wyc4dw89us4k3n2yawx7armjfduw Sikka 17,295 799294 2020-03-07T03:39:13
cosmos1n2qujqtaj3tmzhthl0lzdj4tfeacr2urkd7xrs 真本�&IOSG 17,000 664467 2020-02-25T01:44:00
cosmos1khwx9kjj9nwzgfcq0lv6j2mkp64txet6ujkacm Huobi Wallet 16,966 834295 2020-03-10T01:03:58
cosmos1906ucpkpzkhv2zps2jv3c67ecswmaqdxzkvpsc �stake.fish 15,121 736950 2020-03-02T01:06:13
cosmos1kuh6az5f9heqkh5qrhl0l7ggpdgr9qwf55c7qe Cosmic Validator 15,000 668056 2020-02-25T08:51:23
cosmos15vvln54u69p0zkfw3tdu2cqrj8ky8jccpezyqw Forbole 14,912 655730 2020-02-24T08:24:24
cosmos1a9hqkln4d2kyjh4y3lh6shxk3l44ajf5edmej7 Certus One 14,300 661501 2020-02-24T19:50:57
cosmos1z3kgd98af204nzhl9xz5n43r6gvqeaw4lguk77 HuobiPool 14,133 596755 2020-02-19T12:37:43
cosmos1lg2gjke0u9uag4hqh27675ju2489f5ljm45urh SparkPool 14,000 684252 2020-02-26T16:55:24
cosmos1lg2gjke0u9uag4hqh27675ju2489f5ljm45urh �stake.fish 14,000 684264 2020-02-26T16:56:49
cosmos1vmqcpfr827975zcelazpkzvstql6nwqlenklv4 CoinoneNode 13,127 705608 2020-02-28T11:06:32
cosmos1jlzackpl8h92lrhhgh5hc9dyx7rcncha5qpvc0 Wetez 12,763 728149 2020-03-01T07:44:45
cosmos1n9zye0f43adgesrzt50nwwc68f8q8zq6acr7ym HuobiPool 12,110 649739 2020-02-23T20:29:00
cosmos18uzckzkuk4fpu7fucfdlpp455xzka20x07864k �stake.fish 12,080 620231 2020-02-21T10:35:00
cosmos15hwkhwe3kkzwnqlcw2rjcdyjdlca0nfzyjp0lq Huobi Wallet 12,055 596754 2020-02-19T12:37:36
cosmos1qgz2q9tlw3m6e4hkx0h86lxu0qym0mgnqp5ywg Cosmostation 12,000 664363 2020-02-25T01:31:41
cosmos167kgvdcwx9kp6yrr8vst579nkr39umpz9n3kxr Huobi Wallet 11,791 665314 2020-02-25T03:24:54
cosmos1aydp8lgr6kw8kelgvyrafkd829rkvnccwh98xq CoinoneNode 11,624 696494 2020-02-27T17:03:42
cosmos1k0zukc0vjzz203v4v03s9082xgxyltuwpp33mc Huobi Wallet 11,000 835468 2020-03-10T03:22:46
cosmos1eez6ks7upkjf8w3eaz0vah7x3d8zkade206xa6 SparkPool 11,000 709803 2020-02-28T19:23:47
cosmos1grvfc8wzepjue9y2zqqg20c60245er7rsm49eu Huobi Wallet 10,969 702885 2020-02-28T05:40:48
cosmos1yha7a999jr6fjva3dt6l824zzy52d60yjqkcqr HuobiPool 10,819 838745 2020-03-10T09:51:12
cosmos1k9a0cs97vul8w2vwknlfmpez6prv8klv29tea7 Stake Capital 10,805 675640 2020-02-25T23:55:26
cosmos1zam2kpzkrdwdexrh7d4g38xntmdjtfe5wt2ywq HuobiPool 10,718 724283 2020-03-01T00:05:00
cosmos1ntkyfa095nk3ct2gcnx89gs25w4ca5k58lr9v5 Nodeasy.com 10,604 827158 2020-03-09T10:58:02
cosmos1rc56q5zdwv40ytq3y355tvxjlxgs8frcm7m692 SNZPool 10,588 811546 2020-03-08T03:55:59
cosmos10fqrw8vrmp6csljkjstedg0v3uxzeu24wvrksy Sikka 10,349 669026 2020-02-25T10:46:48
cosmos1vyvt9syghcxexm0zaa22kauahuxywrnyfnvrd6 CoinoneNode 10,244 693536 2020-02-27T11:14:07
cosmos19kkq2s76f0xmer5sj845w6v0xkz8h7k7mmhkq3 Cypher Core 10,089 597096 2020-02-19T13:17:43
cosmos10ftssfptss023t7vnraza5cym7dcced4src76e Huobi Wallet 10,080 769542 2020-03-04T17:06:09
cosmos14xusc5g9v4vqk34gtsu89yh6jeqev9gh65ad0k Certus One 10,000 618110 2020-02-21T06:26:20
cosmos1mekg43qn7wfauc29es0jj5halyfvynkf5upgp2 Certus One 10,000 618145 2020-02-21T06:30:26
cosmos1q23kyllxrq7fujy7p5cmalfathsxvl3wrd2g4l Cobo 10,000 765435 2020-03-04T09:03:03
cosmos1qk93t4j0yyzgqgt6k5qf8deh8fq6smpn3ntu3x WeStaking 10,000 667637 2020-02-25T08:01:31
cosmos1039ncnxcrcwwjr33fe4sjt7ftu5ltxm32qpd77 SparkPool 10,000 830282 2020-03-09T17:09:19
cosmos1lzef80fkrqlj02am55yhasas4np8cmtrt0jyv5 SparkPool 10,000 653240 2020-02-24T03:26:59
cosmos1qnz8rrgad9ezxnel94xqs7nukkxl3h3c4y4ala iqlusion 10,000 618060 2020-02-21T06:20:31
cosmos14xusc5g9v4vqk34gtsu89yh6jeqev9gh65ad0k iqlusion 10,000 618120 2020-02-21T06:27:29
cosmos1mekg43qn7wfauc29es0jj5halyfvynkf5upgp2 iqlusion 10,000 618140 2020-02-21T06:29:51
cosmos1wauge4px27c257nfn4k3329wteddqw7g4980k0 DeBank 10,000 759422 2020-03-03T21:13:54
cosmos1qnz8rrgad9ezxnel94xqs7nukkxl3h3c4y4ala validator.network | Security first. Highly available. 10,000 618054 2020-02-21T06:19:48
cosmos14xusc5g9v4vqk34gtsu89yh6jeqev9gh65ad0k validator.network | Security first. Highly available. 10,000 618124 2020-02-21T06:27:59
cosmos1mekg43qn7wfauc29es0jj5halyfvynkf5upgp2 validator.network | Security first. Highly available. 10,000 618167 2020-02-21T06:33:01
cosmos1qnz8rrgad9ezxnel94xqs7nukkxl3h3c4y4ala �stake.fish 10,000 634661 2020-02-22T14:47:11
cosmos1039ncnxcrcwwjr33fe4sjt7ftu5ltxm32qpd77 �stake.fish 10,000 830296 2020-03-09T17:11:04
cosmos1sjllsnramtg3ewxqwwrwjxfgc4n4ef9u0tvx7u �stake.fish 10,000 838843 2020-03-10T10:02:46
cosmos14xusc5g9v4vqk34gtsu89yh6jeqev9gh65ad0k �stake.fish 10,000 634683 2020-02-22T14:49:54
cosmos1mekg43qn7wfauc29es0jj5halyfvynkf5upgp2 �stake.fish 10,000 634726 2020-02-22T14:54:58
cosmos1utj9vnja2nma8mkgjmtwee0vgm6g9ejewznxrr �stake.fish 10,000 640970 2020-02-23T03:06:40
cosmos1eve0g2gkw4p8lz5j9fpa0l0w4zjgzkh5hpeqrx HuobiPool 10,000 839995 2020-03-10T12:19:20
cosmos1qnz8rrgad9ezxnel94xqs7nukkxl3h3c4y4ala Cosmostation 10,000 618066 2020-02-21T06:21:13
cosmos14xusc5g9v4vqk34gtsu89yh6jeqev9gh65ad0k Cosmostation 10,000 618128 2020-02-21T06:28:27
cosmos1h6096j62c7h4l3mslvtqge0vsknrg8lnqtnvay Cosmostation 10,000 618832 2020-02-21T07:51:03
cosmos1h6096j62c7h4l3mslvtqge0vsknrg8lnqtnvay Cosmostation 10,000 806910 2020-03-07T18:45:10
cosmos1mekg43qn7wfauc29es0jj5halyfvynkf5upgp2 Cosmostation 10,000 618175 2020-02-21T06:33:56
cosmos1039ncnxcrcwwjr33fe4sjt7ftu5ltxm32qpd77 Sikka 10,000 830275 2020-03-09T17:08:30
cosmos1swqse8x9xgw9te4w8y5jd5jagnaaydclrhlz87 MatPool 10,000 705513 2020-02-28T10:55:08
cosmos1e9eq7hvhp72gsdgtf8edgavaeztnxg5vrs6x0n CoinoneNode 9,999 727701 2020-03-01T06:51:22
cosmos1ljheaulgs0nmfjwvlzeym37xh4mgc6cdxyplqh WeStaking 9,562 665119 2020-02-25T03:01:42
cosmos1qc60ztmn89hzn9w8zxd77m7lcpygcjdczkrd6n SSSnodes 9,337 614464 2020-02-20T23:19:31
cosmos15g39jtjj4dqxyuz8ek393nfwrmf2qu8m398hwn CoinoneNode 9,005 762583 2020-03-04T03:26:27
cosmos1x88j7vp2xnw3zec8ur3g4waxycyz7m0mcreeaj Staking Facilities 8,420 633671 2020-02-22T12:50:51
cosmos14mj589xsvnka4tyhgfr0pg08veg4u95cev9n9n SparkPool 8,104 681837 2020-02-26T12:10:57
cosmos10qffu4rnzwy0a7ckm2g6wy9cnf4n7tkr62mh0t CoinoneNode 8,000 742239 2020-03-02T11:27:14
cosmos1l50dfjsv6wpef0e9txhtkz6jtcmzflju9hwuwp Forbole 8,000 643602 2020-02-23T08:15:53
cosmos1nycfd49syft9y4fpdzss0cm3kvcldv635ue6hx Huobi Wallet 7,505 747140 2020-03-02T21:03:23
cosmos1cpxerhh7larze0elx5n6dn0kwqxw2pjnqz2ml7 Huobi Wallet 7,500 815735 2020-03-08T12:15:11
cosmos17hgeneec09tsnyug3elgxhc4r25wy5wwwljpfx Forbole 7,500 749970 2020-03-03T02:35:08
cosmos1sxx9mszve0gaedz5ld7qdkjkfv8z992arw3rr5 validator.network | Security first. Highly available. 7,489 707077 2020-02-28T14:01:35
cosmos15yaks36ydlcp2p3x3qkkgzx4s0gj6jtj9v6hxp CoinoneNode 7,433 585876 2020-02-18T15:09:38
cosmos13v00xtrfj00gw00zzk6cjmvcz5esyu3q42hy2e CoinoneNode 7,340 715598 2020-02-29T06:50:33
cosmos10fqrw8vrmp6csljkjstedg0v3uxzeu24wvrksy �stake.fish 7,266 669037 2020-02-25T10:48:06
cosmos17knx6xzq7l3sanrxymvpyep3nzumvmn6e4flec Huobi Wallet 7,053 588518 2020-02-18T20:23:58
cosmos10ejc8lukaupx2x35m00r5sh55vf6233kq8fans Cosmostation 7,000 753398 2020-03-03T09:21:42
cosmos1sdvq74lzug0gg5e8hrrl4jek2t20cu9unedsvp SparkPool 6,714 707836 2020-02-28T15:31:24
cosmos1x6gdu9t3ca8e379xqf420gzdv8h2m3jlzelcgk Firmamint 6,698 655708 2020-02-24T08:21:46
cosmos1sglnvdl268mud0llzxgwmxzfhke7xp6lx6e7xs Huobi Wallet 6,683 694582 2020-02-27T13:17:35
cosmos1lucxu5xkr39vg42efdx48d8u46fj9z63l5lhvy SparkPool 6,600 826503 2020-03-09T09:40:10
cosmos1ylsng2s7jsu8maplxvezavurehrgz54mjjvmpe SparkPool 6,557 792436 2020-03-06T14:03:08
cosmos1qnz8rrgad9ezxnel94xqs7nukkxl3h3c4y4ala Certus One 6,500 618049 2020-02-21T06:19:13
cosmos1eee23c68pf7waul5ysm9y2x7392cq9p7yw6xgx Fenbushi US - Staked 6,363 783360 2020-03-05T20:12:53
cosmos1w96wcmgm0vpgv88kfgn597xrqmazn96uns5p6t Huobi Wallet 6,349 707945 2020-02-28T15:44:16
cosmos19kkq2s76f0xmer5sj845w6v0xkz8h7k7mmhkq3 Sikka 6,300 597072 2020-02-19T13:14:56
cosmos17hgeneec09tsnyug3elgxhc4r25wy5wwwljpfx Sikka 6,113 749950 2020-03-03T02:32:47
cosmos1c80v62jl33cac2n3gatvhgj4ul4fnp2vs55kpz Huobi Wallet 6,036 659460 2020-02-24T15:48:44
cosmos17hgeneec09tsnyug3elgxhc4r25wy5wwwljpfx BlockPool 6,000 749939 2020-03-03T02:31:30
cosmos10trqgwpgwhkp4ynja0lgz9xm0hcdt5uy88dl9d CoinoneNode 5,559 729484 2020-03-01T10:23:19
cosmos1jy63h3gn6ce4aufv4cvy6hk4pzutuh3dr7wh9x CoinoneNode 5,491 644614 2020-02-23T10:16:44
cosmos170acvne7qz94ydyas8smrs9dmd7w8k5mef5xt3 SparkPool 5,470 692809 2020-02-27T09:48:25
cosmos19hgskf0cfpsn5dx9m2wpwem600d60wyqtjdjmm Cryptium Labs 5,420 732022 2020-03-01T15:25:24
cosmos150j9auccvjdsquttx0qhawvux2m67fcxw49hy9 Huobi Wallet 5,264 754895 2020-03-03T12:20:28
cosmos1gyxnfr4axw2dywawv83s48tr7ds60sx4w73eqr SparkPool 5,000 703180 2020-02-28T06:16:06
cosmos17hgeneec09tsnyug3elgxhc4r25wy5wwwljpfx SparkPool 5,000 749963 2020-03-03T02:34:18
cosmos1s7lvr6csak9w727z0kqs49rk3c9scvxmspflvz Staked 5,000 731287 2020-03-01T13:57:44
cosmos1ktckyndpnm72y4k08htts656vaumwf7txg6e60 Blockdaemon 5,000 614190 2020-02-20T22:47:27
cosmos1qnz8rrgad9ezxnel94xqs7nukkxl3h3c4y4ala B-Harvest 5,000 618075 2020-02-21T06:22:15
cosmos1qnz8rrgad9ezxnel94xqs7nukkxl3h3c4y4ala B-Harvest 5,000 634664 2020-02-22T14:47:33
cosmos10npf8jd8nqu7zylr50gd9pp2f7eel7w8c57drr B-Harvest 5,000 670037 2020-02-25T12:46:47
cosmos14xusc5g9v4vqk34gtsu89yh6jeqev9gh65ad0k B-Harvest 5,000 618133 2020-02-21T06:29:02
cosmos14xusc5g9v4vqk34gtsu89yh6jeqev9gh65ad0k B-Harvest 5,000 634679 2020-02-22T14:49:26
cosmos1e86u57464w3mxedrzm3chatvcd2z89ax5hs0pz B-Harvest 5,000 786571 2020-03-06T02:30:40
cosmos1mekg43qn7wfauc29es0jj5halyfvynkf5upgp2 B-Harvest 5,000 618171 2020-02-21T06:33:28
cosmos1mekg43qn7wfauc29es0jj5halyfvynkf5upgp2 B-Harvest 5,000 634731 2020-02-22T14:55:33
cosmos17vz69tgz6ld6m8c3dm4yvu2a8psvrjzvml5ksx IRISnet-Bianjie 5,000 597634 2020-02-19T14:21:13
cosmos14v2qmuz7xd6wngfs7zshu8d2tcpj02eq8hl5f7 �stake.fish 5,000 806175 2020-03-07T17:17:45
cosmos13a6t5fq8h4l4tw80esjqv7g56ru85ptfzk65n7 ATEAM 5,000 689716 2020-02-27T03:43:29
cosmos1e27hlhks75y6kasnjhq95lvfe2z9qck3sqk2x9 DokiaCapital 5,000 800308 2020-03-07T05:39:26
cosmos1262g09lkdptqmhd95cp8m67j28hpca60jhugl9 Cosmostation 5,000 765490 2020-03-04T09:09:29
cosmos1000ya26q2cmh399q4c5aaacd9lmmdqp92z6l7q Staking Fund 4,900 730160 2020-03-01T11:43:47
cosmos1d9zu8dpk2dha29pjx7vlpqz2dslxqzn6l80slq POS Bakerz 4,880 633151 2020-02-22T11:49:45
cosmos15ulg79xw6yj20hxjtn8hxzpc29xga29w2x7vm3 F4RM 4,621 711509 2020-02-28T22:45:07
cosmos10rgxgs5lf7ajcmw8ez543udpwvufz7jx2asn9v Staked 4,550 623134 2020-02-21T16:15:27
cosmos1dsyzynuk40mhmf5szvwg4fjft2knqa4s8r2su2 HashQuark 4,546 689617 2020-02-27T03:31:52
cosmos17hgeneec09tsnyug3elgxhc4r25wy5wwwljpfx Chorus One 4,500 749977 2020-03-03T02:35:56
cosmos1edarza3dlpjmjl834wn0deh2y9zmtkghwujh5r Sikka 4,425 829948 2020-03-09T16:29:41
cosmos14jxdf03slex4n850ss828sh0daase33xztjl9u CoinoneNode 4,424 682165 2020-02-26T12:49:33
cosmos1e22qjjz0ruxyxrks97fesj4weclqwukmqm05h9 01node 4,386 729938 2020-03-01T11:17:24
cosmos1e5h4hqp298z6m0mm9ycnaawacmspgvujncqyyt HuobiPool 4,308 807611 2020-03-07T20:08:32
cosmos1mlxn58365hh46s6v60tfyy8vmmykk2nzvqdx4d Staked 4,300 808232 2020-03-07T21:22:11
cosmos1c5wya28nag5hj509lkps6k8qpjeukharl7vusp Huobi Wallet 4,251 816021 2020-03-08T12:49:22
cosmos19xetgg9p093zvsaqcpt3sgx8zlgre4h9vzacyc CoinoneNode 4,180 687538 2020-02-26T23:25:21
cosmos1a4mjnzvar29wnkhucwyg6tf7plhmnn080tkmcq HashQuark 4,149 695953 2020-02-27T15:59:59
cosmos1zd9taarwc98q3advl9eftqrzt4r735r33955t5 MultiChain Ventures 4,083 670356 2020-02-25T13:24:40
cosmos10e4vsut6suau8tk9m6dnrm0slgd6npe3hjqndl B-Harvest 4,073 654869 2020-02-24T06:41:25
cosmos1hash5ljhewh8wvh4azwxra93w94rjpz2ay3egv SparkPool 4,000 671510 2020-02-25T15:42:07
cosmos1262g09lkdptqmhd95cp8m67j28hpca60jhugl9 �stake.fish 4,000 765499 2020-03-04T09:10:31
cosmos1gc42dateq5errttr7qlptjcv6y8tnd5hclzkec HuobiPool 4,000 649072 2020-02-23T19:09:48
cosmos170md9ea36vja602zfp22u7jjt6hqsvzw0fnyv5 SparkPool 3,948 663299 2020-02-24T23:24:46
cosmos17hgeneec09tsnyug3elgxhc4r25wy5wwwljpfx Blockpower 3,862 749958 2020-03-03T02:33:43
cosmos1edarza3dlpjmjl834wn0deh2y9zmtkghwujh5r Huobi Wallet 3,755 829954 2020-03-09T16:30:25
cosmos1epa8ey0g4s8uz6spdk8uhddjhpy7hu7jmk4vxd SparkPool 3,700 703579 2020-02-28T07:03:48
cosmos1gppl4mu6kf3u9lrw40gesm0elxra9hy8hdqqdr Stir 3,696 738664 2020-03-02T04:27:11
cosmos1dfkqhxnwxc89q3p3zx57l3c37zvp9x20ulj6hj Cobo 3,622 603076 2020-02-20T01:00:15
cosmos15hwkhwe3kkzwnqlcw2rjcdyjdlca0nfzyjp0lq Sikka 3,601 596771 2020-02-19T12:39:35
cosmos1dfkqhxnwxc89q3p3zx57l3c37zvp9x20ulj6hj Cobo 3,534 736898 2020-03-02T01:00:06
cosmos15wkg7wuhh3fyumlv28480qk83rsvfdxte9cpk3 Huobi Wallet 3,525 835680 2020-03-10T03:47:57
cosmos197cu9aae5l2gwuzxp9jj5h782ctlcdtztwthqa Sikka 3,478 679032 2020-02-26T06:39:37
cosmos15kcrs7nxfjjprg6k4ma8rw5cujzq6slr3zr37h 真本�&IOSG 3,475 666211 2020-02-25T05:11:44
cosmos1hatqqmv7cvqlcft0jdejepn7dd6m59f3vfnpzq �stake.fish 3,462 592200 2020-02-19T03:38:03
cosmos174g8ylerae3387s3lwx9dcdrjqkz3xpw9g5u6v SparkPool 3,378 614724 2020-02-20T23:49:55
cosmos1g0ktdwr4t9jj70tyyvdjf633n5tgh9e9v230yg Chorus One 3,325 732118 2020-03-01T15:36:44
cosmos1ecsuyxg02yuu6nukuh3qw8esh3lf2alr328lvq CoinoneNode 3,309 614406 2020-02-20T23:12:43
cosmos1gegh7vn2j52laftejuctv9w8regkjnprnmca39 stella 3,257 665961 2020-02-25T04:42:13
cosmos1zg9tp63uxlxrhycf2a5lhytplhufuktzuanfkg SSSnodes 3,217 716502 2020-02-29T08:38:49
cosmos1y4w82s779ze52zsnz2pyj39rrwjy4u0k8dlepf CoinoneNode 3,200 604427 2020-02-20T03:38:45
cosmos1ak65zt9l4gq6d3p73mmaa6cm4y793nkuefu4p9 Staked 3,200 684410 2020-02-26T17:14:05
cosmos1glhgd7yshkgj7k5urcd0ujlwxyz92ktvct03v6 Cosmostation 3,200 668103 2020-02-25T08:56:57
cosmos14k746xu3n9mwxy3tf2e994tnn9alj6h728qrpy Huobi Wallet 3,180 718796 2020-02-29T13:13:20
cosmos14k746xu3n9mwxy3tf2e994tnn9alj6h728qrpy �stake.fish 3,174 718821 2020-02-29T13:16:19
cosmos19mvmjvz2ne87aclq6ax2g5t9jfkkcdm7pwrhvu CoinoneNode 3,160 796622 2020-03-06T22:22:33
cosmos1rjn08aaldqu2r5d9x8gk75nejkny6xjg4n9q9r CoinoneNode 3,160 600055 2020-02-19T19:05:48
cosmos1llywk90x526f5cl5ggayzpqssqh0fyz9tgmjn2 Sikka 3,150 756633 2020-03-03T15:45:03
cosmos1dfkqhxnwxc89q3p3zx57l3c37zvp9x20ulj6hj Cobo 3,146 700534 2020-02-28T01:00:33
cosmos1hfh63amhfpchsjd4e8u8a5s8hvc2c37v550gx0 HuobiPool 3,142 836597 2020-03-10T05:36:25
cosmos19kkq2s76f0xmer5sj845w6v0xkz8h7k7mmhkq3 Cosmic Validator 3,126 597080 2020-02-19T13:15:48
cosmos19qneh6cfqm39h923ay8ngha0wdmxp7mq4nl7k0 Staked 3,108 593262 2020-02-19T05:44:06
cosmos15jackzk33d45jlvlrkqujsezneqklsf7379h3s SparkPool 3,094 827829 2020-03-09T12:17:46
cosmos16y83w5raymmqwwh80tzp2dsdzrgkw7cphakkm0 �stake.fish 3,005 743681 2020-03-02T14:17:00
cosmos15y9qfs3gkrlluk26g056647tzj3svlp4jrct05 Cosmostation 3,001 607599 2020-02-20T09:50:26
cosmos10jvj9ykpu65kqvg6uecccyu4xhcdqqqjj347ky CoinoneNode 3,000 647206 2020-02-23T15:26:37
cosmos1gyxnfr4axw2dywawv83s48tr7ds60sx4w73eqr SparkPool 3,000 606429 2020-02-20T07:33:13
cosmos1262g09lkdptqmhd95cp8m67j28hpca60jhugl9 iqlusion 3,000 765587 2020-03-04T09:20:56
cosmos17vz69tgz6ld6m8c3dm4yvu2a8psvrjzvml5ksx iqlusion 3,000 597640 2020-02-19T14:21:54
cosmos1qy598dnz9p93tglzl4grtz5mv29wyta2d6xzsc Huobi Wallet 3,000 633818 2020-02-22T13:08:08
cosmos1c5wya28nag5hj509lkps6k8qpjeukharl7vusp Huobi Wallet 3,000 835698 2020-03-10T03:50:05
cosmos10gvxq0x2hzkywkdjhlh66s0fxlxhy7tn8675wy CoinoneNode 3,000 781373 2020-03-05T16:18:51
cosmos1vx5mgqrq2l80ysfwmgc96f6an9xg5j4ds3as2k Stir 3,000 712806 2020-02-29T01:18:59
cosmos1gyxnfr4axw2dywawv83s48tr7ds60sx4w73eqr �stake.fish 3,000 606445 2020-02-20T07:35:01
cosmos1h57ngk7r2erklx6w7xwzlsfda9aj8eh3cwwddr P2P.ORG - P2P Validator 3,000 758564 2020-03-03T19:32:41
cosmos1c68nwh48uahu535jzrzvxpveakyj3lp2fk5d5x Binance Staking 3,000 639097 2020-02-22T23:27:36
cosmos1cprak9gfdchz4da8680va3wuup3tpnmt5dvstk Stir 2,999 699563 2020-02-27T23:04:43
cosmos1hatqqmv7cvqlcft0jdejepn7dd6m59f3vfnpzq SparkPool 2,996 592209 2020-02-19T03:39:07
cosmos19grxxcstd5cdyp4jqhnsewcrw08rescvwpz295 CoinoneNode 2,910 770522 2020-03-04T19:01:22
cosmos1n4m3885xwupynrxhcmkhxm4qd23vdccu5qxdxq CoinoneNode 2,892 662860 2020-02-24T22:32:33
cosmos1hnrcczrsuyjs8sg575ykj60zmjctk2d0u3z82s CoinoneNode 2,841 613224 2020-02-20T20:54:08
cosmos1hatqqmv7cvqlcft0jdejepn7dd6m59f3vfnpzq Sikka 2,723 592218 2020-02-19T03:40:11
cosmos1g0ktdwr4t9jj70tyyvdjf633n5tgh9e9v230yg �stake.fish 2,703 732104 2020-03-01T15:35:04
cosmos17cfg824yzt5x7t4qxl0549k03lr9m0mkhj3z9e �stake.fish 2,703 666084 2020-02-25T04:56:46
cosmos1wttk04dvnqffpdpvng7ehurlq3d0yhd35mrs99 SparkPool 2,697 766097 2020-03-04T10:20:57
cosmos1v7fxln0yjq2klsjlhyzq4dqkx38ma8sr4a4zr2 Staked 2,646 733518 2020-03-01T18:22:51
cosmos1lsl5sjfzjxn047ywxe2z6g7g2v8r48ml4z6838 CoinoneNode 2,598 642689 2020-02-23T06:28:07
cosmos1zam2kpzkrdwdexrh7d4g38xntmdjtfe5wt2ywq Sikka 2,536 724081 2020-02-29T23:41:05
cosmos1edarza3dlpjmjl834wn0deh2y9zmtkghwujh5r SparkPool 2,528 828825 2020-03-09T14:16:03
cosmos1fthlwpjrcf4h3rpu0qve7l5lnylpw48pdy4mmt Huobi Wallet 2,522 720933 2020-02-29T17:27:29
cosmos14v2qmuz7xd6wngfs7zshu8d2tcpj02eq8hl5f7 Certus One 2,500 806181 2020-03-07T17:18:27
cosmos1e5mnjg4d6qprkash7vuseahgk2grrj43nk56sj Blockpower 2,500 753141 2020-03-03T08:51:02
cosmos19q6edt0sp3me8pj62yc3ecn4gr0vkhxfe6uv3q Huobi Wallet 2,500 613995 2020-02-20T22:24:39
cosmos1ak65zt9l4gq6d3p73mmaa6cm4y793nkuefu4p9 Staked 2,500 732697 2020-03-01T16:45:28
cosmos14v2qmuz7xd6wngfs7zshu8d2tcpj02eq8hl5f7 Chorus One 2,500 806208 2020-03-07T17:21:39
cosmos19q6edt0sp3me8pj62yc3ecn4gr0vkhxfe6uv3q Sikka 2,499 613999 2020-02-20T22:25:07
cosmos1pz3pcgqm63dw9eu3ee2fws348z3yep4whzptq3 Sikka 2,343 827814 2020-03-09T12:15:58
cosmos1ma8yxqqdvxahgl0zal4yqsfhr5ynn2katkqdwm �stake.fish 2,334 631147 2020-02-22T07:54:59
cosmos1xrq7g8n750pqxmhv9mqw8ggyszu0a4yla4l6z4 SparkPool 2,320 648003 2020-02-23T17:01:48
cosmos1jr53s5gm8n6q8gvdayhnxutt0urgewre5xv7fv CoinoneNode 2,315 763569 2020-03-04T05:22:49
cosmos1exsmh8dvr46emhy750kaxvlacs0t272wkx4f9k Huobi Wallet 2,310 665881 2020-02-25T04:32:41
cosmos1c68nwh48uahu535jzrzvxpveakyj3lp2fk5d5x Binance Staking 2,306 635277 2020-02-22T15:59:49
cosmos1j4kgrlnx3vu76gt6g9suu40fa7mq932a2ljwvp Huobi Wallet 2,290 800771 2020-03-07T06:34:36
cosmos1h7ayzteec7etrtld5ethxp9uwyrunxsszurps5 CoinoneNode 2,259 665791 2020-02-25T04:21:54
cosmos15wq0t4h0tmn3e965jgpg9jd66j8ajknfxl7huj Huobi Wallet 2,245 666134 2020-02-25T05:02:43
cosmos1pq6y407egmgljwctpkj5ehjt6v7wuls3znnpvp HuobiPool 2,243 671525 2020-02-25T15:43:55
cosmos1amqvslnk3ncnjcyejf8m0em48lvrect65trxe6 Huobi Wallet 2,239 708298 2020-02-28T16:26:04
cosmos14fqxdha4ushf77d4yuk0vw03jzws0cz2r2l5uy DappPub 2,187 680303 2020-02-26T09:10:04
cosmos1sqchs48g3hacfev3fyeqp9x5lwtsmnax9j0328 Huobi Wallet 2,175 828556 2020-03-09T13:44:01
cosmos1rzr0pfa9lzeek3wqackxpv5t4f2jaq4dv5luw7 HashQuark 2,162 664694 2020-02-25T02:11:10
cosmos1lnsgy3tk9w7ct3u3sepf97424wslp8m2zxv85j Cosmostation 2,132 775195 2020-03-05T04:11:03
cosmos1e5mnjg4d6qprkash7vuseahgk2grrj43nk56sj Newroad Network 2,130 753168 2020-03-03T08:54:14
cosmos12ysl6zvlv8m3msn8qlgd0ezm7mdd783yxvu5ut Huobi Wallet 2,100 814610 2020-03-08T10:00:59
cosmos1262g09lkdptqmhd95cp8m67j28hpca60jhugl9 SparkPool 2,100 765591 2020-03-04T09:21:24
cosmos1zd9taarwc98q3advl9eftqrzt4r735r33955t5 Sikka 2,089 670361 2020-02-25T13:25:16
cosmos1uqf0wu5lu9v7mpj2ujfyuy5f4d99cd6wqgtu2z CoinoneNode 2,080 768459 2020-03-04T14:58:43
cosmos1dfynmch57f46h6m64ysce4cx5ldsgcxz98vpqg MathWallet麦�钱包 2,066 837427 2020-03-10T07:14:52
cosmos1spzsq672axmle735k4kzlezvfhs5adlxd8yy49 Wetez 2,020 764638 2020-03-04T07:28:53
cosmos1w4t72ltf8e7rap3qfd7vs6p252erjrdwsy0wf0 Huobi Wallet 2,019 761302 2020-03-04T00:55:42
cosmos1cpxerhh7larze0elx5n6dn0kwqxw2pjnqz2ml7 Huobi Wallet 2,000 835580 2020-03-10T03:35:58
cosmos10czsygm9ym5p24glzpg7neunyx5dgxvygaztt7 SparkPool 2,000 723716 2020-02-29T22:57:51
cosmos1nmf8f55sx88p74p4653u69mvjscpmwcfjm2qq8 SparkPool 2,000 606530 2020-02-20T07:44:57
cosmos14cfh8axt38vwn94e6srlr0579w9qspkhjnhl0f SparkPool 2,000 648311 2020-02-23T17:38:46
cosmos1xfkm5mq4skyxed8zwpjh3xcsk4lum48x70trnp CoinoneNode 2,000 680280 2020-02-26T09:07:23
cosmos10czsygm9ym5p24glzpg7neunyx5dgxvygaztt7 Stir 2,000 723710 2020-02-29T22:57:02
cosmos19kkq2s76f0xmer5sj845w6v0xkz8h7k7mmhkq3 �stake.fish 2,000 597087 2020-02-19T13:16:38
cosmos1t95cjr3dkz3prlxz96q9y22ez6t4vpanv8hsjt �stake.fish 2,000 772825 2020-03-04T23:32:03
cosmos17vz69tgz6ld6m8c3dm4yvu2a8psvrjzvml5ksx �stake.fish 2,000 597551 2020-02-19T14:11:26
cosmos17vz69tgz6ld6m8c3dm4yvu2a8psvrjzvml5ksx jackzampolin 2,000 597543 2020-02-19T14:10:30
cosmos1c68nwh48uahu535jzrzvxpveakyj3lp2fk5d5x Binance Staking 2,000 635319 2020-02-22T16:04:44
cosmos1c68nwh48uahu535jzrzvxpveakyj3lp2fk5d5x Binance Staking 2,000 641948 2020-02-23T05:01:15
cosmos17vz69tgz6ld6m8c3dm4yvu2a8psvrjzvml5ksx Chorus One 2,000 597537 2020-02-19T14:09:47
cosmos17vz69tgz6ld6m8c3dm4yvu2a8psvrjzvml5ksx Forbole 2,000 597534 2020-02-19T14:09:26
cosmos1xdq8z0f04857d585pt5qusu0vah4akghq06fw6 Cosmostation 2,000 779164 2020-03-05T11:58:41
cosmos1xdq8z0f04857d585pt5qusu0vah4akghq06fw6 Cosmostation 2,000 780531 2020-03-05T14:39:45
cosmos17vz69tgz6ld6m8c3dm4yvu2a8psvrjzvml5ksx Cosmostation 2,000 597629 2020-02-19T14:20:38
cosmos158mysantvvk7x65tfhhuu8q2va4ls34rhxr9qq #fuckgoogle 2,000 721891 2020-02-29T19:21:02
cosmos1yv0008erejx2rrayrvpufqvhrrjae3geh5q80m Sikka 1,999 584588 2020-02-18T12:36:48
cosmos1262g09lkdptqmhd95cp8m67j28hpca60jhugl9 Sikka 1,999 765599 2020-03-04T09:22:20
cosmos17vz69tgz6ld6m8c3dm4yvu2a8psvrjzvml5ksx Sikka 1,999 597530 2020-02-19T14:08:58
cosmos1g63kscm0nrqc0har4ut9fnuds8savtlyjm3qvr �stake.fish 1,990 607389 2020-02-20T09:25:51
cosmos1qcwhhd4xlkdlv3jykvvc4ynvekykumcaumcdq7 Sikka 1,988 606971 2020-02-20T08:36:48
cosmos1rz8dwxrdpl4wh75ymrdut7mfg007xytm9x9d0v Huobi Wallet 1,969 598502 2020-02-19T16:03:12
cosmos1exsmh8dvr46emhy750kaxvlacs0t272wkx4f9k SparkPool 1,954 663723 2020-02-25T00:15:20
cosmos1xzud24na9tucauc7lf6pjk84kqsgq3eq0ks7nw HuobiPool 1,931 708993 2020-02-28T17:48:01
cosmos1hdyym32d4t82mrv7gmtry6kz97rw6mflqx2ra9 SparkPool 1,875 682926 2020-02-26T14:19:11
cosmos1fgrhn5zggu59w95ku97a97jdar3t0mfee3eucj Huobi Wallet 1,867 838640 2020-03-10T09:38:44
cosmos1n2dr53e0cw8px0l9278327s6848a5t6sqsptlv Huobi Wallet 1,834 664493 2020-02-25T01:47:06
cosmos1nmf8f55sx88p74p4653u69mvjscpmwcfjm2qq8 SparkPool 1,799 714519 2020-02-29T04:42:10
cosmos1l4732p6wzz0yefd43578zzfgke8edm8h005z39 SparkPool 1,761 705395 2020-02-28T10:40:44
cosmos12f7uaaahnsqq4jqra2q2h0pz7eyjvvuxf3zgjt stella 1,743 665783 2020-02-25T04:20:58
cosmos1sq7nyxc7c4upt53t7kjpaal8ex3xzntjt2zaca DappPub 1,722 667409 2020-02-25T07:34:24
cosmos1rhgdf9zzj0xqkgpvs3nj36mul87kgc20klfzpn �stake.fish 1,699 813347 2020-03-08T07:30:39
cosmos1dumspejfq77agyw4gkzgep8s0ften4uupx3u6m WeStaking 1,654 804785 2020-03-07T14:32:02
cosmos13f55rhwhzdvuj0nmv4x7c0dwxn77ee3y0qxne0 Sikka 1,631 662573 2020-02-24T21:58:29
cosmos1yh4py3f0mym63z7v57krfljnac8ls39a2zx0pf �stake.fish 1,601 664135 2020-02-25T01:04:31
cosmos12jserdrtfrypyt60r58mfa85wvl7gkpzrpxrzt CoinoneNode 1,599 823311 2020-03-09T03:19:06
cosmos1aw39nle0ql3fc3vp0dhx03nzezt946khnha4q9 POS Bakerz 1,598 713672 2020-02-29T03:01:37
cosmos1dfkqhxnwxc89q3p3zx57l3c37zvp9x20ulj6hj Cobo 1,595 797956 2020-03-07T01:00:29
cosmos14x4mnkpvps4tlemevqvmdfsadne6s7888w5hdr Sikka 1,589 680953 2020-02-26T10:26:40
cosmos1da3ky7dumx2tp37x2gk6ew6n6dllcq22g3p79f Sikka 1,576 645807 2020-02-23T12:39:27
cosmos14x4mnkpvps4tlemevqvmdfsadne6s7888w5hdr SparkPool 1,572 680958 2020-02-26T10:27:15
cosmos1hc4n56cz75z40kg6axwaxx6ezzuv45hycajcdp Sikka 1,567 667538 2020-02-25T07:49:42
cosmos1aszpxp86gq9qnw8yyyxfkcfcau0870u32qx780 HuobiPool 1,565 735582 2020-03-01T22:26:05
cosmos1xmgwkxgqun7v6c0jkt2va9j3n4gq5kl74warrx Cosmic Validator 1,540 666495 2020-02-25T05:45:36
cosmos1vyspnykqfyyj7dz6k63z798j64vjc4se06qls6 SparkPool 1,511 768990 2020-03-04T16:01:15
cosmos1suasadhn8wmueg93u6js8ala89azqwg6fswuln �stake.fish 1,504 650058 2020-02-23T21:07:11
cosmos148qxz23zgcl9ez6rt209726nrcj5smrlwkv3ud 真本�&IOSG 1,500 596527 2020-02-19T12:10:48
cosmos1mrxx9rdhp6cq34ypjedr4chtmdjnmy9kuj2fud Huobi Wallet 1,500 663247 2020-02-24T23:18:40
cosmos1e5mnjg4d6qprkash7vuseahgk2grrj43nk56sj Staking Fund 1,500 753150 2020-03-03T08:52:06
cosmos1c68nwh48uahu535jzrzvxpveakyj3lp2fk5d5x Binance Staking 1,500 657080 2020-02-24T11:05:48
cosmos1c68nwh48uahu535jzrzvxpveakyj3lp2fk5d5x Binance Staking 1,500 657121 2020-02-24T11:10:40
cosmos1gxyf6tsjamnavmkfk43mwfzwscn4tgfkp5z525 Chorus One 1,500 661793 2020-02-24T20:25:36
cosmos14v2qmuz7xd6wngfs7zshu8d2tcpj02eq8hl5f7 DokiaCapital 1,500 806198 2020-03-07T17:20:30
cosmos1vlk8l4e6haaremglxw3lkqvuxurejmdlqgddnt SparkPool 1,466 811695 2020-03-08T04:13:43
cosmos1095qden645e0qk86v5sxk7sfvtyjp2cfpqkmcd Sikka 1,427 695661 2020-02-27T15:25:16
cosmos1v3235dkhuyuelfjl4kq4mkaecxuv2h5m7c7ktt SparkPool 1,426 763762 2020-03-04T05:45:31
cosmos12yyjx4fdtlqelhtagz4w2mm3r0gvpj9vtjsdt2 Sikka 1,414 584879 2020-02-18T13:11:24
cosmos1xmgwkxgqun7v6c0jkt2va9j3n4gq5kl74warrx �stake.fish 1,404 666526 2020-02-25T05:49:18
cosmos1yv0008erejx2rrayrvpufqvhrrjae3geh5q80m �stake.fish 1,400 584603 2020-02-18T12:38:35
cosmos1emjwd5jq0qrzapddyk7uj4hqufqw37ry8j88s3 Huobi Wallet 1,398 835601 2020-03-10T03:38:28
cosmos1yv0008erejx2rrayrvpufqvhrrjae3geh5q80m SparkPool 1,397 584596 2020-02-18T12:37:46
cosmos19mu29848y8wxwtt9wg3teqqtx30sq6hxuse687 SparkPool 1,393 755367 2020-03-03T13:16:09
cosmos1gyxnfr4axw2dywawv83s48tr7ds60sx4w73eqr �stake.fish 1,378 837094 2020-03-10T06:35:25
cosmos1pezzzdzppuzrnajat503lh3370jr3978zv6uqn SparkPool 1,366 770918 2020-03-04T19:48:03
cosmos177u2mplm2lryv8v6v2gvdwgy5d89h7vk3rjl7d Sikka 1,344 772942 2020-03-04T23:45:47
cosmos1tlqw7788gecnwhftwjvvn405rcz4xq29euewk4 HashQuark 1,324 704720 2020-02-28T09:20:26
cosmos1jzguct7f04jx2dm8dp9mryvka92cyvugctp5w9 HuobiPool 1,260 735242 2020-03-01T21:46:14
cosmos1ktns465hmtp80t34s6tldvdyxs807e8f5nas8g SparkPool 1,240 669473 2020-02-25T11:39:47
cosmos15x3qhpkjh0lpl2rh4essfelzg2gzzdylycp080 Castlenode 1,237 767846 2020-03-04T13:46:39
cosmos1zxlvv3yz6p2ec5vya23eg9jx7vquq94esqt8wd Fenbushi US - Staked 1,230 776264 2020-03-05T06:17:17
cosmos17w83448m4jxmmpujwphz6jmu8rg9nenysf3g3t Huobi Wallet 1,211 689212 2020-02-27T02:44:05
cosmos1ma8yxqqdvxahgl0zal4yqsfhr5ynn2katkqdwm HLT 1,211 631151 2020-02-22T07:55:26
cosmos1mumpm06a9e0qf68tdhqnym6sltlxws3jy7ewde Sikka 1,186 811069 2020-03-08T02:59:13
cosmos1pezzzdzppuzrnajat503lh3370jr3978zv6uqn Sikka 1,169 770926 2020-03-04T19:48:59
cosmos19up7ar00tvytxe65w26ykc7t2ckmnz2lhdw998 Sikka 1,167 720047 2020-02-29T15:42:08
cosmos1rrjgyfnq0up0aheq56ut80fkm3q22rjrn6cwvq Sikka 1,166 737613 2020-03-02T02:24:02
cosmos1xmgwkxgqun7v6c0jkt2va9j3n4gq5kl74warrx Sikka 1,163 666511 2020-02-25T05:47:34
cosmos1433dec8f6swp376e4362zadccv2dwem5egysq8 �stake.fish 1,160 669304 2020-02-25T11:19:47
cosmos1dgp6pfxkc2838rv92yckcq3eku70lyvs2yar3k SparkPool 1,158 701873 2020-02-28T03:40:08
cosmos15m6klry0zxdhv504alt4gck4y75pm5w4aah6vw CoinoneNode 1,142 686847 2020-02-26T22:03:00
cosmos1qp8danhdx66c9mhnlmsfk9zj45e0yju82r5a7h Cosmostation 1,133 712117 2020-02-28T23:56:54
cosmos1a9suxmzd00jayhtamegy6ytwzfkqe029addwpa Polychain Labs 1,122 731300 2020-03-01T13:59:16
cosmos1tndjltfcsmh42uxrt9np3qjvzfk239gn8xj9v4 CoinoneNode 1,122 744084 2020-03-02T15:04:17
cosmos1ygatlqugh7mfpk6wjygt552e2wu209n303pe34 �stake.fish 1,070 725868 2020-03-01T03:13:17
cosmos1qfaenw726pzw48tdlajqpr7j62a4rdc8er5sva Sikka 1,060 633625 2020-02-22T12:45:29
cosmos1gztj3ty5vrh6f2rk7232k8dycsx6aaj2j4sqec Huobi Wallet 1,060 789110 2020-03-06T07:29:13
cosmos1hva0u3qf48e3s3m36fn3shyrd8cwr6tmrghmza Staking Facilities 1,052 750200 2020-03-03T03:02:09
cosmos1pkmvcq94349g6xjswck206j52vs8nllq2hs965 CoinoneNode 1,049 675345 2020-02-25T23:20:11
cosmos1433dec8f6swp376e4362zadccv2dwem5egysq8 Huobi Wallet 1,046 669313 2020-02-25T11:20:49
cosmos1xh56ctlmn5vps46uvfezydyhu2h7y0dy9c6d50 Huobi Wallet 1,046 689319 2020-02-27T02:56:43
cosmos1qxmudzuppeumshp36dzh5m7k4kr05h65934xcv SparkPool 1,044 608700 2020-02-20T11:59:25
cosmos19gd2h3jlznt7a4k966h2phj2yang2swsy25w9z CoinoneNode 1,025 772970 2020-03-04T23:49:06
cosmos1fxk5kkst6ypvzjp2kwwja4lxey8uyu75mmllx9 SparkPool 1,024 795428 2020-03-06T20:00:46
cosmos1z42xvnucer3vmasthwlykpjf4787wz67dh2af0 CoinoneNode 1,023 708004 2020-02-28T15:51:15
cosmos14k746xu3n9mwxy3tf2e994tnn9alj6h728qrpy Sikka 1,017 718804 2020-02-29T13:14:16
cosmos1nh47v682xw0zknkd5v6jst94f5j5sr7tnsxgz0 HuobiPool 1,015 685619 2020-02-26T19:36:19
cosmos14k746xu3n9mwxy3tf2e994tnn9alj6h728qrpy Forbole 1,015 718828 2020-02-29T13:17:09
cosmos1325vzcsqjlnr0vx9f96hewr5ecqsuvyp07jte7 Sikka 1,013 611299 2020-02-20T17:06:55
cosmos1qgv2ffgz32ws6q0ph7e4q8sek4f50adj4htx24 Polychain Labs 1,013 608582 2020-02-20T11:45:37
cosmos1l4732p6wzz0yefd43578zzfgke8edm8h005z39 Sikka 1,007 705427 2020-02-28T10:44:42
cosmos1jucdf46p9l00jt463xxdt65wdhdfyugqzvasz0 CoinoneNode 1,003 695715 2020-02-27T15:31:39
cosmos16rw2y40wk0ec0dz4gdnjp5lgfqyhj4kz9wvnw7 Certus One 1,001 708274 2020-02-28T16:23:06
cosmos14k746xu3n9mwxy3tf2e994tnn9alj6h728qrpy Wetez 1,001 718807 2020-02-29T13:14:37
cosmos1fzxn4myz36n0scz07l5mhfuvw553cg2kalgnt2 Certus One 1,000 605452 2020-02-20T05:38:45
cosmos12yyjx4fdtlqelhtagz4w2mm3r0gvpj9vtjsdt2 SparkPool 1,000 584831 2020-02-18T13:05:41
cosmos17vz69tgz6ld6m8c3dm4yvu2a8psvrjzvml5ksx SparkPool 1,000 597523 2020-02-19T14:08:07
cosmos1lg2gjke0u9uag4hqh27675ju2489f5ljm45urh SparkPool 1,000 684245 2020-02-26T16:54:34
cosmos1zy49cy8yktlwhsh4hhxtx7af68ttzstay6pg96 �grant.fish 1,000 839937 2020-03-10T12:12:25
cosmos19nz044hsc68v5svvuczn63ag5ydkl0hyhvcy3j �grant.fish 1,000 839937 2020-03-10T12:12:25
cosmos19ewxezc8uf33nkzytd78q5srac6xddwxxcpc0q �grant.fish 1,000 839925 2020-03-10T12:10:59
cosmos1t2934ngz24th6kn2ad93w4r7esgqnl02qurrt9 �grant.fish 1,000 839931 2020-03-10T12:11:42
cosmos1nxqzmz343dtdl28u95x5ceqgaxph5qt7ntnej6 �grant.fish 1,000 839947 2020-03-10T12:13:36
cosmos1cacks8hffkz96530m7t65n0awa2vkurwwd58f4 �grant.fish 1,000 839942 2020-03-10T12:13:01
cosmos16e7ex7xvnamheufcmtxg0guvnl7mh78vkr94hm �grant.fish 1,000 839947 2020-03-10T12:13:36
cosmos1m3sm2hllqx7lu6qp3l7kv034vrjlnajjcllx0f �grant.fish 1,000 839928 2020-03-10T12:11:21
cosmos1ltjnmfcytnvczne42s5zdmmkpn7rc8upup5z7z �grant.fish 1,000 839914 2020-03-10T12:09:41
cosmos1uh4ufe24xwa9vlefa88dc3lk67j6vptlfxx4rw CoinoneNode 1,000 654950 2020-02-24T06:51:11
cosmos12yyjx4fdtlqelhtagz4w2mm3r0gvpj9vtjsdt2 �stake.fish 1,000 584792 2020-02-18T13:01:04
cosmos1tafzj3shqtft48t76pr6zmf4a90qh898fc5sqd �stake.fish 1,000 750774 2020-03-03T04:09:25
cosmos1h86rn0yck0xt6h59jsx8crzv252n4fuks57fzl �stake.fish 1,000 826355 2020-03-09T09:22:27
cosmos1lg2gjke0u9uag4hqh27675ju2489f5ljm45urh �stake.fish 1,000 684257 2020-02-26T16:56:00
cosmos1c68nwh48uahu535jzrzvxpveakyj3lp2fk5d5x Binance Staking 1,000 635339 2020-02-22T16:07:07
cosmos1purja9dkex682z3j2xxhz4d9hxrpmlltswhsdm Cosmostation 1,000 594034 2020-02-19T07:15:45
cosmos18vketnzsm5xfzcvlwphzlt32yqlyke0dncxp3u Sikka 1,000 758164 2020-03-03T18:45:24
cosmos1gv23034suxwklhr4q7fsw9dygph55ykm0xp99t Sikka 1,000 618187 2020-02-21T06:35:21
cosmos1yzjglpg7234kurzyy6vq5sn35xkn6ahngav28z Sikka 999 814177 2020-03-08T09:09:33
cosmos1xj3hyud66thz808vmkz9qhn4hayk8tsnfrrtye �stake.fish 999 737272 2020-03-02T01:43:59
cosmos198380ly4jhknrtmtnr8emkgnlnymhjp4kvcvsd Ztake.org 997 712698 2020-02-29T01:06:12
cosmos1vudwefgv6cxy74uxhdgmwwsqf37dx0h4zwl52c SparkPool 990 681768 2020-02-26T12:02:38
cosmos17lhy9m4lytrj9ywljvsge5gv8n83rlgl535xhm Blockpower 988 733689 2020-03-01T18:42:58
cosmos1dfkqhxnwxc89q3p3zx57l3c37zvp9x20ulj6hj Cobo 986 652010 2020-02-24T01:00:03
cosmos1p5gr7a8k6flfrae4wasgrxhya0uhw2pfwlv7tw P2P.ORG - P2P Validator 982 835006 2020-03-10T02:28:12
cosmos1tsg3cefkmze93gj79cqzpdk66vw77s2r3armll Huobi Wallet 980 736130 2020-03-01T23:30:16
cosmos1l4732p6wzz0yefd43578zzfgke8edm8h005z39 Cosmostation 970 705430 2020-02-28T10:45:03
cosmos1l4732p6wzz0yefd43578zzfgke8edm8h005z39 �stake.fish 970 705437 2020-02-28T10:45:58
cosmos1k4c2qylx9sfwacvrsuqc49cmtkdkwxzd2h6mtt Sikka 950 713335 2020-02-29T02:21:42
cosmos1eez6ks7upkjf8w3eaz0vah7x3d8zkade206xa6 SparkPool 927 709834 2020-02-28T19:27:27
cosmos1f5skx08axp73p43sd52s4udj3xt5tnztuzzyxc �stake.fish 916 701077 2020-02-28T02:05:17
cosmos1qdhyzsq6nfkh8xfvxght98xu6wvsfcylg2vlet Sikka 900 584928 2020-02-18T13:17:06
cosmos1mfn92reg9q5ygfpjxzty3zyyhckjqpqgm4eal0 Huobi Wallet 892 679631 2020-02-26T07:50:45
cosmos1d3ftem98afkenepagnkejczktcceafyh2yfn4x Huobi Wallet 864 694892 2020-02-27T13:54:17
cosmos1n3hem27ganpjy70aqlmlehdf8uva95frz6mjgz Stake Capital 859 616009 2020-02-21T02:20:23
cosmos1vs6p4tq3plq3h23yk00mwjgu22yt8jxt7dxsne HashQuark 828 802265 2020-03-07T09:32:34
cosmos12g5upw93h4g6yw3yv8n4pu50pu20tur3rvvrfs Huobi Wallet 823 664323 2020-02-25T01:26:55
cosmos1eafl35hph0cvas37a0zvtfwx4r9tqy5re6fpgh Huobi Wallet 800 664472 2020-02-25T01:44:35
cosmos179cwy2ktgpsu9qqma0wuz08d65yau6pyjd20e2 SparkPool 799 689319 2020-02-27T02:56:43
cosmos14af3a69l6e7zfggvg8wfq826506e0msc22mdxv WeStaking 798 823633 2020-03-09T03:58:04
cosmos1mt4zekfz36pz58cj9fx0hnn66pezt2t6gglwya Cosmostation 798 620495 2020-02-21T11:05:51
cosmos1yu9elr2u05g2vumhfwgk0gmktlxxv2hkut6a2l POS Bakerz 789 762791 2020-03-04T03:51:06
cosmos1ldaqkjghu44mjge734thxf5sd837xf06qwxu5t Huobi Wallet 787 728161 2020-03-01T07:46:08
cosmos1vp9dkaztgym70mercdw97qqlkv3ncygwfnruvw WeStaking 781 646113 2020-02-23T13:15:46
cosmos1c2az94cnwr3g89ur66hp82h8s6zktkdsd0j9p3 Cosmostation 781 639689 2020-02-23T00:36:47
cosmos1c2az94cnwr3g89ur66hp82h8s6zktkdsd0j9p3 Cosmostation 781 639770 2020-02-23T00:46:09
cosmos106hlf64prunl6u3277h54yla4g5kana2qvhpl4 Cosmostation 776 599065 2020-02-19T17:09:23
cosmos157h2xj6phawnernp5fvc43gq3jv5uda46p8nvs CoinoneNode 775 828694 2020-03-09T14:00:32
cosmos10pxedk5zg75xmmvfyp59fmuq9d0dpu6mnvdk3z Sikka 750 597579 2020-02-19T14:14:43
cosmos1q8cn8zns2t2r5cz5xyldw94r8rau07gkfxc7uk Huobi Wallet 742 688319 2020-02-27T00:58:16
cosmos1gxyf6tsjamnavmkfk43mwfzwscn4tgfkp5z525 Figment Networks 733 661873 2020-02-24T20:35:06
cosmos1pezzzdzppuzrnajat503lh3370jr3978zv6uqn Forbole 730 770921 2020-03-04T19:48:23
cosmos1wdn77k5mc3c4z3m5yswljug2m277yj3zey8ddf Huobi Wallet 729 681738 2020-02-26T11:59:06
cosmos1snjexr0xs6m5ac0rcu8g3mf2z8t870m2xd7lkq CoinoneNode 702 689551 2020-02-27T03:24:06
cosmos16c582tvzntez8erkw32gm7u6h0uyeeg2cuj6u6 Velocity V1 700 711794 2020-02-28T23:18:49
cosmos17enh29a0zrm3q87mkc9qx0jkgax725n6k9k5es SparkPool 700 600555 2020-02-19T20:04:26
cosmos1qc74lw7f8ak737jy2at36wa9tyrgldk876rx56 Cosmostation 700 754921 2020-03-03T12:23:32
cosmos14a0trmfpnl9qkrm2z9hvyk4dqjvcdhuz8d6qa4 Cosmostation 700 711661 2020-02-28T23:03:03
cosmos1vdd3aswq34aqrtaj3eujn6y2jjfcj6j8xz7age SparkPool 699 601834 2020-02-19T22:34:42
cosmos1xpz87lttdn2zxtaq8hjd4m2v9wj65v628y2et8 SparkPool 695 757423 2020-03-03T17:18:02
cosmos1qc60ztmn89hzn9w8zxd77m7lcpygcjdczkrd6n Sikka 686 614469 2020-02-20T23:20:06
cosmos1jef92u89dw5969szd5gjwmwyykxlsy4uzfgtcc SparkPool 684 780343 2020-03-05T14:17:31
cosmos1fkkgfqfnzrqe9cydq8yxewwuswawh7ynvpukjt Huobi Wallet 666 639305 2020-02-22T23:51:56
cosmos14af3a69l6e7zfggvg8wfq826506e0msc22mdxv FRESHATOMS 661 823644 2020-03-09T03:59:23
cosmos1qdhyzsq6nfkh8xfvxght98xu6wvsfcylg2vlet �stake.fish 650 584921 2020-02-18T13:16:17
cosmos1m2rmyt5h8c34hz942mn04h4hghr7kcdg5e8qr8 Cosmos Suisse 648 650507 2020-02-23T22:00:39
cosmos1zx3dp9vdxx4re0z40yhdjahpd72xrzgm9z6p3d Polychain Labs 642 815909 2020-03-08T12:36:07
cosmos1v4rlc94n8fzpa93m6erxz0afg8hp878ugcrv44 Chorus One 637 606728 2020-02-20T08:08:12
cosmos1flk9qzhadhgz6gesd03rsywt87ja6uznu8cpua Huobi Wallet 615 762160 2020-03-04T02:36:45
cosmos1lz5jg8yh6n4drnsq8572jw8ehcyyk85cp8masp CoinoneNode 610 716706 2020-02-29T09:03:14
cosmos1edarza3dlpjmjl834wn0deh2y9zmtkghwujh5r Cosmostation 601 822165 2020-03-09T01:00:59
cosmos1ysgkdt8435fnmg4xmcquazqz602c0gha7gz70a Huobi Wallet 600 819589 2020-03-08T19:52:54
cosmos1zxdmfm5z7qstn3vrdwh6m9rycvfeqehsajk8n2 SparkPool 600 664116 2020-02-25T01:02:18
cosmos1gxyf6tsjamnavmkfk43mwfzwscn4tgfkp5z525 SparkPool 600 661789 2020-02-24T20:25:09
cosmos1kc98npwf6rch4hyx46h7h9ppfdkf9a0q86jkvq Sikka 600 692959 2020-02-27T10:06:06
cosmos1r7526w86yjw8t6yfkkaqjd28wfvp3whydhut4m Huobi Wallet 598 731171 2020-03-01T13:43:55
cosmos100a325n9ct4m2egvctrh48zheg2hwl5lt3fn5k Cosmos Suisse 592 811548 2020-03-08T03:56:13
cosmos16zleu499e36ftpua7d49jtzwjamr69a3h8yl4d Sikka 592 699625 2020-02-27T23:12:01
cosmos12t3f7y3e3dnj5hkf98ras9zfa4040vznnrs847 Huobi Wallet 590 778226 2020-03-05T10:08:30
cosmos180vylz3hsaazuyqjf868wmxtx0fxpw8c42zles SparkPool 588 837461 2020-03-10T07:18:53
cosmos1qdhyzsq6nfkh8xfvxght98xu6wvsfcylg2vlet SparkPool 585 584905 2020-02-18T13:14:24
cosmos1rqp5aezazc5mjpegrzwj63t9wzsuu2tqw02xhp SparkPool 581 742249 2020-03-02T11:28:27
cosmos1cxehfdhfm96ljpktdxsj0k6xp9gtuheghwgqug Ztake.org 577 810692 2020-03-08T02:14:19
cosmos17lhy9m4lytrj9ywljvsge5gv8n83rlgl535xhm �stake.fish 574 733682 2020-03-01T18:42:09
cosmos1jtzxx94rz0nl693624mvtmclckzqhcg6g0v0l7 P2P.ORG - P2P Validator 565 666180 2020-02-25T05:08:08
cosmos1f54dvu3m5pfefll3ktnn69lt95vpwgfhh7zhqe HuobiPool 564 801035 2020-03-07T07:06:01
cosmos14fj7fc6msvfhdrd2ezcpl93t5j8cmdx6r500ga SparkPool 560 731293 2020-03-01T13:58:27
cosmos1n65g3hj2kpfvj00svjk72lh6yvvrmar6w2kkdk Huobi Wallet 559 835297 2020-03-10T03:02:36
cosmos1dcey09qhr2grreu90ew4qvnvlhlw8tcl7uwkht WeStaking 557 761317 2020-03-04T00:57:28
cosmos1tlqw7788gecnwhftwjvvn405rcz4xq29euewk4 RockX 552 598400 2020-02-19T15:51:13
cosmos19pmw8652la4f004cpmktg2rl4acanvce2vhgx3 Huobi Wallet 550 706019 2020-02-28T11:55:20
cosmos195zap52z20urcrmzka6r7l9san47xqfkxn33l7 validator.network | Security first. Highly available. 550 689576 2020-02-27T03:27:02
cosmos16qhumex9f95wwy8ah26eeesrpht6gp90ehe8p7 真本�&IOSG 543 836153 2020-03-10T04:43:53
cosmos1st7dtc2uuwchydt6z7qkrwl7tu9nf748apj5k5 �stake.fish 530 718947 2020-02-29T13:31:21
cosmos1p4rntgsfvyfdgsqarlagjmj44f3xkcc8tk4vk3 CoinoneNode 530 591354 2020-02-19T01:58:32
cosmos1jpzqcg6k5tft2fey2svkyd9s6z5laljr3yayjv SparkPool 529 766082 2020-03-04T10:19:10
cosmos16qytphm72kr587q8z3g5khnpxga5kuc2lum29p �stake.fish 529 777371 2020-03-05T08:27:53
cosmos1gxyf6tsjamnavmkfk43mwfzwscn4tgfkp5z525 Sikka 525 661782 2020-02-24T20:24:18
cosmos13spawhjml5enlhn30jzqwjquqsm2697m88qaaq SparkPool 522 717897 2020-02-29T11:25:56
cosmos17xa49ulfy0qytdxph48z5qckxfut3dffje05sj � KysenPool.io 520 751570 2020-03-03T05:43:27
cosmos1xaepyppy2yq8dnnjc73pwunp97m3syvmk389al Sikka 520 733518 2020-03-01T18:22:51
cosmos14k746xu3n9mwxy3tf2e994tnn9alj6h728qrpy 真本�&IOSG 519 718811 2020-02-29T13:15:08
cosmos1veppx9zg6jacvwfg80mawynanghfmvp0v29jp0 SparkPool 519 640654 2020-02-23T02:29:40
cosmos1jqm5pylzq0zz97sp39fljsug9q6a8p5mwu8lq2 Huobi Wallet 516 799908 2020-03-07T04:51:51
cosmos1cxehfdhfm96ljpktdxsj0k6xp9gtuheghwgqug �stake.fish 513 810696 2020-03-08T02:14:44
cosmos17lhy9m4lytrj9ywljvsge5gv8n83rlgl535xhm Huobi Wallet 510 733679 2020-03-01T18:41:48
cosmos1kspskf2yy5rkkpfjt6rent4s0lja62x9g9qq5j Sikka 508 743287 2020-03-02T13:30:35
cosmos1cxehfdhfm96ljpktdxsj0k6xp9gtuheghwgqug POS Bakerz 508 810676 2020-03-08T02:12:23
cosmos1vyspnykqfyyj7dz6k63z798j64vjc4se06qls6 HashQuark 507 726212 2020-03-01T03:54:19
cosmos14dkr59w84gh3uwws2utsw2kr5rmc76lu7rgqsj CoinoneNode 503 704723 2020-02-28T09:20:46
cosmos14k746xu3n9mwxy3tf2e994tnn9alj6h728qrpy SparkPool 502 718814 2020-02-29T13:15:29
cosmos1gf0wekrh6exqywk0ug2pv4xh5k76dktms24dmt Any Labs 500 741770 2020-03-02T10:32:06
cosmos1hkxe8hcmj3q44fcfut6krhxv5pgcrrfnxvu0tm Huobi Wallet 500 701430 2020-02-28T02:47:19
cosmos1wac0nuc3wkmzw3euay5rvdg55dsmjwm9as6zaj HashQuark 500 597289 2020-02-19T13:40:30
cosmos10pxedk5zg75xmmvfyp59fmuq9d0dpu6mnvdk3z WeStaking 500 741782 2020-03-02T10:33:27
cosmos1l6j8xcemh3pat6ljnl5mt2gsn3xftjryd6zuv7 POS Bakerz 500 665393 2020-02-25T03:34:27
cosmos1gf0wekrh6exqywk0ug2pv4xh5k76dktms24dmt Huobi Wallet 500 741763 2020-03-02T10:31:17
cosmos1up2s53255u763wmh4988uhp4ndeam8e8xle6l3 Simply Staking 500 820236 2020-03-08T21:09:51
cosmos14p2wg6j2kryczsjmxx26mrawhalfv0m37rnn4n jackzampolin 500 758001 2020-03-03T18:26:09
cosmos17mv8hv890xferr82nq7fcqmaupj75t9jqdslgq Sikka 500 690646 2020-02-27T05:33:23
cosmos1veppx9zg6jacvwfg80mawynanghfmvp0v29jp0 Sikka 499 640650 2020-02-23T02:29:12
cosmos10pxedk5zg75xmmvfyp59fmuq9d0dpu6mnvdk3z Sikka 499 741797 2020-03-02T10:35:13
cosmos1k35ph87uukqxk38wvx4fhlp2m7usw5u9yy3dmt Any Labs 499 584472 2020-02-18T12:23:09
cosmos13gm5y4faa6g0agzj0gssfn4qlqym0cr4v7kvd2 Huobi Wallet 499 696121 2020-02-27T16:19:50
cosmos15mtjkwktc5gggqvzjk8slaqtv88uay6vv9pka3 Sikka 496 839628 2020-03-10T11:35:44
cosmos1jkvwwuvrcpjrn8nvgay39sxwx580749d08na8q Sikka 489 833994 2020-03-10T00:28:23
cosmos1h9v9er46xw46r3mmptywt2r46snz403pmadn2u �stake.fish 489 675274 2020-02-25T23:11:44
cosmos10gg67md9qj696gf8mxm9wf8xve658cyj3fswar �stake.fish 486 716442 2020-02-29T08:31:41
cosmos1fnme4djzpmfpkl8q5lp8j0r0knvndwq7r674za Stir 484 703564 2020-02-28T07:02:02
cosmos1j7pz2axuzcylwljelnh2ufmvn8kyffhy745y8n Stir 478 715967 2020-02-29T07:34:40
cosmos1ewpawc88tvxmh9qvdy9yrx25gxym7dj8uta9ru SparkPool 477 597975 2020-02-19T15:01:16
cosmos1djrenz27zx4az90uj7mjcl54eml0mnq2mqwpz9 Cryptium Labs 471 765396 2020-03-04T08:58:26
cosmos1q9skeu8txmcjpueulvdlnw2jm6ge8dcsvvcndg Any Labs 465 755551 2020-03-03T13:37:47
cosmos1wg5x7hjs9f8480p932yc494gg40d3dxccjr9ru SparkPool 462 665176 2020-02-25T03:08:36
cosmos1kpt524v5va02zcdct39vdzq3as8uyes2ju9tj2 Sikka 461 681641 2020-02-26T11:47:40
cosmos17f58ggvd7a7kngvnfw57enj2g393rzzp6dxje3 CoinoneNode 458 828015 2020-03-09T12:39:52
cosmos1e0g25g5rl8xqmk0qprxc22dw0ux5f6uu7fyyul SparkPool 456 603120 2020-02-20T01:05:29
cosmos1ftp3sx7fu0d8fwpsvg3kqe5w06kc0v3g624ju9 CoinoneNode 455 764028 2020-03-04T06:16:47
cosmos1mygezly3zv0x3qh83z8pnmjlqwyheqruk873l6 �stake.fish 450 646032 2020-02-23T13:06:06
cosmos1rmp604wyvtyydgmu8rhh6jdch89jq4jn32tuxe Cosmostation 448 607154 2020-02-20T08:58:11
cosmos1j29twwze9q4s43gv78kxg0rcvdhwhetg7wghs2 �stake.fish 448 698431 2020-02-27T20:51:37
cosmos1fnme4djzpmfpkl8q5lp8j0r0knvndwq7r674za Cosmostation 445 703579 2020-02-28T07:03:48
cosmos1h8zuk05uwjcugv4dzp9jyrhe782t8sfgcnnt97 Sikka 434 809158 2020-03-07T23:12:07
cosmos14kaxwtrtuvg5vpeqmcgqcvxvrxh34jht8km4yy Sikka 434 685048 2020-02-26T18:29:09
cosmos1eez6ks7upkjf8w3eaz0vah7x3d8zkade206xa6 Sikka 427 709857 2020-02-28T19:30:10
cosmos1zsg3snapxan20v2j5nkgjdqy7rwzzm8dsvg3wh Cosmostation 427 680574 2020-02-26T09:41:56
cosmos1eg605nh55f4445emlxqdvfr9we77vwz0pumedp Sikka 427 747525 2020-03-02T21:48:41
cosmos1kpt524v5va02zcdct39vdzq3as8uyes2ju9tj2 Forbole 427 682358 2020-02-26T13:12:13
cosmos12wuypgre0k4ng3yacp9f5ach2q6czsdyz0fegh Huobi Wallet 426 664085 2020-02-25T00:58:36
cosmos1a2jmcdkuksnxrc8hsh78g4vzz765ap38x77afk SparkPool 422 757158 2020-03-03T16:46:48
cosmos1m8zatxpth5w6jneua7vypthc4nwqlrlr4d42ly KalpaTech 421 680925 2020-02-26T10:23:23
cosmos1a20g9qelzjul64qfcftnxg47ngssljt0f5vedx SparkPool 417 665314 2020-02-25T03:24:54
cosmos1kc98npwf6rch4hyx46h7h9ppfdkf9a0q86jkvq �stake.fish 416 692964 2020-02-27T10:06:41
cosmos1dmx6ykl7g69k0y2v3ga5hkklw5cmlp8xj7eevv CoinoneNode 416 781056 2020-03-05T15:41:32
cosmos100ttqqwcyt835czeakfl9r4qr2hlq902syfxrv Huobi Wallet 412 827930 2020-03-09T12:29:49
cosmos1plzkgsasn06c8hng7wvaqvz34wav5lhmy4y4qx Huobi Wallet 412 731044 2020-03-01T13:28:40
cosmos140tarat3nxc7hqmhkdtn9wcg6c47vxh84cg0v8 SparkPool 410 667827 2020-02-25T08:24:10
cosmos1kldpz9pmymgpaepz9srn4rfp35qh8ju656mljv SparkPool 410 764364 2020-03-04T06:56:28
cosmos195zap52z20urcrmzka6r7l9san47xqfkxn33l7 Stir 408 689606 2020-02-27T03:30:33
cosmos1mup6yd8xtlk54mxu6xjl9a79ycr9pjn0l4v37d �stake.fish 407 692121 2020-02-27T08:27:10
cosmos19aegejlgux564y4csv5lzshad3y0z86x4mqmns Sikka 405 667904 2020-02-25T08:33:15
cosmos100ttqqwcyt835czeakfl9r4qr2hlq902syfxrv Cosmostation 405 827927 2020-03-09T12:29:28
cosmos1prnf4f92vnzx7v2l0yht07wp4xj70ch5np5c5q CoinoneNode 400 812040 2020-03-08T04:54:45
cosmos1u8kxsf450cxjud3uq3lp634xpkqxuruud5h7xz HuobiPool 399 719598 2020-02-29T14:48:56
cosmos1573dmd9h6nvaj57jgpwwxau9he4fql0363ujpy Sikka 397 655643 2020-02-24T08:14:05
cosmos13v9cz9964zkx7hhz2l2lj6t6v9fgzfeu3dznnd SparkPool 391 610950 2020-02-20T16:25:39
cosmos195zap52z20urcrmzka6r7l9san47xqfkxn33l7 iqlusion 391 689617 2020-02-27T03:31:52
cosmos195zap52z20urcrmzka6r7l9san47xqfkxn33l7 Cosmostation 391 689613 2020-02-27T03:31:24
cosmos13jqwpnk68754zsjm6nyvrm0559a8wdzhlepwxj P2P.ORG - P2P Validator 389 797088 2020-03-06T23:17:53
cosmos1mca3u6zy8j09v57f0caurjmsauxuhj5q05fck5 Sikka 388 684410 2020-02-26T17:14:05
cosmos1hhuzcfanyzdey04fcn7jq2zz3t7e02yg24f8xr SparkPool 382 653335 2020-02-24T03:38:22
cosmos1q96w8uy5qps2nwzcxdm6ze8xsp9f83s2fxulk6 HuobiPool 374 645707 2020-02-23T12:27:31
cosmos1cujwqqhkq2vy8zk9u3hwejpcpjn5cl24lejz4c POS Bakerz 372 751740 2020-03-03T06:03:34
cosmos1jhup5pcfh4rtn26zna6ga8zc97mjalhlm0ddjg WeStaking 372 728177 2020-03-01T07:48:03
cosmos1xhtkegwgusf30sgrku8c6sl2kejqnnq5ef7hyx ATEAM 369 733622 2020-03-01T18:35:09
cosmos1dgk8p4u67espvj6ndanel4f40vqpzzfd6vjxnx Huobi Wallet 368 792940 2020-03-06T15:03:11
cosmos1f825sgxau782eq34szcf89n7hswjllw85rja4e WeStaking 364 659396 2020-02-24T15:41:05
cosmos1kpt524v5va02zcdct39vdzq3as8uyes2ju9tj2 �stake.fish 350 682364 2020-02-26T13:12:54
cosmos19e2670v3akpgnj4wetq2g4c954zkpkt8y9hdzp SparkPool 346 670195 2020-02-25T13:05:33
cosmos1fh0yzz97nduaunzu8hccd36ur56n4859c87j5d Cosmic Validator 345 626153 2020-02-21T22:09:31
cosmos1w6dscgcgdxlxgk44wkke5kl490cu0klww5rx7l SparkPool 336 830351 2020-03-09T17:17:37
cosmos180wr2m0yp59zd5377vqylfq5a5hw05hxra32nv CoinoneNode 331 602448 2020-02-19T23:46:41
cosmos1w7dz7c6jsffxclu68txxeevy6nx6w8szp8699y CoinoneNode 329 758322 2020-03-03T19:04:09
cosmos162tfq3d0l620a63jqmlzw2n3hekmletry4lpy4 Huobi Wallet 326 675109 2020-02-25T22:52:05
cosmos1kpt524v5va02zcdct39vdzq3as8uyes2ju9tj2 KalpaTech 326 682370 2020-02-26T13:13:37
cosmos1yx3r95jux6lwhz4rluqcr0p4h9hu5dlsdrwy7s SparkPool 325 797538 2020-03-07T00:11:08
cosmos1zgkxnll4klnn590xss20897t0u8s9suw8za27c Huobi Wallet 320 651929 2020-02-24T00:50:18
cosmos1zlvxextejuvt5l3wgyfm6r8l5z3lr0f5ec0kpd SparkPool 320 695985 2020-02-27T16:03:48
cosmos1kpt524v5va02zcdct39vdzq3as8uyes2ju9tj2 SparkPool 319 682374 2020-02-26T13:14:05
cosmos1c5afntv4kvzd6l4tqg8gq49llua3dcfvhe7029 Certus One 317 648783 2020-02-23T18:35:13
cosmos19v0mw90wcwag9l7lvhu2dku9e6x8fdwtnvshq3 Ztake.org 314 795407 2020-03-06T19:58:19
cosmos14r6n9d7ds9fludh5zpx2rhufpx6ss7hg67hg5q SparkPool 312 826053 2020-03-09T08:46:32
cosmos1njsq4hrhrqddccvq9ts9gmk42wyvqz96w899uu �stake.fish 309 766242 2020-03-04T10:38:03
cosmos1smrhd9c9rfafzuv30t5uakhlxah6dcg8e82jzw �stake.fish 309 667548 2020-02-25T07:50:53
cosmos1g2sjp3u4hhlqze7ml57uva0mtrvtxk7nvqlp5h Sikka 307 789359 2020-03-06T07:58:31
cosmos13p4mp4ajegfn8uxlphqsgh05typxrme0u9per3 Huobi Wallet 301 668599 2020-02-25T09:55:58
cosmos1f825sgxau782eq34szcf89n7hswjllw85rja4e Newroad Network 301 659403 2020-02-24T15:41:56
cosmos1n52mu0jh07m4639kpy9ktyh0ql3mg9a6lk42fw Huobi Wallet 300 629874 2020-02-22T05:25:47
cosmos195lrhqs7rncpnyhfh0dy7s0fytsgzfa30zc25x �stake.fish 300 665211 2020-02-25T03:12:44
cosmos1squ28dtf82cn7hsmcd0wuksjm7hud3vtu388yg ATEAM 300 741635 2020-03-02T10:16:15
cosmos1q4hhmzjqkxapa67037f94swzrj3s6ahlqk8x6l Sikka 300 752446 2020-03-03T07:28:12
cosmos195lrhqs7rncpnyhfh0dy7s0fytsgzfa30zc25x Sikka 299 665206 2020-02-25T03:12:10
cosmos1tqgt0h4zgyuagp9cz2vu7hk29dl52uefkdyt5r CoinoneNode 299 824797 2020-03-09T06:17:29
cosmos1gh8kx0t300evg7d59tr6lsx82rlk2c847vy9p2 CoinoneNode 295 771893 2020-03-04T21:42:29
cosmos1cg4r2g6ar3cng0zgj8xkgj3uu9vpjcp3ryfg9h POS Bakerz 291 819076 2020-03-08T18:51:53
cosmos17k7esnusc2zqpn64rtnkungkaxqrn462ayu6gu SparkPool 290 826380 2020-03-09T09:25:26
cosmos1jsnjnq4nd4pcmtj8edkdcdvuwvaj5lv779aw4q HuobiPool 286 708034 2020-02-28T15:54:48
cosmos1vudwefgv6cxy74uxhdgmwwsqf37dx0h4zwl52c SparkPool 280 652822 2020-02-24T02:37:05
cosmos1k5y7jx8ufdmkkeayqzmgh9ecfjc9vyhup6wx34 SparkPool 280 688843 2020-02-27T02:00:35
cosmos1xsj6wm7umpcdzazwv3tqmev5alpld2rje7vw3q HashQuark 276 644580 2020-02-23T10:12:44
cosmos1fz6aqf5juygvu67hj3yu3pu7d3vt3sjz8w36uc Huobi Wallet 275 805414 2020-03-07T15:47:14
cosmos1zukglyp5gcaq0kycxpcv2qxjw8srdp7ur2rz99 Huobi Wallet 272 681028 2020-02-26T10:35:29
cosmos12hk2jr9u95d5llr6muz5ydekxlt29vyz6kp07f Huobi Wallet 270 816747 2020-03-08T14:15:14
cosmos1v3235dkhuyuelfjl4kq4mkaecxuv2h5m7c7ktt Huobi Wallet 269 763744 2020-03-04T05:43:23
cosmos1zm0kcv3cjehu0jtsehs6ex5afvut9awpts8sxv Huobi Wallet 266 701149 2020-02-28T02:13:44
cosmos1wwmg7jqr383srsewcvc9ka4fvvm72r6dk5j666 CoinoneNode 266 739799 2020-03-02T06:40:18
cosmos10zrqmq8x5cl0mck0zflsj0jcnnc2futggtzxq9 Huobi Wallet 261 629743 2020-02-22T05:10:17
cosmos1na2qyrs9mk4mccelwg8t48r4gxekt2ezv9luck WeStaking 261 688655 2020-02-27T01:38:14
cosmos1wgaaffmks90nrqlqukd7dn75xerzqw3h0etdg7 POS Bakerz 260 676301 2020-02-26T01:14:09
cosmos1at66qxklfu9xs6sygwxpshqdyez78vg50zfkcw Chorus One 259 765740 2020-03-04T09:38:56
cosmos1k5y7jx8ufdmkkeayqzmgh9ecfjc9vyhup6wx34 HashQuark 258 691131 2020-02-27T06:30:32
cosmos1y6c9spkcrskegnsxx6lhshpa258kmmdy8h32jd �stake.fish 254 689874 2020-02-27T04:02:11
cosmos17urqfmxuwfejgy8m6yszgsajjhlyrqprvsftgt CoinoneNode 252 691885 2020-02-27T07:59:23
cosmos10de9v5z6yc4atll5kc4cgudl7gul2kcyrwxwff POS Bakerz 252 794572 2020-03-06T18:18:50
cosmos1xxp3scg8x99wlds4xkc55fwg3c32xz4rmu6m2t Huobi Wallet 252 667116 2020-02-25T06:59:45
cosmos1zl8ds4rw0af2l647yc0kk0q5udjshhlnc62cfg SparkPool 251 839695 2020-03-10T11:43:38
cosmos1qwcl7e5d5utmr47ex7tfk9d052pnxqs9wppxn2 DappPub 250 661573 2020-02-24T19:59:26
cosmos10pxedk5zg75xmmvfyp59fmuq9d0dpu6mnvdk3z WeStaking 250 597601 2020-02-19T14:17:19
cosmos10pxedk5zg75xmmvfyp59fmuq9d0dpu6mnvdk3z WeStaking 250 606305 2020-02-20T07:18:40
cosmos1gf0wekrh6exqywk0ug2pv4xh5k76dktms24dmt Huobi Wallet 250 606268 2020-02-20T07:14:21
cosmos195lrhqs7rncpnyhfh0dy7s0fytsgzfa30zc25x Cosmostation 250 665196 2020-02-25T03:10:58
cosmos10pxedk5zg75xmmvfyp59fmuq9d0dpu6mnvdk3z Sikka 250 606275 2020-02-20T07:15:09
cosmos1mfqlnmrvdx2nmlycykqj988zx4mpkfy9n9m9df IZ0 250 838675 2020-03-10T09:42:52
cosmos1uf8wmj4rxn4k4ws0gvmm2ya5ytxrfpamsc2atg CoinoneNode 249 804752 2020-03-07T14:28:05
cosmos1ctvynady2mqy990zk2pypfatstgka7k6509mzp DokiaCapital 249 835023 2020-03-10T02:30:12
cosmos1pgt7w8awe0zvlv92qs995p4zhl7l90l7qctgg3 SparkPool 249 766483 2020-03-04T11:06:18
cosmos1kwwxsmlp2xrm40erztauzfc0r0xdkljme83nd2 POS Bakerz 249 721683 2020-02-29T18:56:26
cosmos1gf0wekrh6exqywk0ug2pv4xh5k76dktms24dmt Any Labs 249 606292 2020-02-20T07:17:08
cosmos1p4j7auav2mmnhsxlhjaky0ljtyzy4jnunvjpfc Stir 247 684648 2020-02-26T17:42:05
cosmos1uz4plzp82ejcu33gv3c6advnffqw9rkxy6a8jp CoinoneNode 247 693873 2020-02-27T11:54:01
cosmos16v8f7n49ce08832p63qr0rp7nutd70lpvcwc60 Sikka 247 803331 2020-03-07T11:39:05
cosmos1zlvxextejuvt5l3wgyfm6r8l5z3lr0f5ec0kpd �stake.fish 245 695996 2020-02-27T16:05:06
cosmos1m9dtdyqpkyjzqusnwnka6cvezd4j88a28760yt �stake.fish 245 588099 2020-02-18T19:33:57
cosmos1d3v47uald0pgzwf8lqjrzpfg849kshevavv0kl Huobi Wallet 244 719227 2020-02-29T14:04:50
cosmos1mcm22sfey3emzlsa0p8agamzm7zcf9s9tpna2x SparkPool 242 809061 2020-03-07T23:00:42
cosmos18vm4vfumxhh3lpg07jmw9nm5uqw3urc3mz4tkj �stake.fish 242 603266 2020-02-20T01:22:36
cosmos1e8nmzhpuxy2hvtz688zkylxy4apfar3dlncvj0 Huobi Wallet 241 704128 2020-02-28T08:09:28
cosmos1hshg9h3wgjqsaewxuaxex9ltdn3jyg0l4m9xur POS Bakerz 237 651984 2020-02-24T00:56:57
cosmos19202evk9rxwfhpp6zqyt66hs4ez4q6302lw37x Huobi Wallet 236 587683 2020-02-18T18:44:21
cosmos1zw3scp3asulpde62hxdm93h8hkynvfyzh4s07v Huobi Wallet 236 787893 2020-03-06T05:06:02
cosmos12uqzh9rhxt42rff5s8dfz75wrwj4czdeq7v4ps Huobi Wallet 235 664147 2020-02-25T01:05:58
cosmos1djt9fp0frpd9z27rcrnrq9qcnndxfa6dhatxc9 SSSnodes 235 784691 2020-03-05T22:49:37
cosmos13jqwpnk68754zsjm6nyvrm0559a8wdzhlepwxj FRESHATOMS 234 797089 2020-03-06T23:18:00
cosmos1fxjt2strdpjtvqgcp2t8dnjeeylmy5lu8z3nep SparkPool 234 730620 2020-03-01T12:38:31
cosmos1cppl4d0jn045hu70r3k925cvf4pqvr8ev52478 �stake.fish 233 678087 2020-02-26T04:46:26
cosmos15nz800jrg7ugchcjcnlwm6usmhnrr6gyx6d0h5 WeStaking 231 667471 2020-02-25T07:41:45
cosmos1zxm396xkvmdwwqdyftqryqpnlknv4as2945geu �stake.fish 226 765019 2020-03-04T08:13:56
cosmos1zxm396xkvmdwwqdyftqryqpnlknv4as2945geu Cosmostation 226 669826 2020-02-25T12:21:38
cosmos150c0t3l8lkxkyj6ynhn7uz5wjz3ya4cek0wzj8 SparkPool 225 666683 2020-02-25T06:08:05
cosmos13mxt3622m23mrsyp79edc6x3nja2taeqa0erwg HuobiPool 225 671145 2020-02-25T14:58:19
cosmos1gvntan3xl2h6mqut0fjmpdfsxxauw3pxxadngx Sikka 224 591789 2020-02-19T02:49:36
cosmos1y6c9spkcrskegnsxx6lhshpa258kmmdy8h32jd Cosmostation 223 725017 2020-03-01T01:32:12
cosmos1pa7fcucfgy3h4jtr6we7uysx9telhku9at795s SparkPool 220 714196 2020-02-29T04:03:40
cosmos195lrhqs7rncpnyhfh0dy7s0fytsgzfa30zc25x SparkPool 220 665190 2020-02-25T03:10:13
cosmos1mujjhttsusggp7ym9ydr80tv8x6a4smfpmarhs Sikka 210 617909 2020-02-21T06:02:43
cosmos1lp2x4zvgsyrrehyynh4at8naqckavqtu0z8l67 HuobiPool 209 670371 2020-02-25T13:26:25
cosmos1hpjprms6wg3v4r4nvtylyhqj6t2rnxsqajl4c8 Sikka 205 714875 2020-02-29T05:24:25
cosmos17xtw7jzyntwjdd7sjrhr46jjxr0upsdhq5xar5 Huobi Wallet 204 773203 2020-03-05T00:16:40
cosmos1m3dsruwxu8mfqpf8e06mrayc9tqh44pv6wstkp Sikka 204 661463 2020-02-24T19:46:28
cosmos1uyn4nnrsm0mxus8j8t20u20gfj7lh25em5neaa Huobi Wallet 203 652539 2020-02-24T02:03:17
cosmos107wxm3dvyfq4a7djs684vxeccpumkg2j5yhqea Sikka 203 678325 2020-02-26T05:14:56
cosmos1p88ga4spqvzry4v0txgq9r404aee7eu92lkh64 HuobiPool 203 662614 2020-02-24T22:03:15
cosmos1y84atft3g0a6y4rqucknyvcvwllr8htv20lz2y Sikka 201 806520 2020-03-07T17:58:52
cosmos1xypd5gxeanu88rvv25t0sawdd2sefyang6er85 ATEAM 201 742396 2020-03-02T11:45:49
cosmos16ynt48fmd9a2tnxkhtdlx5lm8klht034w2tsc9 Forbole 201 776415 2020-03-05T06:35:13
cosmos1v66mkpesfspj0qnhq8j7fy2yxwakrs75z2gyfr CoinoneNode 200 763085 2020-03-04T04:25:44
cosmos1nknqc5gmj0wn6jh92hkq9hz507z9ry9nwne2a8 HuobiPool 200 804838 2020-03-07T14:38:23
cosmos1kc98npwf6rch4hyx46h7h9ppfdkf9a0q86jkvq SparkPool 200 692968 2020-02-27T10:07:10
cosmos1pxt3eant5gqtyxrwtj9cwcsrps3hsjy0jyjqqf Huobi Wallet 200 629646 2020-02-22T04:59:00
cosmos1njsq4hrhrqddccvq9ts9gmk42wyvqz96w899uu Huobi Wallet 200 766251 2020-03-04T10:39:06
cosmos15mevddz7ce4g7qjvhg3dprhqtk8aqd20fswwqa Huobi Wallet 200 719865 2020-02-29T15:20:36
cosmos18lxl6enwfjx7w85yn4hyuq2s95tz9tt06pkv58 CoinoneNode 200 729791 2020-03-01T10:59:49
cosmos1tqnmxt5fg3gckt8r3huzh0psnujl3u30ca8ur5 Staked 200 689778 2020-02-27T03:50:47
cosmos1zg7q48ujrc5yvdc7egxx5wjdacth6mlew4rhz8 Ztake.org 200 671610 2020-02-25T15:54:07
cosmos1p88ga4spqvzry4v0txgq9r404aee7eu92lkh64 Sikka 200 662619 2020-02-24T22:03:50
cosmos1zxdmfm5z7qstn3vrdwh6m9rycvfeqehsajk8n2 Sikka 200 806432 2020-03-07T17:48:25
cosmos1pxt3eant5gqtyxrwtj9cwcsrps3hsjy0jyjqqf Sikka 199 629654 2020-02-22T04:59:57
cosmos10lv5qjrxhss7qrmevp3h9737jr2uznfkv7kmjn CoinoneNode 199 653186 2020-02-24T03:20:35
cosmos1tahtyv3r7gres3gs8d76hc4qvxmy890qu3avdv Stake Capital 199 828913 2020-03-09T14:26:34
cosmos1j8cmpd5tnsjh033e2hzjfs2alhlcvqzx8zx26g CoinoneNode 198 752526 2020-03-03T07:37:41
cosmos1n8x5srcwzj0x26eal9d8kj4lqefdzf5gr5p4e9 Huobi Wallet 197 684655 2020-02-26T17:42:56
cosmos12azgxreunfl554r0jkn8natjlkcuwqjg808xmw Cosmostation 196 838343 2020-03-10T09:03:35
cosmos1xpz87lttdn2zxtaq8hjd4m2v9wj65v628y2et8 Forbole 195 757417 2020-03-03T17:17:20
cosmos1cx5d9rtpmrz75trnvvuvsckfk0swngnax4kkrc SparkPool 193 744175 2020-03-02T15:14:59
cosmos1vjtwk0x2sy3cmmp0ffjrrvk73gpg5dhussfgku CoinoneNode 193 762805 2020-03-04T03:52:44
cosmos1q4hhmzjqkxapa67037f94swzrj3s6ahlqk8x6l Polychain Labs 191 752461 2020-03-03T07:29:57
cosmos1jef92u89dw5969szd5gjwmwyykxlsy4uzfgtcc Huobi Wallet 190 780354 2020-03-05T14:18:49
cosmos1qs2rcxuw84503utu3xwus9rgaxcvlsmz2sj9jk Stir 188 765611 2020-03-04T09:23:45
cosmos1m3flphztalvaqtrqv3fvz7t2kpc8svj8z7es8l Forbole 188 793881 2020-03-06T16:55:55
cosmos13jqwpnk68754zsjm6nyvrm0559a8wdzhlepwxj WeStaking 187 797079 2020-03-06T23:16:51
cosmos1t6qta84dcqfykepemadla58n5ns2kzqe6yg0qs CoinoneNode 183 693651 2020-02-27T11:27:47
cosmos1r0l3ay4fctzskjh6vnx7mrd4f5yn8fkfkz93jg WeStaking 180 836323 2020-03-10T05:03:56
cosmos1xyh2gnuujyqxyuy4hvgpwuf7wa3a75mk03c2gu CoinoneNode 180 689265 2020-02-27T02:50:22
cosmos1hq0l6xdtanaexf9m0kzgxyml2t6rp09xqjufmj Huobi Wallet 180 605995 2020-02-20T06:42:19
cosmos1p88ga4spqvzry4v0txgq9r404aee7eu92lkh64 WeStaking 179 662609 2020-02-24T22:02:40
cosmos1y09kmmvxyslev584z6lp748urpjg90gfcy3zd4 POS Bakerz 178 587860 2020-02-18T19:05:26
cosmos1tlwfcx8ylsxm6a2dvrmqj3scf46nz08e3jedzv SparkPool 176 839513 2020-03-10T11:22:05
cosmos196uqwhjh3hvpfeytnjyp77ctd6y86stlpkkmaw CoinoneNode 176 624309 2020-02-21T18:33:24
cosmos13jqwpnk68754zsjm6nyvrm0559a8wdzhlepwxj Everstake 174 630319 2020-02-22T06:17:51
cosmos1nu5v7uq39rkh69yzvtn2thnenatk4pau2hpn4p WeStaking 174 677645 2020-02-26T03:54:03
cosmos1quxyy64pntvvrezyvdpcn6sgj2842tzvhz9gsq Sikka 174 588963 2020-02-18T21:16:51
cosmos1czdawtuhc0kq46admdz6srgmg2ky3qpc5crpky 真本�&IOSG 172 668483 2020-02-25T09:42:05
cosmos1k0qctfwj9m6f57xds8y7wa5t4t35r0u3al3ny3 Huobi Wallet 168 821014 2020-03-08T22:42:57
cosmos1ztreezuwehdnpdkzlvp4yuhgz9ysq4qwxmxxal CoinoneNode 168 617185 2020-02-21T04:37:59
cosmos1ah4fxhqfxs4z5kwja8l38llh5d3zwj9uf402yu Huobi Wallet 165 749094 2020-03-03T00:52:32
cosmos1mca3u6zy8j09v57f0caurjmsauxuhj5q05fck5 HashQuark 165 684418 2020-02-26T17:15:01
cosmos1kl52f9mvj87tj3qrd2n879rswmclu2fch5c4v2 CoinoneNode 164 707972 2020-02-28T15:47:28
cosmos12wjzrx8g3v4qv6aevngvgprjtjk0fwz4pu6g8g SparkPool 162 600895 2020-02-19T20:44:29
cosmos13jqwpnk68754zsjm6nyvrm0559a8wdzhlepwxj SparkPool 161 626822 2020-02-21T23:27:58
cosmos12pd6h5xd5gputhctkdxy9zatlpwuej0lkxud7p validator.network | Security first. Highly available. 160 772041 2020-03-04T21:59:49
cosmos19u5p3jqvk6zevkyw5dqzmkc30f9z74ntu34kc5 SparkPool 159 838154 2020-03-10T08:41:10
cosmos1njm4a0nqwldynfxtl6d4qx76h5720y4udvz5hx Sikka 156 736880 2020-03-02T00:58:05
cosmos1ehnj3tmp95fjxg4hdshf86gdr53r73uanugjn5 WeStaking 155 735043 2020-03-01T21:22:53
cosmos1x0aefauhxlgyeyarx9gtv3hapqpq6vz09q4f7w Velocity V1 154 595534 2020-02-19T10:13:27
cosmos1we6kp28m26hj9y8hkkfx0nmh39kfswm68ectmm WeStaking 152 791794 2020-03-06T12:46:52
cosmos1we6kp28m26hj9y8hkkfx0nmh39kfswm68ectmm IZ0 152 791796 2020-03-06T12:47:07
cosmos1we6kp28m26hj9y8hkkfx0nmh39kfswm68ectmm Any Labs 150 791802 2020-03-06T12:47:51
cosmos17gs0cmd94fuqtjyz3hwu5v4rcv4mpy07ajaqk3 Forbole 150 817732 2020-03-08T16:12:15
cosmos1u3a94lxxhk3gteuqkdfm8jrtatxcezllzkgknk SparkPool 150 741602 2020-03-02T10:12:22
cosmos195zap52z20urcrmzka6r7l9san47xqfkxn33l7 Sikka 150 689621 2020-02-27T03:32:21
cosmos19v3klhe8vezdp62d49c85x6jjed8uzhykgwvvp CoinoneNode 148 773130 2020-03-05T00:08:00
cosmos1h5dtryfr5r8kk0gt9qnqs3yy40rh40wlfxjje8 Sikka 148 742972 2020-03-02T12:53:27
cosmos14af3a69l6e7zfggvg8wfq826506e0msc22mdxv Certus One 148 823610 2020-03-09T03:55:19
cosmos10re9jy20m33h6yhsr8pc3x0ghdn77ff3zte3qm Huobi Wallet 146 839135 2020-03-10T10:37:13
cosmos1jh23t2t68pe56rvdg6c3xqsxdf7uktrp268e23 POS Bakerz 145 726202 2020-03-01T03:53:06
cosmos1346kxv65y5mm8gnczmegsactp2z8rvmxmplcgx Sikka 144 745192 2020-03-02T17:14:32
cosmos195lrhqs7rncpnyhfh0dy7s0fytsgzfa30zc25x KalpaTech 144 665182 2020-02-25T03:09:17
cosmos1usxnaeelz4a2yhdc8gtu0tz5qnm8pl5wjywczk Sikka 143 614404 2020-02-20T23:12:28
cosmos1f825sgxau782eq34szcf89n7hswjllw85rja4e POS Bakerz 143 659388 2020-02-24T15:40:08
cosmos1c97vzkmz8lydlp0xrnqp58a8up8gwc9vn80x2c Sikka 143 766001 2020-03-04T10:09:37
cosmos1j2q6kphwur0mtr8x0c246mss5r5y49rr6y5myr Sikka 140 672640 2020-02-25T17:57:13
cosmos1y6c9spkcrskegnsxx6lhshpa258kmmdy8h32jd SparkPool 140 725023 2020-03-01T01:32:55
cosmos1eu39p2w9v52793d9spgetrm7ztkglz8ylct7qe CoinoneNode 140 590913 2020-02-19T01:06:47
cosmos1npac3m96ddwllz24p4u4tc8wkt7r7y84nyca74 IRISnet-Bianjie 139 743363 2020-03-02T13:39:32
cosmos16yavjgx79knn5czkh0xv304p4q9lc0pjzv6cud Polychain Labs 138 785660 2020-03-06T00:43:28
cosmos1f75kgqsth09qfqgg27ffa5xlr2k2a07vfx54kk Sikka 133 833754 2020-03-10T00:00:07
cosmos1nuz2zkyjvtj7qm8pdxa4l4cg75t6k4de3zj9vq POS Bakerz 133 746464 2020-03-02T19:43:57
cosmos13qsqfuns69jctxn5hx8n7mxa94zez9fa2mqr66 Sikka 131 827217 2020-03-09T11:05:03
cosmos1uduj7k6s3j9fns4eegtx22gwe22jmrjpamnx3q IZ0 131 585585 2020-02-18T14:35:10
cosmos19cxzvuz8447suy2kqv8fvdsvaz883uh98hz4xw CoinoneNode 130 683292 2020-02-26T15:02:16
cosmos1hqn25dpxyxt3f6n2en8dn0wxp0pg0kyf3atx5r FRESHATOMS 130 771985 2020-03-04T21:53:13
cosmos1w7427j53llnswmlgcjx3c974ykpe3shprpwk06 DokiaCapital 130 690013 2020-02-27T04:18:30
cosmos1eeyrzlxk3z50tvgvdkstw4mx7hdaxdhlsd9xnn Sikka 129 596794 2020-02-19T12:42:17
cosmos1fe0qtfftm2kr6qcjtyc4352c8k68sjf7fa7du2 ATEAM 129 632030 2020-02-22T09:38:19
cosmos1at0w63yhu5tzavgeapsd8eqzrc4mjjf85c4px0 Sikka 128 621155 2020-02-21T12:23:18
cosmos14ll27lt2rmwhy0u996uy9sqtrcz45z7tw34yp8 CoinoneNode 128 751600 2020-03-03T05:47:02
cosmos1pdh0xndn9zcfvx9530fvtrslf5mnhvnkd78fmv Huobi Wallet 128 641533 2020-02-23T04:12:41
cosmos1dsu9ry8uu7ekp5sw9sxf56skh92vl4au34hac8 CoinoneNode 127 603616 2020-02-20T02:03:36
cosmos1xsj6wm7umpcdzazwv3tqmev5alpld2rje7vw3q SparkPool 126 644585 2020-02-23T10:13:19
cosmos14vkef35ghd79dhna7t3lr08rg9qapqxwpq0s47 CoinoneNode 124 839316 2020-03-10T10:58:44
cosmos14swy0lrthzl8tx7c42s8m2y4krm8s88ennl5wt Sikka 123 668479 2020-02-25T09:41:37
cosmos165xnn72edd4eyenxf5evzjz9s7hda7n42szrcv HuobiPool 123 598746 2020-02-19T16:31:47
cosmos1nqr3gad3axy72m55ahlgfzvkyyz2m8s25em75m POS Bakerz 122 721809 2020-02-29T19:11:16
cosmos1yx3r95jux6lwhz4rluqcr0p4h9hu5dlsdrwy7s Sikka 122 797545 2020-03-07T00:11:56
cosmos1sztpl6pr2hdyt44y4klz3rz05skng7z6eqs0fm Sikka 122 725301 2020-03-01T02:05:47
cosmos1ujqlhayuvm26r0qrlpkgelx8fgnzmqzgux6n56 POS Bakerz 120 698354 2020-02-27T20:42:22
cosmos1ujqlhayuvm26r0qrlpkgelx8fgnzmqzgux6n56 POS Bakerz 120 701544 2020-02-28T03:00:58
cosmos1qx0zgfz498dpf8we6a4jq0axxpd4n4ctxcrnvu Huobi Wallet 120 715998 2020-02-29T07:38:20
cosmos1vfjnew7gplra6jzcpnc3tcfe48mxaer3yuhfje Huobi Wallet 120 728828 2020-03-01T09:05:12
cosmos19e2670v3akpgnj4wetq2g4c954zkpkt8y9hdzp Stir 120 670184 2020-02-25T13:04:14
cosmos1hq0l6xdtanaexf9m0kzgxyml2t6rp09xqjufmj Cosmostation 120 606006 2020-02-20T06:43:36
cosmos1e3qx43x09j4047y2u4s6mtz74um9txq3smatd9 HashQuark 119 647655 2020-02-23T16:20:21
cosmos14wqttcxk6zuvu9j40prknml6yxclv06w57xexk �stake.fish 119 667900 2020-02-25T08:32:45
cosmos15628n3l2a8f89s5vr5q3zxy97x3as77wnsxj0s Cosmostation 118 794493 2020-03-06T18:09:24
cosmos16j7ymlrtq4phjqjvgc4y5090xg6fevzfth3lfr �stake.fish 118 773413 2020-03-05T00:41:27
cosmos1zsy9z9y7fr5vxmt72nncnn5t08r7254ezxdkrw Huobi Wallet 118 801955 2020-03-07T08:55:35
cosmos1sxc3yx9ugn6ku2f2zknfpxkacwea9wfwre0n9x Any Labs 117 723552 2020-02-29T22:38:12
cosmos10fuh80fua2fjxzgnvvhw65n3na3uucl5ffycjt iqlusion 117 692573 2020-02-27T09:20:37
cosmos1rtwtpgvqn6qyusf6tz74ch2n4w6g7y37yeyq2y Sikka 114 721423 2020-02-29T18:25:38
cosmos1u0x49aqtz98wdsp669puphq3hedm00gxq0aj8c POS Bakerz 114 761879 2020-03-04T02:03:41
cosmos1v62aar5jfney6xhvayxhnuckrvrz6wrkvu5l66 WeStaking 114 613954 2020-02-20T22:19:39
cosmos1kehtjzpnqtxu5helrxml9ll53uhfhu4fxhnnj4 Huobi Wallet 113 708977 2020-02-28T17:46:10
cosmos1l4732p6wzz0yefd43578zzfgke8edm8h005z39 Huobi Wallet 111 705434 2020-02-28T10:45:37
cosmos195lrhqs7rncpnyhfh0dy7s0fytsgzfa30zc25x Certus One 111 665174 2020-02-25T03:08:22
cosmos16ehwv08pk5qfeuz3gvrlttvyh8tcqjqc4qfe9c Firmamint 110 697414 2020-02-27T18:51:48
cosmos1aey5ntztlzusalmgd587vr5n52kwp0w54xcfnz Sikka 110 665673 2020-02-25T04:07:38
cosmos1uemxc767qwns6tnyu35785jt5hknkw9tjzq9wm 真本�&IOSG 110 677555 2020-02-26T03:43:17
cosmos195lrhqs7rncpnyhfh0dy7s0fytsgzfa30zc25x validator.network | Security first. Highly available. 110 665164 2020-02-25T03:07:12
cosmos1th29hqjhj3uvpa3dyh2gtz7wfxxq4dy5ntjkcn Huobi Wallet 109 593103 2020-02-19T05:25:13
cosmos1g6vfkn3lx3fdzct3ppt7u0xjgymgzncwd9amcu Stir 109 668604 2020-02-25T09:56:35
cosmos1wrgr4m4k3clt6gy7tjnslv2a059ewr5nxlwxcp CoinoneNode 108 670976 2020-02-25T14:38:13
cosmos14rwu85c02wsuy6q9elktknxsx4fshxvxg9vwjx Huobi Wallet 108 613700 2020-02-20T21:49:56
cosmos1z8yqr85g4ughttxha893g824tyuyr3l6ud7l3s Forbole 107 733846 2020-03-01T19:01:42
cosmos1gzplx4wzaf6ye8r37lalz8mntsap220kszny5z Huobi Wallet 106 778692 2020-03-05T11:03:14
cosmos1w8p34ps74hzwjvjucqwj8xsm7npdxy6qlfx30c SparkPool 106 694027 2020-02-27T12:12:07
cosmos1xpz87lttdn2zxtaq8hjd4m2v9wj65v628y2et8 HashQuark 106 757434 2020-03-03T17:19:19
cosmos1fmzas6vuy2hjdwd9965f97t43dxc9jfegekacf SparkPool 106 619944 2020-02-21T10:01:23
cosmos1zf57c79tc75495h42nggexr45ypqujeflsfyk7 P2P.ORG - P2P Validator 106 601529 2020-02-19T21:58:57
cosmos1ezjzpq8c7z4e6j9dknqjz6pdrc7y0xhcq668gt ATEAM 106 737356 2020-03-02T01:53:56
cosmos1p88ga4spqvzry4v0txgq9r404aee7eu92lkh64 Any Labs 106 662600 2020-02-24T22:01:35
cosmos1jt72kr34rl2g6xdhk9fntauj3xvdhldpsntpga �stake.fish 106 758888 2020-03-03T20:11:01
cosmos10p8ys5zedcew5zk6ktp63knzyqfl3mhmnrpp2r CoinoneNode 106 780337 2020-03-05T14:16:53
cosmos1cjmd8d5cllkgmhmls0edya36z2vank5mqy8yk5 CoinoneNode 105 694173 2020-02-27T12:29:22
cosmos1zgmtl45emh7aap96p076ryewlvsyjd2cmkf8kr Huobi Wallet 105 608435 2020-02-20T11:28:21
cosmos1um7vrfzw8pn42yc9y92q54z6hhmuveu8xg8hmv Figment Networks 105 796146 2020-03-06T21:26:07
cosmos1hfa95586st6gungg39n82cq7l730gp05903fcd CoinoneNode 104 596065 2020-02-19T11:16:28
cosmos16upht20mwqqx8v2e639lnksntgufv7ny0dprrg Huobi Wallet 104 673103 2020-02-25T18:52:25
cosmos1qdux2n98vv4ah6u7cqf9xxshr67zelptzs2eg3 POS Bakerz 104 758211 2020-03-03T18:51:03
cosmos18r72flynzn768us36dygfn6c6dn7gtmf9azla2 Chorus One 104 664808 2020-02-25T02:24:43
cosmos10u876wggftdsmgjwgthcx3ehyqu54cztlkgmad WeStaking 103 730523 2020-03-01T12:26:58
cosmos1jayhycvm40lg8tdt8cwmx5ae63yqcxfsagagz0 Cosmic Validator 103 794866 2020-03-06T18:53:48
cosmos1aqhyxrypt8luae74h8x7awvkhr8k27u2k7k7sr CoinoneNode 103 705794 2020-02-28T11:28:39
cosmos1533xttca6f83je2wk4fj8dx2eqd75dd65vdypa Huobi Wallet 103 767972 2020-03-04T14:01:28
cosmos13jqwpnk68754zsjm6nyvrm0559a8wdzhlepwxj Sikka 103 797103 2020-03-06T23:19:41
cosmos1z6qgk7la8akrt2zatptgmnm0xjalxaaswg93jf �stake.fish 103 684211 2020-02-26T16:50:35
cosmos17wutx3gmmh6qh57twgwvza770y2ahsss96rkn7 Sikka 102 586816 2020-02-18T17:01:01
cosmos18tw3uz4zgrzr9dh4p0a40wavhyjq03qj2k7hvc Sikka 102 695722 2020-02-27T15:32:31
cosmos150c0t3l8lkxkyj6ynhn7uz5wjz3ya4cek0wzj8 Huobi Wallet 102 642478 2020-02-23T06:03:22
cosmos16upht20mwqqx8v2e639lnksntgufv7ny0dprrg Cosmostation 102 673108 2020-02-25T18:53:00
cosmos13jqwpnk68754zsjm6nyvrm0559a8wdzhlepwxj � KysenPool.io 102 653200 2020-02-24T03:22:17
cosmos18mmnpjvkrkk4ruawv7yzcta2g4ml9yk09m5d7f Huobi Wallet 102 756935 2020-03-03T16:20:35
cosmos1r0dccwm8fhw5cr4765ytd40wpmn2hgealnaktw WeStaking 101 728636 2020-03-01T08:42:29
cosmos1fedsazrz6097usc6nvcxvhy9kalgkf78583c2a Sikka 101 669011 2020-02-25T10:45:01
cosmos1dj8tjgn0ld73f0astl7rdqcx05j89k573s8s2v Sikka 101 769762 2020-03-04T17:32:02
cosmos1umy8nz9pzfycpe8qecqc39fedmq3ye7002pgf3 Sikka 100 631135 2020-02-22T07:53:34
cosmos1rk0jx3wmnxjxj9phkhzpdpre4es3ssg6hnr7ms P2P.ORG - P2P Validator 100 682599 2020-02-26T13:40:41
cosmos1nkx90qqswp233h53dpw8kazhr9f8yxzemvakqd Sikka 100 686484 2020-02-26T21:19:33
cosmos1wdmrtflx5w7nvcuy9ln2kffxj2gskexmdecwzk Cosmostation 100 700367 2020-02-28T00:40:25
cosmos1lne0l74mr2r6nsa7tay7n8mjzwadqewcppk6f6 WeStaking 100 616986 2020-02-21T04:14:45
cosmos1wzcrj2585qwe3jmn578yxhujhzae2dpf0rkrk9 SparkPool 100 612398 2020-02-20T19:16:48
cosmos1xllrcp27d02hau8c2e882xcufx3yf8ptcxlajr Sikka 100 795893 2020-03-06T20:56:02
cosmos1fy54zeed4va3x5lewjlzv7a5sqzxt49z2kk3cv Sikka 100 675069 2020-02-25T22:47:21
cosmos16upht20mwqqx8v2e639lnksntgufv7ny0dprrg WeStaking 100 673093 2020-02-25T18:51:10
cosmos16upht20mwqqx8v2e639lnksntgufv7ny0dprrg POS Bakerz 100 673099 2020-02-25T18:51:52
cosmos17evkhxrxnh62hpk4m9sewn2zet69mcpa9v3mj0 WeStaking 100 822766 2020-03-09T02:13:15
cosmos1k0ja4ttmcslh9xmazqyc5wux8anlcvkas5eg7z Cosmostation 100 697198 2020-02-27T18:26:26
cosmos1cff9hspqtakjlxracg89qefhyvjztezvsp2c24 B-Harvest 100 682327 2020-02-26T13:08:34
cosmos1g6vfkn3lx3fdzct3ppt7u0xjgymgzncwd9amcu Certus One 100 668572 2020-02-25T09:52:43
cosmos1gus6jzgdra2phk78375razxpk2p2ut6xmeuv6a WeStaking 100 677454 2020-02-26T03:31:18
cosmos1qfzdhlv4qt6yw4739nv3lg743wy06q28f5lu8m SparkPool 100 664618 2020-02-25T02:02:04
cosmos1rztp9s27v7xhx6r9wpv7586ypeawpu0ray3qvd SparkPool 100 718804 2020-02-29T13:14:16
cosmos1g6vfkn3lx3fdzct3ppt7u0xjgymgzncwd9amcu SparkPool 100 668596 2020-02-25T09:55:36
cosmos1n00uzu6m9xfhtshdrfkxhmzxq6mn7heq0xrgel SparkPool 100 774315 2020-03-05T02:27:28
cosmos1czxwept3nc4knnjk5kggm3mk6xdle6mgcrlqx8 SparkPool 100 681939 2020-02-26T12:22:51
cosmos169pk2vtg08k8dsvqmt52mem6u84ljsrd8k8mjp SparkPool 100 775657 2020-03-05T05:05:42
cosmos14fr86wh3dfvpnh88tny4ek257vtp3lr0kkgnx3 POS Bakerz 100 763278 2020-03-04T04:48:25
cosmos10dul8czvehhalcqmf2jz6fk2a8dfsy7ytqgq2k Huobi Wallet 100 796390 2020-03-06T21:55:01
cosmos1czxwept3nc4knnjk5kggm3mk6xdle6mgcrlqx8 Huobi Wallet 100 681932 2020-02-26T12:22:01
cosmos1h4l3y8talsqz94flykne0thgzem0rrj3f2mvdg CoinoneNode 100 750603 2020-03-03T03:49:21
cosmos1m9lf8r9vrdtl92demj32s0t6emlzl05y07njgn CoinoneNode 100 779700 2020-03-05T13:01:49
cosmos1ulxg50xy7w8r4ccxtnkhd4sncrcec924c87yx9 CoinoneNode 100 594972 2020-02-19T09:07:00
cosmos1sxc3yx9ugn6ku2f2zknfpxkacwea9wfwre0n9x Cosmic Validator 100 816967 2020-03-08T14:41:17
cosmos1qwcl7e5d5utmr47ex7tfk9d052pnxqs9wppxn2 DappPub 100 624828 2020-02-21T19:34:10
cosmos146l37udxpsph626spp5cdz4fnnttyyqgvpvhek Wetez 100 743797 2020-03-02T14:30:32
cosmos1z8yqr85g4ughttxha893g824tyuyr3l6ud7l3s �stake.fish 100 733833 2020-03-01T19:00:11
cosmos1g6vfkn3lx3fdzct3ppt7u0xjgymgzncwd9amcu �stake.fish 100 668589 2020-02-25T09:54:48
cosmos1j5p8phv5fdgc39sxv3pf68763gcm0wu22pprg8 Forbole 100 728405 2020-03-01T08:15:07
cosmos1czxwept3nc4knnjk5kggm3mk6xdle6mgcrlqx8 Forbole 100 681927 2020-02-26T12:21:26
cosmos1hq0l6xdtanaexf9m0kzgxyml2t6rp09xqjufmj Polychain Labs 100 606010 2020-02-20T06:44:03
cosmos1cff9hspqtakjlxracg89qefhyvjztezvsp2c24 ATEAM 100 682331 2020-02-26T13:09:02
cosmos1w48xy7ezual9k7hvj9n04exlqwq5sad59y986s Sikka 100 777963 2020-03-05T09:37:33
cosmos17rsenhyw22uhnem27qn30wkm48vsmezphyg2ej Sikka 99 670158 2020-02-25T13:01:09
cosmos1l94m6rp88pzn3xd9quy3t04cwdgmhw9f8ms2z0 Sikka 99 771029 2020-03-04T20:01:02
cosmos1vhg48q5rdt58ru820rwzkt9fql0ngu8xk3uvkm CoinoneNode 99 774208 2020-03-05T02:14:56
cosmos1v6hf7gd90mc69j793dj32sgyc7t8ek8nzqu26a Sikka 97 728210 2020-03-01T07:51:57
cosmos1wled2apj9uvchqymuryxp84ucyzclk5ns8wz27 CoinoneNode 97 798524 2020-03-07T02:07:48
cosmos100thr4eweknftfr9rf9xr6klp7dk7cq5h79jfk CoinoneNode 97 834730 2020-03-10T01:55:27
cosmos1umdxzq852rz6axdxug5nxrddqrengm34f6rpva Certus One 97 708111 2020-02-28T16:03:52
cosmos12ac4j3wn00c7r656mkgpnuzqtdrwhej2ntqdkk �stake.fish 95 616464 2020-02-21T03:13:38
cosmos1r89k7rzrxkfwxr9zrc5d5vrvx5vxcfu0pe52jw CoinoneNode 95 638726 2020-02-22T22:44:08
cosmos1gm4959d40l4kumjtck24939dr6gzdsfew3v3au Staking Facilities 95 832835 2020-03-09T22:11:38
cosmos1vvm70k35qdgyfqxlnn2qftsh5q734gjyc3e0r6 Wetez 95 769087 2020-03-04T16:12:37
cosmos1ygf8qf7h9lnftjcp88lq47n02p5wzc7a9a4sjg Forbole 93 695610 2020-02-27T15:19:10
cosmos1yce7aj3h0xpw0jhymzp7sm74dj4lk7mltg70kr Huobi Wallet 93 665740 2020-02-25T04:15:49
cosmos1dr8ngf02fuxsvv26jkv6wa8q6q3mgmagmpu35h POS Bakerz 92 768228 2020-03-04T14:31:35
cosmos1vvm70k35qdgyfqxlnn2qftsh5q734gjyc3e0r6 SparkPool 91 769075 2020-03-04T16:11:11
cosmos1lg83zl502e4n772m58gl2gynllnm76k97y4wtj Polychain Labs 91 656663 2020-02-24T10:15:54
cosmos1ctvynady2mqy990zk2pypfatstgka7k6509mzp Binance Staking 90 835028 2020-03-10T02:30:47
cosmos15xtgjgavne375d4uggmfgla8xpteg55ax8z907 WeStaking 88 804343 2020-03-07T13:39:17
cosmos1z8yqr85g4ughttxha893g824tyuyr3l6ud7l3s DokiaCapital 88 733855 2020-03-01T19:02:45
cosmos1dyckgcaqtff0w4uzjzu6prddutcqra4jwqlv0n Sikka 87 695438 2020-02-27T14:58:52
cosmos1w9urylqxxaqskjwt5qwgdlv7neec7x2q5kn9kv Sikka 84 775273 2020-03-05T04:20:17
cosmos16v8f7n49ce08832p63qr0rp7nutd70lpvcwc60 Forbole 83 803336 2020-03-07T11:39:40
cosmos1m0llkpu36hfucswps3fy60l79kcjcaep9mk0w6 Sikka 83 593768 2020-02-19T06:44:10
cosmos13zm8lahj9e748xwq4rl08fpe9jtqc9kkkaj5xu Huobi Wallet 83 770823 2020-03-04T19:36:53
cosmos16zcdshgtwal5rfphps9tamsnpzqjzd7h44uars SparkPool 81 705273 2020-02-28T10:26:19
cosmos17evkhxrxnh62hpk4m9sewn2zet69mcpa9v3mj0 SparkPool 81 822770 2020-03-09T02:13:44
cosmos19kkq2s76f0xmer5sj845w6v0xkz8h7k7mmhkq3 iqlusion 80 597103 2020-02-19T13:18:30
cosmos1hfw3dp7ll2vvhhpgq7ncvfzvx4xszupcxzru3w P2P.ORG - P2P Validator 80 786231 2020-03-06T01:50:38
cosmos146ypv64gz8e53em984rsxj5krrvtcrxjehycqs Forbole 80 644323 2020-02-23T09:41:58
cosmos1fazrnvqzqqh5tg9jug5hlfkuexvukxv4afdz0f SparkPool 79 800794 2020-03-07T06:37:22
cosmos1nasal667zlkzezdw6nx56qjy20ysgxuuha37rh Sikka 79 782260 2020-03-05T18:03:27
cosmos19cnr6x6jjg5wlnd4kca75c7fff7dvdv6qcmydz HashQuark 79 803750 2020-03-07T12:28:54
cosmos1vpl9ynn8wh7ml2g9zejcdesxuh6r52chlux5a0 Sikka 77 672312 2020-02-25T17:17:59
cosmos1k87l6nvtc8a5qefcr2errdty4kvte92qda9m3r SparkPool 77 649638 2020-02-23T20:17:02
cosmos1ayfsflfq8s00jugsn39ymwg3kmmc58yxuvhff4 POS Bakerz 76 707053 2020-02-28T13:58:37
cosmos1fyyavup0wx4fjl8nhfv7d6zqxc9lwdntrxf76r CoinoneNode 74 784832 2020-03-05T23:06:08
cosmos1jldv6958nug6vl9djl9jj3t7lmvl2d809xtd5p Huobi Wallet 73 757356 2020-03-03T17:10:13
cosmos13jqwpnk68754zsjm6nyvrm0559a8wdzhlepwxj Certus One 72 626803 2020-02-21T23:25:43
cosmos1rlvuk5kjl6c3nae2gdtfhv85qnfwf2qe2c4wa2 SparkPool 72 598426 2020-02-19T15:54:18
cosmos1eugurlxpg3rxwty6ymq7dulr4ffyuqyt87kvlh Huobi Wallet 72 759222 2020-03-03T20:50:19
cosmos1hhjsuj27f2pxy8w6va3qx7gyg45x4auywmvdqz jackzampolin 72 669695 2020-02-25T12:06:07
cosmos1kfk2jdph4fcykmtaxv4ytalhx8fyu45398xuxn Sikka 71 695122 2020-02-27T14:21:24
cosmos1qvusun8r7nd406vfvzx7rmuyh527uaevzw0mdv Sikka 70 774761 2020-03-05T03:20:05
cosmos17mhhxurngszkd3vxhgl070ucat34wnejp5xdrl Certus One 70 734248 2020-03-01T19:49:27
cosmos1zaqgutgwcpm98tma3plgl4dc6r0dre36jr7jq6 Polychain Labs 70 609300 2020-02-20T13:10:21
cosmos14sjm23peglvtegsy5eyuzhqkw8njytc8prdaxs IZ0 70 709312 2020-02-28T18:25:47
cosmos13leyw7k57pu7y4x3560h5wx84tun02gzvt9hru CoinoneNode 69 826352 2020-03-09T09:22:06
cosmos1lcw5dlft2ngtm3avw4ydcwe6amxh6jf2ptp0w2 Huobi Wallet 68 811544 2020-03-08T03:55:45
cosmos1333yxnd9fxndvg37qy246a44xutr36zk4ldh68 �stake.fish 68 596903 2020-02-19T12:55:06
cosmos1aas7m3gep2ggq3dcl8t2frmgkdfsccal8csgpx HashQuark 67 810139 2020-03-08T01:08:28
cosmos1thqvw5r3g58hyhf5zd6yd6c702tqvganp7r3d8 POS Bakerz 67 633524 2020-02-22T12:33:38
cosmos1gzplx4wzaf6ye8r37lalz8mntsap220kszny5z SparkPool 67 778695 2020-03-05T11:03:35
cosmos13fjdkxmfzekhy9uzc3fyg6x3l78m3g0d2lcc9l Sikka 66 646995 2020-02-23T15:01:25
cosmos1d7fqm4f8ufvzk8ue3l5e64ryjlvckr92qjfhm4 WeStaking 65 832577 2020-03-09T21:41:07
cosmos16ywu29mqfcw8dn5p8xsf2e7cnra50ut0w8jktj Huobi Wallet 64 644153 2020-02-23T09:21:43
cosmos1edg80dynvv9kela94pry5whpfj6tz409hyraxj Sikka 64 701353 2020-02-28T02:38:10
cosmos132uh3vf56kd6td2d0s5lmsdgef3ve8ld9vqn55 CoinoneNode 64 607358 2020-02-20T09:22:11
cosmos1wuqatf9zmzq4fs2thd6pycmlanrru2hdlqjf04 CoinoneNode 63 729939 2020-03-01T11:17:31
cosmos10e5xtffqeyn2zverrlxszggyzxzzxfmfsmpl3v Sikka 63 709718 2020-02-28T19:13:45
cosmos1tzzqu6pxuj5rcnu7pqpqcqp906cravfwkv0klx WeStaking 63 597189 2020-02-19T13:28:44
cosmos16uz3qpfv27x4ry6xsrvewq75p69fesxcyq3hr0 Sikka 62 655344 2020-02-24T07:38:15
cosmos1ted37lrxkps9gkfwgsxjcdmhsff0s28enxrsl9 Sikka 62 716014 2020-02-29T07:40:14
cosmos1ll3rrwedwa97u4xgdye32sxgrvmad8nsjtmprc Cosmostation 60 662263 2020-02-24T21:21:20
cosmos1c4efrgcrndc2seza9tcyz2hxfgftzgv806jyf5 Sikka 60 690535 2020-02-27T05:20:15
cosmos1zd9taarwc98q3advl9eftqrzt4r735r33955t5 cosmosgbt 60 670349 2020-02-25T13:23:50
cosmos1hhjsuj27f2pxy8w6va3qx7gyg45x4auywmvdqz validator.network | Security first. Highly available. 60 669702 2020-02-25T12:06:55
cosmos1333yxnd9fxndvg37qy246a44xutr36zk4ldh68 Sikka 60 596915 2020-02-19T12:56:30
cosmos19kkq2s76f0xmer5sj845w6v0xkz8h7k7mmhkq3 Figment Networks 59 636646 2020-02-22T18:40:15
cosmos179gkdarx9yf798lxxkymgju3xfajg5p0s6p65y CoinoneNode 58 786397 2020-03-06T02:10:16
cosmos1s08fgxqrkectrv8vska6gzacsp9er0aczsyhhg Cosmostation 58 680314 2020-02-26T09:11:25
cosmos1j3cy0h4mvmcl67yg36nw4e66kz3vsl3wf2y7dx WeStaking 58 750043 2020-03-03T02:43:42
cosmos1u6arakvky9pphea4qnrfu634gaemuhh7l45kks SparkPool 58 707406 2020-02-28T14:40:31
cosmos14r6n9d7ds9fludh5zpx2rhufpx6ss7hg67hg5q WeStaking 57 826046 2020-03-09T08:45:44
cosmos1y29dyhwqxeg0nvj7mhtwf48kyacxrtfwmglu7x FRESHATOMS 57 738891 2020-03-02T04:53:45
cosmos17hnvksc6ycfm4hq723rdh3whgkagredahhr40v Certus One 57 616865 2020-02-21T04:00:34
cosmos1a4xnkrxz9pv5nc8cmgqnfsw95mqnr4g4yehevn Sikka 57 687647 2020-02-26T23:38:23
cosmos1923navq9xh6wvmewyzuju2twg27wez9ca52mlk Sikka 56 661092 2020-02-24T19:02:19
cosmos17vmun9vwz2psu0m908thr9dj2rk0f7cq6k0r0r B-Harvest 56 736572 2020-03-02T00:21:57
cosmos17vmun9vwz2psu0m908thr9dj2rk0f7cq6k0r0r ATEAM 56 736582 2020-03-02T00:23:04
cosmos180v99c7cqc86dry25av2c2e7un4e0af4qw8snm Sikka 55 623967 2020-02-21T17:53:16
cosmos1wxjny9w8yn03c5ej9huph4ulzms47dcehf5nm7 POS Bakerz 55 778713 2020-03-05T11:05:42
cosmos130sfz3ll8wnkfqkwtc00hj6expd95s9n4f5uj5 Huobi Wallet 55 658339 2020-02-24T13:35:54
cosmos17evkhxrxnh62hpk4m9sewn2zet69mcpa9v3mj0 Huobi Wallet 55 822786 2020-03-09T02:15:45
cosmos1uz65vzlp8xlxlc3lz6vncy7v0unm5pklza0p6g HuobiPool 55 675288 2020-02-25T23:13:25
cosmos1m9jkx0ypw4j5adjglpsv92gcqqpxkjj4clf4qu POS Bakerz 55 824142 2020-03-09T04:59:19
cosmos1rsqwllc7uve2r032wh4hq4qha6p0ehyctwctfr WeStaking 54 782872 2020-03-05T19:15:26
cosmos1lraaczq9nhdxg4ajw72lysqyhtjqrgqa5kvk68 CoinoneNode 54 756660 2020-03-03T15:48:13
cosmos14txyzcm9rs48xwqt3dkasmu0n4ldn6l7ud2t0u Huobi Wallet 53 819704 2020-03-08T20:06:32
cosmos1yzpf7mf0g8dknj3vwk7nja7meuajqm3qm0hkyd SparkPool 53 785955 2020-03-06T01:18:15
cosmos1uz65vzlp8xlxlc3lz6vncy7v0unm5pklza0p6g Forbole 53 675298 2020-02-25T23:14:37
cosmos13jqwpnk68754zsjm6nyvrm0559a8wdzhlepwxj POS Bakerz 53 797082 2020-03-06T23:17:11
cosmos1g3sl2075r5rv63egvr0e00nvqlrx427swzd4m7 Sikka 52 770228 2020-03-04T18:26:48
cosmos1uz65vzlp8xlxlc3lz6vncy7v0unm5pklza0p6g SparkPool 52 675304 2020-02-25T23:15:19
cosmos1mu7ez62c7r4mpd3z5r7xcl8sglm58pnqqn8p3z Sikka 52 833959 2020-03-10T00:24:20
cosmos1w7427j53llnswmlgcjx3c974ykpe3shprpwk06 Figment Networks 52 690009 2020-02-27T04:18:03
cosmos1tuu0rx24zd8xaah3hfduzxw5cj90v8av2qn398 WeStaking 51 627408 2020-02-22T00:36:49
cosmos1fu8fg898n2s2dknn0ptg8z8g3ttm5huu08knpm SparkPool 51 692640 2020-02-27T09:28:27
cosmos100yc222keyxw74tgd6n9cataw6qu7xd4vznf4d Huobi Wallet 51 738007 2020-03-02T03:10:13
cosmos1zrppvd2l75kc4w33v0tzxvhtcxrffzy5phndgg POS Bakerz 50 605541 2020-02-20T05:49:06
cosmos17evkhxrxnh62hpk4m9sewn2zet69mcpa9v3mj0 Sikka 50 822777 2020-03-09T02:14:34
cosmos17evkhxrxnh62hpk4m9sewn2zet69mcpa9v3mj0 �stake.fish 50 822754 2020-03-09T02:11:51
cosmos154rtz28jgx8cnnd2qc4653ztlutnyaddkupmp9 Chorus One 50 616680 2020-02-21T03:38:56
cosmos19v0mw90wcwag9l7lvhu2dku9e6x8fdwtnvshq3 �stake.fish 50 795410 2020-03-06T19:58:40
cosmos1c8p8vdv7erhkcgegl5gtch3wy7pylrfhhrkffz Sikka 50 787086 2020-03-06T03:31:18
cosmos1x58hlp5y72tvkgs2x2fy6puafg54ru4uf6sy89 SparkPool 50 740925 2020-03-02T08:52:48
cosmos1r3m30hd9x06rhsdlu8qylu8700t6xjvrfc2tlm DeBank 50 787041 2020-03-06T03:26:00
cosmos1czxwept3nc4knnjk5kggm3mk6xdle6mgcrlqx8 WeStaking 50 681957 2020-02-26T12:24:58
cosmos1uz65vzlp8xlxlc3lz6vncy7v0unm5pklza0p6g WeStaking 50 675314 2020-02-25T23:16:29
cosmos1d0ttm79dcnlqumt50npjmqejzp4zayv7wls76w SparkPool 50 836179 2020-03-10T04:46:56
cosmos1pps3zhu2nhc8ygq09rxxgnzgp4k02z325al52u commercio.network 50 632001 2020-02-22T09:34:55
cosmos1g6vfkn3lx3fdzct3ppt7u0xjgymgzncwd9amcu Huobi Wallet 50 668583 2020-02-25T09:54:05
cosmos100yc222keyxw74tgd6n9cataw6qu7xd4vznf4d Huobi Wallet 50 742472 2020-03-02T11:54:39
cosmos1l23m28w76g4n9nx2zxxx4qchgwxgv0xsjdahf8 Huobi Wallet 50 763396 2020-03-04T05:02:22
cosmos1qvusun8r7nd406vfvzx7rmuyh527uaevzw0mdv Everstake 50 774769 2020-03-05T03:21:02
cosmos1hrm3cfy7mlwwh8padzk9g8f7cu88hsp4xzj8kl Cosmic Validator 50 622853 2020-02-21T15:42:29
cosmos1czxwept3nc4knnjk5kggm3mk6xdle6mgcrlqx8 Cosmic Validator 50 681953 2020-02-26T12:24:31
cosmos154rtz28jgx8cnnd2qc4653ztlutnyaddkupmp9 Staked 50 616670 2020-02-21T03:37:45
cosmos1u6arakvky9pphea4qnrfu634gaemuhh7l45kks Ztake.org 50 707420 2020-02-28T14:42:11
cosmos1qgv2ffgz32ws6q0ph7e4q8sek4f50adj4htx24 �stake.fish 50 608597 2020-02-20T11:47:21
cosmos1nknqc5gmj0wn6jh92hkq9hz507z9ry9nwne2a8 �stake.fish 50 804858 2020-03-07T14:40:47
cosmos1uz65vzlp8xlxlc3lz6vncy7v0unm5pklza0p6g �stake.fish 50 675320 2020-02-25T23:17:13
cosmos1u6arakvky9pphea4qnrfu634gaemuhh7l45kks �stake.fish 50 710461 2020-02-28T20:41:30
cosmos198gaeywzgav9zzups9rl9zxymntxywtvlsaad7 Forbole 50 730064 2020-03-01T11:32:24
cosmos1u6arakvky9pphea4qnrfu634gaemuhh7l45kks Forbole 50 710473 2020-02-28T20:42:54
cosmos1g6vfkn3lx3fdzct3ppt7u0xjgymgzncwd9amcu Polychain Labs 50 668564 2020-02-25T09:51:46
cosmos1w7427j53llnswmlgcjx3c974ykpe3shprpwk06 DokiaCapital 50 689954 2020-02-27T04:11:34
cosmos1r3m30hd9x06rhsdlu8qylu8700t6xjvrfc2tlm HuobiPool 50 787044 2020-03-06T03:26:22
cosmos1pps3zhu2nhc8ygq09rxxgnzgp4k02z325al52u Cosmostation 50 631674 2020-02-22T08:56:39
cosmos1cff9hspqtakjlxracg89qefhyvjztezvsp2c24 Cosmostation 50 682336 2020-02-26T13:09:38
cosmos19v0mw90wcwag9l7lvhu2dku9e6x8fdwtnvshq3 Sikka 49 784391 2020-03-05T22:14:15
cosmos1uz65vzlp8xlxlc3lz6vncy7v0unm5pklza0p6g Any Labs 49 675333 2020-02-25T23:18:47
cosmos10nq32h6xtwnazeaj3rjeyr7lwnv92ptxxzxzkt Cosmos Suisse 49 837480 2020-03-10T07:21:08
cosmos1a9suxmzd00jayhtamegy6ytwzfkqe029addwpa Cosmostation 49 731302 2020-03-01T13:59:30
cosmos1nknqc5gmj0wn6jh92hkq9hz507z9ry9nwne2a8 WeStaking 49 804848 2020-03-07T14:39:37
cosmos1rj3j22x0zudgeh5u40czqnyw9pmufntzk4zy6g Sikka 49 758793 2020-03-03T19:59:46
cosmos1h6xnr9qd2xuwchyx82mlavphevna6nr7levwwd �stake.fish 49 604463 2020-02-20T03:42:58
cosmos1zrppvd2l75kc4w33v0tzxvhtcxrffzy5phndgg POS Bakerz 49 605163 2020-02-20T05:04:57
cosmos14egg4wtwjy9vhc5svvjqyalm0zu35vd9xhnx4l WeStaking 48 682984 2020-02-26T14:26:04
cosmos1mnksf7r8w2rx7vs4vnhyqjg8ajeencjaardlaf POS Bakerz 48 611684 2020-02-20T17:52:28
cosmos136vrrpsmxtvpv7lj573z9x83lqylc0adumhfux P2P.ORG - P2P Validator 48 813593 2020-03-08T07:59:51
cosmos14vyd62pucm325vs77u2fkpz9hczwepjpj6ft2d WeStaking 48 595488 2020-02-19T10:08:01
cosmos1n5twffz4qzjw2xpzpu6026kkukszsht2vs87sj Sikka 47 826821 2020-03-09T10:18:02
cosmos175swuzkrqnrac3p0lqvg9ja2q6gcf6h9d5j4x7 Sikka 47 829814 2020-03-09T16:13:43
cosmos1nc2t392seukt8lwwxajrjdmrkzu20a25whlq62 WeStaking 47 588533 2020-02-18T20:25:44
cosmos1f3794a57cqanx0znefaajt6c7fu2mcgc63h8xh FRESHATOMS 45 732101 2020-03-01T15:34:43
cosmos1u6arakvky9pphea4qnrfu634gaemuhh7l45kks Sikka 44 710496 2020-02-28T20:45:37
cosmos19qlrs0gcrerxcfr9wumm64hmke0tfqmf2q865n Stake Capital 44 759732 2020-03-03T21:50:31
cosmos1e4le9ku935ynavpf00y49q4u9ga3fam4wq2lf0 Huobi Wallet 44 716669 2020-02-29T08:58:51
cosmos1876efxfauxh2xwww8lqdurwt4j3f3mkhavx8re POS Bakerz 44 618524 2020-02-21T07:14:57
cosmos1yjtyxex6q6papdljm473r8tmezv5zwmwy7fcc0 Huobi Wallet 44 688407 2020-02-27T01:08:43
cosmos1n6xqyt59chtvvlznncdllmv485uxd627640jwf WeStaking 43 612718 2020-02-20T19:54:38
cosmos1lgc6z8upe8lvl4yz9ma5m6c7qqxdp2s3fz7f0q HuobiPool 43 815582 2020-03-08T11:56:58
cosmos1juq2kahd28un2sm04z6ecffz2kw7ttx6fds5md Sikka 43 711633 2020-02-28T22:59:45
cosmos15yy8rxvkyeg0zhr768p5t25esmsrddp5sxr5sa SparkPool 43 640262 2020-02-23T01:43:48
cosmos1rteu4qhcr89jm7nfnzvk48hnfa0tevet44xrnv Sikka 43 829860 2020-03-09T16:19:15
cosmos1zxkdjf4qg40jmqg5j2vqqfk5p2efe5md2rrgln Cosmostation 43 810682 2020-03-08T02:13:07
cosmos15yy8rxvkyeg0zhr768p5t25esmsrddp5sxr5sa iqlusion 43 640268 2020-02-23T01:44:29
cosmos1hhjsuj27f2pxy8w6va3qx7gyg45x4auywmvdqz �stake.fish 43 669657 2020-02-25T12:01:38
cosmos15yy8rxvkyeg0zhr768p5t25esmsrddp5sxr5sa Sikka 43 640321 2020-02-23T01:50:40
cosmos1taae8vj73rc0jnjxrj8626xhdvuvpgxd956jyk Polychain Labs 42 655652 2020-02-24T08:15:09
cosmos1mqyzpjzy4k23cpmvfdygw9tv0cfcqmxqma98gt WeStaking 42 595728 2020-02-19T10:36:28
cosmos1vfdzmldtz5m0kehpafnjszr2ne82jjnzcxzy3v Sikka 42 648378 2020-02-23T17:46:47
cosmos1fkmtm0xc436xe9ghvs8ygk7ltwl9se8w9wu0kp WeStaking 42 825509 2020-03-09T07:42:02
cosmos1aw24w76khnzflhn7df9u0j207wdye5nqf8arw5 Forbole 42 782734 2020-03-05T18:59:08
cosmos1z7hcm60p46gknyhpycsjnrnh94xkds66fhk6jm Sikka 41 612307 2020-02-20T19:06:03
cosmos19uqhq50trd8dyekypzlrc667t3sc59zkzkr2vw WeStaking 41 692471 2020-02-27T09:08:30
cosmos1mckrx9sk3ldv5rsn0e69xx7pq3sxrpgs8fpg63 POS Bakerz 41 810902 2020-03-08T02:39:18
cosmos1sv94kscrse7dxztfls3l6s2gl8ggafpglz4k67 Sikka 41 752973 2020-03-03T08:30:51
cosmos1gpa6ll7hz70phhnar6uknclks78y4nd6pp9hts POS Bakerz 41 699986 2020-02-27T23:54:46
cosmos1trym9tjq0dstzc86rkyyulzxlm4zlyu7xtjm7d Sikka 40 834026 2020-03-10T00:32:10
cosmos1trym9tjq0dstzc86rkyyulzxlm4zlyu7xtjm7d Polychain Labs 40 834033 2020-03-10T00:32:59
cosmos1trym9tjq0dstzc86rkyyulzxlm4zlyu7xtjm7d �stake.fish 40 834039 2020-03-10T00:33:41
cosmos1uz65vzlp8xlxlc3lz6vncy7v0unm5pklza0p6g Newroad Network 40 675341 2020-02-25T23:19:43
cosmos1nl3z5d3mrl5n4um5m9n0wgzzw5tdfu2r39yyvl Huobi Wallet 40 704759 2020-02-28T09:25:05
cosmos1f5mvrm3y99n82s6n8c420cjzernu2za7lr547r Sikka 40 611266 2020-02-20T17:03:01
cosmos1sx4rp92hc7gm5grhen572jmvvyaaxerrmj6a89 Sikka 40 771583 2020-03-04T21:06:02
cosmos1hykxt47m27lf8zaqjtczuhhem9tga9f9hq6t8m Sikka 40 732972 2020-03-01T17:18:09
cosmos1jj8n080k24pdy5ewl9g92knjp6f06uxrmedhuw Cosmos Suisse 40 771716 2020-03-04T21:21:40
cosmos1pvpwtlmr3cndhvdz4ml0kj32qy4rrlxwdvpl7n SparkPool 40 610944 2020-02-20T16:24:56
cosmos1pvpwtlmr3cndhvdz4ml0kj32qy4rrlxwdvpl7n Forbole 40 646425 2020-02-23T13:53:06
cosmos1hhjsuj27f2pxy8w6va3qx7gyg45x4auywmvdqz Cosmostation 40 669686 2020-02-25T12:05:04
cosmos12pacz5tyulvluu0tl6kld3txhdu70dxgafp6hv Sikka 39 593594 2020-02-19T06:23:34
cosmos1aw24w76khnzflhn7df9u0j207wdye5nqf8arw5 Sikka 39 790936 2020-03-06T11:05:04
cosmos146ypv64gz8e53em984rsxj5krrvtcrxjehycqs Cosmos Suisse 39 644311 2020-02-23T09:40:34
cosmos1z4t5ngrc7zwfduv9hzlnm7srykakmkrg0pklhq Huobi Wallet 39 618208 2020-02-21T06:37:50
cosmos1n6ap8vhrflr0f2j95fwqcgsnag7vzswh6t2dd2 Sikka 39 697884 2020-02-27T19:46:54
cosmos1vxnatvlhvg8pg9er2zd4u9cyu2dnfsrn24qalv HuobiPool 38 625866 2020-02-21T21:35:54
cosmos1fmzas6vuy2hjdwd9965f97t43dxc9jfegekacf Sikka 38 619903 2020-02-21T09:56:32
cosmos1t8lsvftmrrxwd3q560hr840sdwv4qdr6vzefu7 SparkPool 38 611033 2020-02-20T16:35:25
cosmos1v2dr35krfqnnad2vj89cdxuna2wahnmk8y0nn6 WeStaking 38 715894 2020-02-29T07:25:56
cosmos13q3uegk9q4wpsn5zgrq4t4kusgq7haxl93efp2 �stake.fish 38 783621 2020-03-05T20:43:36
cosmos168px37ehdk92lgh8gwenkkwmjs207m6r5tsuhj Sikka 37 613029 2020-02-20T20:31:11
cosmos13d0r5ylmu2saxxe6a653u7kmfl4ap6rq747dqe WeStaking 37 607428 2020-02-20T09:30:23
cosmos1gqexs2zgjdylryh5xzdy2gg25jnvax9mw73tt4 CoinoneNode 37 671581 2020-02-25T15:50:34
cosmos1czdawtuhc0kq46admdz6srgmg2ky3qpc5crpky SparkPool 37 669181 2020-02-25T11:05:09
cosmos1u6arakvky9pphea4qnrfu634gaemuhh7l45kks Blockpower 36 710504 2020-02-28T20:46:34
cosmos1d6yn2rep9e22ymtw9jex6f9tl7nl96pk4dxqny CoinoneNode 36 689686 2020-02-27T03:40:00
cosmos10pz9lnw3qh8n2j6dghfsvj747txnqtchv7x2vk POS Bakerz 36 682651 2020-02-26T13:46:50
cosmos13m2lewztqk3zme5ylwdw3cgnl8lcga35p5ncwl P2P.ORG - P2P Validator 36 665068 2020-02-25T02:55:42
cosmos16ds7jka5lzlf59hfyhpp7sf2qype4awwte9wrr Sikka 35 809183 2020-03-07T23:15:06
cosmos106rt4p705lp7gfsmwamp4jcn48t02hstf5kze8 HashQuark 35 836057 2020-03-10T04:32:32
cosmos1uz65vzlp8xlxlc3lz6vncy7v0unm5pklza0p6g Sikka 35 675348 2020-02-25T23:20:28
cosmos1suasadhn8wmueg93u6js8ala89azqwg6fswuln Everstake 34 652402 2020-02-24T01:46:51
cosmos13jqwpnk68754zsjm6nyvrm0559a8wdzhlepwxj Cosmostation 34 627266 2020-02-22T00:20:07
cosmos183mjxun6t3d7jklsydn845fwrzuplqc7s2mxce Huobi Wallet 34 829384 2020-03-09T15:22:29
cosmos1cn6tyvyz7sjynn8yjqqpwmmqxa72gu9wlnc4x2 Certus One 34 758166 2020-03-03T18:45:38
cosmos1ut4he43e5xn9pktl787vnxh4hcd5lm2mmg6e5z CoinoneNode 33 790457 2020-03-06T10:08:11
cosmos14kdh2ca684zxkc6n58j03jwsxmdh3vqfutdvt3 Sikka 33 605804 2020-02-20T06:19:55
cosmos1202yq2y75d389hv9z4sccgsy3t97sch9n6kh4n CoinoneNode 33 824792 2020-03-09T06:16:52
cosmos1533xttca6f83je2wk4fj8dx2eqd75dd65vdypa Forbole 33 767975 2020-03-04T14:01:49
cosmos1hn6zlpxgt4w6qrs9lkwt9q66sgmm75w52w55tq SparkPool 33 596205 2020-02-19T11:32:54
cosmos1qj47rmzmhnu4f0xcxh6f6f7h5k39lc4423a9m4 Huobi Wallet 33 806467 2020-03-07T17:52:37
cosmos1rwg6pn4ukg47cjs3ujzw2n8hf7qmyznycy845l POS Bakerz 32 680739 2020-02-26T10:01:21
cosmos1alej8fd992y5uc4mdvt64wypusn8jhhhcveqkw CoinoneNode 32 755019 2020-03-03T12:35:08
cosmos1533xttca6f83je2wk4fj8dx2eqd75dd65vdypa SparkPool 32 767979 2020-03-04T14:02:17
cosmos1eugurlxpg3rxwty6ymq7dulr4ffyuqyt87kvlh HuobiPool 32 759227 2020-03-03T20:50:55
cosmos1tuu0rx24zd8xaah3hfduzxw5cj90v8av2qn398 FRESHATOMS 32 627412 2020-02-22T00:37:18
cosmos1uk00fm83tw68nz6887cqjcncaa8u967f8f8vys P2P.ORG - P2P Validator 32 826982 2020-03-09T10:37:05
cosmos1r6lytdsrn273w5s4kulvdv9xny8w2hyhzx5zam �stake.fish 32 653710 2020-02-24T04:23:13
cosmos1z6gxfw0kr2asr2ydtg0agj5zg2d7hqz4362g36 DragonStake 32 617986 2020-02-21T06:11:45
cosmos15nxlqmagmx8j57aczkd63qkhk4hh0cfcpy58dd �stake.fish 32 669634 2020-02-25T11:58:51
cosmos1qr0lw06sqx7nwqxnce66vg2asr73hsa8wpulxx MathWallet麦�钱包 32 730452 2020-03-01T12:18:26
cosmos1ygng77gmh2ape8x9lxrmx5nve4qcrg67d7jrfc Polychain Labs 32 801382 2020-03-07T07:47:25
cosmos1pvpwtlmr3cndhvdz4ml0kj32qy4rrlxwdvpl7n Cosmostation 32 610488 2020-02-20T15:30:56
cosmos1sznrpadj26svwrhg8vk5n5cjwndq45kjqj39v7 DokiaCapital 31 737871 2020-03-02T02:54:18
cosmos19ql44j8yssul2gwggsvv627nhqxnw9hz9h6vdq POS Bakerz 31 781826 2020-03-05T17:12:17
cosmos18ze6ww56xmz3vfem9aqup6dkvfqxgq94mpal6y WeStaking 31 783837 2020-03-05T21:09:04
cosmos13jqwpnk68754zsjm6nyvrm0559a8wdzhlepwxj �stake.fish 31 627252 2020-02-22T00:18:24
cosmos1xj2de76tl2vnkljn3caxrytc878lj4va3mg0dw FRESHATOMS 31 675045 2020-02-25T22:44:27
cosmos187evzzrakqvvlp9tdjples40fdegz8t5p969kc Sikka 31 706134 2020-02-28T12:09:10
cosmos1jj8n080k24pdy5ewl9g92knjp6f06uxrmedhuw �stake.fish 31 771718 2020-03-04T21:21:54
cosmos1sxc3yx9ugn6ku2f2zknfpxkacwea9wfwre0n9x HuobiPool 31 832994 2020-03-09T22:30:19
cosmos1slj39asx33wu35lku56dg0mscj77d6u7jz0sdd WeStaking 30 616252 2020-02-21T02:48:43
cosmos1rlvuk5kjl6c3nae2gdtfhv85qnfwf2qe2c4wa2 HashQuark 30 598430 2020-02-19T15:54:46
cosmos106rt4p705lp7gfsmwamp4jcn48t02hstf5kze8 SparkPool 30 836069 2020-03-10T04:33:58
cosmos1zdgzksncwzqs8dcafk00rdusppcfw20y3v3aqp Huobi Wallet 30 671536 2020-02-25T15:45:13
cosmos14tlqeywzpe6r7h40ulxksz4h289d2ccu8f3fwx Huobi Wallet 30 626744 2020-02-21T23:18:53
cosmos13vfgalemxm8skfn3vhluwlyseh8qnmv6dg4nxs CoinoneNode 30 757275 2020-03-03T17:00:38
cosmos1uz65vzlp8xlxlc3lz6vncy7v0unm5pklza0p6g SSSnodes 30 675356 2020-02-25T23:21:27
cosmos1hhjsuj27f2pxy8w6va3qx7gyg45x4auywmvdqz Stir 30 669709 2020-02-25T12:07:46
cosmos1pvpwtlmr3cndhvdz4ml0kj32qy4rrlxwdvpl7n �stake.fish 30 610491 2020-02-20T15:31:17
cosmos1u78hl3dxfvdynzu88wnf5n5as6pg0m5s05y8v2 �stake.fish 30 839392 2020-03-10T11:07:46
cosmos108fl7lx6jrq8gzmf2vh2gwtr9jrqyh856aky55 Forbole 30 712367 2020-02-29T00:26:53
cosmos1ygng77gmh2ape8x9lxrmx5nve4qcrg67d7jrfc Cosmostation 30 801374 2020-03-07T07:46:27
cosmos1jj8n080k24pdy5ewl9g92knjp6f06uxrmedhuw Cosmostation 30 771723 2020-03-04T21:22:28
cosmos1s57rj0cl7jjpluhrw6c7gevucsvw2xl58hguv2 WeStaking 29 721429 2020-02-29T18:26:19
cosmos1uemxc767qwns6tnyu35785jt5hknkw9tjzq9wm Huobi Wallet 29 677549 2020-02-26T03:42:36
cosmos1zdgzksncwzqs8dcafk00rdusppcfw20y3v3aqp Huobi Wallet 29 744263 2020-03-02T15:25:20
cosmos1mt4zekfz36pz58cj9fx0hnn66pezt2t6gglwya Cosmostation 29 619933 2020-02-21T10:00:04
cosmos1esq8hp8w9n7m66jjtzlllnmpr4t94q7a8q2a03 Sikka 28 800253 2020-03-07T05:32:47
cosmos1hjmnfyjj2ldxjrk4nxxs8c47wk2ah7uq5kekmp Certus One 28 625514 2020-02-21T20:54:35
cosmos12t3f7y3e3dnj5hkf98ras9zfa4040vznnrs847 WeStaking 28 778217 2020-03-05T10:07:25
cosmos17f4m9q0tapg2rht7pjxlxnduz4eqlusz8gu03m Staking Facilities 28 772679 2020-03-04T23:14:58
cosmos1gz8t8c0rwgjlj66n7prysyg6fmpnhsasypjalp Sikka 28 651569 2020-02-24T00:07:23
cosmos1zxkdjf4qg40jmqg5j2vqqfk5p2efe5md2rrgln �stake.fish 28 810716 2020-03-08T02:17:07
cosmos1qtcqdttlvakyze2xgmtjcna03ku70sv84wadtn Sikka 28 611740 2020-02-20T17:59:07
cosmos18utf89t8wpec53j6d3vjgfanyj5keg6pg9u68m Huobi Wallet 28 799849 2020-03-07T04:44:53
cosmos1rwu5sark9zxpgdlu7msew0h8cpj3svfswq5rpp CoinoneNode 27 724698 2020-03-01T00:54:27
cosmos130wacp6hrdvtckuzselms2d7jwtdkfzadernxq Sikka 27 734269 2020-03-01T19:51:56
cosmos1m2784pywygwlmdyxw5za6z7ekkqldtkkeyn545 Cosmostation 27 797733 2020-03-07T00:34:11
cosmos1zyca94knmpzk320cuh5nvy82764phqn5me3l47 Sikka 27 707583 2020-02-28T15:01:31
cosmos19pufx259jxadmjr746etnyv0xtaju6e0vzrrx3 CoinoneNode 27 765022 2020-03-04T08:14:17
cosmos1h6fggkug9w60twkcdmn2dfhf3uc4ndaq96vqqg SparkPool 26 824241 2020-03-09T05:11:14
cosmos1xqy0s0xmzgx0n84wsteg4uszrl6ud4zdqytsv2 Cosmostation 26 684091 2020-02-26T16:36:29
cosmos1ts34safs0dj6j6jf3mf56jtl7efaj8ku5f9p07 Certus One 26 689845 2020-02-27T03:58:39
cosmos17wvgdgm5kzz5m2m0fufxljgx67mwp60zu2j55v WeStaking 26 765419 2020-03-04T09:01:10
cosmos16cvqkzyu9n8lf37rzqclp6es2lflfe78kdsuuz DokiaCapital 26 697918 2020-02-27T19:50:56
cosmos15mz54mqay3nkm2zm9rmylf2ukpwlvru3yh43m7 POS Bakerz 26 679102 2020-02-26T06:48:02
cosmos1zen8vkcguj9gltk8xfe8526shme7trmfqrsc3p WeStaking 26 802827 2020-03-07T10:39:21
cosmos1mnnn6tjvu7dduuagcyvsw0tftyz5el804d9wp2 Staking Facilities 25 590764 2020-02-19T00:49:16
cosmos1jnd4fhd925uf655a5w5haewdfe5zqq6wmkrzd4 Sikka 25 610747 2020-02-20T16:01:32
cosmos1hn8klpt7lrx203acqtqmedqsqrd9ddfj9wan8j �stake.fish 25 632977 2020-02-22T11:29:19
cosmos1pps3zhu2nhc8ygq09rxxgnzgp4k02z325al52u Certus One 25 632009 2020-02-22T09:35:52
cosmos1pps3zhu2nhc8ygq09rxxgnzgp4k02z325al52u SparkPool 25 632030 2020-02-22T09:38:19
cosmos127h8c8ewft435ffhdg6cazax6zvy0r8m0hcrqa POS Bakerz 25 799557 2020-03-07T04:10:16
cosmos1zm2pgfhm3r02nrm7qx0gw535vl7mwarxume3wr Huobi Wallet 25 742743 2020-03-02T12:26:29
cosmos1pps3zhu2nhc8ygq09rxxgnzgp4k02z325al52u validator.network | Security first. Highly available. 25 632016 2020-02-22T09:36:40
cosmos1tls6ham7c2ejy2rdp93kada2n68ryum7ps3kdl Sikka 25 709240 2020-02-28T18:17:14
cosmos1zj62frtkr9h39qum3vgx23ar3m3g90sm5awk07 WeStaking 24 604543 2020-02-20T03:52:20
cosmos14877nv203jcagtxn5vc97kvn8g5uvrpnszkj35 WeStaking 24 829074 2020-03-09T14:45:39
cosmos147rfsdpv09n02ttp6hx8zrr92a35h7hwp52245 Huobi Wallet 24 671881 2020-02-25T16:26:29
cosmos1rzusm8p4ftuqnf27r2ptwsxx6hnlvmcetlj9h2 �stake.fish 24 818899 2020-03-08T18:30:54
cosmos1q0n7szl7kw0qf407u46mh73p84t8f3djx92tw0 Polychain Labs 24 699134 2020-02-27T22:14:14
cosmos1c9edkzxwn937ygaqejpx00ypx5jjatccnsdgrg HyperblocksPro 24 605636 2020-02-20T06:00:15
cosmos1ux9rvv88wd3v5wexgt2nzagjnytxre66vwmey8 SparkPool 24 672467 2020-02-25T17:36:27
cosmos1ux9rvv88wd3v5wexgt2nzagjnytxre66vwmey8 Cosmostation 24 672501 2020-02-25T17:40:36
cosmos19wz0ncs3tnkx00pj4xqtarecj6ljg0erfr2slk Sikka 23 661620 2020-02-24T20:05:00
cosmos1tzx58kkfyavlg5e4w23kze9mjkx5wm62tlnvf5 Sikka 23 666859 2020-02-25T06:29:18
cosmos1m4n633ra78rn0q7jetzdx2wgaf4qp6mlpgc38j WeStaking 23 712828 2020-02-29T01:21:33
cosmos1mvqt7y4tqhy5cxkuxcl54t7rynl04dvfdfmz3z WeStaking 23 663021 2020-02-24T22:51:46
cosmos1g8783n9c55wqk083dd9ze9s9quzgzk8ng9de59 SparkPool 23 756241 2020-03-03T14:58:59
cosmos1fn2ld6lcnr62lqazad0dzaxjlr7k2ge2ph4jf2 �stake.fish 23 703908 2020-02-28T07:43:14
cosmos1533xttca6f83je2wk4fj8dx2eqd75dd65vdypa HashQuark 23 767988 2020-03-04T14:03:21
cosmos1at7nm938mewrxe38m0hxh9mk5pcez3v5mmwpaa Sikka 23 685896 2020-02-26T20:09:11
cosmos1zyca94knmpzk320cuh5nvy82764phqn5me3l47 Sikka 23 795269 2020-03-06T19:41:55
cosmos1vxeyfln28w0z50hfty472v7g438f8q2ntvvj5f Staking Facilities 22 746073 2020-03-02T18:57:59
cosmos1wq8eg34k0xw0sceqy0c7mvkmauaptu5vxkutxj Sikka 22 738867 2020-03-02T04:50:58
cosmos1sznrpadj26svwrhg8vk5n5cjwndq45kjqj39v7 Polychain Labs 22 737847 2020-03-02T02:51:30
cosmos1q3pwy8w07azggqm36wfsctcwk7scwrc09ysfdd WeStaking 22 709133 2020-02-28T18:04:41
cosmos1fuevz5w407hl428y3j7mkfgevhzkgj4kapka06 FRESHATOMS 22 771727 2020-03-04T21:22:58
cosmos14phj72qhkx48p5t5zhf5475xev6z9dtx3p76wd Sikka 22 630501 2020-02-22T06:39:08
cosmos16urnffs6mzm4ytmlt3zem9uz0rvj580lkl349p Sikka 21 752083 2020-03-03T06:44:35
cosmos1gpr634se3k5yz9wrygt786t8l82rcxnv3u6luq �stake.fish 21 803879 2020-03-07T12:44:13
cosmos1rpwtunzdeg5qyzwre8g6097z8gt4azsqcdpfzq Huobi Wallet 21 613232 2020-02-20T20:55:06
cosmos1arkdmazle5hfn7sgeuhpuap33ssa7c558n32c6 Sikka 21 791950 2020-03-06T13:05:30
cosmos1hu693n3czjmrjzp47xanz5j8a450zdw3065pxf �stake.fish 21 790419 2020-03-06T10:03:38
cosmos1wy8sv3x6y6g4aalm9e5q7w6rpvs2r3v6yccyqh WeStaking 20 799037 2020-03-07T03:08:43
cosmos1yk5gueu8z8kvrtglgr00trhs8ftta8qhtgrf0u SparkPool 20 812861 2020-03-08T06:32:37
cosmos1pnkhl7pccevl3hy7nmz94gtsl8exyywumufyve WeStaking 20 795638 2020-03-06T20:25:40
cosmos15xneknfdl8yvud555mvwzqnkzlf7s7mp0068p8 Sikka 20 754445 2020-03-03T11:26:42
cosmos199jv2t9tawy3gm6sg45e2lnu80f2g6552jk0lr Sikka 20 609645 2020-02-20T13:51:11
cosmos1rqp5aezazc5mjpegrzwj63t9wzsuu2tqw02xhp Sikka 20 742243 2020-03-02T11:27:42
cosmos164cs772u84hj7m80z54fkum7cn7l62p5vq0ux6 POS Bakerz 20 734298 2020-03-01T19:55:17
cosmos1vvph0z87dupm8rrc6tde27wdpj79lfnrzkuzaw �stake.fish 20 778764 2020-03-05T11:11:37
cosmos1ynrgde6a86spr4xjlhlgqk8t4dt0ud3964cln0 Sikka 20 766447 2020-03-04T11:02:09
cosmos13hrggd29rqguwlzke6hl7r2wa4vpag9lra0s4x �stake.fish 20 799181 2020-03-07T03:25:42
cosmos1k0ja4ttmcslh9xmazqyc5wux8anlcvkas5eg7z Cosmostation 20 662618 2020-02-24T22:03:43
cosmos16nxanza4my2tckjgw2k66mzccuqsskf3vjhy8p SparkPool 20 799504 2020-03-07T04:04:00
cosmos16nxanza4my2tckjgw2k66mzccuqsskf3vjhy8p SparkPool 20 799507 2020-03-07T04:04:21
cosmos1nq5p60vvhg6p2gkyyqyyycwnyn9l64k4zdq9d7 WeStaking 20 783921 2020-03-05T21:18:51
cosmos1ffa0ehen6slc52utvfpef30gznd22s2g7yp3yg Swiss Staking 20 772290 2020-03-04T22:29:04
cosmos1ffa0ehen6slc52utvfpef30gznd22s2g7yp3yg Swiss Staking 20 800820 2020-03-07T06:40:28
cosmos12hk2jr9u95d5llr6muz5ydekxlt29vyz6kp07f Huobi Wallet 20 780794 2020-03-05T15:10:43
cosmos1ygng77gmh2ape8x9lxrmx5nve4qcrg67d7jrfc �stake.fish 20 808706 2020-03-07T22:18:31
cosmos1cdr266xrs6j5a83vxumux7rw2evxn6ls4rxze6 Binance Staking 20 597143 2020-02-19T13:23:14
cosmos1jj8n080k24pdy5ewl9g92knjp6f06uxrmedhuw DokiaCapital 20 771734 2020-03-04T21:23:48
cosmos1u78hl3dxfvdynzu88wnf5n5as6pg0m5s05y8v2 Sikka 20 647728 2020-02-23T16:29:03
cosmos18m80tgeduahzazcr8nf9x3j2erem3s4uz3flz4 Sikka 19 792791 2020-03-06T14:45:28
cosmos1jj8n080k24pdy5ewl9g92knjp6f06uxrmedhuw Sikka 19 771738 2020-03-04T21:24:16
cosmos1aw24w76khnzflhn7df9u0j207wdye5nqf8arw5 Sikka 19 782754 2020-03-05T19:01:31
cosmos14lyv9cu6q7tu5zrandm7aldmq9hdlxk4nrqcsj Sikka 19 759584 2020-03-03T21:33:07
cosmos1r9jua64c7t3d0xcs2dnxh0970vcwmc7yp9vja8 WeStaking 19 688087 2020-02-27T00:30:45
cosmos1yzlw555vehx5y6crh63azd0s76t0fu3m63h4c4 Sikka 19 762523 2020-03-04T03:19:27
cosmos16663njhwlymw6egpc64feh0c9wu44hs5mlrq3k POS Bakerz 19 793722 2020-03-06T16:37:00
cosmos1ps2xa8qws2tqhdtxtctrmw24vz7r37jnm8h2dj Sikka 19 638894 2020-02-22T23:03:53
cosmos1cxehfdhfm96ljpktdxsj0k6xp9gtuheghwgqug P2P.ORG - P2P Validator 19 810706 2020-03-08T02:15:54
cosmos159jr2jw73y0xj8gthv3jsap8wkkp4gydghwzcg POS Bakerz 19 656006 2020-02-24T08:57:18
cosmos1f3wjxgxypj4ljl0ku988rzh3pdnu0sex0pk5vq CoinoneNode 19 602648 2020-02-20T00:10:04
cosmos1arkdmazle5hfn7sgeuhpuap33ssa7c558n32c6 SparkPool 19 791987 2020-03-06T13:09:50
cosmos1d7tpr5eu9mm4zk8a5zl5uujvv2r8k5fgd7fex4 Sikka 18 596295 2020-02-19T11:43:29
cosmos17ryzm6zqntadhvlvtvdkayvzvn8dat5g2ldjk5 Huobi Wallet 18 612170 2020-02-20T18:49:57
cosmos1533xttca6f83je2wk4fj8dx2eqd75dd65vdypa �stake.fish 18 767980 2020-03-04T14:02:24
cosmos1j0kacy3kqmzdywg3tjwzpyww8p8ypxrx4r0prs FRESHATOMS 18 707909 2020-02-28T15:39:59
cosmos1f2g9gdxwey2svz869vkxw73zkasud0s03ddp7v Sikka 17 628548 2020-02-22T02:50:23
cosmos19rz0qejae85ddl2adx7c6pl24l4ncjtkphx784 HashQuark 17 774783 2020-03-05T03:22:42
cosmos192geca8mw358kmugxg4spgux4een628p0jt409 Sikka 17 819970 2020-03-08T20:38:10
cosmos15vmcy9xqs3rgr66c7m4xkhxnvdrp7he33rpj6g Sikka 17 794641 2020-03-06T18:27:01
cosmos1n972rlmp9sf6lfggyxkkl5khv2gzpg8nyljuxd Sikka 17 667959 2020-02-25T08:39:45
cosmos1xn94ed269zenvaj7xspaj4504mujyn7lsvv3eu P2P.ORG - P2P Validator 17 743075 2020-03-02T13:05:35
cosmos1t7ypyvmkh7wlnucz4rqs2kuhty5ss34nh784fp �stake.fish 17 721343 2020-02-29T18:16:09
cosmos1lp2x4zvgsyrrehyynh4at8naqckavqtu0z8l67 Huobi Wallet 16 670310 2020-02-25T13:19:10
cosmos1usy0w6n3hjcnvqdupz6sdtza2shwnjkjeruc8s Sikka 16 624949 2020-02-21T19:48:19
cosmos1v2klykl7lh9erwz9h0uecxlpeqswpg5gzg3jen Sikka 15 831383 2020-03-09T19:19:53
cosmos1cypzm4w39mrvsgv0f24ng28j58vk8pwqqgk6qz Sikka 15 836045 2020-03-10T04:31:07
cosmos1f2g9gdxwey2svz869vkxw73zkasud0s03ddp7v Forbole 15 613907 2020-02-20T22:14:09
cosmos1tfw2wvq7yc2yf7hp8fyz8mcm0tk76gw7aww74w Sikka 15 736495 2020-03-02T00:12:56
cosmos1na5g2afv0z4m8n8l4678kj6la8erwnnu9w6hf4 WeStaking 15 758255 2020-03-03T18:56:14
cosmos1t08klvpfg4yvnwztpzd8zenhe6pfntejg7qd6z WeStaking 15 771507 2020-03-04T20:57:06
cosmos14wqttcxk6zuvu9j40prknml6yxclv06w57xexk HashQuark 15 660174 2020-02-24T17:13:22
cosmos1gwqlnw5f6cwwyl3tumk95lrvgr2aswrv0g4t9d CoinoneNode 15 760235 2020-03-03T22:49:55
cosmos1na5g2afv0z4m8n8l4678kj6la8erwnnu9w6hf4 Huobi Wallet 15 758263 2020-03-03T18:57:13
cosmos1vvph0z87dupm8rrc6tde27wdpj79lfnrzkuzaw Sikka 15 778814 2020-03-05T11:17:29
cosmos1avzjw23klk99e6lzz29qlc0yhmwv7q59739q34 WeStaking 15 775686 2020-03-05T05:09:07
cosmos1rteu4qhcr89jm7nfnzvk48hnfa0tevet44xrnv Sikka 14 819207 2020-03-08T19:07:33
cosmos1ymew3n83xk3fx4kdjkga0z7dsxzdhnm6462nh2 POS Bakerz 14 717784 2020-02-29T11:12:27
cosmos1pz0pmstfrl5xz5846cah5qvd3q8dkn56m3jcrq Sikka 14 661880 2020-02-24T20:35:55
cosmos1yh0ydjrgas3g0useamus8zmrqvjes69343679x Sikka 14 690993 2020-02-27T06:14:13
cosmos1hdqrt5g3lvjphj3ta3vnr8puhyxaun28n4n8vz Sikka 14 801563 2020-03-07T08:08:58
cosmos1e7c577fh53nhk6efnpf5pj7q9pmezywfulx4qp Sikka 14 758709 2020-03-03T19:49:53
cosmos1n5wqv2vgl0qz80z38nxr09walsnhl282vptl4z Cosmostation 14 703120 2020-02-28T06:08:49
cosmos1z7wkgd06qwllflmzr754lr98r6ujlmpeeh95m4 Sikka 14 609304 2020-02-20T13:10:49
cosmos1cxehfdhfm96ljpktdxsj0k6xp9gtuheghwgqug WeStaking 14 810681 2020-03-08T02:13:00
cosmos1kpmwzndaffxwxh7pmj7ve3870suwxmcduu0w82 POS Bakerz 13 764933 2020-03-04T08:03:47
cosmos1ywq8d3lpfu0xrxtv7shx7jmvph9v80p97j0xgu POS Bakerz 13 839068 2020-03-10T10:29:25
cosmos1u0x77ke6thm203e08l78t9u757meyulwcgzh2l FRESHATOMS 13 625845 2020-02-21T21:33:26
cosmos1j6fg64ykcjnlm36xgq0fnh3eth8v3xg4d837l8 Sikka 13 773133 2020-03-05T00:08:21
cosmos1k0es33rh0uffg2vgygujvzhfx4fvlrq5snfgcy Cosmostation 13 747357 2020-03-02T21:28:56
cosmos13lev0zlwxk7pq7jhhu5wczlwdyac2gq6z40xqz Huobi Wallet 13 786426 2020-03-06T02:13:38
cosmos1hf0rx0ddrqx9u8ffc6q3sd7487mvrprvtkf3nz POS Bakerz 13 673922 2020-02-25T20:30:25
cosmos155d8re3jsxczewy9ek555kmevxl9tc8dhmdxc8 WeStaking 13 629165 2020-02-22T04:02:37
cosmos19u5xlvz99ffv4t58jlyrh4wl5f5yahlh8puvfl FRESHATOMS 13 794178 2020-03-06T17:31:38
cosmos1h53rpmm04560m8kzmw8js24xxsunaww6znmdmw Sikka 13 811716 2020-03-08T04:16:15
cosmos1k8svhx0end898wz3qamem42sdpkhhqvvn5l7y5 POS Bakerz 13 724037 2020-02-29T23:35:55
cosmos1cxehfdhfm96ljpktdxsj0k6xp9gtuheghwgqug Staked 13 810685 2020-03-08T02:13:29
cosmos15evfpqyaazg4dl9s3n9m4tsrw8teujag00ty3y SparkPool 12 767128 2020-03-04T12:22:08
cosmos13xat73dteq5mevdnczktlttkq8qlct7hej2dwr Sikka 12 710110 2020-02-28T20:00:06
cosmos1aw24w76khnzflhn7df9u0j207wdye5nqf8arw5 �stake.fish 12 782744 2020-03-05T19:00:20
cosmos1ahfzr9aswxj4jeh4pn7xm88skcpr70z4423lty HuobiPool 12 707076 2020-02-28T14:01:28
cosmos174852nz9jy5ln9a5nhauvmjw8nurv52tks90fn SparkPool 12 736289 2020-03-01T23:48:48
cosmos1zxkdjf4qg40jmqg5j2vqqfk5p2efe5md2rrgln Figment Networks 12 810725 2020-03-08T02:18:10
cosmos1s2l5lrdwajfa4a60649gs4hxm8z7tq4ph7vud5 Huobi Wallet 12 607245 2020-02-20T09:08:52
cosmos1jhtav0crj4f6chch2d3jp4csq4ejfefxy4fajf Sikka 12 631386 2020-02-22T08:22:55
cosmos1ucnms8c0aven2vejc93yu675jyjlf7qsjxp4t4 Sikka 11 643349 2020-02-23T07:45:57
cosmos1lyte7yngykymxkwuutqtqkcgd27dw2wjz7p03k WeStaking 11 792407 2020-03-06T13:59:39
cosmos1n5z5g5df7h4flr930lr2h3ppundqt32xccpfu0 POS Bakerz 11 724205 2020-02-29T23:55:44
cosmos1pq6w9cllxwsn85uxnqwtqaawksv4tup7avdkmr Sikka 11 816470 2020-03-08T13:42:29
cosmos1arxec3k2y3lw7wdvup90pcxrq8kcn9ytgqhp4u �stake.fish 11 613853 2020-02-20T22:07:54
cosmos10urxhzzcy6p45mdac738s3ml9dzd8tv4sfrmuj Forbole 11 829503 2020-03-09T15:36:38
cosmos1nahdgf8ex365z0rxtfg0u4zxak5ee48am89s3k HuobiPool 11 759118 2020-03-03T20:38:05
cosmos1l4ry2gquvm4wexuaqafrr62j6my2h3l785pxp5 �stake.fish 11 780356 2020-03-05T14:19:03
cosmos1y5rzuhqyzddlpdun8078hlgmwx792czaejjyjh �stake.fish 11 746297 2020-03-02T19:24:20
cosmos17ekdppuccecy2694rqhczdxzw7vkw5r0dkw4rw Sikka 11 676283 2020-02-26T01:12:00
cosmos1eez6ks7upkjf8w3eaz0vah7x3d8zkade206xa6 SparkPool 11 709783 2020-02-28T19:21:26
cosmos198gaeywzgav9zzups9rl9zxymntxywtvlsaad7 �stake.fish 11 730058 2020-03-01T11:31:42
cosmos1etc33e7ast89vzl39wxyrld4z02yfnv8y9sqjr �stake.fish 11 612343 2020-02-20T19:10:20
cosmos1y5rzuhqyzddlpdun8078hlgmwx792czaejjyjh DokiaCapital 11 746319 2020-03-02T19:26:56
cosmos14kur3jx72a0wv74zyzzuuefj2m5d7q96h3eygh Any Labs 10 671142 2020-02-25T14:57:58
cosmos1vwp9fe3ru3k64xjkklle0saxrur08747wrac3p Sikka 10 627067 2020-02-21T23:56:41
cosmos1u8z9k7hgfnhtuek6q6svc9ugnwjtudl8qmldrw Certus One 10 757486 2020-03-03T17:25:28
cosmos1j0kacy3kqmzdywg3tjwzpyww8p8ypxrx4r0prs WeStaking 10 707888 2020-02-28T15:37:33
cosmos19jxqg5dnqpyrzmvesvxl05tpwzw8mncrl09ttu Huobi Wallet 10 731309 2020-03-01T14:00:21
cosmos1etc33e7ast89vzl39wxyrld4z02yfnv8y9sqjr Huobi Wallet 10 612353 2020-02-20T19:11:33
cosmos1etc33e7ast89vzl39wxyrld4z02yfnv8y9sqjr HuobiPool 10 612348 2020-02-20T19:10:55
cosmos1j8j87hh225m6du8ayercttsestnpm7y38c8wr2 POS Bakerz 10 829229 2020-03-09T15:04:01
cosmos1wp8k7fa56ty7xhf7tue9wdk0fxk6k44x75n0y8 WeStaking 10 701366 2020-02-28T02:39:44
cosmos1fcx6hj3vslw7p0yf9mhn7nkwl5fs6t2cq4ryaj �stake.fish 10 769598 2020-03-04T17:12:45
cosmos1cxehfdhfm96ljpktdxsj0k6xp9gtuheghwgqug Stake Capital 10 810716 2020-03-08T02:17:07
cosmos1uv42f2g963mkalxrd6vzpu5l0yqt5tty347d64 Huobi Wallet 10 666270 2020-02-25T05:18:52
cosmos1w0pgj3l8fq723k0kw6n6ak55pra2daydvgya74 Sikka 10 760371 2020-03-03T23:05:54
cosmos1hdqrt5g3lvjphj3ta3vnr8puhyxaun28n4n8vz �stake.fish 10 801566 2020-03-07T08:09:19
cosmos1arkdmazle5hfn7sgeuhpuap33ssa7c558n32c6 Huobi Wallet 10 791976 2020-03-06T13:08:30
cosmos13ce5xmpm08c8e48hum4t08mtax59gtgx6psd6z Sikka 10 607540 2020-02-20T09:43:30
cosmos1an7m3yyv7c4k6m9zllrdddznr968efjkmt7y8t WeStaking 10 758102 2020-03-03T18:38:04
cosmos1274n87ar9j8ewa4tq9hdvnwcr2ye2kt0mmy3p7 Cosmostation 10 623150 2020-02-21T16:17:26
cosmos19v0mw90wcwag9l7lvhu2dku9e6x8fdwtnvshq3 Certus One 10 795418 2020-03-06T19:59:35
cosmos1m4hvl37pyw0mpfg20r2v7axt2rkx7pw59juwtz Sikka 10 614251 2020-02-20T22:54:32
cosmos1xfsh2tmyhcwk64gzmqz6p2fa4pnvwxpuf3npcj CoinoneNode 10 708161 2020-02-28T16:09:47
cosmos103d682pvm2sk2mhd7sj9u5q0cf42dy2k9qs6gv POS Bakerz 10 600597 2020-02-19T20:09:27
cosmos1k846y7p36r8tx885ay9s8zwr7d9d4pxnzw0n0r Certus One 10 728260 2020-03-01T07:58:00
cosmos1k846y7p36r8tx885ay9s8zwr7d9d4pxnzw0n0r WeStaking 10 728263 2020-03-01T07:58:20
cosmos17hnvksc6ycfm4hq723rdh3whgkagredahhr40v WeStaking 10 616873 2020-02-21T04:01:30
cosmos17hnvksc6ycfm4hq723rdh3whgkagredahhr40v SparkPool 10 616876 2020-02-21T04:01:51
cosmos1ygng77gmh2ape8x9lxrmx5nve4qcrg67d7jrfc Huobi Wallet 10 808829 2020-03-07T22:33:03
cosmos1puacr7y2zxx5rmj0e44yg08paveh7rjykds9vc HuobiPool 10 617406 2020-02-21T05:03:53
cosmos199e98cq4rpxz6n9rah0g7rmvp820kfsryx7nvg HashQuark 10 836034 2020-03-10T04:29:49
cosmos1sznrpadj26svwrhg8vk5n5cjwndq45kjqj39v7 Cosmostation 10 737885 2020-03-02T02:55:58
cosmos1esfjc3e79667vmwd9p0v4jfg58mkyqdz3qpe89 Cosmostation 10 682265 2020-02-26T13:01:16
cosmos1m0llkpu36hfucswps3fy60l79kcjcaep9mk0w6 Sikka 10 740711 2020-03-02T08:27:30
cosmos1m0llkpu36hfucswps3fy60l79kcjcaep9mk0w6 Sikka 10 751738 2020-03-03T06:03:19
cosmos1m0llkpu36hfucswps3fy60l79kcjcaep9mk0w6 Sikka 10 770827 2020-03-04T19:37:20
cosmos1m0llkpu36hfucswps3fy60l79kcjcaep9mk0w6 Sikka 10 776297 2020-03-05T06:21:11
cosmos1ds0cqheuvmk3npfrus9u0u3vrpyvk3k3f33qdr 👾replicator.network 10 718333 2020-02-29T12:17:53
cosmos19ypsqvx3j39xhmnnpeaskpvra76c74h2swdqyu Sikka 9 758767 2020-03-03T19:56:43
cosmos14lyv9cu6q7tu5zrandm7aldmq9hdlxk4nrqcsj Sikka 9 749698 2020-03-03T02:03:16
cosmos1m0llkpu36hfucswps3fy60l79kcjcaep9mk0w6 Sikka 9 765444 2020-03-04T09:04:07
cosmos1j0kacy3kqmzdywg3tjwzpyww8p8ypxrx4r0prs POS Bakerz 9 707893 2020-02-28T15:38:09
cosmos1r32v695d8htc0xjsl0zt7m82k2556cfpauscdt POS Bakerz 9 831024 2020-03-09T18:37:17
cosmos1uvpsh67fvz6dnsaulxvxsf6kfknuvpypvkqaq9 POS Bakerz 9 782204 2020-03-05T17:56:51
cosmos1petea56vuv2wccjjdgy9mhpwjfc2fsck7c95mq Sikka 9 720056 2020-02-29T15:43:12
cosmos1azrtmnfyhnn8qg6axd2c0hsnggcgxgu6w7km0s CoinoneNode 9 711605 2020-02-28T22:56:27
cosmos1x5dw0hz0fcujxp9q5cjcw0scczc8ggwu4jflyn Sikka 9 629419 2020-02-22T04:32:22
cosmos1q7fqlrrds6dsnz3qgrar9ewfx70cpd6a48qksm Sikka 9 696542 2020-02-27T17:09:15
cosmos1k846y7p36r8tx885ay9s8zwr7d9d4pxnzw0n0r SparkPool 9 728264 2020-03-01T07:58:27
cosmos180gcssl33ux4fxvdxn0yt0w40x3nnef8skdh7p CoinoneNode 9 678148 2020-02-26T04:53:52
cosmos1lp2x4zvgsyrrehyynh4at8naqckavqtu0z8l67 �stake.fish 9 670245 2020-02-25T13:11:28
cosmos1pnkhl7pccevl3hy7nmz94gtsl8exyywumufyve POS Bakerz 9 795639 2020-03-06T20:25:47
cosmos1m7s2eg9z7ne5467mdy49y27ajw8c8hnt9msh2p Sikka 9 759856 2020-03-03T22:05:14
cosmos18q33unw2p99eaq8hzl4f7mvq5r3r7agfa8zt0a Huobi Wallet 9 839798 2020-03-10T11:55:49
cosmos1ktmrwjqg0yxejsauugycwz0yfl7w5dn9wlz3nu POS Bakerz 9 684451 2020-02-26T17:18:53
cosmos1zrppvd2l75kc4w33v0tzxvhtcxrffzy5phndgg WeStaking 9 605147 2020-02-20T05:03:05
cosmos18ze6ww56xmz3vfem9aqup6dkvfqxgq94mpal6y POS Bakerz 9 783841 2020-03-05T21:09:34
cosmos1yeq65ce7unfrll9rxrmdwf6xc9tgn7cs6tmn8x Certus One 9 757231 2020-03-03T16:55:27
cosmos1my8nccu3lwcyts5fu0uz076ja6ahheal0h74tp Forbole 9 783053 2020-03-05T19:36:44
cosmos1m3c25xk3uxae3pjhx9a7w737d0uzu7eu5nce7e POS Bakerz 8 695050 2020-02-27T14:12:53
cosmos1qfzdhlv4qt6yw4739nv3lg743wy06q28f5lu8m ATEAM 8 664596 2020-02-25T01:59:23
cosmos14vyd62pucm325vs77u2fkpz9hczwepjpj6ft2d WeStaking 8 591825 2020-02-19T02:53:51
cosmos1tuu36mcqvnvwdc86x9sph3nnaw6pt4mqfcalry WeStaking 8 778033 2020-03-05T09:45:49
cosmos124tztqwj5lkf434pq9jjcxykda2mn9640vh88a �stake.fish 8 598903 2020-02-19T16:50:17
cosmos124tztqwj5lkf434pq9jjcxykda2mn9640vh88a Sikka 8 598917 2020-02-19T16:51:54
cosmos13ffzkyfmuut36fjj58zcr2ksudntkdhhm0awnz Huobi Wallet 8 828815 2020-03-09T14:14:52
cosmos1g5h5372ua3ul8x55a3lrfalsrww8nl6fg60tlh Certus One 7 686429 2020-02-26T21:13:00
cosmos16d4npxfa0h8tdxn4mflzn5hvzhz3faj5e4c9w9 FRESHATOMS 7 731467 2020-03-01T14:19:00
cosmos1jare37sefv22cg88zdwenm7vu0kuvjrqndvw52 WeStaking 7 661535 2020-02-24T19:54:57
cosmos150pxfa5cr6vej47y0p8kf046rpy3fwcys8h38w POS Bakerz 7 590130 2020-02-18T23:34:32
cosmos18jlkxtqthgg6shj62rzkmcflrah6nntezkgxem Sikka 7 611143 2020-02-20T16:48:29
cosmos1g8783n9c55wqk083dd9ze9s9quzgzk8ng9de59 HashQuark 7 756188 2020-03-03T14:52:43
cosmos1esfjc3e79667vmwd9p0v4jfg58mkyqdz3qpe89 FRESHATOMS 7 682269 2020-02-26T13:01:43
cosmos1r56yau55fq87maevr6n6as2trezg8xp737jr6x POS Bakerz 7 643118 2020-02-23T07:18:30
cosmos1u2sc0fknzj420mmxl2tadywdn2yj2d7pylssp3 Sikka 7 701534 2020-02-28T02:59:42
cosmos193x2t9a2nqa2m04h0c8ehc4y2jvauqpv670kr5 Sikka 7 709997 2020-02-28T19:46:40
cosmos1et4mtw36twt8qma5r9nn463yjqgle0k855ycvt CoinoneNode 7 739125 2020-03-02T05:21:15
cosmos100yc222keyxw74tgd6n9cataw6qu7xd4vznf4d �stake.fish 7 738017 2020-03-02T03:11:22
cosmos1r56yau55fq87maevr6n6as2trezg8xp737jr6x FRESHATOMS 6 643137 2020-02-23T07:20:51
cosmos14n7p2cwl6nq6flmmn0c3332hq6xmk6sfevfvsv WeStaking 6 762357 2020-03-04T02:59:53
cosmos15zpjyz97ejrysqw7hdmanwtymwcxj6cvv62h53 Sikka 6 697526 2020-02-27T19:04:54
cosmos1sgjm7qpcspjd5clgumk588m07207mh4ry40dkm Staked 6 637672 2020-02-22T20:40:39
cosmos1zlmhzlt37alu8u0em3upcfq7dv4kxqeru037xl ATEAM 6 779417 2020-03-05T12:28:23
cosmos1c70xy3tvfd28ujyjxgx4gulu79xcf89w8dw3ef Sikka 6 834824 2020-03-10T02:06:39
cosmos1rn7ypu8th5kxde3cy6l6pmwjw3jtnavvly9nn0 SparkPool 6 587352 2020-02-18T18:04:34
cosmos1q2txnqqxfkxkmfxw7p9ucyngkjgxczn3d8yfz7 HashQuark 6 644408 2020-02-23T09:52:06
cosmos1rpc3ldc986puj7nhjccm5698ew9zsxvjqpjqve Cosmostation 6 718113 2020-02-29T11:51:48
cosmos15zw7rtz0fenay5y8mfeurk37a8cl25npx89mtc Huobi Wallet 6 688858 2020-02-27T02:02:22
cosmos1qt62jvff38uf2236pzst9w5ee4e8hn2s9d794j Sikka 6 809502 2020-03-07T23:52:54
cosmos1qs7qj70dqhal20pehftwkmvv6fh6sx9wh9ld99 Sikka 6 752961 2020-03-03T08:29:29
cosmos1nr08zaftdl0cg57qft4kt0umsttvhd9a8vvwda Sikka 6 595246 2020-02-19T09:39:26
cosmos15qrmpaq36fazjhdkeze88an5q4xm8yxpr4nnmz Cosmostation 6 806442 2020-03-07T17:49:36
cosmos1tnw27k6tcrdcncypvug3qddvpwf94xnc2s9avz Sikka 6 771955 2020-03-04T21:49:43
cosmos1vnkhyr95t7wh4xhgrqa59n0hrmvt9qccddfy7h Sikka 6 696797 2020-02-27T17:39:25
cosmos14770jegvy675q9kgk77mfewxn224x438t5fhau POS Bakerz 6 808401 2020-03-07T21:42:13
cosmos1ukjwesq55qd2l8qju7le5q7qnsmsq0u2f88429 Sikka 6 813175 2020-03-08T07:10:03
cosmos12n0ahj9me2zlsq5fzl424fvkhhqes9hdjzzz6g WeStaking 6 597616 2020-02-19T14:19:06
cosmos1zlmhzlt37alu8u0em3upcfq7dv4kxqeru037xl Certus One 6 779438 2020-03-05T12:30:53
cosmos1hckn5q3xhp0maadxhpddvg0c7wytzyw90t6r9x Certus One 6 681504 2020-02-26T11:31:35
cosmos1sn8l0zj8qdpz6hehp5003tqz32p8fax8fvyhar WeStaking 6 622071 2020-02-21T14:10:40
cosmos1z9he4hjh7ullxw6dx5m58atdvc6sqlkjxy96v9 SparkPool 6 683728 2020-02-26T15:53:45
cosmos1ammyzw0c2pwfmrf8emxexytcg7mf4nkjmlnqlf Ztake.org 6 646880 2020-02-23T14:47:33
cosmos1sv07marrfsfuhuthnc7pqlr459akgeu672v9tf Sikka 5 725143 2020-03-01T01:47:10
cosmos1zlmhzlt37alu8u0em3upcfq7dv4kxqeru037xl �stake.fish 5 780511 2020-03-05T14:37:25
cosmos1npqyvdd0qll3hw82gx2mjh08xh6dw5p09yp9e9 Certus One 5 808214 2020-03-07T21:20:03
cosmos1a5hlzpjhdgafzpym0nv3kj4f9lh4cgal0ax3a9 Sikka 5 818338 2020-03-08T17:24:18
cosmos165k5y28y65kkfclr2x75khcdhf7j4sqvcjjag3 SparkPool 5 682401 2020-02-26T13:17:16
cosmos1zxkdjf4qg40jmqg5j2vqqfk5p2efe5md2rrgln DokiaCapital 5 810729 2020-03-08T02:18:38
cosmos1gu3tmag30clpe00mtxnzjunldam7td96x9kqjd Sikka 5 756293 2020-03-03T15:05:06
cosmos1nxjpdc3wyy0yazvhd9n7ywr407qs2v9u23zk07 Sikka 5 708426 2020-02-28T16:41:08
cosmos1rc9wra8ue9jhtpvevk8rjysf4y5lyxkhgxwgce Sikka 5 794763 2020-03-06T18:41:36
cosmos1zfhxe7yvhdgnzzk8sp87jlfrac8wvyzyhdrrhm Sikka 5 665569 2020-02-25T03:55:16
cosmos1vdtf4mugz9t8nlktu7maqqd5nykzszk2u6gjws Sikka 5 767477 2020-03-04T13:03:18
cosmos1pay7z2whtx0p20nmmlwmqhkuvtfa4fxpfk9h6j Sikka 5 755200 2020-03-03T12:56:23
cosmos16vqt0ntvewyuaevum93g5eyh8xvryedwsajcu9 Sikka 5 753327 2020-03-03T09:13:13
cosmos1av5juu03t2v0xzqxkwqq2x7fkzd4z04s87z3c9 Certus One 5 791744 2020-03-06T12:40:55
cosmos1k0es33rh0uffg2vgygujvzhfx4fvlrq5snfgcy Certus One 5 747366 2020-03-02T21:30:00
cosmos1qdnrk6ft5knr3dcdpwyqg3y4dh3f9cx6xq87ql P2P.ORG - P2P Validator 5 676611 2020-02-26T01:51:03
cosmos1x7kgh92vrrlscypd0rs7ttz4yuh7y52hmn23hr Sikka 5 601974 2020-02-19T22:51:02
cosmos1896whawuc8fxjazssqc6helmzzf97add0uygsv Sikka 5 731084 2020-03-01T13:33:29
cosmos1hhsjrep8htj327c274v9wfvwxlvkmj9zcq7cym POS Bakerz 5 672089 2020-02-25T16:51:15
cosmos1qazsar7m5335saegu0tfd9n62pw0g4y49elqes Sikka 5 652018 2020-02-24T01:00:58
cosmos1z9he4hjh7ullxw6dx5m58atdvc6sqlkjxy96v9 Forbole 5 683711 2020-02-26T15:51:45
cosmos1w74765vhcla5h677h43twdsfmkx863jnf89mq7 F4RM 5 807058 2020-03-07T19:02:45
cosmos1cvns95e3pqlhtzl2vsstvuxgnpnks4ued4spv0 Certus One 5 589078 2020-02-18T21:30:28
cosmos1jmvkhtmalkpnjgzmc8gaf7xu7dajmz7cyjq7xy WeStaking 5 814660 2020-03-08T10:07:02
cosmos1cvns95e3pqlhtzl2vsstvuxgnpnks4ued4spv0 WeStaking 5 589085 2020-02-18T21:31:17
cosmos1m8qsasvej4gwagpan84vx7d6ycs4mjvdmsqr4p �stake.fish 5 716521 2020-02-29T08:41:02
cosmos14877nv203jcagtxn5vc97kvn8g5uvrpnszkj35 P2P.ORG - P2P Validator 5 829369 2020-03-09T15:20:43
cosmos1w74765vhcla5h677h43twdsfmkx863jnf89mq7 Chorus One 5 807092 2020-03-07T19:06:48
cosmos1w74765vhcla5h677h43twdsfmkx863jnf89mq7 Polychain Labs 5 807116 2020-03-07T19:09:44
cosmos1kg5smzafzqhyyf9mquhzst482hcgx3tlfhywpe DokiaCapital 5 584488 2020-02-18T12:25:03
cosmos1w74765vhcla5h677h43twdsfmkx863jnf89mq7 lunamint 5 807077 2020-03-07T19:05:02
cosmos10wzn578n6q3r8ffkckua6t9q6xpth0yx79j79f Sikka 4 649498 2020-02-23T20:00:21
cosmos1lplu2ra8n9vrnsjlgmq59gl27xk27qatx39jnx Sikka 4 741637 2020-03-02T10:16:29
cosmos14rrm6ewn5slfugntduaa759h9jaf3hfepmtgpl Sikka 4 703912 2020-02-28T07:43:42
cosmos1u6arakvky9pphea4qnrfu634gaemuhh7l45kks Sikka 4 710487 2020-02-28T20:44:32
cosmos1p4488wk5rac89trjh5mq04lsv63cn67l45dqr8 WeStaking 4 788770 2020-03-06T06:49:13
cosmos126m99zk0m7e0dhh6a0pa25ayxgmxturt3lls2r CoinoneNode 4 753356 2020-03-03T09:16:38
cosmos1x5dw0hz0fcujxp9q5cjcw0scczc8ggwu4jflyn Huobi Wallet 4 629440 2020-02-22T04:34:47
cosmos168px37ehdk92lgh8gwenkkwmjs207m6r5tsuhj Forbole 4 613025 2020-02-20T20:30:44
cosmos163u7hrp7uwpcqe7xqr6p09gw7zdgt00elha9pd �stake.fish 4 652244 2020-02-24T01:28:03
cosmos10zhz59pv75c5k7zet6dw379grx6nyzg49hp7uq �stake.fish 4 599223 2020-02-19T17:28:01
cosmos12m3r6dmymvye8nmzdzfy54r9tck5twnw6rscg6 WeStaking 4 811312 2020-03-08T03:28:10
cosmos1xeyqs9wkylqpeyvyfmu5l7hawlajtmtfjzy0yt POS Bakerz 4 726060 2020-03-01T03:36:15
cosmos1prp8umzhtvf52f088ul03pgftd7grf86rj67z0 Sikka 4 609323 2020-02-20T13:13:05
cosmos1kf6cga0vsndskzwh3r09qg8vnclyxkdls38d37 Sikka 4 745410 2020-03-02T17:40:04
cosmos1k72y5dtrzf4ntnfx33lfr4h4upxmnz42r37m5j DokiaCapital 4 773359 2020-03-05T00:35:06
cosmos1xq9gj9rm8zp5tsrtx26rcehqwdk2xuatd6qw2y Sikka 4 777516 2020-03-05T08:44:57
cosmos108fl7lx6jrq8gzmf2vh2gwtr9jrqyh856aky55 Forbole 4 723257 2020-02-29T22:03:04
cosmos1clemj8l9npj7n8tqwhg0g5avn0uypama28rnw3 POS Bakerz 4 839414 2020-03-10T11:10:24
cosmos1lz7y8trncs6ppr9zyhn6aj5yydnfqctx7fhdg8 Sikka 4 775122 2020-03-05T04:02:31
cosmos1as6t3l3xwgr7a4z8fdm9zpamahjcgl63cfeydz POS Bakerz 4 710197 2020-02-28T20:10:21
cosmos1twfvt9am6h9035geyceu9q3fvts87yus4ys7nm Sikka 4 773616 2020-03-05T01:05:17
cosmos1zen8vkcguj9gltk8xfe8526shme7trmfqrsc3p POS Bakerz 4 802813 2020-03-07T10:37:41
cosmos1cp8r3xuxytuy27xyzdeltdvhcgz2r6gl9es4pr Huobi Wallet 4 668268 2020-02-25T09:16:26
cosmos1qfk63qva4xg5gcxjgunga3uy8lu2g09la3z4j5 SparkPool 4 749970 2020-03-03T02:35:08
cosmos100ttqqwcyt835czeakfl9r4qr2hlq902syfxrv SparkPool 4 827922 2020-03-09T12:28:52
cosmos1qj47rmzmhnu4f0xcxh6f6f7h5k39lc4423a9m4 Huobi Wallet 4 806480 2020-03-07T17:54:11
cosmos1w7427j53llnswmlgcjx3c974ykpe3shprpwk06 StakeWith.Us 4 690019 2020-02-27T04:19:14
cosmos1z9he4hjh7ullxw6dx5m58atdvc6sqlkjxy96v9 Sikka 3 683746 2020-02-26T15:55:53
cosmos1kmlnkvv85wdtf2k0wanujc9tukp8patytwjmkn Certus One 3 722676 2020-02-29T20:54:16
cosmos1249enwucm43nphckgxkrnjgeh5z5nm9svxzehy POS Bakerz 3 655943 2020-02-24T08:49:51
cosmos1y09kn64ksqt9cyjktgn9vsla8tjhvq27zqjc64 Sikka 3 716796 2020-02-29T09:14:02
cosmos1pjqq3d60ngase87fmw4epjqhqj5r8227grm0py CoinoneNode 3 820131 2020-03-08T20:57:16
cosmos1s4mp6wnc60y28q67r94dfu090qdcsmqzcu6fwg Sikka 3 817440 2020-03-08T15:37:27
cosmos10gcu5289j408ytkw4xr94vj6vjk248k5pe4hy2 CoinoneNode 3 774002 2020-03-05T01:50:43
cosmos1hmwuuk9nm9wcsycm2tz7yx4frey2qq4d8gntrq Sikka 3 735865 2020-03-01T22:59:17
cosmos1dlvxgscwna6y95v5rr87xkfvulfrw7mkqp7j6d Sikka 3 767515 2020-03-04T13:07:46
cosmos1cdp2l2n445th3jtnxmvh2p8xtlj243pz4xqzt4 FRESHATOMS 3 745306 2020-03-02T17:27:54
cosmos1qtyd5cf67fyxld2neyqvsdvnp70y97fu4zr8u7 MultiChain Ventures 3 766910 2020-03-04T11:56:31
cosmos1u4468fh3433h6zv5sqtyrem8p0l4zezn09av8l Sikka 3 624182 2020-02-21T18:18:32
cosmos1w9zwg324lr7grggruclg5fn8tyertrsezl3r9a Staked 3 588246 2020-02-18T19:51:30
cosmos1jy54ghgkfvax8kpnk73gtxa0mda5sexfmzdlg0 SparkPool 3 759004 2020-03-03T20:24:40
cosmos1w74765vhcla5h677h43twdsfmkx863jnf89mq7 Huobi Wallet 3 807195 2020-03-07T19:19:01
cosmos16qmg70c2tjwwr7a2uym7axldt5z7darhrdpg6w Sikka 3 598643 2020-02-19T16:19:46
cosmos1wvn0aledqhymnyvfd7j6e35rkazrvygzmf758z WeStaking 3 817389 2020-03-08T15:31:23
cosmos1trym9tjq0dstzc86rkyyulzxlm4zlyu7xtjm7d Huobi Wallet 3 834020 2020-03-10T00:31:28
cosmos18zwydst6jdtdnd09w7hqlxffaq6m4k68wflc0c Certus One 3 698707 2020-02-27T21:24:09
cosmos1rpc3ldc986puj7nhjccm5698ew9zsxvjqpjqve Polychain Labs 3 718122 2020-02-29T11:52:51
cosmos1rpc3ldc986puj7nhjccm5698ew9zsxvjqpjqve DokiaCapital 3 718132 2020-02-29T11:54:01
cosmos19l455eraw85wzc78mlzwpgglwe53gcygn04f5k WeStaking 3 736228 2020-03-01T23:41:42
cosmos1p99d8rukqu834sa9a6rhy6muqz3376gp98prum CoinoneNode 3 756543 2020-03-03T15:34:28
cosmos1w3j3mlxyjnw52jt2jdsh4huxduqdyqzlkaa2hy Forbole 3 824030 2020-03-09T04:45:44
cosmos1uz65vzlp8xlxlc3lz6vncy7v0unm5pklza0p6g cosmosgbt 3 675364 2020-02-25T23:22:24
cosmos12gskjsuv84g4ulxfffzqlw8s342tuf053uj2rl POS Bakerz 3 780799 2020-03-05T15:11:19
cosmos1u6arakvky9pphea4qnrfu634gaemuhh7l45kks Huobi Wallet 3 710513 2020-02-28T20:47:37
cosmos17ryzm6zqntadhvlvtvdkayvzvn8dat5g2ldjk5 Huobi Wallet 3 612094 2020-02-20T18:40:59
cosmos1gxqur9jz2rumcmqem30hg0m4cpdtvs82spgdn8 Sikka 3 745222 2020-03-02T17:18:05
cosmos1y5kg07jsjeyksxpkzahq6sh5rkul497w5rctw9 Chorus One 2 594218 2020-02-19T07:37:29
cosmos1j9vqc7rrytv3mhedr0um8c4wmf4zv40xhaf0lh POS Bakerz 2 705959 2020-02-28T11:48:15
cosmos1wzlekm7d7z88aaj4z8xa5zaqhdyufjy9remg7j Certus One 2 703975 2020-02-28T07:51:10
cosmos1ulrj5qzkdlta5zagvvlcw3adlvh4f09t7j48ek Sikka 2 839959 2020-03-10T12:15:02
cosmos1yfw8wwz4k75p8ecfmyu3yvvtzrmcry95vlc352 POS Bakerz 2 627244 2020-02-22T00:17:29
cosmos1w74765vhcla5h677h43twdsfmkx863jnf89mq7 Forbole 2 807213 2020-03-07T19:21:11
cosmos1jkmpgul5wkkt625wdrk0dqw20q5vy0h7g3aqg7 SparkPool 2 764217 2020-03-04T06:39:02
cosmos1s3jjl8x8vu2sx8qnfu6a032tqt0dxvscxjsl27 Cosmic Validator 2 621200 2020-02-21T12:28:34
cosmos1eqdyw299e0qc4q7xukw07vv3vq6stc4sfktwpv Huobi Wallet 2 682093 2020-02-26T12:41:01
cosmos1khasdlpts8e05jemtawnd6qdveymngnyp7px3l WeStaking 2 723831 2020-02-29T23:11:35
cosmos1w74765vhcla5h677h43twdsfmkx863jnf89mq7 validator.network | Security first. Highly available. 2 807225 2020-03-07T19:22:36
cosmos196teefvyhgej98q0yfk4xl7j6nl6e7hs7acnzd CoinoneNode 2 837839 2020-03-10T08:03:36
cosmos1q4c2j27y4rn2lpp9epadwu27a9d4ktcyf3ujnw Polychain Labs 2 588952 2020-02-18T21:15:33
cosmos1lmdnlcge7wzs50tthaepe9zp4wfy9x2rmrcz2z WeStaking 2 748384 2020-03-02T23:29:16
cosmos19f457fp4d39q5yvuxhmwgg3gkk5w33uhtsa4a8 P2P.ORG - P2P Validator 2 820595 2020-03-08T21:52:35
cosmos1g0dgm45q5uds48rawcfu6zcpdl9slftu7n3yjt CoinoneNode 2 594348 2020-02-19T07:53:01
cosmos1j8w4c8lg3enemwx0tsd5948nkj0wwwxru2s532 Sikka 2 713215 2020-02-29T02:07:26
cosmos1w74765vhcla5h677h43twdsfmkx863jnf89mq7 Sikka 2 807235 2020-03-07T19:23:50
cosmos1ratyr5entw533ku9509amjlec94z8lcl6q68kp POS Bakerz 2 791664 2020-03-06T12:31:25
cosmos16y30v7nz0c2cfyk8w3j54twa54dzmddeldr4s7 Sikka 2 791493 2020-03-06T12:11:13
cosmos1r9q6pfrzgap25lthdp2ewwhx88s7h50lkeddte Sikka 2 757600 2020-03-03T17:38:56
cosmos18e2m0k9jg5p4460lwauv752q5adzwv99gt9ey7 SparkPool 2 820488 2020-03-08T21:39:50
cosmos1kvx0c3zwg83hf7pxyc67mzha0gt3zprn90eaa4 Sikka 2 838954 2020-03-10T10:15:53
cosmos1w74765vhcla5h677h43twdsfmkx863jnf89mq7 Certus One 2 807248 2020-03-07T19:25:22
cosmos1w74765vhcla5h677h43twdsfmkx863jnf89mq7 SparkPool 2 807256 2020-03-07T19:26:17
cosmos1w74765vhcla5h677h43twdsfmkx863jnf89mq7 iqlusion 2 807273 2020-03-07T19:28:19
cosmos1g4jtl4wh5gyt39qadg6vdlhkepvry7kyep9lxh POS Bakerz 2 779315 2020-03-05T12:16:27
cosmos1w74765vhcla5h677h43twdsfmkx863jnf89mq7 CoinoneNode 2 807291 2020-03-07T19:30:27
cosmos1w74765vhcla5h677h43twdsfmkx863jnf89mq7 Staked 2 807335 2020-03-07T19:35:40
cosmos1w74765vhcla5h677h43twdsfmkx863jnf89mq7 B-Harvest 2 807354 2020-03-07T19:37:56
cosmos1w74765vhcla5h677h43twdsfmkx863jnf89mq7 �stake.fish 2 807368 2020-03-07T19:39:37
cosmos1w74765vhcla5h677h43twdsfmkx863jnf89mq7 jackzampolin 2 807405 2020-03-07T19:44:00
cosmos1w74765vhcla5h677h43twdsfmkx863jnf89mq7 DokiaCapital 2 807428 2020-03-07T19:46:47
cosmos1w74765vhcla5h677h43twdsfmkx863jnf89mq7 Figment Networks 2 807494 2020-03-07T19:54:37
cosmos1v6hf7gd90mc69j793dj32sgyc7t8ek8nzqu26a HashQuark 2 728217 2020-03-01T07:52:47
cosmos1w74765vhcla5h677h43twdsfmkx863jnf89mq7 Cosmostation 2 807048 2020-03-07T19:01:36
cosmos1gxqur9jz2rumcmqem30hg0m4cpdtvs82spgdn8 Sikka 2 686144 2020-02-26T20:38:50
cosmos1rr589lk4at75td8nscdtj9l709cy0lv0zy0zsu Sikka 1 684801 2020-02-26T18:00:06
cosmos1qu2u8yxsu2ltvlsyssm0wmuvktewmlspg332yy POS Bakerz 1 629473 2020-02-22T04:38:38
cosmos1ng2nd35m9tegs6rpdqt594a6twhealxtzw06va WeStaking 1 804017 2020-03-07T13:00:32
cosmos1tpkw7jl0lkytuzcng3wvupkv94mnxuspmhtlgs Cosmostation 1 620640 2020-02-21T11:22:55
cosmos1ad2lftpve0zy6rzjdhl0xcq3mnskg8ytx2pua5 CoinoneNode 1 798487 2020-03-07T02:03:24
cosmos1xkkep7zk3075gwzvc79yal0y4n53n0t5z499vx WeStaking 1 769242 2020-03-04T16:30:52
cosmos17fmp26392n8nta4ygrwjza9mf42phyed8wf8ng Certus One 1 810435 2020-03-08T01:43:42
cosmos1nsqr3l3m2gl78umfh8ztfu90j74scxy5jjua92 Sikka 1 599253 2020-02-19T17:31:33
cosmos1ulmw5hx3vtcts672fz6j4x27efwq8p0n30ezad POS Bakerz 1 811971 2020-03-08T04:46:37
cosmos1p5pqztl6mdjr6uysk7twkmg6shqyrnsrtnsg6g Cosmostation 1 800841 2020-03-07T06:42:55
cosmos1y77aq4nqmvjhdhut6hcjp6hj0empp9pfhyypdn WeStaking 1 737484 2020-03-02T02:08:55
cosmos1y5rzuhqyzddlpdun8078hlgmwx792czaejjyjh Cosmostation 1 746304 2020-03-02T19:25:09
cosmos1ys7dgqsd4nj9msuwnmv8l6peqfru4evgfxkly5 Sikka 1 682395 2020-02-26T13:16:34
cosmos1qjy2xwxe7amf794rhz9l2rpfxqqghwj5ek7rs8 Certus One 1 763168 2020-03-04T04:35:30
cosmos1g4jtl4wh5gyt39qadg6vdlhkepvry7kyep9lxh WeStaking 1 779332 2020-03-05T12:18:28
cosmos1w74765vhcla5h677h43twdsfmkx863jnf89mq7 Binance Staking 1 807506 2020-03-07T19:56:01
cosmos18ze6ww56xmz3vfem9aqup6dkvfqxgq94mpal6y FRESHATOMS 1 783845 2020-03-05T21:10:02
cosmos1kq56attjzldvc4tq7gxm48462djd9ea722mnas Sikka 1 627101 2020-02-22T00:00:39
cosmos1tr7y6e5p2ttwuax8j057nlvfgkd866rg54puzp CoinoneNode 1 774785 2020-03-05T03:22:56
cosmos1k2e786a4nktft8x2sdfazh8cjjwpcn8y2zjm7g POS Bakerz 1 593049 2020-02-19T05:18:47
cosmos1dacg00vh64qyg525drqxcsuxjdgw7ljmdss7gf CoinoneNode 1 594221 2020-02-19T07:37:51
cosmos1h9n8ph7n768rv3grckfdk2fhad678vwtgz8a2n Sikka 1 664877 2020-02-25T02:33:02
cosmos1f8dgf4m40mr2fh7wnm4atmm8wy0cttvw7danad POS Bakerz 1 696490 2020-02-27T17:03:14
cosmos1eqmcc8kc8z7xzqp5gl2tzsl4eqt575kx25tkk3 P2P.ORG - P2P Validator 1 791085 2020-03-06T11:22:43
cosmos1t7ypyvmkh7wlnucz4rqs2kuhty5ss34nh784fp Cosmostation 1 721350 2020-02-29T18:16:57
cosmos1s42czgahfnvzcxtcgz6ztc5ce7mkegz3w98zyq SparkPool 1 680855 2020-02-26T10:15:05
cosmos17fmn3gxc7ddvghu6cttl8ps54xttzs9eq4fqht WeStaking 1 750620 2020-03-03T03:51:19
cosmos17fmn3gxc7ddvghu6cttl8ps54xttzs9eq4fqht POS Bakerz 1 750621 2020-03-03T03:51:25
cosmos17fmn3gxc7ddvghu6cttl8ps54xttzs9eq4fqht P2P.ORG - P2P Validator 1 750623 2020-03-03T03:51:40
cosmos17fmn3gxc7ddvghu6cttl8ps54xttzs9eq4fqht FRESHATOMS 1 750624 2020-03-03T03:51:47
cosmos12gskjsuv84g4ulxfffzqlw8s342tuf053uj2rl Sikka 1 780802 2020-03-05T15:11:40
cosmos1vv6hruquzpty4xpks9znkw8gys5x4nsnqw9f4k Sentinel 1 593509 2020-02-19T06:13:32
cosmos1vv6hruquzpty4xpks9znkw8gys5x4nsnqw9f4k Certus One 1 655900 2020-02-24T08:44:43
cosmos135qla4294zxarqhhgxsx0sw56yssa3z0f78pm0 Certus One 1 598271 2020-02-19T15:36:07
cosmos135qla4294zxarqhhgxsx0sw56yssa3z0f78pm0 Certus One 1 795228 2020-03-06T19:37:01
cosmos1xj26j29p7x4m9mv8r4z9xdmwnn3pfe7x090h6j WeStaking 1 835580 2020-03-10T03:35:58
cosmos1xcwuvpemg0asxgst4st0azl5f05xc3zpc6w0zk WeStaking 1 753248 2020-03-03T09:03:48
cosmos150pxfa5cr6vej47y0p8kf046rpy3fwcys8h38w WeStaking 1 794347 2020-03-06T17:52:04
cosmos106yj6vymqrcgqa5z5428c2jvkt6zvjdsd2klq2 SparkPool 1 815290 2020-03-08T11:22:18
cosmos1qr0lw06sqx7nwqxnce66vg2asr73hsa8wpulxx MathWallet麦�钱包 1 730479 2020-03-01T12:21:37
cosmos1000ya26q2cmh399q4c5aaacd9lmmdqp92z6l7q commercio.network 1 688342 2020-02-27T01:01:00
cosmos14fr86wh3dfvpnh88tny4ek257vtp3lr0kkgnx3 POS Bakerz 1 734419 2020-03-01T20:09:38
cosmos14fr86wh3dfvpnh88tny4ek257vtp3lr0kkgnx3 POS Bakerz 1 735432 2020-03-01T22:08:29
cosmos1u0x49aqtz98wdsp669puphq3hedm00gxq0aj8c POS Bakerz 1 685873 2020-02-26T20:06:29
cosmos1xknufxkwa4rj2tjt43kuwf5u329r3lu6rhggmm Huobi Wallet 1 683579 2020-02-26T15:36:10
cosmos1xknufxkwa4rj2tjt43kuwf5u329r3lu6rhggmm Huobi Wallet 1 683581 2020-02-26T15:36:24
cosmos1xknufxkwa4rj2tjt43kuwf5u329r3lu6rhggmm Huobi Wallet 1 683589 2020-02-26T15:37:20
cosmos1xknufxkwa4rj2tjt43kuwf5u329r3lu6rhggmm Huobi Wallet 1 683591 2020-02-26T15:37:34
cosmos1dpk2au8dn979at6chetgnjkak4s8arkhm2t475 CoinoneNode 1 692667 2020-02-27T09:31:37
cosmos1s6scsnxyfl6ggylw3skgmhczz6j3v5ur28m9ym CoinoneNode 1 813269 2020-03-08T07:21:24
cosmos1000ya26q2cmh399q4c5aaacd9lmmdqp92z6l7q Genesis Lab 1 688336 2020-02-27T01:00:16
cosmos1x02tp734epevudgh3zw3efsxuwwvktgvmepl0y �stake.fish 1 807076 2020-03-07T19:04:54
cosmos1524q05eu697meq23m0ur2r8jmuau940pjsqqmk �stake.fish 1 826337 2020-03-09T09:20:18
cosmos1czxwept3nc4knnjk5kggm3mk6xdle6mgcrlqx8 �stake.fish 1 681945 2020-02-26T12:23:34
cosmos1g8kk3hcktzr4k4t5ccznvatgfjv55e8np4rl5n P2P.ORG - P2P Validator 1 628981 2020-02-22T03:41:05
cosmos12gskjsuv84g4ulxfffzqlw8s342tuf053uj2rl Forbole 1 780800 2020-03-05T15:11:25
cosmos19up3syt0rsd2wvndz2c8scxfjew0fegykq8v8v HuobiPool 1 768989 2020-03-04T16:01:08
cosmos19up3syt0rsd2wvndz2c8scxfjew0fegykq8v8v HuobiPool 1 769321 2020-03-04T16:40:11
cosmos1vsl7sq7dzl40mt5kvz37e5vwvujr50l5uejd7p HashQuark 1 756462 2020-03-03T15:24:57
cosmos1p5pqztl6mdjr6uysk7twkmg6shqyrnsrtnsg6g Cosmostation 1 703682 2020-02-28T07:16:14
cosmos1m0llkpu36hfucswps3fy60l79kcjcaep9mk0w6 Sikka 1 721693 2020-02-29T18:57:37
cosmos1ujg79smadf700xpwdxhm0mv3vy6xgttgmvy6ky Easy 2 Stake 1 820904 2020-03-08T22:29:42
cosmos1nqyl7g6umqr2slrumjdhhq46rts6m4r9hg4wk0 Cephalopod Equipment 1 589554 2020-02-18T22:26:38
cosmos1p45t493487wfew26mayzktn3d8ydmkjfl6pchj FRESHATOMS 1 667974 2020-02-25T08:41:34
cosmos12gskjsuv84g4ulxfffzqlw8s342tuf053uj2rl FRESHATOMS 1 780803 2020-03-05T15:11:47
cosmos1arkdmazle5hfn7sgeuhpuap33ssa7c558n32c6 Cosmostation 0 792044 2020-03-06T13:16:34
cosmos1gxqur9jz2rumcmqem30hg0m4cpdtvs82spgdn8 Sikka 0 610889 2020-02-20T16:18:25
cosmos1juz3vsd7mvzhrk5f7qe42hm2wvml82era68a0y Any Labs 0 615161 2020-02-21T00:41:08
cosmos1mgmex0zfnvd3kf4efq0atkwkzq7aae68svsl5q Huobi Wallet 0 719686 2020-02-29T14:59:16
cosmos15d7uqdmyshz9ekkjtg3c4fp48ew5qx9hlnscd9 Sikka 0 788871 2020-03-06T07:01:09
cosmos1ulrj5qzkdlta5zagvvlcw3adlvh4f09t7j48ek Certus One 0 839982 2020-03-10T12:17:46
cosmos1nzq26lzhj7qva7rap68reywkxd0cfhazna5585 SparkPool 0 623772 2020-02-21T17:30:24
cosmos1pn9hehm4slew5q29lj52ftypcuc6w80mt2pt0r Huobi Wallet 0 613411 2020-02-20T21:16:08
cosmos14ehfsqvjmrvazs3u58n75jpqwp6ppjzt2dq7aw Certus One 0 768911 2020-03-04T15:51:58
cosmos1y9nkntppzj9ntfy64y2vwchvj4t4rxr89nttm7 �stake.fish 0 723387 2020-02-29T22:18:34
cosmos198gaeywzgav9zzups9rl9zxymntxywtvlsaad7 Chorus One 0 730099 2020-03-01T11:36:35
cosmos1kahd5su798x4cflvvd00sn33wqfnl05tzvq00t Sikka 0 653526 2020-02-24T04:01:08
cosmos1xp2j92wg9cjmp2p73k302w0em6ruq2su7djhfv Sikka 0 731086 2020-03-01T13:33:44
cosmos18zl5f26s6yykvkxl3x9lje0ya0l7gcqyrkv2af Sikka 0 768846 2020-03-04T15:44:16
cosmos1vv6hruquzpty4xpks9znkw8gys5x4nsnqw9f4k Certus One 0 791419 2020-03-06T12:02:20
cosmos1vv6hruquzpty4xpks9znkw8gys5x4nsnqw9f4k �stake.fish 0 803419 2020-03-07T11:49:34
cosmos1w7427j53llnswmlgcjx3c974ykpe3shprpwk06 �stake.fish 0 689968 2020-02-27T04:13:14
cosmos19up3syt0rsd2wvndz2c8scxfjew0fegykq8v8v HuobiPool 0 829427 2020-03-09T15:27:37
cosmos1kwm3mryzvfp226n5dlezvlhkr4655mytt2mlvn Sikka 0 759430 2020-03-03T21:14:51
cosmos1c6vhrpe0lgkqc22pf67k8yyj7w6cp8e0pr4ur4 DokiaCapital 0 712549 2020-02-29T00:48:35
cosmos1cn8jng9uq79l82xh8w4c0v0dtfynlx76hcss8k Figment Networks 0 781756 2020-03-05T17:04:04
cosmos1kvr4r67vhttsy9mrlnqf0hmdytymhlc3hrl6tl Sikka 0 716648 2020-02-29T08:56:17
cosmos1dw23avhehg6xtw9w2qkhcmy33nwv2wu3whezvh �stake.fish 0 613192 2020-02-20T20:50:27
cosmos1yc2tlpll7y98ph8y4wswg36kf0xq4fept4jxun Sikka 0 692645 2020-02-27T09:29:03
cosmos1kcfgs6fn3zafnapwlfyt2uv2e99h77et3hm7rk Cosmostation 0 782421 2020-03-05T18:22:22
cosmos1sztpl6pr2hdyt44y4klz3rz05skng7z6eqs0fm Sikka 0 725366 2020-03-01T02:13:38
cosmos1r9t9pykhp37j7en0q54jqdttujncn88tajnyzl POS Bakerz 0 686221 2020-02-26T20:48:08
cosmos1zufmawuk2snywhzkssdlwcclxdvh5g9s63ph57 WeStaking 0 609199 2020-02-20T12:58:20
cosmos1culk5su7wls5ndrzu5pg2lqd5t2dchlmpx3zzc POS Bakerz 0 599136 2020-02-19T17:17:45
cosmos1f7s8h3f758l3ums9uau6sxjsyn4gkltetpccf9 Sikka 0 701949 2020-02-28T03:49:08
cosmos1lh9883pzv9m4wutx0spa0pn4nalrfg0fjc0zaa Sikka 0 671690 2020-02-25T16:03:41
cosmos1kcfgs6fn3zafnapwlfyt2uv2e99h77et3hm7rk Cosmostation 0 795367 2020-03-06T19:53:30
cosmos15flswug46j8w5y8m73mkmgdy6p704f9p3a3m4v Binance Staking 0 719809 2020-02-29T15:13:57
cosmos1tazrnr9zj8utyls9c03qxytmx4tjh4q74q75yn POS Bakerz 0 772828 2020-03-04T23:32:25
cosmos1yc2tlpll7y98ph8y4wswg36kf0xq4fept4jxun �stake.fish 0 739853 2020-03-02T06:46:34
cosmos1vv6hruquzpty4xpks9znkw8gys5x4nsnqw9f4k DokiaCapital 0 745083 2020-03-02T17:01:46
cosmos1y5kg07jsjeyksxpkzahq6sh5rkul497w5rctw9 blockscape 0 626024 2020-02-21T21:54:24
cosmos15qrmpaq36fazjhdkeze88an5q4xm8yxpr4nnmz Sikka 0 806451 2020-03-07T17:50:42
cosmos1q8tslcec2ln5xud3jwut3rlzx5qsvhelr2szx6 Huobi Wallet 0 733158 2020-03-01T17:40:08
cosmos10urxhzzcy6p45mdac738s3ml9dzd8tv4sfrmuj Sikka 0 829511 2020-03-09T15:37:34
cosmos135qla4294zxarqhhgxsx0sw56yssa3z0f78pm0 Certus One 0 795316 2020-03-06T19:47:28
cosmos1c9edkzxwn937ygaqejpx00ypx5jjatccnsdgrg Certus One 0 605648 2020-02-20T06:01:39
cosmos1h0exedwsuw8lss6apxx9dwqq5nl3v3cqa545nk Binance Staking 0 668198 2020-02-25T09:08:08
cosmos1p45t493487wfew26mayzktn3d8ydmkjfl6pchj Chorus One 0 667985 2020-02-25T08:42:57
cosmos1qsfxmc3kupl6nvj9x4crpgq97ds52eeul962wv Sikka 0 714173 2020-02-29T04:00:56
cosmos1s2l5lrdwajfa4a60649gs4hxm8z7tq4ph7vud5 Huobi Wallet 0 776037 2020-03-05T05:50:27
cosmos13pccns7yv69gcp5rt6umhxtsg847qwa2qyae4s Sikka 0 681289 2020-02-26T11:06:11
cosmos1q4c2j27y4rn2lpp9epadwu27a9d4ktcyf3ujnw Cosmos Suisse 0 674849 2020-02-25T22:21:12
cosmos1jt59ky8z4zpq2dd8yasyrp4zhkwcz75nqxj59h Sikka 0 610697 2020-02-20T15:55:38
cosmos1f7s8h3f758l3ums9uau6sxjsyn4gkltetpccf9 SparkPool 0 705330 2020-02-28T10:32:59
cosmos1che93rdc9jufvaqglxnqxnl4u2kepr3mduqn4r �stake.fish 0 836520 2020-03-10T05:27:14
cosmos1yhcd44hqfgn93xxaxvtq3g8q4ygjxjrmyz7t2y DragonStake 0 838141 2020-03-10T08:39:40
cosmos14nltr6zez06s5v73ek27ra837xvuz28950meza WeStaking 0 721371 2020-02-29T18:19:25
cosmos1hhsjrep8htj327c274v9wfvwxlvkmj9zcq7cym WeStaking 0 672083 2020-02-25T16:50:33
cosmos1q4c2j27y4rn2lpp9epadwu27a9d4ktcyf3ujnw Staking Fund 0 674784 2020-02-25T22:13:23
cosmos1uamn4ktpmes2efdf6qfh78m5cedkfctgat6eva HashQuark 0 688315 2020-02-27T00:57:48
cosmos1vv6hruquzpty4xpks9znkw8gys5x4nsnqw9f4k Certus One 0 655530 2020-02-24T08:00:32
cosmos1jayhycvm40lg8tdt8cwmx5ae63yqcxfsagagz0 Cosmic Validator 0 781685 2020-03-05T16:55:39
cosmos1jayhycvm40lg8tdt8cwmx5ae63yqcxfsagagz0 Cosmic Validator 0 781711 2020-03-05T16:58:44
cosmos1vv6hruquzpty4xpks9znkw8gys5x4nsnqw9f4k Mythos 0 611058 2020-02-20T16:38:25
cosmos1h0exedwsuw8lss6apxx9dwqq5nl3v3cqa545nk �stake.fish 0 668112 2020-02-25T08:58:00
cosmos1k7zfugslal7xva4fwrsws4ffcqqdd92g7ahdgk DokiaCapital 0 617468 2020-02-21T05:11:05
cosmos1k7zfugslal7xva4fwrsws4ffcqqdd92g7ahdgk Cosmostation 0 617485 2020-02-21T05:13:06
cosmos1pm306gekffejtpe43yeaqe4s2fvdyk7gzjq5e7 Sikka 0 606484 2020-02-20T07:39:34
cosmos1pv0ay28vppfmk70yqssayjlkhu6fc28xymunh3 WeStaking 0 807265 2020-03-07T19:27:22
cosmos1spzsq672axmle735k4kzlezvfhs5adlxd8yy49 Wetez 0 764550 2020-03-04T07:18:26
cosmos1gf0wekrh6exqywk0ug2pv4xh5k76dktms24dmt Any Labs 0 741788 2020-03-02T10:34:10
cosmos17u9rznm9dxsawxzkxglw3cj7d3tk70u47w9wgy Sikka 0 707448 2020-02-28T14:45:30
cosmos14n7p2cwl6nq6flmmn0c3332hq6xmk6sfevfvsv POS Bakerz 0 762356 2020-03-04T02:59:46
cosmos18evslglc7m2mg0wxxm2vn684qeq4uy4s2zs24n Sikka 0 831101 2020-03-09T18:46:28
cosmos1rhrhrf0nnmt6ntgeu7hjrvlm77kcfudd3wdr6t WeStaking 0 726908 2020-03-01T05:17:12
cosmos1y29dyhwqxeg0nvj7mhtwf48kyacxrtfwmglu7x POS Bakerz 0 738888 2020-03-02T04:53:24
cosmos1fmtxtnnzh899l665254s0cpreg6yhpsp47a2ny Sikka 0 692809 2020-02-27T09:48:25
cosmos16uaw4clshjwyntyj8wd2r6kga0xp5mfmt3rtj7 Cosmostation 0 729442 2020-03-01T10:18:19
cosmos135qla4294zxarqhhgxsx0sw56yssa3z0f78pm0 Staking Facilities 0 627617 2020-02-22T01:01:16
cosmos193kjrdjn38uafu5mc286pr3q26qqclxlnch98z FRESHATOMS 0 659284 2020-02-24T15:27:53
cosmos1629jsfkchlhcswhvfzasew7l55x7z50ehw8cha Sikka 0 781509 2020-03-05T16:34:56
cosmos1fmtxtnnzh899l665254s0cpreg6yhpsp47a2ny Blockpower 0 739801 2020-03-02T06:40:32
cosmos1uk4h2ha9dd3c96zs5qtrmm55ft9nlrmfuzmqlc �stake.fish 0 837732 2020-03-10T07:51:01
cosmos1njg8uq4ek9y9fvgw59t8qdtrka8tz0aef5gnk4 SNZPool 0 731336 2020-03-01T14:03:33
cosmos1yc2tlpll7y98ph8y4wswg36kf0xq4fept4jxun Binance Staking 0 665364 2020-02-25T03:30:56
cosmos1eeyrzlxk3z50tvgvdkstw4mx7hdaxdhlsd9xnn Sikka 0 764648 2020-03-04T07:30:04
cosmos1zen8vkcguj9gltk8xfe8526shme7trmfqrsc3p Certus One 0 802823 2020-03-07T10:38:53
cosmos1rsqwllc7uve2r032wh4hq4qha6p0ehyctwctfr WeStaking 0 783053 2020-03-05T19:36:44
cosmos1u2sc0fknzj420mmxl2tadywdn2yj2d7pylssp3 SparkPool 0 699742 2020-02-27T23:25:47
cosmos1gpr634se3k5yz9wrygt786t8l82rcxnv3u6luq WeStaking 0 804011 2020-03-07T12:59:50
cosmos13d0r5ylmu2saxxe6a653u7kmfl4ap6rq747dqe �stake.fish 0 607451 2020-02-20T09:33:04
cosmos1wxjny9w8yn03c5ej9huph4ulzms47dcehf5nm7 WeStaking 0 778768 2020-03-05T11:12:05
cosmos1k2e786a4nktft8x2sdfazh8cjjwpcn8y2zjm7g WeStaking 0 759195 2020-03-03T20:47:09
cosmos1f7s8h3f758l3ums9uau6sxjsyn4gkltetpccf9 Blockpower 0 705808 2020-02-28T11:30:18
cosmos1y9nkntppzj9ntfy64y2vwchvj4t4rxr89nttm7 �stake.fish 0 723372 2020-02-29T22:16:48
cosmos137rthu5mn7m80ugxy2ew0enz9c79d5pft79fuh Sikka 0 585352 2020-02-18T14:07:21
cosmos1jldv6958nug6vl9djl9jj3t7lmvl2d809xtd5p Huobi Wallet 0 757393 2020-03-03T17:14:30
cosmos1duglfgra26xd67d0eppnmkddrx9ng6lxryf57m Ztake.org 0 656298 2020-02-24T09:32:14
cosmos1vv6hruquzpty4xpks9znkw8gys5x4nsnqw9f4k Certus One 0 585825 2020-02-18T15:03:39
cosmos1heft0cg7k48rxfj278pv0guug0e2emjlpm9v56 Cosmostation 0 667276 2020-02-25T07:18:40
cosmos1vv6hruquzpty4xpks9znkw8gys5x4nsnqw9f4k Sentinel 0 584874 2020-02-18T13:10:47
cosmos1vv6hruquzpty4xpks9znkw8gys5x4nsnqw9f4k Sentinel 0 585386 2020-02-18T14:11:29
cosmos1qtcqdttlvakyze2xgmtjcna03ku70sv84wadtn Sikka 0 818084 2020-03-08T16:54:03
cosmos1qt62jvff38uf2236pzst9w5ee4e8hn2s9d794j Sikka 0 809743 2020-03-08T00:21:29
cosmos1pay7z2whtx0p20nmmlwmqhkuvtfa4fxpfk9h6j Sikka 0 756604 2020-03-03T15:41:39
cosmos1zfhxe7yvhdgnzzk8sp87jlfrac8wvyzyhdrrhm Sikka 0 702171 2020-02-28T04:15:39
cosmos1yzjglpg7234kurzyy6vq5sn35xkn6ahngav28z Sikka 0 814303 2020-03-08T09:24:28
cosmos1yzlw555vehx5y6crh63azd0s76t0fu3m63h4c4 Sikka 0 770391 2020-03-04T18:45:55
cosmos19gr6klhv4wzdfumh50rwn85kq0xj9pzv5xpx9c Sikka 0 683157 2020-02-26T14:46:28
cosmos1896whawuc8fxjazssqc6helmzzf97add0uygsv Sikka 0 757733 2020-03-03T17:54:34
cosmos18evslglc7m2mg0wxxm2vn684qeq4uy4s2zs24n Sikka 0 832371 2020-03-09T21:16:49
cosmos1vwp9fe3ru3k64xjkklle0saxrur08747wrac3p Sikka 0 646755 2020-02-23T14:32:36
cosmos1dj8tjgn0ld73f0astl7rdqcx05j89k573s8s2v Sikka 0 770224 2020-03-04T18:26:20
cosmos1jp2c9j2ap28cd7ftzlw2ngf3tfyktzlywf00jp Sikka 0 667010 2020-02-25T06:47:08
cosmos1juq2kahd28un2sm04z6ecffz2kw7ttx6fds5md Sikka 0 711729 2020-02-28T23:11:05
cosmos1nr08zaftdl0cg57qft4kt0umsttvhd9a8vvwda Sikka 0 649930 2020-02-23T20:51:58
cosmos15flswug46j8w5y8m73mkmgdy6p704f9p3a3m4v Sikka 0 724832 2020-03-01T01:10:17
cosmos1u4468fh3433h6zv5sqtyrem8p0l4zezn09av8l Sikka 0 624204 2020-02-21T18:21:08
cosmos1a4xnkrxz9pv5nc8cmgqnfsw95mqnr4g4yehevn Sikka 0 687657 2020-02-26T23:39:33
cosmos1vv6hruquzpty4xpks9znkw8gys5x4nsnqw9f4k Sentinel 0 585498 2020-02-18T14:24:48
cosmos1qsfxmc3kupl6nvj9x4crpgq97ds52eeul962wv Sikka 0 772913 2020-03-04T23:42:21
cosmos1r9q6pfrzgap25lthdp2ewwhx88s7h50lkeddte Sikka 0 769949 2020-03-04T17:53:59
cosmos1gz8t8c0rwgjlj66n7prysyg6fmpnhsasypjalp Sikka 0 660121 2020-02-24T17:07:04
cosmos1wq8eg34k0xw0sceqy0c7mvkmauaptu5vxkutxj Sikka 0 738930 2020-03-02T04:58:18
cosmos1w0pgj3l8fq723k0kw6n6ak55pra2daydvgya74 Sikka 0 760402 2020-03-03T23:09:37
cosmos1sztpl6pr2hdyt44y4klz3rz05skng7z6eqs0fm Sikka 0 725456 2020-03-01T02:24:26
cosmos1j2q6kphwur0mtr8x0c246mss5r5y49rr6y5myr Sikka 0 672794 2020-02-25T18:15:33
cosmos1jhtav0crj4f6chch2d3jp4csq4ejfefxy4fajf Sikka 0 631395 2020-02-22T08:23:58
cosmos1hmwuuk9nm9wcsycm2tz7yx4frey2qq4d8gntrq Sikka 0 735875 2020-03-01T23:00:26
cosmos1m4hvl37pyw0mpfg20r2v7axt2rkx7pw59juwtz Sikka 0 614690 2020-02-20T23:45:55


Commission

validator commission max
commission
max
commission
change
commission
change
date
真本�&IOSG 10.00% 100.00% 100.00% 2019-08-05
Certus One 12.50% 30.00% 1.00% 2019-03-13
Castlenode 9.00% 50.00% 5.00% 2019-03-13
Cobo 10.00% 20.00% 1.00% 2019-06-15
WeStaking 0.00% 20.00% 1.00% 2019-05-28
Cypher Core 10.00% 20.00% 1.00% 2019-03-13
Cosmos Suisse 22.50% 50.00% 1.00% 2019-12-15
melea-◮�◭ 15.00% 50.00% 1.00% 2019-11-27
Blockpower 3.00% 100.00% 1.00% 2019-03-31
noma 20.00% 100.00% 100.00% 2019-03-14
SparkPool 4.00% 20.00% 5.00% 2019-09-26
2nd only to Certus One in GoS: in3s.com 100.00% 100.00% 100.00% 2019-03-18
Swiss Staking 0.00% 25.00% 5.00% 2019-12-11
OKEx Pool 10.00% 20.00% 1.00% 2019-09-26
HLT 10.00% 20.00% 1.00% 2019-06-17
Velocity V1 10.00% 50.00% 1.00% 2019-05-30
blockscape 9.99% 39.99% 1.00% 2019-12-02
syncnode 10.00% 20.00% 1.00% 2020-01-15
Firmamint 15.00% 30.00% 3.00% 2019-03-18
�grant.fish 100.00% 100.00% 100.00% 2019-12-11
cosmosgbt 0.00% 50.00% 10.00% 2019-10-18
Staking Facilities 10.00% 25.00% 1.00% 2019-03-23
MathWallet麦�钱包 10.00% 20.00% 1.00% 2019-09-09
iqlusion 10.00% 100.00% 1.00% 2019-03-13
good boi node 10.00% 20.00% 1.00% 2020-02-17
stella 0.00% 10.00% 1.00% 2020-01-03
commercio.network 9.00% 20.00% 1.00% 2019-05-25
Compass 10.00% 100.00% 10.00% 2019-03-13
POS Bakerz 0.00% 20.00% 1.00% 2019-12-04
Huobi Wallet 2.00% 20.00% 1.00% 2020-01-06
Simply Staking 7.00% 30.00% 1.00% 2019-05-11
Cosmos-Validator.com 9.00% 20.00% 1.00% 2019-08-23
Everstake 3.00% 20.00% 1.00% 2019-07-14
SecThor42 | Vali the Thor 15.00% 15.00% 1.00% 2019-10-26
CoinoneNode 10.00% 100.00% 1.00% 2019-03-14
SSSnodes 1.80% 20.00% 1.00% 2019-11-28
MultiChain Ventures 2.00% 50.00% 1.00% 2019-08-21
Zero Knowledge Validator (ZKV) 10.00% 100.00% 5.00% 2019-11-11
Public Payments 0.00% 20.00% 1.00% 2020-01-02
Stir 10.00% 20.00% 1.00% 2019-03-14
gf.network 8.00% 50.00% 1.00% 2019-05-27
Cosmic Validator 0.00% 100.00% 10.00% 2019-10-07
Cybernetic Destiny 20.00% 100.00% 10.00% 2020-02-07
Newroad Network 0.00% 30.00% 10.00% 2020-01-31
kytzu 15.00% 20.00% 1.00% 2019-07-13
Genesis Lab 7.00% 20.00% 1.00% 2019-03-15
DeBank 0.00% 100.00% 5.00% 2019-12-25
Bit Cat� 2.00% 20.00% 1.00% 2019-07-30
Angel 20.00% 100.00% 50.00% 2019-03-18
Mythos 15.00% 20.00% 1.00% 2019-03-13
Staked 10.00% 20.00% 2.00% 2019-03-13
DappPub 0.00% 100.00% 5.00% 2019-05-15
Ztake.org 7.00% 25.00% 10.00% 2019-08-14
Staking Fund 12.00% 33.40% 1.20% 2020-02-02
Blockdaemon 10.00% 20.00% 1.00% 2019-10-29
B-Harvest 10.00% 30.00% 1.00% 2019-03-24
validator.network | Security first. Highly available. 10.00% 100.00% 1.00% 2019-06-30
InfStones (Infinity Stones) 10.00% 100.00% 100.00% 2019-05-10
Wetez 10.00% 100.00% 10.00% 2019-03-25
IRISnet-Bianjie 10.00% 100.00% 2.00% 2019-06-21
�stake.fish 4.00% 100.00% 1.00% 2019-03-13
SNZPool 10.00% 20.00% 1.00% 2019-03-13
omega3 20.00% 100.00% 100.00% 2019-03-22
firstblock 20.00% 20.00% 1.00% 2020-01-09
Blockscale 25.00% 100.00% 1.00% 2019-09-21
P2P.ORG - P2P Validator 1.00% 50.00% 1.00% 2019-12-11
jackzampolin 10.00% 15.00% 10.00% 2019-03-25
nylira.net 10.00% 30.00% 1.00% 2019-05-14
RockX 10.00% 20.00% 1.00% 2019-09-05
Ping.pub 2.00% 100.00% 20.00% 2019-11-18
chainflow-cosmos-prodval-01 12.00% 100.00% 1.00% 2019-04-01
StakeWith.Us 15.00% 25.00% 5.00% 2019-04-22
BlockMatrix 🚀 15.00% 25.00% 1.00% 2019-03-13
DragonStake 15.00% 100.00% 1.00% 2019-09-23
fishegg.net 0.00% 20.00% 1.00% 2019-12-13
Binance Staking 100.00% 100.00% 1.00% 2019-10-25
Chorus One 7.50% 25.00% 2.00% 2019-08-13
Cosmoon 0.00% 30.00% 5.00% 2020-01-27
Forbole 9.50% 25.00% 1.00% 2019-11-10
Polychain Labs 20.00% 100.00% 1.00% 2019-04-22
� KysenPool.io 1.90% 20.00% 1.00% 2019-06-29
F4RM 20.00% 100.00% 1.00% 2019-03-15
ATEAM 9.90% 100.00% 100.00% 2019-03-15
DokiaCapital 15.00% 15.00% 1.00% 2019-03-13
Stake Capital 8.00% 30.00% 3.00% 2019-03-13
ChainLayer 10.00% 20.00% 1.00% 2019-04-01
Dawns.World 20.00% 30.00% 1.00% 2019-12-17
Cryptium Labs 11.00% 100.00% 1.00% 2019-03-27
HuobiPool 0.00% 20.00% 1.00% 2019-08-23
Atom.Bi23 37.00% 50.00% 1.00% 2020-02-15
Figment Networks 9.00% 30.00% 1.00% 2019-12-06
Bison Trails 8.00% 20.00% 1.00% 2019-10-30
HashQuark 10.00% 20.00% 1.00% 2019-10-23
Cosmostation 12.00% 20.00% 10.00% 2019-03-13
Sikka 3.00% 100.00% 100.00% 2019-11-01
#fuckgoogle 0.00% 20.00% 1.00% 2019-12-12
👾replicator.network 0.00% 25.00% 5.00% 2019-12-12
Easy 2 Stake 10.00% 30.00% 5.00% 2019-09-27
Fission Labs 10.00% 20.00% 1.00% 2019-10-27
BouBouNode 6.10% 100.00% 1.00% 2019-03-13
KalpaTech 15.00% 20.00% 1.00% 2019-03-28
lunamint 15.00% 100.00% 100.00% 2019-03-13
kochacolaj 9.00% 100.00% 100.00% 2019-03-13
IZ0 0.00% 10.00% 10.00% 2019-12-26
Test Validator 0.00% 100.00% 100.00% 2020-02-14
BlockPool 2.00% 3.00% 1.00% 2019-06-22
Any Labs 0.00% 50.00% 1.00% 2019-05-08
Cephalopod Equipment 8.11% 42.00% 1.18% 2019-09-19
consensus_networks 10.00% 10.00% 1.00% 2019-04-25
Nodeasy.com 10.00% 100.00% 100.00% 2019-10-28
Fenbushi US - Staked 10.00% 20.00% 1.00% 2019-11-15
hashtower 3.00% 100.00% 20.00% 2019-07-16
Bison Trails 10.00% 50.00% 1.00% 2019-03-13
TEST_NODE 7.50% 100.00% 1.00% 2019-12-30
Skystar Capital 10.00% 20.00% 1.00% 2019-03-13
Sentinel 10.00% 100.00% 10.00% 2019-03-13
Delega Networks♾ 8.00% 20.00% 1.00% 2019-03-14
HyperblocksPro 10.00% 25.00% 1.00% 2019-04-05
Coinbase Custody 20.00% 100.00% 100.00% 2020-02-05
FRESHATOMS 0.00% 20.00% 1.00% 2019-09-23
01node 10.00% 20.00% 1.00% 2019-03-13
MatPool 4.00% 15.00% 10.00% 2020-01-19
Umbrella ☔ 7.04% 100.00% 10.00% 2019-08-05
stake.zone 0.00% 20.00% 5.00% 2020-02-13
StakeHouse 1.00% 20.00% 1.00% 2020-02-11